Geen heksenjachtmaar goede bestrijding van bacterievuur Werkloosheid in provincie Zeeland aanzienlijk gestegen Organist Rinus Verhage geeft concert in N.H. Kerk Scharendijke Sproeibedrijf veroorzaakt hinder bij omwonenden Export mosselen verloopt door de warmte wat traag Z.L.M. kringvoorzitter: .99 Reaktie N.F.O. STREEKNIEUWS Verbrande man gevonden FNV tegen bezuinigings plannen Regionale Raad Arbeidsmarkt ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE VrijdaK 23 juli 1982 Nr. 23152 3 ZIERIKZEE. De meidoornhaag aan de Van Veenlaan vertoont geen aantasting. Volgens de Z.L.M.-kringvoorzitter „een geweldig goed voorbeeldvan goed beheer. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) ZIERIKZEE, 22-7. „Als boeren hebben wij ook belang bij een mooi en goed beschermd landschap. Wij zijn niet uit op een heksenjacht op alle meidoorns, maar op een goede bestrijding van het bacterievuur". Aan het woord kringvoorzitter van de Z.L.M. op Schouwen-Duiveland, de heer L. J. van Gastel. teeltbedrijven werkelijk in hun bestaansmogelijkheden worden be dreigd. Hij zegt van harte te hopen, dat de landbouworganisaties nu toch de volle medewerking zullen krijgen van Staatsbosbeheer bij de bestrij ding van het bacterievuur. Verder pleitte hij ervoor, dat alle boeren in de regio zelf hun erfbeplanting nauwlettend in de gaten hou.den en, direkt de Plantenzièktekündige Dienst (P.D.) waarschuwen als zieke bomen worden gesignaleerd. „Gezonde haag" De heer Van Gastel noemt de mei doornhaag aan de Van Veenlaan in Zierikzee „een geweldig mooi voor beeld" van een goede handelwijze van Staatsbosbeheer. „Daar werden all meidoorns 5 a 6 jaar geleden ge heel afgezaagd en er staat nu een zeer gezonde meidoornhaag". De kringvoorzitter laat weten felle tegenstander te zijn van het in het De heer L. J: van Gastel: „Ook boe ren hebben belang bij mooi en goed beschermd landschap. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Hij memoreert dat de Z.L.M. op Schouwen-Duiveland altijd mede werking heeft gekregen van Water schap en gemeenten in de strijd tegen het bacterievuur. Over de medewer king van Staatsbosbeheer is de kringvoorzitter echter minder te spreken. De heer Van Gastel gaat in zijn uit spraken niet zover als de Nederland se Fruittelers Organisatie (N.F.O.) tijdens een bijeenkomst deze week in Kapelle, waar de schuld werd ge schoven en vooral kritiek werd geuit op de konsulent natuurbehoud in Zeeland. Twijfelgevallen De Z.L.M.-kringvoorzitter wil niet beweren, dat Staatsbosbeheer nooit zieke meidoorns gekapt zou hebben, maar volgens hem schuilt het pro bleem vooral in twijfelgevallen. „Als er getwijfeld wordt of een mei doorn nou wel of niet is aangetast, slipt zo'n boom er misschien door, maar als hij werkelijk besmet is, tast hij wel de hele omgeving aan", ald us de heer Van Gastel. De emotionele uitlatingen van de Zeeuwse fruittelers schrijft hij toe aan het feit, dat de uitbarsting van het bacterievuur inmiddels zo'n om vang heeft aangenomen, dat de fruit- NIEUWERKERK, 23- 7. De heer P. Flikweert, voorzitter van de afdeling Noord-Zeeland van de Nederlandse Fruitte lers Organisatie (N.F.O.) gaf te kennen verheugd te zijn over de door ir. M. C. Mol van Staatsbosbeheer toegezegde medewerking bij de bestrij ding van bacterievuur. „Ze zullen op onze terreinen geen zieke meidoorns vinden", gaf de woordvoerder van Staatsbosbeheer woensdag te kennen. De N.F.O.-voorzitter zegt hem graag aan deze uit spraak te houden. De heer Fli kweert is het overigens niet op alle punten met ir. Mol eens. Zo is hij van mening, dat het krekengebied in Ouwerkerk, waar besmette meidoorns staan, wel degelijk een infek- tiehaard kan vormen. De N.F.O.-voorzitter vindt ook dat de meidoom in het Schouwse landschap hoort, maar hij pleit er voor dat de besmetting wordt bestreden en in de toekomst slechts re sistente stammen worden ge plant. Donderdag 29 juli SCHARENDIJKE, 23-7. In de Ned. Hervormde Kerk te Scharendijke wordt donderdag 29 juli een orgelkoncert gegeven door Rinus Verhage, organist van de Ned. Herv. Kerk te Stellendam en dirigent van de Christelijke Ora torium Vereniging te Middelharnis. Verder verleent Ine van den Dool (dwarsfluit) medewerking aan dit koncert. Het programma ziet er als volgt uit: 1Sonate in h-moll (dwarsfluit en orgel) - G. F. Handel (1685-1759); 2. Partita „Freu dich sehr, o meine See- le" (orgel) - G. Böhm (1661-1733): 3. Sonata per Flauto sole (dwarsfluit) - R. Escher (1912-); 4. Ciaconna in h- moll (orgel) - J. J. De Neufoille (1684- 1712); 5. Sonate in E-dur (dwarsfluit en orgel) - J. S. Back (1685-1750). wilde weg gaan kappen van mei doorns. Dat zal op Schouwen-Duive land volgens hem ook niet gebeuren. Pas na melding van de P.D. zal wor den opgetreden. Uiteraard is de Z.L.M. dan bereid en in staat mensen en materieel in te zetten. De heer Van Gastel rekent derhalve op de volle medewerking van Staatsbosbeheer en Rijksinsti tuut voor natuurbeheer. WESTERSCHO UWEN Zwemmer gered Twee leden van reddingsbrigade WesterschouWen hébben eèri zwem mer van de verdrinkingsdood gered. De 55-jarige zwemmer Van T. uit Waalwijk kwam door aflandige wind in moeilijkheden en werd door de golven tegen golfbrekers geslagen waardoor de man lichte verwondin gen opliep. Met een boot hebben de Adrie Recourt en Martin Meijer van de reddingsbrigade de man opge haald en in veiligheid gebracht. In de praktijk van dokter Stenger te Haamstede kwam de man weer wat op adem. Verder heeft de reddingsbrigade een surfer gered die enkele honder den meters van het strand af was ge dreven. BURGH Caravans opengebroken Vier caravans die op het terrein staan waar het sportcentrum van de firma Bom wordt gebouwd, werden door nog onbekenden open gebroken. De eigenaren waren niet aanwezig en het is dus nog niet bekend welke goe deren worden vermist. RENESSE Een zonnebloem Mevrouw P. J. Lodewijk-Hoogen- boom aan de Oude Kooiweg in Re- nesse maakte melding van een grote zonnebloem in haar tuin. De bloem meet 3,10 m. SCHARENDIJKE Handwerkverkoping Op de braderie aanstaande zater dag 24 juli te Scharendijke, houdt de Hervormde Vrouwenvereniging van Scharendijke een handwerkverko ping. Ongeveer 200 stuks fraaie en vooral praktische handwerken zul len er te koop worden aangeboden. De opbrengst van deze verkoping zal worden gebruikt voor het onder houd aan het Hervormd Verenigings gebouw. De braderie begint om tien Diefstal Uit de kantine „Vospit" te Scha rendijke werd voor 100,— aan drank ontvreemd. De daders zijn nog onbekend. NIEUWERKERK Kettingbotsing op Rijksweg 18 Op Rijksweg 18 ontstond donder dagmiddag een kettingbotsing waar bij vier personenauto's betrokken raakten. Vier personen moesten met verwondingen naar het Rode Kruis Ziekenhuis te Zierikzee worden over gebracht. Rond het middaguur stond een file op deze rijksweg. Automobilist W. J. J. K. uit Hoofddorp zag te laat de stilstaande auto's en klapte achterop de Wagen van W. A. R. uit Roosen daal. Deze wagen botste op zijn beurt weer op de wagen voor hem en ook de auto die daarvoor stond werd inge deukt. In de wagen van R. uit Roosendaal zaten J. C. van O. en M. S. Van O. liep een heupfraktuur op en S. moest met een ingedeukte borstkas in het ziekenhuis worden opgenomen. Garage Ista heeft de wa gens weggesleept. BRUINISSE Opbrengst Welfare Op de braderie tijdens de zeer geslaagde en druk bezochte „Visse- rijdagen Bruinisse 1982" stond ook een Welfare-stand van het Rode Kruis, afdeling Bruinisse. Veel thuis of in 't Opper gemaakte spullen, variërend van diverse hand werken, spreien, sokken tot een stoof werde verkocht. Het schitterende re sultaat van deze verkoping bedroeg 1.987,50 waarvoor kopers maar ze ker toch ook de „werkers in het veld" een dankwoord verdienen. Ballonnenwedstrijd Op zaterdag 24 juli vindt voor de muziektent op het Kerkplein een bal lonnenwedstrijd plaats voor de schoolkinderen. Voor de wat oudere jeugd is er een „hengelwedstrijd op het droge". Met beide evenementen zijn leuke prijsjes te verdienen. Voor de ballonwedstrijd moeten de kinderen zelf de adreskaartjes invul len. Deze zijn gratis af te halen bij fa. Braber, bij Slager Visch en bij het V.V.V.-kantoor. Daar kunnen om 16.00 uur de bal lonnen worden afgehaald. De uitslag wordt bekend gemaakt tijdens de achtervolgingswedstrijd voor fietsen op zaterdag 21 augustus. Deelnemers aan de hengel wedstrij den kunnen zich bij de muziektent opgeven voor 16.00 uur. Tweede ronde Lego-wedstrijd De 11-jarige Kees Hoogerwerf, al winnaar van de regionale voor wedstrijden van Lego bij de fa. Bra ber, heeft zich ook in de „halve fina le" bouwkundig het sterkst getoond. Zaterdag 17 juli gingen Kees Hoogerwerf, Giso Verschoor en Peter Klink naar Flevohof waar ze het moesten opnemen tegen andere regi onale winnaars uit Zuid-Nederland. In precies IV2 uur konden de werkstukken van Lego gemaakt worden waar een jury de 20 besten uithaalden die in oktober op Schip hol strijden om het Nederlandse kampioenschap. Kees Hoogerwerf toonde zich als zoon van de haven meester direkt bij het water betrok ken. Met z'n werkstuk „botenhel- ling, aangedreven door een windmo len" bouwde hij zich bij de laatste twintig en is daarmee verzekerd van een finaleplaats op Schiphol, een pri ma resultaat. KORTE BERICHTEN UIT tiET BINNENLAND APPINGEDAM. De 40-jarige H. G.' uit Appingedam is in de nacht van woensdag op donderdag gewond ge raakt, toen hij door de 26-jarige S. van G. met een zwaard werd door boord. Het zwaard verdween in zijn buik en kwam er aan de achterkant weer uit, aldus de politie. Niettemin vielen de verwondingen mee. Vol gens de artsen van het Delfzicht zie kenhuis in Delfzijl heeft de man veel geluk gehad. ROTTERDAM. Bij het tankopslag- bedrijf Paktank aan de Oude Maas- weg in het Botlekgebied is een reak- torvat met daarin nitropropaan ont ploft. De klap was volgens de politie zo hevig dat de afsluiter van het vat dertig meter verder in de grond sloeg. Het vat zelf zakte een meter diep door het betonnen funament heen. BREDA. De Bredase rechtbank heeft donderdag de 45-jarige Th. H. uit Hoeven wegens gewoonteheling veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar met aftrek van voorar rest. Tussen december 1979 en juli 1981 heeft de verdachte kostbare Per zische tapijten en sieraden, welke werden gestolen door twee Belgen in België, regelmatig opgekocht. Hij voorzag de dieven ook van auto's waarmee 's nachts op pad gingen. Hoorzitting Brouwershaven BROUWERSHAVEN, 22-7. Het verlenen van een hin derwetvergunning aan het loon- en sproeibedrijf van J. R. v. d. Wekken te Brouwershaven, leverde bij omwo nenden nogal wat bezwaren op. Deze mondelinge bezwa ren kwamen woensdag naar voren tijdens een hoorzit ting in het stadhuis. Mevrouw E. Romijn voerde het woord namens de bewoners van de M. P. van der Kloosterstraat die grenst aan het terrein van de firma v. d. Wekken. De bezwaren betroffen vooral het sproeibedrijf, waar slor dig zou worden omgesprongen met bestrijdingsmiddelen. Geen bewijs Burgemeester C. Slabbekoorn deelde desgevraagd mee dat na on derzoekingen geen bewijs kon wor den geleverd. Wij hebben niets kun nen vinden dat dit bezwaar recht- vaardigd", aldus de burgemeester, die verder vertelde dat mevrouw Ro mijn regelmatig ziek is en dit wijt aan de stoffen die afkomstig zouden zijn van de firma v. d. Wekken. „Wij kunnen natuurlijk niet bewijzen dat die bestrijdingsmiddelen de oorzaak zijn van haar ziekte. Dat is een heel gevoelig punt". DEN HAAG. De Nederlandse Ver eniging voor internationale ontwik kelingssamenwerking NOVIB vindt dat hulp aan vluchtelingen in kam- pen van Polisario, de bevrijdingsbe weging van de Westelijke Sahara, moet worden voortgezet. De NOVIB is het voorts niet eens met Amnesty International, die heeft gezegd dat er binnen Polisario mensenrechten worden geschonden. WAALWIJK. Een rechercheteam van dertig man is in Waalwijk bezig met het onderzoek naar de dood van de 32-jarige Waalwijkse koffiehuis houder Hassan Peker, die donderda gochtend dood werd aangetroffen in zijn in brand staande koffiehuis. AMSTERDAM. Burgemeester en wethouders van Amsterdam hebben donderdag een notitie gepubliceerd over de werkgelegenheid binnen de gemeentelijke organisatie. Daarin zijn initiatieven en aktiepunten geïn ventariseerd om de werkgelegenheid bij de gemeente als grootste werkge ver in de regio te behouden en te ver sterken. DEN HAAG. Met ingang van 16 au gustus 1982 is benoemd tot burge meester van de gemeente Son en Breugel drs. J. J. M. Bonnier, aan wie gelijktijdig eervol ontslag is ver leend als burgemeester van de ge meente Ravenstein. Schriftelijke bezwaren tegen het verlenen van deze hinderwetvergun ningen kunnen bij de gemeente Brou wershaven worden ingediend tot 5 augustus. Binnen het kollege wordt daarna bekeken of deze bezwaren ge grond zijn. WAALWIJK, 22-7. In café „Anodo- lu" in de Grotestraat in Waalwijk is in de nacht van woensdag op donder dag het lijk van een man gevonden. Gealarmeerd door een buurtbewo ner konstateerden politie en brand weer dat er brand was in het achter gedeelte van het café. Daar werd ook het lichaam van een verbrande man aangetroffen. Volgens de politie was de man echter al dood, voordat de brand uitbrak. De politie wilde de naam van het slachtoffer niet bekend maken. Een recherchebijstandsteam heeft de zaak in onderzoek. UTRECHT, 22-7. De F.N.V. zal zich fel verzetten tegen de jongste bezui nigingsplannen die het kabinet in het zicht van de verkiezingen heeft aan gekondigd. Die plannen betekenen dat de kop peling tussen lonen en uitkeringen worden losgelaten, konkludeert F.N.V.-vice-voorzitter Herman Bode in de F.N.V.-vakbondskrant. De aangekondigde extra bezuini gingen moeten nog eens 4,5 miljard opleveren bovenop de acht miljard die al eerder was aangekondigd. Het geld wordt weggehaald bij uitke ringstrekkers en ambtenaren en nog meer snoeien in de uitkeringen bete kent volgends Bode dat de lasten ..„weer" eenzijdig worden doorge schoven -nhardë groep die tochal zware klappen beeft gehad'en toch al tot de meest kwetsbare groepen be hoort. Visserijberichten BRUINISSE, 23-7. Bij de aanvoer van mosselen door de kwekers, komt het nu vooral op kwaliteit aan. Het is eigenlijk veel te warm voor de mosselen. De konsument blijft aan het strand en de export verloopt trager dan in jaren waarin de zomer gekenmerkt wordt door regen en koude. Maar de gladde mosselen, niet be zet met zeepokken met een behoor-, lijk visgewicht kan de handel nog wel gebruiken en daarvoor wordt van 40,-tot 60,- betaald. Maar de meeste vracht worden gelost voor 23,- tot en met 30,-. Ook zijn er enkele kwekers, die be zig zijn het fonds vol te varen. Ze brengen een wat mindere kwaliteit mosselen aan de markt, waarvan ze van te voren weten, dat de handel ze niet zal opnemen en dat ze voor hun onverkochte vracht uit het Fonds zullen worden uitbetaald. Maar daar voor is het Mosselfonds niet gesticht. Stunt Het openstellen van het Mossel fonds, van het begin van het seizoen af, schijnt een stunt van de handel te zijn, die daarmee de prijs tracht te drukken ten koste van de kwekers. Nu de noordoostelijke wind weer voor een wat koelere temperatuur zorgt, trekt de markt de laatste da gen weer wat aan. MIDDELBURG, 23-7. De werkloosheid is in 1981 in Zeeland met 38 gestegen. Aan het einde van dat jaar werden bijna 9.500 werklozen geregistreerd. Dat meldt het jaarverslag 1981 van de Regionale Raad voor de Ar beidsmarkt Zeeland. Gemiddeld werden vijfhonderd personeelsleden gevraagd, hetgeen een daling van 60 ten opzichte van 1980 betekent. Zowel de werkloosheid als de vraag naar personeel geven aan hoe zorglijk de huidige situatie is. Vol gens de Regionale Raad ziet het er niet naar uit dat op korte termijn hierin een verandering ten goede zal komen. Vooral de werkgelegenheid in de industriële sektor neemt af. De terti aire en de quartaire sektor zijn daar van in grote mate indirekt afhanke lijk, zodat ook in deze sektoren nau welijks toename van de ar beidsplaatsen mag worden ver wacht. De aanbodzijde van het perso neel zal echter juist in de komende ja ren veel sterker groeien dan voor heen. De Regionale Raad verwacht dat schoolverlaters en gehuwde vrouwen zich in groten getale aan melden voor een baan. Vraag en aanbod zullen zo hard en ver uit elkaar groeien dat alleen een pakket van ingrijpende, strukturele oplossingen gevonden en gehanteerd moet worden om een volledig uit het spoor raken van de Nederlandse eko- nomie te voorkomen. Financiën De financiële bijdrage van de rijks overheid ter ontwikkeling van de Zeeuwse ekonomie en ter bestrijding van de werkloosheid neemt ondanks de verdere achteruitgang nauwelijks toe. De IPR-ad-hoc-premie komt te ver vallen en voor dit jaar is een lager be drag ten behoeve van het arbeids- voorzieningenbeleid beschikbaar dan in 1981. De Raad acht het nodig dat er meer rijksmiddelen naar Zeeland komen en dat er meer koördinatie en bunde ling tot stand komt bij de besteding van de middelen. Om dit te bereiken dient door de provincie het initiatief genomen te worden. Regionaal Daarnaast staat de provincie voor een aantal regionale problemen, zo als: hoe zullen de komende jaren de Zeeuwse havenschapsgebieden zich ontwikkelen, nu geen enkele rijkssteun meer kan worden verkre gen? na ongeveer dertig jaar komt er vanaf 1982 tot 1986 geleidelijk aan een eind aan de Deltawerken. Voor de honderden Zeeuwen die daar werkzaam zijn, zal er vervangende werkgelegenheid gevonden moeten worden. De Raad noemt in het jaarverslag ook nog enkele positieve punten. In de chemische sektor staat een aantal investeringen op stapel, waarvan een positieve uitwerking op de werkgele genheid zal uitgaan. Er bestaan ver gaande plannen voor een hydro- cracker in Midden-Zeeland en voor een ammoniakfabriek in Zeeuwsch- Vlaanderen.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 3