Minister Terlouw kondigt vrijlating benzineprijs aan Aanvallen op Beiroet en stellingen Bekaa-vallei deurloo b.u. Humanitaire hulp aan Polen moet voortgezet installatiebedrijf AGENDA Reakties Konsumentenbond/Konsumenten Kontakt Russische hongerstaker aktie op geeft Peking anno Domini 2000 Kind toewijzen aan homofiele ouders? Vlucht per helikopter Pleidooi Solidariteit: Spaanse partij wil rechtse coalitie Passagiers gered uit vastgelopen kabelbaan WEEKEIND E- ARTSENDIENST DIERENARTS APOTHEEK Strijd in Libanon laait weer op Prins Bernhard in ziekenhuis Jeugdsozen in het weekeinde ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE 2 DEN HAAG, 22-7. De prijzen van benzine en andere aardolieprodukten worden per 1 augustus vrij gelaten. In een brief aan de Tweede Kamer heeft minister Ter louw van ekonomische zaken donderdag laten weten dat hij op die datum de prijzenbeschikking aardolieproduk ten zal intrekken. Wel wil de minister binnenkort de oliemaatschappijen verlichten de prijzen van aardolie te melden. Op basis van die meldingen zal hij voor het einde van het jaar bekijken of de prijzen vrij kunnen blijven of dat er opnieuw een prijzenbeschikking moet komen. RENNES. In de nacht van woens dag op donderdag zijn in Rennes in Frankrijk met sukses twee handen aangezet die vrijwel op gelijke hoog te waren afgeplet bij een bedrijfson geval. MOSKOU, 22-7. Sergei Petrow heeft donderdag de 51 dagen oude hongerstaking opgegeven die hij was begonnen om toestemming te krijgen voor vertrek naar zijn vrouw in de Verenigde Staten. Hij zei dat zijn aktie zijn familie te veel narigheid berokkende. „Nie mand heeft druk op me uitgeoefend", zei de 29-jarige Pe trow. „Het is mijn eigen besluit." Petrows vrouw Virginia Johnson keerde woensdag naar Amerika te rug, na een bezoek van vier dagen. Petrow is een werkloze fysicus en free-lance fotograaf. Hij kreeg geen toestemming om naar Amerika te vertrekken omdat hij kennis zou hebben van staatsgeheimen. Een andere hongerstaker, Joeri Ba- lowlenkow, mag om dezelfde reden niet naar de Verenigde Staten. PEKING, 22-7. De Chinese hoofd stad is in het jaar 2000 een we reldstad met als centrum de oude stad en eromheen woonwijken en sa tellietsteden. Het plan dat dit moet verwezenlij ken is goedgekeurd door de gemeen teraad en het beoogt van Peking te maken het „politieke hart van Chi na, maar niet zonodig het centrum van de ekonomische bedrijvigheid", aldus donderdag het persbureau Nieuw-China. Peking wil het karakter van zijn architektuur en de charme van zijn tempels en tuinen die in de driedui zend jaar van zijn bestaan zijn aan blik hebben bepaald, in ere houden. Het centrum van de metropool zal daarom in de toekomst uit de oude stad bestaand. Wordt het plan goed gekeurd door het rijk, dan komt er in Peking geen enkele fabriek meer bij. LONDEN. 22-7. In Groot-Brittan- nië mag aan homofiele vaders of moeders na een scheiding slechts in uitzonderingsgevallen de zorg over hun kinderen worden toevertrouwd. In die uitzonderingsgevallen moet dan eerst nog onderzocht worden of voorde kinderen geen beter tehuis te vinden is. Met dit vonnis wees een hogere rechtbank niettemin aan een 35- jarige vrouw die sinds haar scheiding van een „seksueel perverse" man, met een vriendin duurzaam samen leeft. de dochter uit het huwelijk toe. De 50-jarige vader is volgens de rechtbank niet bekwaam om voor het kind te zorgen. De man had aan gevoerd dat het meisje door het sa menleven van de twee vrouwen mo reel in gevaar verkeert. Opmerkelijke bevalling TELAVIV, 22-7. Fatma Han- na Ismail uit het Zuid- Libanese dorp Aisjija heeft volgens het Israëlische dag blad Jediot Achronotvan woensdag in twee staten een tweeling gekregen: een baby meldde zich 's morgens in Li banon, het tweede kwam in Is raël ter wereld. Toen de ziekenauto aan de woning van de vrouw kwam werd, op de drempel, het eerste kind geboren. Het twee de liet evenwel op zich wach ten en verscheen toen de ambu lance Fatma Hanna Ismail had afgeleverd bij een ziekenhuis aan de Israëlische kant van de grens. De konsumentenbond vindt dat over enige tijd zeer goed bekeken moet worden wat de gevolgen zijn van dit besluit. De minister heeft min of meer aangekondigd dat het een proef is, en dat moet het ook echt zijn. „Geen eigen leven" Deze proef mag geen eigen leven gaan leiden, aldus een woordvoerder van de konsumentenbond donder dagmiddag. De konsumentenorganisatie ver wacht dat het vrijlaten van de benzi neprijs wel zal werken in gebieden waar veel pompen, vooral witte, zijn. In de steden zullen de prijzen wel da len, maar de bond ziet met angst in het hart wat er gaat gebeuren langs de snelwegen, waar de pompen wei nig konkurrentie ondervinden. De konsumentenorganisatie Kon- sumenten Kontakt verwacht dat de benzineprijzen op korte termijn wel wat zullen dalen door „stuntwerk van de oliemaatschappijen", maar op den duur zal de „vrijheid-blijheid filosofie van minister Terlouw" al leen maar leiden tot prijsverhogin gen, zo is de vrees van deze organisa tie. Konsumenten Kontakt denkt dan ook dat de benzineprijzen in Neder land tot de hoogste in Europa zullen blijven behoren. WASHINGTON. De Amerikaanse regering gaat onderzoeken of zij stappen moet ondernemen tegen Frankrijk, nu dat land heeft laten weten zich niets aan te trekken van het embargo dat de V.S. hebben in gesteld op de levering van uitrusting voor de gaspijpleiding van Siberië naar West-Europa. WARSCHAU. Volgens de Poolse primaat Jozef Glemp betekenen de aangekondigde versoepeling van de noodtoestand in Polen en de vrijla ting van een groot aantal geïnter neerden „een grote stap voorwaarts" voor de verstandhouding in dat land. Bij zijn vertrek uit Rome donderdag zei hij te hopen dat ook de andere geïnterneerden gauw vrijkomen. WENEN, 22-7. Vier Polen, drie mannen en een vrouw, zijn donder dag met een helikopter naar Oosten rijk gevlucht. Het toestel landde in een tuin in de buitenwijk van Wenen. Volgens de politie zijn de Polen vrienden van de familie die zondag, eveneens in een helikopter, uit Polen vluchtte. OSLO/AMSTERDAM, 22-7. Om dat de materiële en gezondheidssitu atie van het Poolse volk verslechtert, is het dringend geboden dat de huma nitaire hulp aan Polen wordt voor tgezet. Dit heeft het Nederlandse bu reau van het Poolse vakverbond So lidariteit in Amsterdam donderdag verklaard. De hulpverlening op het menselij ke vlak Jcan op twee manieren gestal- te krijgen: 1. het 'doorgaan met ge schenkzendingen naar Polery;2. het staken van de aankoop-van-Voédsel, medicijnen en medische artikelen, schoeisel en kleding uit Polen, omdat aan deze produkten ernstige schaarste bestaat onder het Poolse volk. Koördinatiebureau In Brussel is een koördinatiebu- MADRID, 22-7. De Democratische Volkspartij (P.D.P.), die kort gele den is opgericht door 20 ex-parle mentsleden van de Spaanse rege ringspartij U.C.D., streeft naar een grote coalitie van rechts. Op deze manier wil de P.D.P. een overwinning van de socialisten bij de komende verkiezingen voor de Cor tes voorkomen. De leiders van de P.D.P. zijn van plan een stembusakkoord te sluiten met de (konservatieve) volksallian tie van Fraga Iribarne en de liberaal- democratische partij. De nieuwe partij steunt de U.C.D.- regering tot het eind van haar ter mijn. Volgens de P.D.P. moet de unie van het democratisch centrum, die de zwaarste krisis doormaakt sinds haar oprichting in 1977, van het poli tieke toneel verdwijnen reau van Solidarnosc opgericht, om de aktiviteiten in het buitenland te bundelen. Tot de oprichting ervan is besloten tijdens een bijeenkomst in Oslo, eerder deze week. De leiding van het Brusselse bureau komt in handen van Jerzy Milewski, die lid was van de nationale koördinatie- kommissie van Solidariteit, die ont bonden is per 13 december, toen gene raal Wojciech Jaruzelski de uitzonde ringstoestand afkPbsRgcte enste polir. tiek'e en burgerlijke -rechten werden opgeschort. HILVARENBEEK, 22-7. Het heeft donderdag bijna acht uur geduurd om 430 passagiers uit 215 gondels van de vastgelopen kabelbaan in het re- kreatiepark de Beekse Bergen bij Hilvarenbeek te bevrijden. Volgens J. Veldbrugge, hoofd tech nische dienst van de Beekse Bergen hebben de mensen geen enkel mo ment werkelijk in gevaar verkeerd. Niemand is gewond geraakt. Met vier hoogwerkers van de brandweer konden de mensen in de gondels boven land naar beneden worden gehaald. De gondels die bo ven het water hingen leverden meer problemen op. Reddingsaktie Een deel van de passagiers in die gondels kon worden gered door een medewerker van de Beekse Bergen, die in de kabel klom en mensen door middel van een stoeltje en katrol op een rondvaartboot liet zakken. Later op de middag werden gondels die zich boven het water bevonden met een lier boven land gebracht. Kort na negen uur werden de laatste mensen uit hun benarde positie bevrijd. Zaterdag 24-, zondag 25 juli Dokter W. Bontkes, Zierikzee, tel. (01110) 2280, neemt waar voor doter Van Geer, dokter Visser en dokter Sleegers. Spreekuur voor dringende gevallen zaterdag- en zondagmorgen van 11.00-11.30 uur. Westhoek/Brouwershaven Haamstede Dokter J. Ph. P. Stenger, Burghse- weg 54, Haamstede. Tel. (01115) 1861. Burgh Dokter Van Beek-Verbeek, Burghse- weg 54, Haamstede. Tel. (01115)1861. Dokter J. L. Flach, Jan van Renesse- weg 6, Renesse. Tel. (01116) 1280. Brouwershaven Dokter L. A. M. Bruel, „De Waag", Markt Brouwershaven, tel. (01119) 1280. De weekenddienst loopt van vrijdag middag 18.00 uur tot maandagmor gen 08.00 uur. Voor spoedgevallen is er spreekuur van 11.30-12.00 uur en van 16.30-17.00 uur, zowel op zater dag, en zondag. Buiten spreek uurtijden alleen dringende gevallen. Dokter H. Speelman, Oosterland, Molenweg 61. Telelefoon (01114) 1280, neemt waar voor dokter Van den Berg en dokter Buytendijk. Tandarts F. van der Vliet, Varre- markt 1, Zierikzee, tel. 01110- 6190 neemt waar voor Schou- wen-Dui veland De weekenddienst bestaat uit twee spreekuren voor spoedgevallen na melijk van zaterdag- en zondagmid dag van 17.00-17.30 uur. Zuster T. de Ronde,Schoolstraat 20, Bruinisse. Tel. (01113) 1729, neemt waar voor Zierikzee. Zuster L. Giljam, Stelbergstraat 15, Bruinisse. Tel. (01113) 1652, neemt waar voor Bruinisse en Duiveland. Zuster Adriaanse, Dreischor, tele foon (01112) 1341, heeft dienst voor geheel Schouwen. Dierenarts M. K. Buth, Hogezoom 9, Haamstede (tel. 01115-2254) heeft dienst voor Schouwen- Duiveland. BEIROET/TEL AVIV/JERUZALEM, 22-7. De strijd in Libanon is donderdag weer in alle hevigheid opgelaaid. De Israëlische luchtmacht heeft voor het eerst sinds 25 juni bombardementen uitgevoerd op Beiroet terwijl ook Syrische en Palestijnse stellingen in de Bekaa-vallei in Oost-Libanon door de Israëliërs werden aangevallen. De aanvallen waren volgens een militaire woordvoerder in Jeruzalem bedoeld als vergelding voor de „tal loze schendingen van het bestand", dat 5 juli tot stand kwam. Woensdag kwamen vijf Israëlische soldaten om het leven bij een aktie van de Pa lestine bevrijdingsorganisatie PLO in Oost-Libanon. Volgens de woordvoerder is de „be perkte aktie" van de Israëlische troe pen in het oosten van Libanon een „boodschap" voor de Syriërs en de Palestijnen die in dat deel van het land met elkaar samenwerken. „Is raël is niet bereid een situatie te aan vaarden waarin Israëlische soldaten worden gedood en die tegelijkertijd wordt bestempeld als een wa penstilstand". Twee golven Volgens funktionarissen vielen de Israëlische vliegtuigen de Libanese hoofdstad in twee golven aan nadat meer dan een uur schijnaanvallen waren uitgevoerd. De eerste aanval Apotheek C. C. H. Verschuren, Zie rikzee, Dam 18 is op zaterdag geopend van 9.00-12.30 uur en van 16.30-17.30 uur. Op zondag van 12.00-12.30 uur en van 18.00-18.30 uur. Bel voor noodgevallen alarmcen trum Noord- en Midden-Zeeland, tel. (01100)14444. Gehandicapten adviesbureau Zee land. Adviseur: J Meertens, tel. 01113-2215. BRUSSEL. Suriname en de Neder landse Antillen krijgen allebei geld uit het Europees ontwikkelings fonds. Dat blijkt uit een bekendma king van de E.G.-kommissie in Brus sel. Suriname zal ruim 4,8 miljoen gulden ontvangen en de Nederlandse Antillen ruim 1,5 miljoen gulden. DEN HAAG, 22-7. Prins Bernhard is donderdag opgenomen op de afde ling urologie van het Academisch Ziekenhuis in Utrecht. Dit heeft een woordvoerder van de Rijksvoorlich tingsdienst meegedeeld. De prins moet in verband met een operatieve ingreep enkele dagen in het zieken huis blijven. kwam 's middags kort na drie uur (plaatselijke tijd), de tweede onge veer 40 minuten later. De Palestijnen antwoordden met luchtafweerge schut en vuurden tevens raketten af op Israëlische stellingen ten zuiden van de hoofdstad. Volgens het Pa lestijnse persbureau Wafa werden bij de bombardementen in West-Beiroet 62 burgers gedood of gewond. Over slachtoffers onder de stijders werd niets meegedeeld. Bij de luchtaanvallen op West- Beiroet werden onder ander de Fa- chanistraat, waar een aantal kanto ren van de PLO is gevestigd, de wijk rond de Arabische universiteit, het stadion en Palestijnse stellingen bij de luchthaven gestroffen. Ook de vluchtelingenkampen in de wijken Sabra en Chatila werden ge bombardeerd. Advertentie weekend servicedienst tel. (01110)6255 Vrijdag 23 juli Kerkwerve Kerk, Beatrixstraat. Vakantie Bij- belschool. 10.00 - 12.00 uur en van 14.00 - 16.00 uur. Scharendijke Verenigingsgebouw. Kindermorgen. 10.00 uur. Verenigingsgebouw. Bibliotheek. 11.30 uur. Veld Boutlaan. Mosselmaaltijd. 12.30 uur. Verenigingsgebouw. Filmvertoning. 20.00 uur. Nieuwerkerk Centrum. Kermis. Zaterdag 24 juli Zierikzee Bioscoop de Concertzaal. Inpikken en wegwezen. 19.00 uur. Bioscoop de Concertzaal. Pruimen bloesem. 22.30 uur. Renesse Terrein Kooij mans weg. Autocross. 14.00 uur. Burgh-Haamstede 't Dal. Rommelmarkt. 8.30 uur. Scharendijke „Zwarte Plein". Braderie. 10.30 uur. Verenigingsgebouw. Koffiebar. 20.00 uur. Nieuwerkerk Centrum. Kermis. Bruinisse Ballonnenwedstrijd en kinderspelen bij muziektent. 16.00 uur. Zondag 25 juli Zierikzee Bioscoop de Concertzaal. Inpikken en wegwezen. 20.00 uur. Maandag 26 juli Haamstede Geref. Kerk. Maandagavondzang. 20.00 uur. Dinsdag 27 juli Zierikzee Nobelpoort. Foto expositie. 10.00 -12.00 uur en van 13.00 - 16.00 uur. Toeristendag. Evenementen door de gehele stad. Concertzaal, jeugdfilm voorstelling 16.00 ur; Rode Kruisge- bouw, verkoop Welfare-artikelen, van 10.00 uur af. Bioscoop de Concertzaal. Inpikken en wegwezen. 20.00 uur. Bioscoop de Concertzaal. Disney- film. 16.00 uur. Serooskerke Schelphoek, ingang restaurant. Ver zamelen plantenwerkgroep. 19.00 uur. Ned. Herv. Kerk. Orgelkoncert Dirk Jzn. Zwart. 20.00 uur. Woensdag 28 juli Zierikzee Poppentheater „Al te Klein", pop penspel „Lodewijk, de lachende leeuw", St. Domusstraat 24, 14.30 Ned. Herv. Kerk. Dia-presentatie „De banken zijn hard". Aanvang: 20.00 uur. Brouwershaven Hal fa. Van Ast, Delingsdijk. Re- kreatief Tafeltennis-evenement. 10.00 - 17.00 uur. Ouwerkerk Centrum. Kermis. Donderdag 29 juli Burgh Herv. Kerk. Zomeravondmuziek. 20.00 uur. Burgh-Haamstede Zaal Ger. Gemeente. Verkoping. 10.00 - 20.00 uur. Haamstede Ring Promotion. Groots opgezette braderie met vele demonstraties en evenementen. Van 10.00 tot 18.00 uur. Tevens om 15.00 uur dia-serie „De banken zijn hard" in de Ned. Herv. Kerk. Gemeentehuis. Openbare vergade ring kommissie Grond- en pachtza ken. 19.30 uur. Scharendijke Gemeentehuis. Vergadering gemeen teraad. 19.30 uur. Zonnemaire Café Bommenede. Klaverjaswed- strijden. 20.00 uur. Ouwerkerk Centrum. Kermis. Vrijdag 30 juli Renesse „De Bariton". Drive in show. 20.30 uur. Ouwerkerk Centrum. Kermis. Zaterdag 31 juli Zierikzee mosselen eten. Beuze. Gekookte 10,30 uur. Scharendijke Parkeerterrein jachthaven hoek de Bout. Zeepkistenrace. 14.00 uur. Ouwerkerk Centrum. Kermis. Bruinisse Sportterrein Boomdijk. Voetbalwed strijden Bruse Boys-Hellevoetsluis. 18.30 uur. Parkeerterrein t.o. café Storm. Be hendigheidswedstrijd crossfietsen. 19.00 uur. Maandag 2 augustus Haamstede Geref. Kerk. Maandagavondzang. 20.00 uur. Renesse „De Bariton". Proef en kwisavond over voeding. 20.30 uur. Dinsdag 3 augustus Zierikzee Nobelpoort. Foto expositie. 10.00 -12.00 uur en van 13.00 - 16.00 uur. Toeristendag. Evenementen door de gehele stad. Concertzaal, jeugdfilm voorstelling 16.00 ur; Rode Kruisge- bouw, verkoop Welfare-artikelen, van 10.00 uur af. Renesse Parkeerterrein sportveld Laone. Ringsteken voor paarden en pony's. 19.30 uur. Brouwershaven St. Nicolaaskerk. Concert Pierre de Nijs en Rien Kooien. 20.00 uur. Dreischor Ned. Herv. Kerk. Orgelkoncert Dirk Jzn. Zwart, m.m.v. sopraan me vrouw M. N. Coumou-Groenendijk. 20.00 uur. Woensdag 4 augustus Haamstede Ned. Herv. Kerk. Dia-presentatie „De banken zijn hard". Aanvang: 20.00 uur. Hervormde kerk. Zomeravondstilte. 20.00 uur. Disco-modeshow. „De Bariton". 20.30 uur. Donderdag 5 augustus Burgh Herv. Kerk. Zomeravondmuziek. 20.00 uur. Dreischor Hervormde kerk. Orgelconcert Ma rion Sanders. 20.00 uur. Zaterdag 7 augustus Westenschouwen Bij Paviljoen De Rotonde. Twee pop penkastvoorstellingen. 14.00 uur. Renesse „De Bariton". Drive in show. 20.30 uur. Maandag 9 augustus Burgh Burghse Ring. Koncert „Witte van Haemstede". 19.00 - 21.00 uur. Haamstede Geref. Kerk. 20.00 uur. Maandagavondzang. Big „S" (Burgh-Haamstede) Openingstijden: vrijdag van 20.00-23.00 uur; zaterdag van 20.00- 24.00 uur. Zondag van 14.30-18.00 uur. De Pul (Bruinisse) 23 juli - film Bud Spencer, 20.00 Openingstijden: vrijdag 19.30 - 20.00 uur, zaterdag 19.30 - 24.00 uur; dag gesloten. Brogum (Zierikzee) Gesloten. Trace (Scharendijke) Openingstijden: vrijdag 20.00-24.00 uur; zaterdag 20.00-24.00 uur; zondag 14.30-17.30 uur. The Little Pub (Nieuwerkerk) Openingstijden: vrijdag 19.30-23.00 uur. (01110) 6551 HUISAANSLUITINGEN Redaktie (niet voor bezorging), na 17.30 uur: (01110) 5396 (01112) 1774, (01110)6564 Advertenties (01119) 1660 Bezorging (01119) 1660 na 18.30 uur

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 2