IL c Defibrillator voor ambulance Rode Kruis Schouwen (Westhoek) De Schouwse Ruiters brachten voortreffelijke show in Brouw BRADERIE Haamstede DE ZIERIKZEESCHE COURANT Geschenk Junior Kamer Een gezellige a.s. donderdag 29 JULI Vakantiedrukte in de regio Woonvergunning na echtscheiding Jttotnisso PLO-funktionaris in Parijs vermoord Publieke belangstelling ondanks kilte behoorlijk WA> i NIEUWSBODE REDAKTIE, ADMINISTRATIE EN BEZORGING Telefoon (01110) 6551. Voor telefoonnummers na 17.30 uur: zie pagina 2 onder de rubriek Agenda". Uitgave B.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Jannewekken 11, 4301 HH Zierikzee. Postbus 1, 4300 AA Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling 34,90, per jaar 133,00. Losse nummers 70 cent. De abonnementsprijzen zijn inclusief 4% BTW. Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Advertentieprijs 45 cent per losse mm; „Succesjes" (t/m 4 regels) t 5,60. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4% BTW. Vrijdag 23 juli 1982 138ste jaargang Nr. 23152 WAARIN OPGENOMEN (1797 - 1889) In dit nummer: Esther Goedhart Europees kampioene RENESSE, 22-7. De Junior Kamer Schouwen-Duive- land bood donderdagavond op het parkeerterrein voor motel de Zeeuwse Stromen te Renesse een defibrillator aan voor de in Renesse gestationeerde ambulance. De voorzitter van de Junior Kamer, de heer J. Flach, over handigde de defibrillator aan mevrouw A. C. Houtman, voorzitter van het Nederlandse Rode Kruis, afdeling Schouwen (Westhoek). Advertentie ftiNQ m HAAMSTEDE^ in ZIERIKZEE. 23-7. „Het loopt vlot", zei mevrouw Van der Pol-Els- hout, V.V.V.-informatrice in Zierik zee. „Het is erg vol", liet mevrouw M. Dalebout, V.V.V.-informatrice in Renesse heden (vrijdag)ochtend we ten. Mevrouw Van der Pol vertelde, dat zij de afgelopen week nog geen men sen naar buiten de regio heeft moeten verwijzen. De campings, ook in het achterland, lopen aardig vol. „Hier en daar is nog wat ruimte voor een tentje", aldus de V.V.V.- informatrice. De hotels en pensions bieden meestal nog wel een plaatsje, voor de komende week wordt echter nog meer vakantiedrukte verwacht. De V.V.V.-informatrice in Renesse raadt de mensen aan eerst de Provin ciale V.V.V. te bellen. Met de wisse- lijk van vakantiegangers komen wel weer wat plaatsjes vrij in de Wets- hoek. Mevrouw Dalebout heeft de af gelopen week al enkele keren men sen moeten doorverwijzen naar Tho- len of Stavenisse. Op initiatief van de Junior Kamer werd een grootscheepse aktie gestart om het benodigde bedrag van 23.000,- bij elkaar te krijgen. De heer Flach vertelde dat het hele pro- jekt ten bate van de komst van het apparaat ongeveer vijf zes maan den in beslag heeft genomen. De voor de aktie aangeschreven be drijven en benaderde partikulieren reageerden allen heel enthousiast op het plan de benodigde defibrillator aan te schaffen. Zonder die hulp had het projekt niet kunnen worden vol tooid en de heer Flach bedankt de komitee-leden, de leverancier, die het apparaat met korting leverde, de Rabobank, die een startgift van 1.000,- schonk, het ziekenfonds Schouwen-Duiveland, fanfare Luc- tor et Emergo uit Renesse en de ver kopers van de loten, waarvan er ruim tienduizend de deur uit gingen. Hartinfarkt Het medisch apparaat is bestemd voor behandeling van patiënten met een hartinfarkt. Aan deze mensen moet direkt hulp kunnen worden verleend en het liefst ter plaatse. De aelibrillator, die zijn plaats krijgt in de ambulance kan ook mee worden genomen naar het strand, want ook daar kan een patiënt een hartinfarkt krijgen. Het apparaat heeft twee funkties: het kan een cardiogram registreren en op een monitor in beeld brengen en het is in staat een grote hoeveel heid elektrische energie over te la den. Bij een hartinfarkt, een zoge naamde „ritme-stoornis", kan de de fibrillator het hart van de patiënt weer in zijn eigen ritme laten klop pen". Eigenlijk is de aanwezigheid van het apparaat bittere noodzaak, want hartmassage en beademing hebben geen zin als er geen vervolg op komt: als er geen defibrillator voorhanden is", zei de heer Flach. Twijfels Voor de bediening van het appa raat dragen de artsen uit de Wes thoek zelf zorg. Ondanks dat er nog wat twijfels bestaan rondom het zie- kenvervoer, zoals: wat gebeurt er als de wet op het autovervoer volledig van kracht wordt en wat als op pro vinciaal niveau het ziekenauto bestand wordt gereorganiseerd, besloot de Junior Kamer toch met het projekt te starten en een aktie op touw te zetten. De Junior Kamer had immers het idee in het achterhoofd: ook al is het apparaat slechts twee jaar onder de ze omstandigheden funktioneel, dan kunnen toeristen en de eigen bevol king er toch profijt van hebben. DEN HAAG, 23-7. Vrouwen en mannen, die door huwelijksmoeilijk heden hun echtelijke woning verla ten, kunnen voortaan in een andere gemeenten gemakkelijker een woon vergunning krijgen. Gemeenten mo gen van deze mensen neit meer eisen dat ze ekonomisch gebonden zijn. Dit staat in een tussentijdse wijziging van de woonruimtebeschikking 1974, die minister Nypels van volkshuis vesting en ruimtelijke ordening vrij^ dag bekend heeft gemaakt. RENESSE. De voorzitter van de Junior Kamer de heer Flach, arts te Renesse, gaf deskundig uitleg over de werking van de defibrilator. Rechts op de foto mevrouw A. C. Houtman, voorzitter van het Rode Kruis afdeling Schouwen (Westhoek) die het geschenk in ontvangst mocht nemen. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Restaurant Renesse voor reservering: tel. 01116-1215 maandag gesloten PARIJS, 23-7. Een funktionaris van de Palestijnse bevrijdingsorga nisatie PLO werd vanochtend om 8.30 uur gedood toen zijn auto in Pa rijs ontplofte. Dit heeft een woordvoerder van de PLO gezegd. De zegsman zei dat Fadel El-Dani, de tweede man van het PLO-kantoor in de Franse hoofdstad, op weg was naar zijn werk toen zijn auto explo deerde. Het hoofd van het PLO- kantoor, Ibrahim Souss, had de iden titeit van het slachtoffer bij de poli- BROUWERSHAVEN, 22-7. De Landelijke Ruiterver- eniging en Ponyklub De Schouwse Ruiters verzorgde donderdagavond een uitgebreide en voortreffelijk ver zorgde ruitershow op het voormalige sportterrein achter het Slingerbos in Brouwershaven. Zoals altijd maakte het komplete ruiterkorps van de vereniging uit Drei- schor weer een uiterst keurig verzorgde indruk, waar mee zij een voorbeeld zijn voor veel verenigingen en dan betreft het zeker niet alleen zusterverenigingen van Schouwen-Duiveland. Ook elders laat dit facet binnen diverse klubs veel te wensen over. De Schouwse Ruiters laten zien hoe het moet en dat is naast de sportieve prestaties van de leden een extra pluspunt. prompt lukte, zodat zij zich winnares mocht noemen. Stoffel van de Velde presenteerde zijn twee Zeeuwse trekpaarden Jo- ziena en Lida voor een heuse Zeeuw se boerenwagen en later in de show bewezen de beide „dames" sterker te zijn dan vijftien mensen in een trek- wedstrijd. Bij het aangespannen rijden, in de volksmond mennen, reed Jan Rent meester met zijn paard Paloma een knappe hindernisbaan en Peter Han- se demonstreerde een voortreffelijke dressuurproef met zijn zevenjarige Palomino-pony Sunny. Samen met vader Anton Hanse, die in Brouwers haven zorgde voor het zeer deskundi ge begeleidende kommentaar, komt tie gemeld. De politie bevestigde dat er een bo mexplosie was geweest, maar kon verder nog geen details meedelen. PARIJS. „Organisatie. Orly zal haar akties tegen Franse belangen voortzetten zolang er Armeense poli tieke gevangenen in Frankrijk zijn", verklaarde in Beiroet een lid van het centraal comité „Asala" (Geheim Ar meens leger voor de bevrijding van Armenië). TOKIO. Het werk van Johann Se bastian Bach en Duitse volkswijsjes zijn het meest geschikt om Japanners die voor een opratie staan, de nodige gemoedsrust te geven. Dit hebben een Japanse en een Duitse arts die aan de universiteit van Hirosaki in Noord-Japan verbonden zijn vast gesteld. Peter Hanse zaterdag aanstaande in aktie tijdens de nationale mendag in het Gelderse Ermelo. Stoelendans Een goede demonstratie hadden ook de pony- en paardenachttallen van De Schouwse Ruiters in huis. Beide achttallen stonden onder lei ding van instrukteur Jan Bevelan der. Ellen van Dijke en Monique van de Werve demonstreerden een puike „Pas de deux" en tijdens de stoelen dans, waaraan maar liefst zestien jeugdige leden deelnamen met pony of paard bleek René Rentmeester de attenste door als laatste over te blij ven. Esther Borsboom, Corrie Krab be, Elles van de Klooster en Petra de Regt waren de laatsten die afvielen in het spel met de stoelen. Na een natuurlijk weer keurig ver zorgde slotparade onder de leiding van Cees Struyk konden publiek en ruiters weer voldaan de weg naar huis ondernemen. De Schouwse Rui ters lieten zien nog springlevend te zijn. Dit nummer bestaat uit 10 pagina's. PE ear Stoffel van de Velde uit Zonnemaire was van de partij met zijn Zeeuwse span. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Na een uitgebreide rondrit van alle ruiters en amazones door Brouwers haven, werden allen op het terrein aan het Slingerbos gepresenteerd aan het in behoorlijke getalen opge komen publiek, dit ondanks de plot selinge kilte. De presentatie stond onder leiding van Cees Struyk. Belangrijke onderdelen van de show waren een progressief springkon- koers, een trekwedstrijd, demonstra ties aangespannen rijden, de monstraties van achttallen pony's en paarden en een stoelendans voor de jeugdleden. Foutloos Aan het springkonkoers werd deel genomen door drie ruiters uit het dorp Sirjansland. Verspreid over de hele ruitershow maakten Cees Struyk, Cees Stouten en Ingrid Krabbe drie foutloze omlo pen, waarna een barrage op tijd de beslissing moest brengen. Struyk en Stouten maakten hier ieder een springfout, waarna Ingrid Krabbe behoedzaam op weg kon voor een foutloos konkoers, hetgeen ook Bijzonder fraai is altijd de parade in ieder ruitersportevenement. Zeker keu rig uitgedost is het een schitterend geheel. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Verwachting tot zaterdagavond: Weinig verandering Droog weer met wolkenvelden; mini mumtemperatuur omstreeks 14 gra den, middagtemperatuur van 18 gra den vlak aan zee tot 22 graden in het binnenland. Matige noordelijke wind. WEERSVOORUITZICHTEN Weersvooruitzichten over Neder land: de cijfers zijn een globale aan duiding: het interval rond deze cij fers moet ruimer genomen worden naarmate de dag waarvoor de ver wachting geldt verder in de toekomst ligt. Verwachting t/m dinsdag 27 juli: Zondag: Zonnig Kans op neerslag: 20%. Min.temp.: 13 gr. Middagtemp.: 21 gr. Windkracht: noord 3 Maandag: Kans op neerslag: 20%. Min.temp.: 12 gr. Middagtemp.: 20 gr. Windkr.: noord 4 Dinsdag: Kans op neerslag: 10%. Min.temp.: 11 gr. Middagtemp.: 20 gr. Windkracht: n-west 4 ZON- EN MAANSTANDEN 24 juli Zon op 5.49, onder 21.43 Maan op 10.18, onder 23.58 25 juli Zon op 5.50, onder 21.41 Maan op 11.36, onder 26 juli Zon op 5.52, onder 21.40 Maan op 12.50, onder 00.17 Eerste Kwartier: 27 juli (20.22) HOOG- EN LAAGWATER Zierikzee Hoogwater Laagwater 24 juli 7.00 18.28 12.16 - 25 juli 7.45 19.18 00.54 13.08 26 juli 8.25 20.10 1.40 14.00 Doodtij: 30 juli HET WEEKOVERZICHT DE BILT, 23-7. Het K.N.M.I. deelt mede: In het algemeen weerbeeld komt de komende dagen weinig ver andering. Ten westen van de Britse eilanden handhaaft zich een gebied van hogeluchtdruk. Daaromheen stroomt lucht via de Noordzee naar ons land, waarin uitgebreide wol kenvelden voorkomen, uit deze be wolking valt hoogstens wat motre gen, maar deze motregen is nauwe lijks het noemen waard.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 1