Duitse vakantiegast snelste in drukbezochte Aquadeltaloop Johan van de Hoek in laatste kilometer geklopt Unieke glasvondst in Zuid-Holland Deelnemers vredesmas in Moskou Minister wil reduktie jachthuurprijzen Stoffelijk overschot gevonden Eerste Lockheed Orions in Nederland Minister akkoord met advies vakantiespreiding '83 Keuringsdienst wil garnalenpellerijen dicht Tomaten en komkommers doorgedraaid Lage prijs voor uien Grasland bemesting ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Donderdag 22 juli 1982 Nr. 23151 7 Een beeld van de bijzonder grote deelname aan de tweede Aquadeltaloop. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) BRUINISSE, 20-7. De tweede Aquadeltaloop, die dinsdagavond onder idea le omstandigheden werd verlopen op het rekreatiepark Aquadelta in Bruinis- se, heeft een zege opgeleverd voor de Duitse vakantiegast Hans-Peter Appel. Weliswaar is het geenszins de bedoeling, dat er tijdens een prestatieloop naar een winnaar wordt gezocht, maar wanneer de organisatie vooraf een aantal fraaie prijzen beschikbaar stelt, dan sluipt het wedstrijd-element met rasse schreden het evenement binnen. Bovendien kunnen deelnemers, die van origi ne het wedstrijdlopen beleven ook tijdens zo'n loop de aangeboren neiging om een serieuze greep naar een zege te doen, niet van zich afzetten. Desondanks doet zo'n machtstrijd niets af aan het beoogde doel van een prestatieloop. De organisatie van de tweede Aquadelteloop - de Zierikzeese atle tiekvereniging Delta Sport en Aqua delta Beheer - kon zich verheugen over een overweldigende opkomst. ,,We hadden zelfs inschrijf kaarten te kort", vertelde een opgetogen Jan Douwes voor de start. ,,Het bewijst toch wel, dat er hier iets mogelijk is". In totaal verschenen 149 lopers en loopsters aan de start van de 4-dan wel 8 kilometerloop. Het gezelschap werd weggefloten door Jan Douwes in eendrachtige samenwerking met Hans van Elzelingen, die namens Delta Sport als tijdwaarnemer fun geerde. Zonder pardon Halverwege de 8 kilometerloop, bij de eerste passage op het centrum- plein van Aquadelta Rekreatie, leid den Johan van de Hoek van Delta Sport met Hans-Peter Appel in zijn kielzog. Op enkele sekonden volgden Mein- dert van Nimwegen van atletiekver eniging Flakkee en Leo van der Sluys van Hercules Dordrecht. De eerste ronde van vier kilometer werd door de koplopers afgelegd in 13.15 minuten. In de tweede ronde veran derde aanvankelijk niet veel in de kop van de wedstrijd, maar een kilo meter voor de meet sprintte Appel zonder pardon bij Johan van de Hoek vandaan om verder niet meer be dreigd te worden. Appel finishte na 26.20 minuten met nog vijftien sekonden voor sprong op Johan van de Hoek. ,,Ik kon hem niet meer bijbenen", stelde Van den Hoek na afloop lachend. ,,Hij heeft gewoon veel langere be nen als ik en bovendien is hij veel meer een korte afstandloper dan ik. Op snelheid kan ik hem niet pakken. Als ik had willen winnen, had ik hem onderweg kwijt moeten kunnen ra ken". Meindert van Nimwegen werd nog afgescheiden derde (26.48 min.) en de vierde plaats was nog net voor Leo van der Sluys. Vervolgens kwa men steeds afgescheiden van elkaar Jaap Bruins van Hellas Utrecht, Zie- rikzeeënaar Eddy Smit (niet vereni ging gebonden), Martien Moermond van Delta Sport en Haro Verhagen van de AV Flakkee binnen. Leuke prijzen Overigens verliep de tweede Aqua deltaloop ook dit keer niet geheel vlekkeloos. Ondanks een voortreffe- Johan van de Hoek bewees ook dit keer de laatste maanden een duidelijke op gaande lijn te hebben ingeslagen. Met uitzondering van de Duitse vakantie ganger Hans-Peter Appel bleef de Delta Sporter iedereen ruimschoots voor. Hier gaat Van de Hoek de latere winnaar nog vooraf. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) lijk uitgezet parkoers, presteerde een flinke groep van de deelnemers het om, nadat een paar markatielinten van hun plaats waren verwijderd, van de verkeerde kant binnen te ko men. „Daar doe je als organisatie na tuurlijk weinig aan", meende Jan Douwes nog. „Het parkoers was vooraf prima in orde en je kunt be zwaarlijk overal iemand neer zetten of zich geen ongeregeldheden voor doen". Voor de eersten in iedere groepering waren er leuke prijzen en iedere deelnemer ontving een herin neringslint. Deze twee charmante dames laten zien. dat er tijdens de Aquadeltaloop niet bij uitstek hard gelopen diende te worden. Wandelen is tijdens een prestatie loop ook toegestaan. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) DEN HAAG. Op 1 juli van dit jaar stonden er bij de gemeente Den Haag 29.608 woningzoekenden gere gistreerd tegen 25.626 een half jaar eerder. Dat is een stijging van bijna zestien procent. AMERSFOORT, 21-7. In Strijen, op het Zuid-Hollandse eiland Hoekse Waard, is een unieke vondst van glas uit het begin van de zestiende eeuw gedaan. Volgens provinciaal archeoloog voor Zuid-Holland, D. P. Hallewas uit Amersfoort, die die woensdag be vestigde, gaat het om een exceptione le vondst („zo helder als flesseglas"), aangezien er uit die periode nog nooit glaswerk is gevonden, dat in een zo goede staat bewaard is gebleven. De vondst is gedaan door amateur- archeoloog en antiekrestaurateur P. H. J. Biemans uit Heinenoord. Het betreft ongeveer zeventig drink glaasjes uit het Rijnland, een aantal glazen kommen en wat Venetiaans glaswerk. Biemans schat dat het 'glaswerk - dat op grote rijkdom van de eigenaars duidt - uit de periode 1475-1510 afkomstig is. AMSTERDAM. Burgemeester en wethouders van Amsterdam zijn niet bang voor een „lange hete zomer" rond de bouw van het Stadhuis/muziektheater op het Wa- terlooplein in de hoofdstad. Zij zeg gen dit in antwoord op vragen van de VVD-raadsleden Claassen en Groot- hoff over de vernielingen die op 3 juli op het terrein werden aangericht. Volgens het kollege wordt er met po litie en andere betrokkenen overleg gevoerd over maatregelen ter voor koming van verdere vernielingen. MOSKOU, 21-7. De groep van 300 Skandinavische vrouwen en mannen die deelnemen aan een vredesmars in de Sowjet-Unie, is dinsdag per trein vanuit Leningrad in Moskou aange komen. Zij werd in de Sowjethoofdstad op een afgezet deel van het station opge wacht door enige honderden Sowjet- burgers. In Leuzen en op spandoeken riepen zij alle tegenstanders van kernwa pens op zich aaneen te sluiten. De ak- tivisten liepen nadien in gezelschap van 50 leden van de officiële vredes beweging in de Sowjet-Unie zingend in een optocht naar hun hotel. Langs de straten en vanachter ramen en op balkons stonden inwoners van Mos kou hen toe te zwaaien. De deelnemers aan de „Vre desmars '82" blijven na eerdere be zoeken aan Wyborg, Leningrad en Kalinin vijf dagen in Moskou. Hun tocht eindigt op 29 juli in Minsk. DEN HAAG, 22-7. Minister drs. J. de Koning (landbouw en visserij) heeft bij 34 instanties, betrokken bij de verhuur van het jachtrecht op par- tikuliere of overheidsterreinen, schriftelijk aangedrongen op een re duktie van de jachthuurprijzen wan neer de huurder tevens voor toezicht zorg draagt door een jachtopzichter aan te stellen. Een dergelijke reduk tie 6,— per ha bij een gehele, en ƒ3,— per ha bij een gedeeltelijke dagtaak) wordt op gronden van het Staatsbosbeheer al jaren toegepast. De bewindsman heeft hiermee uit voering gegeven aan één van de aan bevelingen uit het rapport „Taak stelling jachtopzichters". Een en an der naar aanleiding van een motie betreffende de positie van jachtop zichters in Nederland, ingediend door het Tweede Kamerlid Van Ros- sum tijdens de behandeling van de wijziging van, de Jachtwet. ROOSENDAAL, 21-7. Op de bin nenplaats achter zijn woning aan de Willemstraat in het Westbrabantse Roosendaal heeft de politie woens dagmorgen het stoffelijk overschot gevonden van de 52-jarige Marok kaan Mohammed Bel Hajey. Het stoffelijk overschot vertoonde een groot aantal kleinere verwondin gen. De politie neemt vooralsnog aan dat de man op gewelddadige wijze om het leven is gekomen. Donderdag zal sectie worden verricht. De politie werd om tien uur woens dagmorgen gewaarschuwd door een dochter van het slachtoffer, die op de stoep voor de deur bloed had gezien. De echtgenote van de man en vijf in wonende kinderen hadden dinsdag avond het huis verlaten. Zij hebben volgens de politie de nacht doorge bracht bij een getrouwde dochter. Volgens een woordvoerder van de po litie kwam dat tijdens de bijna afge lopen Mohammedaanse vasten maand wel vaker voor. De vrouw en de kinderen zijn woensdagmorgen in de woning teruggekeerd. VALKENBURG, 21-7. De eerste vier Lockheed Orion P3C-ll-vliegtui- gen zijn woensdagochtend gearri veerd op het marinevliegkamp Val kenburg. De Koninklijke Marine heeft in totaal dertien van deze toestellen besteld. De overige negen zullen in een tem po van één per kwartaal worden op geleverd door de fabriek in Califor- nië. Dat betekent dat alle bestelde toestellen eind 1984 in Nederland zul len zijn. Dit heeft de marine-voor lichtingsdienst woensdag meege deeld. Computertijdperk Met de komst van de Orion breekt voor de Marine luchtvaartdienst het computertijdperk aan. In de afgelo pen tien maanden zijn vier Orion-be- manningen en het grondpersoneel - ongeveer honderd militairen en twintig burgers - voor dit vliegtuig opgleid op de Amerikaanse vliegba sis Jacksonville in Florida. De be manningen voor de negen nog te leve ren Orions zullen door de in de Ver enigde Staten geschoolde perso neelsleden worden opgeleid. De Orions. die de twintig jaar oude Neptunes zullen vervangen, worden ingedeeld bij het vliegtuigsquadron 320. DEN HAAG, 21-7. Minister De Graaf van sociale zaken gaat ak koord met het advies over de sprei ding van bedrijfsvakanties voor vol gend jaar, dat de Stichting van de Ar beid hem heeft gegeven. Het bedrijfsleven wordt gevraagd zich aan te passen aan het schema van de zomervakanties voor de scho len, dat er als volgt uit ziet: In Noord- en Zuid-Holland en de woonkern Almere valt de zomerva kantie voor het kleuter- en lager- onderwijs in de periode 23 juli tot en met 4 september en voor het voortge zet onderwijs in de periode 16 juli tot en met 28 augustus. Zeeland In Zeeland, Noord-Brabant en Lim burg gaan de kleuter- en lagere scho- DEN HAAG. Voorzitter Veringa van de afdeling geschillen van bestuur van de Raad van State heeft in een voorlopige voorziening beslist dat de in Duitsland gevestigde be drijven Kronos Titan en Pigment Chemie hun dumping van afvalzuren in de Noordzee vanaf 16 augustus tot bijna de helft moeten terugbrengen. Dit heeft een woordvoerder van de Raad van State woensdag bevestigd. UTRECHT. Het bestuur van de Na tionale Ziekenhuisraad heeft woens dag nog niet definitief besloten een proces te beginnen tegen de Staat der Nederlanden in verband mét de door minister Gardeniers (volksgezond heid) aangekondigde sluiting van 26 ziekenhuizen en 77 ziekenhuisafde lingen. Daarmee zullen 8000 zieken huisbedden verdwijnen en - volgens de NZR - 15.000 arbeidsplaatsen. UTRECHT, 21-7. De zestien keu ringsdiensten van waren in ons land vinden dat alle garnalenpellerijen- aan-huis liever vandaag dan morgen moeten worden gesloten. Voor de volksgezondheid en ook uit sociaal oogpunt is het van het grootste belang dat deze vorm van huisnijverheid - waarmee uitsluitend buitenlandse werknemers met hun grote gezinnen een veelal karige bo terham verdienen - snel wordt opge doekt. Kontrole Kontrole op de hygiëne in dé pelle rijen is onbegonnen werk. „In feite is er spraken van een. uit oogpunt van volksgezondheid/niet ite .tolereren si tuatie. De kans op ongelukken is groot". Dat zegt ir. H. D. M. Touw, direkteur van de Keuringsdienst van waren in Utrecht, naar aanleiding van het oprollen van een illegale gar- nalenpellerij woensdag in de Domstad. DEN HAAG. 21-7. Op de Neder landse tuinbouwveilingen zijn de eerste dagen van deze week veel to maten en komkommers doorge draaid. Dinsdag zijn naar schatting van het Centraal Bureau van de Tuinbouwveilingen één miljoen kil- ko tomaten of 30 d 40 procent van de aanvoer en 250.00 stuks komkom mers, tien procent van de aanvoer, onverkocht gebleven. Maandag lagen de doordraaicijfers al in dezelfde or de van grootte. Er draait ook vrij veel sla door, cij fers daarover had het Centraal Bu reau nog niet. Met een ander hoofd- produkt, paprika, blijft het daaren tegen .redelijk goed" gaan. LAND EN TUINBOUW In tegenstelling tot de maanden fe bruari en maart van dit jaar toen de uienprijzen van de oude oogst nog ho ge prijzen opleverden, zijn de prijzen van de plantuiten van de nieuwe oogst 10 12 cent per kg wat wel een tegenslag voor onze landbouwers be tekent in Zuid-West-Nederland. Een dergelijke prijs levert voor de boer- uienteler een fiks verlies op. Ook in het naseizoen kan er nog veel gras groeien, de maand augustus wordt niet voor niets de „tweede meimaand" genoemd. Toch groeit het gras in het voorjaar sneller. Het gaat in het naseizoen alleen om een opleving van de groei. In vergelij king met het voorjaar kan het gras in augustus daardoor minder stikstof rendabel maken. Ook is tijdens het groeiseizoen een kleine voorraad stikstof in de grond opgebouwd. Dat nu benut kan worden. Daarbij kan en moet de stikstofgift tegen het einde van het seizoen lager zijn. Op zand- grasland kan gekozen worden Mag- nesamon. Met deze meststof wordt dan tegelijk magnesium gegeven. Voor weiden dient in augustus 150 kg Magnesamon per hectare te worden gestrooid. Daarna kan tot half sep tember nog 100 kg Magnesamon per hectare worden gegeven. len van 25 juni tot en met 7 augustus met vakantie en de scholen in het voortgezet onderwijs van 2 juli tot en met 14 augustus. In de rest van het land vieren kleuter-, lager en voortgezet onder wijs vakantie van 9 juli tot en met 21 augustus. KERKNIEUWS Oud Gereformeerde Gem. Bruinisse Zaterdag 24 juli gaat om 19.30 uur: ds. M. v. d. Ketterij uit Urk voor in de Oud Geref. Kerk te Bruinisse. Nederlandse Hervormde Kerk Bedankt voor Schoonrewoerd: D. C. Floor te Wekerom. Gereformeerde Kerken Aangenomen naar Groningen-zuid: drs. C. M. Verspuij te Diemen. MARKTBERICHTEN Beursbericht Markt Goes van dinsdag 20 juli 1982 V Granen Alle prijzen per 100 kg: Winter- gerst, basis 16 48,25; karwij (boerenschoon) 225,00 - 230,00. Ex klusief b.t.w. Plantuien Op auto geleverd 6 tot 9 cent per kg. Exklusief b.t.w. Ongerepeld, op auto geleverd, ex klusief b.t.w. 0,40 -ƒ 0,45 per kg. Hooi en stro, nieuwe oogst Alle prijzen per 1.000 kg: Weide- hooi, eerste kwaliteit, 260,— -ƒ 275,—; dijkhooi, eerste kwaliteit, 210,— -ƒ 260,—; Luzernehooi 310,- -ƒ 330,-; Wintergerst 90,-; Roodzwenk 75,- 100,—; Riet- zwenk 80,- 90,—; Veldbeemd 125,— - 140,—; Engels raaigras 90,110,—. Exklusief b.t.w. De Eierveilingen BARNEVELD, 20-7. Coöp. Veluw- se Eierveiling. Aanvoer 3.331.800 stuks. Stemming: kalm. Prijzen per 100 stuks: Eieren van 50-51 gram 6,35; 55-56 gram 6,80; 60-61 gram 7,40 - 7,55; 65-66 gram 8,00 - 8,25. De Eierveilingen BARNEVELD, 21-7. Coöp. Veluw- se Eierveiling. Aanvoer 2.197.800 stuks. Stemming: redelijk. Prijzen per 100 stuks: Eieren van 50-51 gram 6,50; 55-56 gram 7,15 - 7,20; 60-61 gram 7,70 - 7,80; 65-66 gram 8,55 - 8,45. Veemarkt Den Bosch DEN BOSCH, 21-7. Aanvoer: totaal 6414, runderen 1874, graskalveren 205, vette kalveren 36, nuchtere kal veren 2213, schapen en lammeren 1243; geiten 114, slachtvarkens 729, slachtrunderen 1086. Prijzen per stuk: Melk- en kalf- koeien 2200 - 3200; guiste koeien 1650 - 2200; kalfvaarzen roodbont 2375 - 3175; zwartbont 2000 - 2650; klamvaarzen 1750 - 2250; guiste vaarzen 1675 - 2175; pinken 1050 - 1700; graskalveren 775 - 1400; nuchtere kalveren voor fok en mesterij roodbont 340 - 650; zwartbont 200 - 525, extra boven notering; weideschapen 105 -ƒ 165; lammeren 85 - 155; vette schapen 135 - 200; vette lammeren 140 - 200. Prijzen per kilogram geslacht ge wicht: Stieren le 8,45 - 9,00, 2e 7,70 - 8,45; vaarzen le 8,10 -ƒ 9,00, 2e 7,45 - 8,10; koeien le 8,05 - 8,85, 2e 7,25 - 8,05, 3e 6,90 - 7,25; dikbillen 9,00 -ƒ 13,50, extra boven notering; worst koeien 5,85 - 7,15; vette kalveren le 6,05 - 6,20, 2e 5,90 - 6,05, 3e 5,65 -ƒ 5,90; slachtzeugen le 3,00 - 3,15, 2e 2,90 - 3,00, 3e 2,50 -ƒ 2,90. Overzicht: melk- en kalfkoeien: aanvoer iets ruimer, handel redelijk, en prijzen flauw prijshoudend; guiste koeien: aanvoer beperkt, han del matig, en prijzen aflopend; gras kalveren: aanvoer minder groot, handel lui, en prijzen weinig veran dering; vette kalveren: aanvoer als vorige week, handel traag, en prijzen minder; nuchtere kalveren: aanvoer groter, handel redelijk vlot, en prij zen vast, extra boven notering; scha pen en lammeren: aanvoer minder, handel oudere rustig, vette lamme ren levendig, en prijzen stijf, prijs houdend; slachtvee: aanvoer even ruimer, handel stil, en prijzen ge drukt; en slachtzeugen: aanvoer nor maal, handel slepend. SCHEEPVAART Abida, 19-7 van Ruwais naar Jeddah Aldabi, 19-7. 150 noord Dakar naar Libreville Aludra, 19-7 300 west Bordeaux naar Vlissingen Atlantic Star, 19-7 500 west Landsend naar Southampton Moordrecht. 19-7 120 oost Massawa naar Jeddah Nedlloyd Amersfoort, 20-7 te Bridgetown Nedlloyd Rockanje, 19-7 van Latta- kia naar Alaxanderia Nedlloyd Tasman, 19-7 600 zuid west Cocos eil. naar Jeddah Indina, 19-7 te Rouaan verwacht Onoba, 19-7 70 zuid oost Malaga naar Skikda Abida Pass, 20-7 Quion Island Aludra, 20-7 ten Anker Poolebay Atlantic Star, 20-7 te Southampton Moordrecht, 20-7 van Jeddah naar Suez Nedlloyd Dejima, 20-7 van Singapore naar Jeddah Onoba. 21-7 te Skikda

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 7