HANNIE'S HUWELIJKSVAKANTIE Meer suikerbieten, aardappelen en opengrondsgroenten verbouwd Nederlandse vissers willen grotere quota Landbouwareaal: Meer appels dan vorig jaar Geen regeling legbatterijen Visserijraad Brussel Deense medicijnen studenten in opstand Flitsen uit het buitenland Pleegkinderen dupe van vooroordelen Grote vakantiedrukte op wegen verwacht Vakantie voor bollebozen Wat biedt de BEELDBUIS? ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Donderdag 22 juli 1982 Nr. 23151 5 DEN HAAG, 21-7. De oppervlaktes suikerbieten, konsumptie-aardappelen en opengrondsgroenten in ons land zijn dit jaar toegenomen: suikerbieten met twee procens tot 133.000 hectare; konsumptie-aardappelen met eveneens twee procent tot 100.200 hectare; open grondsgroenten met negen procent tot 51.700 hectare. Het ministerie van landbouw en visserij heeft dit be kendgemaakt. Fabrieksaardappelen boekten een vermindering met drie procent tot 65.100 hectare. De toeneming van de oppervlakte opengrondsgroenten is voor een niet gering deel te danken aan de groen te oogsten erwten: die stegen met 29 procent tot 8.360 hecta- Fruitoogstverwachting: DEN HAAG, 21-7. De appeloogst zal dit jaar 470.000 ton zijn, de peren- oogst 100.000 ton. Dat zegt een „eerste landelijke indikatie", gepu bliceerd door het ministerie van landbouw en visserij. Komt de verwachting uit, dan bete kent dat voor de appelen een toene ming met 45 procent ten opzichte van de door nachtvorst erg slecht uitge vallen oogst van vorig jaar. Voor pe ren is er dan een vermindering met negen procent. Taxeren Om tot deze „eerste indikatie" te komen zijn fruitteeltdeskundigen van het ministerie eind juni aan het taxeren geweest, waarna het Cen traal Bureau voor de Statistiek hun gegevens heeft verwerkt. De nu gegeven „eerste indikatie" voor appelen is minder optimistisch van de „zeer voorlopige schatting" waar het Produktschap voor Groen ten en Fruit een maand geleden mee kwam: 500.000 ton. Voor peren is de schatting in die maand niet veran derd. KORTE BERICHTEN UIT HET BINNENLAND DEN HAAG. De rijkspolitie te wa ter gaat een onderzoek instellen naar de valse melding over een gezonken jacht. Dat heeft de landdrost Han Lammers van de Zuidelijke IJssel- meerpolders gezegd in reaktie op de valse melding en de daarop volgende reddingsoperatie op het zuidelijk deel van het IJsselmeer. Over de aard van het onderzoek kunnen geen mededelingn worden gedaan, aldus de landdrost. AMSTERDAM. De Vereniging Mi lieudefensie in Amsterdam heeft bij de Raad van State beroep ingesteld tegen de beschikking voor het stor ten van radio-actieve stoffen in de Atlantische Oceaan. De staatssekre- taris van volksgezondheid en milieu hygiëne verleende het energieonder zoek centrum in Petten op 17 juni vergunning voor het storten van radio-aktief afval deze zomer. DEN BOSCH. De gemeentepolitie van Den Bosch begint per 1 septem ber met een „hulpbureau" waar slachtoffers van geweld- en zedende licten een eerste opvang kunnen krijgen, waarna ze eventueel worden doorverwezen naar professionele hulpverleners. De gemeente Den Bosch, die voor dit experiment geld beschikbaar heeft gesteld, heeft dit bekendgemaakt. DEN HAAG. De uurtarieven van tuin- en landschapsarchitekten en hun naaste zelfstandige medewer kers mogen met vier procent om hoog. Daarmee hebben de ministers van ekonomische zaken en landbouw ingestemd na overleg met de Bond van Nederlandse tuin- en landschap sarchitekten. De verhoging is het ge volg van de voor dit jaar voorziene kostenstijgingen en aanpassingen van de salarissen van vergelijkbare ambtenaren. Flinke stijgingen boekten ook: stamsperziebonen met 20, waspeen en bospeen met 17, bewaarkool en spinazie met negen en asperges met acht procent. Winterpeen verloor ze ven procent. De oppervlakten granen namen af, met uizondering van de haven. Die kreeg er twaalf procent bij en kwam op 23.600 hectare. Gerst ging omlaag van 52.800 tot 43.200 hectare; zomer- gerst daalde met zes procent tot 36.600 hectare, wintergerst werd ge halveerd tot 6.600 hectare. Tarwe-areaal Het tarwe-areaal verminderde van 131.600 tot 130.400 hectare. Tegeno ver een toeneming van de oppervlak te zomertarwe met 5.500 hectare to 17.900 hectare stond een verminde ring van het areaal wintertarwe met zes procent tot 112.500 hectare. De op pervlakte rogge nam net als in vorige jaren af, nu tot 5.900 hectare. In de akkerbouw namen ook de op pervlaktes peulvruchten toe: gToene erwten met 49 procent tot 4.400 hecta re, bruine bonen met 15 procent tot 3.600 hectare. DEN HAAG. World Press Photo, het Nederlands instituut dat dit jaar zijn 25-jarig jubileum viert, heeft we gens zijn grote verdienste voor de in ternationale persfotografie van de Stichting Lucas-Ooms Fonds de lof prijs 1982 toegekend gekregen. De prijs is 5.000 gulden groot en gaat vergezeld van een zilveren penning. BEMMEL. Twintig van de onge veer tachtig produktiemedewerkers van het konfektiebedrijf King Shirts in Bemmel gaan vrijwillig een halve dag per week minder werken om op die manier werkzoekende schoolver laters aan een baan te helpen. ROTTERDAM. Het 7-jarige Marok kaanse jongetje Arab Yassir uit Rot terdam blijkt te zijn verdronken. Sinds zondag werd de jongen ver mist. Zijn lichaam is volgens de poli tie door duikers uit de Kralingseplas naar boven gehaald. HEERHUGOWAARD. De zaken- groep Groen B.V. heeft in verband met ernstige liquiditeitsproblemen surseance van betaling aangevraagd bij de rechtbank in Alkmaar. Groen omvat een aantal garagebedrijven, drukkerijen en uitgeverijen alsmede een paar restaurants, die verpacht zijn. De bedrijven bevinden zich voornamelijk in Noord-Holland. In totaal werken er 530 mensen. BRUSSEL, 21-7. Voorlopig komt er niets van een Europese regeling die kippen in legbatterijen meer ruimte verschaft. De landbouwministers van de E.G. zijn het in Brussel over geen enkele afspraak op dit gebied eens kunnen worden. Ook een poging van drs. Jan de Ko ning, de Nederlandse minister van landbouw, om een voorlopig kom- promis te bereiken „maakte geen schijn van een kans", zoals hij zelf zei. De Koning had het volgende voor gesteld: maak een bepaling die per 1 januari 1984 houders van legbatterij en verplicht in elke kooi één kip min der te houden. Dat betekent vijf in plaats van zes kippen op een opper vlak van 2250 vierkante centimeter. Dat tast het rendement niet aan en voor de kippen is het toch een verbe tering. BRUSSEL, 21-7. Nederlandse vis sers zullen dit jaar 35.000 ton ma kreel mogen vangen. Dat blijkt uit een voorstel dat de E.G.-kommissie, bij het begin van een Europese visse rijraad in Brussel, op tafel heeft ge legd. In een vorig kommissievoorstel was het 28.000 ton. De hoeveelheid is dus al omhooggebracht. Maar het Ne derlandse standpunt is dat 35.000 ton nog te weinig is en dat er minstens nog 8.000 ton bij moet. De vissers vragen dat met reden: zij die gewend waren om in de Noord zee op haringvangst te gaan hebben dat sinds 1977 niet meer mogen doen. Ze schakelden over op makreel vangst. Omdat er ook dit jaar door Nederlandse vissers geen enkele maatjesharing gevangen mocht wor den willen ze nu meer makreel. Verwerking In de voorstellen van de E.G.-kom missie is wel voorzien in een hoeveel heid haring voor Nederland van in totaal 21.000 ton. Maar daarbij gaat het om haring die in oktober gevan gen wordt, die verwerkt wordt (bij voorbeeld tot rolmops) en die onge veer vijf keer zo weinig opbrengt als maatjesharing. Naast meer makreel zal drs. Jan de Koning, de Nederlandse minister van landbouw zeker ook meer tong, schol, wijting en kabeljauw voor Ne derland vragen. Het Nederlandse kwantum kabel jauw is in het kommissievoorstel 27.050 ton. Het Nederlandse aandeel in de hoeveelheid te vangen tong moet volgens het voorstel 16.200 ton worden, dat van schol 51.570 ton en dat van wijting 10.120 ton. Aan schel vis staat er voor Nederland in totaal 1.110 ton in het voorstel, aan zwarte koolvis 150 ton, en aan heek 200 ton. Koolzaad nam met vijf procent af tot 10.400 hectare, vlas nam met ne gen procent toe tot 3.200 hectare. Blauwmaanzaad schoot omhoog van 200 tot 1.900 hectare. De oppervlakte snijmais, een be langrijk veevoedergewas, nam min der toe dan in voorgaande jaren, na melijk met anderhalf procent tot 146.800 hectare. De oppervlakte graszaad daalde met 2.800 hectare tot 17.500 hectare, de oppervlakte zaai-uien bleef 11.800 hectare. UTRECHT. Ruim dertig Neder landse organisaties hebben hun in stemming betuigd met een initiatief van de Zuidafrikaanse vakbeweging CLAT (Central Latinoamericana de Trabaj adores) om de Pools vakbond Solidariteit voor te dragen voor de Nobelprijs voor de vrede 1982. Zo steunen onder meer het CDA, D'66, de PvdA en de VVD de voordracht, evenals de vakcentrales CNV en FNV en hun jongerenorganisaties. Dat heeft CLAT Nederland, een steunor ganisatie van de vakorganisatie in Zuid-Amerika, laten weten. DEN HAAG. Mr. A. B. M. Norbart - ambassadeur in algemene dienst op het ministerie van buitenlandse za ken in Den Haag - wordt de nieuwe Nederlandse ambassadeur in Argen tinië. Het ministerie heeft dat meege deeld. Hij volgt Jonkheer mr. E. O. van Suchtelen op. UTRECHT. Bij het Gewestelijk Arbeidsbureau (G.A.B.) in Utrecht stonden vorig jaar dik 1400 werkloze schoolverlaters ingeschreven, twee keer zo veel als een jaar geleden. Die forse stijging is volgens G.A.B.-ad- junktdirekteur Van de Mosselaar vooral te wijten aan het feit dat een groot deel van de schoolverlaters van vorig jaar - nu bijna een jaar later - nog steeds niet aan werk geholpen is. AMSTERDAM. De rechtbank in Amsterdam heeft woensdag voor het gezamenlijk plegen van moord op het achttienjarige Pakistaanse meisje Tahira Mujeed de 26-jarige F. A., echtgenoot van het slachtoffer, en haar 24-jarige oom J. I. veroordeeld tot negen jaar gevangenisstraf. DEN HAAG. De Sovjet-Unie blijft aandringen op toestemming in Rot terdam een consulaat te mogen ope nen. De nieuwe Sovjetambassadeur in Den Haag, dr. V. Beletski, ver klaarde op een bijeenkomst met jour nalisten dat de opening van „een al gemeen consulaat van de Sovjet- Unie in Rotterdam bevorderlijk zou zijn voor een verdere ontplooiing van onze samenwerking". AMSTERDAM. Het rijk heeft de schatkist de afgelopen week weef be ter gevuld zien raken. Per saldo stroomde bijna 670 min. naar de schatkist. De handelsbanken moesten deze geldstroom financie ren, zodat hun voorschotten bij de Nederlandsche Bank met 703 min. toenamen tot bijna 5,7 miljard. DEN HAAG. Minister De Graaf van sociale zaken gaat bekijken of hij in een tweede versie van het werkgelegenheids plan speciale mo gelijkheden kan vinden voor jonge buitenlandse werklozen. Hij heeft dit dinsdag in een gesprek met een aantal Marokkaanse jongeren toege zegd, ZEIST. Ondanks de ekonomische recessie blijken steeds meer mensen bereid te zijn geld te geven voor het werk van het Wereldnatuurfonds (WNF) Nederland in Zeist. Elke maand melden gemiddeld ruim drie duizend nieuwe donateurs zich bij de organisatie aan. De jaarlijkse netto opbrengst is opgelopen tot ongeveer vijf miljoen gulden. DEN HAAG. Minister Deetman (onderwijs en Wetenschappen) wil de opvang van jongeren voor wie de wet op de sociale werkvoorziening (WSW) geldt, in het vormingswerk veilig stellen door voor deze jongeren op langere termijn extra geld beschik baar te stellen. SPIJKENISSE. Om wildgroei te gen te gaan en het aanzicht van de be bouwing te beschermen heeft de ge meente Spijkenisse regels opgesteld voor het plaatsen van 27 MC- antennes. De tot nu toe geldende re gels vond de gemeente niet voldoen de om de „visuele vervuiling" door rommelige, lelijke antennebossen te gen te gaan. DEN HAAG. De bonden van over heidspersoneel willen een meerjaren- beleid voor de werkgelegenheid bij de overheid. Voorzitter Jaap van de Scheur van de grootste ambtenaren- centrale ACOP deelde dat woensdag mee na afloop van de eerste onder handelingsronde van de centrales met minister Rood van binnenlandse zaken over de arbeidsvoorwaarden voor het overheidspersoneel. KOPENHAGEN. 21-7. In de Deen se ziekenhuizen dreigt een chaotische situatie omdat de studenten-medicij nen in staking zijn gegaan en de va kantieperiode is aangebroken. Deen se dagbladen spraken dinsdag al van een-„onhoudbare" toestand. De studenten, die in de ziekenhui zen belangrijke taken vervullen als het kontroleren van pas-geopereerde patiënten, zijn in staking gegaan uit protest tegen de ontoereikende beta ling. BRUSSEL. De EG-kommissie in Brpssel is van plan om in verband met de werkloosheidsbestrijding de krèdieten voor het Europees Sociaal Fonds op de Europese begroting vol gend jaar met bijna 45 procent te ver hogen. Zij wil voor dat fonds een be drag van 4,680 miljard gulden vast leggen. Dat is bijna 1.450 miljard gul den meer dan het bedrag dat dit jaar op de Europese begroting voor het Sociaal Fonds werd gereserveerd. BRUSSEL. Na vele malen over dat onderwerp vergaderd te hebben, zijn de landbouwministers van de EG het in Brussel eindelijk eens geworden over een nieuwe Europese wijnveror dening. Die gaat voorkomen, zo is de bedoeling, dat er nog goedkope Itali aanse wijn naar de Franse markt gaat, een verschijnsel waartegen Franse wijnboeren in het verleden soms met zoveel woede protesteer den, dat de Italiaanse wijn door de Franse straten vloeide. NEW YORK. De VN-vredesmacht op Cyprus (UNICYP), heeft sinds haar oprichting in 1964 een verlies van 100 miljoen dollar opgeleverd. De volkerenorganisatie heeft de lidstaten daarom om extra geld ge vraagd. Volgens sekretaris-generaal Javier Perez de Cuellar is handha ving van de vrede op het eiland on ontbeerlijk als de onderhandelingen tussen de Griekse en Turkse gemeen schap op Cyprus kans van slagen wil len hebben. 's HERTOGENBOSCH, 21-7. Vijf centrales voor pleeggezinnen organi seren van 17 tot 24 oktober een aktie- week met als thema „de gewoonste zaak van de wereld", om op allerlei manieren extra aandacht en begrip voor pleegkinderen, hun ouders en hun pleegouders te vragen. Dit blijkt nodig omdat tegen hen vaak vooroordelen bestaan. Dit heeft direkteur A. J. C. de Brabander van de Centrale Den Bosch, dinsdag be kendgemaakt. De akties is volgens hem bedoeld om de vooroordelen te gen deze groep mensen weg te nemen. Nog steeds worden ze door hun omge ving „raar" aangekeken. Door bu ren, familie, kennissen en ook nog al eens binnen het onderwijs, de kerk en de politie. Daarbij worden voor oordelen gehanteerd, waardoor „de bezem moet", aldus De Brabander. DEN HAAG/DRIEBERGEN, 21-7. Het komende weekeinde wordt het druk op de Nederlandse wegen, aldus een voorspelling van de ANWB-ver- keersinformatiedienst en de Politie- verkeerscentrale in Driebergen. Zij verwachten vooral vertragingen bij de grensovergangen van en naar West-Duitsland bij Bergh (A12), Ven- lo (A67) en Heerlen (A76), op de N50, Arnhem-Apeldoorn, de autosnelwe gen in de omgeving van Eindhoven en Breda, de Zeelandroute en de veerboot Den Helder-Texel. Volgens het Nationaal Bureau voor Toerisme zullen de vakantiebestem mingen in ons land na dit weekeinde nagenoeg volledig bezet zijn. Het verkeer op België moet er re kening mee houden dat in dat land belangrijke toeristische verplaatsin gen worden verwacht op vrijdag tus sen 16.00 en 20.00 uur en zaterdag en zondag tussen 10.00 en 12.00 uur. Druk verkeer derhalve op de snelwe gen Brussel-Antwerpen (E5), Ant- werpen-Gent (E3) en de E40, Brussel- N amen-Ardennen LONDEN. Groot-Brittannië zal een Spaanse toetreding tot de E.G. blokkeren tenzij Madrid de grens met Gibraltar openstelt. Dit heeft premier Thatcher in het Lagerhuis verklaard. Ze zei dat het ondenkbaar was dat tussen twee landen die lid zijn van de Gemeenschap een grens gesloten blijft. Spanje kan hierom niet toetreden tot de Gemeenschap, tenzij de grens volledig wordt open gesteld. GENÈVE. De Verenigde Staten en de Sowjet-Unie hebben besloten tot een tien weken durende opschorting van de kennelijk in een impasse ge raakte onderhandelingen over het verminderen van in Europa gestatio neerde kernwapens voor de middel lange afstand. WASHINGTON. President Reagan wil de Sovjet-Unie vragen opnieuw te onderhandelen over verdragen uit 1974 en 1976 die kernproeven beper ken. Volgens Amerikaanse funktio- narissen wil hij door verscherping van bepaalde kontrolemaatregelen voorkomen dat schending niet wordt opgemerkt. CARACAS. De OPEC, de organisa tie van olie exporterende landen, moet de olieprijs tot eind volgend jaar bevriezen om de wereldolie- markt te stabiliseren, zo heeft de mi nister van olie van Venezuela, Hum- berto Calderon Berti, in een vraag gesprek gezegd. Als de prijs op het zelfde niveau blijft, kunnen de pro- duktiecontingenten voor de afzon derlijke OPEC-landen opnieuw wor den samengesteld, zo verklaarde hij. BRASILIA. Een gouddelver werk zaam in het Bassin van de Amazone heeft de grootste goudklomp die ooit in Brazilië is gevonden voor een klei ne 245.000 gulden verkocht aan de re gering. Het Braziliaanse ministerie van grondstoffenproduktie deelde mee dat de goudklomp 7,4 kilo woog. SIBASA. De mishandelingen van twee politiemannen hebben geleid tot de dood van de 28-jarige Luthe- raanse lekenpriester Tshifhiwa Moofhe, die verleden jaar november in het Zuidafrikaanse thuisland Ve na gearresteerd werd. Dit heeft een onderzoek uitgewezen. FREIBURG. De Westduitse reli gieuze schrijver Thomas Sartory is zondag op 57-jarige leeftijd overle den, berichtte de uitgeverij Herder in Freibur. Sartory, die in Aken was ge boren en in Niederaichbach in Kreis Landshut getogen, was een voormali ge Benedictijner monnik die met een uitgetreden kloosterzuster was ge trouwd. CASTEL GANDOLFO. Paus Jo hannes Paulus II zal waarschijnlijk in mei 1983 naar zijn vaderland Polen op bezoek gaan. Volgens politieke waarnemers heeft de Poolse minister van buitenlandse zaken, Jozef Czy- rek, de paus daarvoor tijdens een privé-audiëntie uitgenodigd. MOSKOU. De leider van de belangrijkste linkse verzetsbewe ging in Afghanistan, Abdel Majid Chalachani (41), is geëxekuteerd, om dat hij schuïdig_was aan „verraad en misdaden tëgerr-het volk". Dit heeft het Sowjetrussische blad „Sowjets- kaya Russia" gemeld. Bovendien zou zijn verzetsorganisatie, die ook in de hoofdstad Kaboel aktief was, door het Afghaanse leger opgerold zijn. NICE. In Nice wordt op het ogen blik een jazzmuseum ingericht. Aan het eind van de „Grote jazz-parade van Nice" werd bekendgemaakt dat de stad bereid is aan de privé-vereni- ging de museumruimte en personeel ter beschikking te stellen. PARIJS. Twee Franse schepen heb ben in de periode van 16 mei tot 30 ju ni in de Golf van Siam 544 Vietname se bootvluchtelingen gered. Dit is meegedeeld door het ministerie van defensie in Parijs. LONDEN. De 37-jarige zoon van de laatste in Engeland terechtgestelde vrouw heeft zich in een aanval van zwaarmoedigheid van het leven be roofd. Clare McCallum was tien jaar toen zijn moeder Ruth Ellis in 1955 werd opgehangen wegens het dood schieten van haar minnaar, een cou reur. Sinds die tijd leed McCallum aan buien van neerslachtigheid. PARIJS, 20-7. In een dorp in het zuiden van Frankrijk is de ze maand een vakantiekolonie geopend voor bollebozen wier intelligentiequotiënt boven de 130 ligt. Het initiatief in Blesle in het departement Haute-Loire is genomen door de Vereniging van Languedoc-Roussellon voor vroegrijpe kinderen en pubers"Association Langue- doc-Roussillon pour les en- fants et adolescents precoces" - Alrep). in de kolonie zullen 39 jon gens en meisjes van 6 tot 15 jaar een vakantie doorbrengen die is gewijd aan astronomie, informatica en elektronica, zich daarbij bedienende van zes mini-computers. De president van Alrep, een onderwijsdeskundige en ma thematicus, zei dat vroegrijpe kinderen nu eenmaal niet het plezier beleefden aan sport en het bouwen van zandkastelen op het strand zoals kinderen met het normale IQ van rond de 100. WARSCHAU. De autoriteiten in Polen hopen dit jaar tweemaal zo veel graan van de Poolse boeren te kunnen kopen als vorig jaar, aange zien het westers embargo op krediet verlening aankopen in het buiten land bijna onmogelijk maakt. Het kommunistische partij dagblad Try- buna Ludu laat weten dat er volgens de minister van landbouw, Jerzy Wojtecki, dit jaar 5,5 miljoen ton graan door de Poolse boeren moet worden geleverd tegen vorig jaar 2,3 miljoen ton. VRIJDAG 23 JULI NED. 1: Allereerst de slotafleve ring van De kronieken van de pla neet Mars, hierin loopt kolonel Wil der door zijn woonplaats die in een grote puinhoop is veranderd. Na het journaal een samenvatting van het Nederlandse kampioenschap tennis vanuit het Melkhuisje te Hilversum. De Swing Society show is de titel van een muzikaal programma vanuit het Amsterdamse Sonesta hotel. De op komst hiervan komt ten goede aan het Larense jazzcafé. NED. 2: De merkwaardige dieren- show toont het gedrag van dieren on der elkaar. In de eerste de beste zul len diverse mensen hun beste kunnen tonen. Monique van Erp neemt de presentatie op zich van het spelletje Familiekwartet. In de aflevering van Onze Ouwe krijgt Koster te maken met een modem huwelijk van een rij ke aannemer. Beide metgezellen ne men het niet zo nauw met het trouw zijn, maar dat wordt anders als de minnaar van de vrouw dodelijk ver ongelukt. Zij gaat haar man bespio neren. En ook strooit zij het verhaal rond dat haar man haar wil ombren gen Tot slot van de avond het showprogramma Showtime in Nice, met als gasten Adriano Celentano, de Casino Rühl dancers en The Stupids. VRIJDAG 23 JULI NED. 1: 13.00 en 18.20 Nieuws voor doven; 18.58 Nieuws; 19.00 De kronie ken van de planeet Mars; 20.30 Ten niskampioenschappen van Neder land; 21.37 Journaal; 21.55 De swing society" show; 23.00 Journaal; 23.05 Nieuws voor doven. NED. 2: 13.00 Nieuws voor doven; 15.45 Tour de France; 18.30 Tour de France; 18.54 Bereboot; 18.59 De merkwaardige dierenshow; 19.15 De eerste de beste internationaal; 20.00 Journaal; 20.27 Familiekwartet 21.10 Aktua tv; 21.45 Onze ouwe; 22.45 Showtime in Nice; 23.30 Jour naal; 23.35 Nieuws voor doven. 75 Ze keek op het dode gezicht Daar lag het stoffelijk overschot van de man, die ze eens liefgehad had en met wie ze zeven jaar getrouwd geweest was. „Vergeef me, jongen, wat ik je heb aangedaan. Maar ik beloof je, dat nie mand ooit zal weten dat het jouw kind niet is. Ik zal het opvoeden als een Boerée en later zal hij de zaak over nemen. Ik zal me geheel wijden aan zijn opvoeding. Op deze wijze zal ik boete doen voor mijn misstap. Alsje blieft Flipals je me kunt verstaan, wil je me dan vergeven? Dit heb ik niet gewildO jongenwat heb ik je aangedaan Ze begon te wankelenMet twee stappen was de waakzame zuster bij haar en kon haar net opvangen. Enkele minuten lag ze zelf buiten bewustzijn in een ziekenhuisbed. De geboorte van Filippus Boerée vond plaats in een ijskoude februari- nacht De middag van te voren was Hannie in allerijl naar het ziekenhuis gebracht omdat de weën waren begon nen. Doch het duurde nog tot kort na middernacht voor de boreling zijn eerste kreten uitte. „Gefeliciteerd, me vrouw. Een prima jongen met alles eraan en erop, wat eraan hoort We zullen hem wegen, maar ik schat zeker op zeven pond. Tjonge, wat een pracht van een baby!" De jonge moeder zelf lag uitgeput in bed en dacht maar aan één ding? Het is een zoon! Flip zal een opvolger hebben in de zaak. En niemand zal weten, dat het zijn zoon niet is. Gerard zal er over zwijgen. Dat heeft hij mij beloofd en ik weet dat hij zijn belofte zal houden. Twee maanden na de dood van haar man had Gerard van Bavelen opge beld. „Ik heb in de krant gelezen watje man is overkomen. Daarom wilde ik niet schrijven of bellen, want dat zou indiscreet geweest zijn. Ik hoop, dat je er een beetje overheen bent Hoe is het nu met je?" Ondanks alles was ze blij zijn stem te horen. „Goed, de gegeven omstandig heden in aanmerking genomen." Hannie, ik wil je spreken." „Dat heeft geen zin, Gerard, ant woordde ze met toonloze stem. „Waarom niet liefste?" „Noem me zo niet meer, Gerard. Het kan niet Na wat er gebeurd is, moeten we voortaan ieder onze eigen weg gaan." „Hannie, je bent nog jong. Vergooi je toekomst niet je weet dat ik van je houd. Zoals ik nog nooit van een vrouw heb gehouden." Het deed haar weldadig aan Maar ik moet sterk zijn, wist ze. Het kan niet Toch wilde ze hem nog eenmaal zien en spreken Om het hem uit te leggen Door de telefoon ging dat niet „Goed," antwoordde ze tenslotte. „Waar wil je me ontmoeten?" „Ik weet een rustig restaurant in BloemendaaL Nabij de kerk. Zou dat gaan?" Ze kende het Eén keer had ze er op een middag in haar eentje ge zeten en thee gedronken .Ja Ik kan er wel met de bus komen De halte is vlakbij. Vrijdagmiddag. Dan doe ik Door HENK VAN HEESWIJK meestal zelf een paar boodschappen en valt het niet op. Vrijdagmiddag drie uur." „Ik zal er zijn, Hannie. Ik verlang naar je". Maar zonder verder antwoord te ge ven, legde ze de hoorn op het teosteL Een zware zucht lozend, ging ze weer aan het werk. Vrydagsmiddags stapte ze uit de bus enzag bij het restaurant zijn wagen staan. Rustig liep ze naar binnen Hij zat in een stil hoekje en zijn blik lichtte op, toen hij de vrouw zag aankomen. Ze drukten elkaar de hand. „Hoe is het, met alles?" vroeg hij met trilling in zijn stem. De vrouw ging zitten „Goed de dok ter is teverden en dat is het belang rijkste." „Wil je wat drinken?" „Bestel maar thee, wil je?" „Sigaret?" Ze schudde haar hoofd. „Sinds sinds dat ongeluk heb ik niet meer gerookt De dokter vindt het beter, als ik het laat" Toen de thee gebracht was, keek hij haar onderzoekend aan Er lag een ge laten uitdrukking over haar gezicht Ze was veranderd. Apathisch leek ze. Alsof ziets haar meer interesseerde. „Waarom kom je niet bij mij, Han nie?" vroeg hij op zachte toon „Wat bind je nu nog aan je familie daar ginds? Samen kunnen we een nieuw geluk opbouwen Samen zullen we al les kunnen vergeten en gelukkig zijn". (wordt vervolgd)

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 5