Welbespraakte Bertus de Regt won standwerkersconcours Discoshow F 100.000,- reserveren voor bestrijding bacterievuur STREEKNIE11WS Drie verschillende films in bioscoop te Zierikzee SNUFFELMARKT OP TOERISTENDAG Toeristendag Zierikzee 4 BOEDAPEST. De Hongaren drin ken 20 procent meer alkohol dan vo rig jaar en het alkoholisme is voor de gezondheidszorg en de politie een probleem van de eerste orde gewor den, schreef woensdag het in Boeda pest verschijnende dagblad Magyar Hirlap. LONDEN. Er zijn bij de strijd om de Falkland-eilanden nodeloos Brit se zeelieden omgekomen omdat hun schepen drijvende vuurfakkels waaruit geen ontsnappen mogelijk was, waren. Een onderzoek waarvan de resultaten donderdag in het En gelse blad ,,The New Scientist" ver schenen, wees uit dat ,,door een reeks fouten de opvarenden van schepen na raketaanvallen of bombardementen niets konden uitrichten tegen bran den waardoor hun schip zonk". WASHINGTON. De Verenigde Sta ten willen eerst de Europese bondge noten raadplegen over de vrijlating van 1227 geïnterneerden door de Poolse regering, voordat zij een oor deel zullen bekendmaken, zo blijkt uit gelijkluidende verklaringen die het Witte Huis en het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken woensdag in Washington hebben af gelegd. Daaruit werd echter duide lijk dat de Poolse maatregelen naar Amerikaanse opvattingen nog niet voldoende zijn voor wijziging van de tot dusver gevoerde politiek. BRUSSEL. De Europese ministers van visserijzaken gaan op 21 en 22 september in Luxemburg opnieuw proberen een Europees visserijbeleid tot stand te brengen. Dit omdat ze daar in een vergadering van dinsdag en woensdag in Brussel weer niet in geslaagd zijn. De poging is stukgelo pen op onwil van de Denen. TEL AVIV/BEIROET. Palestijnse guerrillastrijders hebben woensdag in Libanon vijf Israëlische militairen in een hinderlaag gelokt en doodge schoten. Alle vier de Palestijnen wer den daarop gedood, zo heeft het Is raëlische militaire opperbevel mee gedeeld. De schiëtpartij gebeurde oostelijk van meer Qir'awn bij het dorp Mansoura. De Palestijnen kwa men uit het door Syrië bezette deel van Libanon. LA PAZ. Na een dag vol verwar ring is de nieuwe president van Boli via, de 45-jarige generaal Guido Vil- doso Calderon woensdagavond geïnstalleerd, met de opdracht bin nen een jaar een demokratisch be wind in Bolivia te herstellen. De installatie-ceremonie was eerder op de dag plotseling uitgesteld, en vond uiteindelijk met negen uur vertra ging alsnog plaats. Flitsen uit het buitenhuid Blindverkoop, een gokje van een tientje. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Nieuwsgierig dromden belangstel lenden om de kraampjes om naar de overtuigende verkooppraatjes te luisteren. Ééntje sprong er zeker uit: Bertus de Regt die rond een ingenieu ze groentenschaaf een origineel ver haal kon vertellen waarnaar men ge boeid stond te luisteren. Met recht heeft de jury hem uitgekozen tot win naar van het konkours. Hij ontving de ereprijs, een aardige herinnering aan Zierikzee. De eerste prijs ging naar standwer ker In 't Veld met zijn diepvriesmes, de tweede prijs kreeg W. de Boer die stofzuigermonden verkocht ën de derde prijs ontving de heer Broere die potten koperpoets als warme broodjes aan de man bracht. Vrolijk Het ging er in ieder geval heel vro- Voorstel GS MIDDELBURG, 22-7. Binnenkort zal provinciale staten van Zeeland wor den voorgesteld op de begroting van dit jaar een bedrag van f 100.000,- te re serveren voor de kosten van bestrijding van het bacterievuur in de provincie. Het voorstel zal op 17 september in de statenvergadering aan de orde komen. De bedoeling is het geld te bestemmen voor de bacterievuurbestrijding bij ge meenten, waterschappen, het wegschap Walcheren en partikuliere natuurbe schermingsorganisaties. GS willen laten onderzoeken in hoeverre werkloze jongeren bij de feitelijke bestrijding van de ziekte kunnen worden ingeschakeld. Werkgroep Naar aanleiding van de half juli on der leiding van gedeputeerde me vrouw E. Maris-Koster gehouden bespreking met belanghebbende or ganisaties en instellingen over de bestrijding van het bacterievuur heb ben gedeputeerde staten besloten een werkgroep in het leven te roepen die de wenselijkheden en mogelijkheden van een provinciale verordening op dit punt moet nagaan. Aan de volgen de instellingen is gevraagd in deze werkgroep een vertegenwoordiger aan te wijzen: Staatsbosbeheer, Ge westelijke raad voor Zeeland van het Landbouwschap, Plantenziektekun- dige dienst en het Zeeuwse coördina tieorgaan voor natuur-, landschaps- en milieubescherming. Voorzitter van de werkgroep is ir. A. J. Beenhakker, hoofd bureau na tuur en landschap van de provinciale planologische dienst, secretaris mr. F. M. M. van Pelt, verbonden aan het bureau ruimtelijke ordening provin ciale griffie. YERSEKE/BRUINISSE/ ZIERIKZEE Mosseldag In Yerseke zal op 21 augustus a.s. MADRID. Onbekenden hebben donderdag in Bilbabo in Spaans Bas kenland een granaat gegooid naar een autobus met officieren en hem onder vuur genomen. Twee officie ren, een kapitein een luitenant, en een burger werden door glasscheren gewond. De granaat ontplofte vlak voordat zij de bus bereikte en het korte salvo werd afgevuurd uit een automatisch wapen van 9 mm. De of ficieren kwamen uit de naburige Munguia-kazerne en werden geëscor teerd door twee legerjeeps. WEST-BERLIJN. Het Oost- Berlijnse tijdschrift „Unterhaltungs- kunst" heeft de rage die onder de danseressen op de onlangs gehouden vertolkerswedstrijd voor amuse ment in de DDR bestond om zo bloot mogelijk op het toneel te vrschijnen. NEW DELHI. Indiase vrouwen en aktiegroepen protesteren er de laatste weken geregeld tegen dat bij vrouwen die in verwachting zijn proeven kunnen wroden gedaan om de sekse van het kind te bepalen, waarna niet-gewenste vrouwelijke foetussen kunnen worden geabor teerd. een .Mosseldag" gehouden worden. Niet alleen de mosselkwekers uit Yerseke zullen aan deze dag deelne men, maar ook die uit Zierikzee en Bruinisse. Hoogtepunten op deze ,,dag van de Nederlandse mosselkul- tuur" zijn het eten van mosselen op het haventerrein, de vlootschouw en de waterspelen. NIEUWERKERK Ernstig verkeersongeluk Heden (donderdagochtend ont stond een ernstig verkeersongeluk op Rijksweg 18 ter hoogte van Nieu- werkerk. Een woordvoerder van de Rijkspolitie deelde mede, dat drie slachtoffers per ambulance naar het Zweedse rode Kruis Ziekenhuis zijn vervoerd. Verdere gegevens over de toedracht en namen van de slachtof fers kon de politiewoordvoerder n#g niet mededelen. ZIERIKZEE, 22-7. De komende dagen biedt bioscoop de Concertzaal te Zie rikzee drie verschillende films voor het publiek: Inpikken en wegwezen, de sexfilm Pruimen Bloesem en de kinderfilm van Walt Disney. Inpikken en wegwezen draait op zaterdag 24 juli, zondag 25 juli en dinsdag 27 juli. Prui men Bloesem wordt zaterdag 24 juli laat in de avond vertoond en de kinder film draait dinsdagmiddag. De grootste autovernieling en ach tervolging ooit verfilmd schrijft de reklametekst over de film Inpikken en wegwezen. De film handelt over een roekeloze autodief, die binnen zestig seconden een auto steelt. De film eindigt met een veertig minuten durende achtervolging van honder den politie-wagens, resulterend in de grootste auto-vernieling in de film historie. De kinderfilm van Walt Disney presenteert alle beroemde kreaties in één kleurrijk schouwspel. Dit zijn; How te be a sailor, Puss café, Social lion, Crazy over daisy, Three blind Mouseketeers, Sheep dog, Early to bed, Morris the midget moose, Sea Scouts, Hold that pose, Hawaiian Holiday en Cold turkey. Voor tijden: zie agenda. COLOMBO. Het parlement van Sri Lanka heeft woensdag een wet goed- gekeurd»waardoor een Srilankees die een Italiaans vliegtuig kaapte kan worden vervolgd wegens luchtpira- terij. Het gaat om de 33-jarige Sepala Ekanayake die deze maand in Co lombo enthousiast werd ingehaald nadat hij in ruil voor 750 duizend gul den een boeing 747 van Alitalia in Bangkok aan de autoriteiten had overgegeven. WASHINGTON. Toeristen die in de Amerikaanse hoofdstad het Witte Huis en zijn omgeving bezoeken, sto ren zich veelal aan de „troep" die de stoep voor het beroemdste adres in de Verenigde Staten is. De residentie van de president is een trekpleister geworden, niet alleen voor de monstranten met duidelijk recht van spreken, maar ook voor de geestelijk en lichamelijk daklozen in Washing ton. De portefeuilles kwamen te voor schijn, het was hem weer gelukt. „Zelfs de beroemde haringboer in Scheveningen krijgt tranen in zijn ogen van mijn handige apparaten". Blindverkoop Overduidelijk werd 'door de istand- werkers de funktie van de artikelen uiteengezet. Slechts één koopman ging op de mysterieuze toer niet zijn zogenaamde blindverkoop. Voor een tientje kon men een aantal pakjes ko pen waar men absoluut de inhoud niet van kende. Het publiek luister de, keek even, mocht zelfs even de pakjes betasten, maar daar bleef het ook bij. Tegenwoordig koopt men blijkbaar liever geen kat in de zak. Kijken, ja. Maar kopen, ho maar. Het werd een zeer geslaagd evene ment dat veel belangsteling trok. Misschien een herhaling waard, vol gend jaar. RENESSE. Avro's Toppop discoshow komt vrijdag 23 juli naar bar/dancing „De Bariton" te Renesse. Disc-jockeys Hans Magito en Cees van Zijtveld pre senteren 3Vz uur non-stop populaire popmuziek en dit alles gaat natuurlijk ge paard met een wervelende lichtshow. ZIERIKZEE, 20-7. De tweede Toe ristendag in Zierikzee bood dinsdag ook weer de zogenaamde kinder- rgarkt. Net als de standwerkers in de St. Domusstraat probeèrdèh tiental- len kinderen hun waar aan het (toe ristische) publiek te verkopen, zij het dat de jeugd niet zo rap van de tong riem gesneden was als de grotere kollega's". Op stille momenten ga ven zij zich over aan de hitte van de zonnestralen en knapten even vlug een uiltje. De stripverhalen, die deels voor de verkoop waren bestemd, bo den ook uitkomst om de tijd mee te verdrijven. Op de Balie hadden vele kinderen hun spulletjes op kleedjes, of gewoon op de stenen, uitgestald, zodat het publiek een goed overzicht had over het gebodene. De kinder- markt was de hele dag .geopend" en men kon er van alles kopen: boeken, tijdschriften, stripverhalen, speel goed, sieraden en zelfs huishoudelij ke spullen. Sommigen deden goede zaken en anderen hadden aan het ein de van de ochtend nog niet zoveel verkocht. Er bestond niet alleen veel belangstelling van de zijde van de volwassenen, maar ook een heleboel kinderen wilden wel eens een kijkje nemen op de markt. De opbrengst van de verkoop verdween bij enkele kinderen in de eigen zakgeldpot, maar de meeste kleine verkopers bestemden het geld voor een goed doel. Een prijzenswaardig initiatief, deze kindermarkt, die overigens elke Toeristendag op de Balie wordt ge houden. (Foto's: Zierikzeesche Nieuwsbode) De winnaar van het standwerkerskoncours, Bertus de Regt met zijn .onmisbare" groentenschaaf. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) ZIERIKZEE, 20-7. Nietszeggende artikelen als een groentenschaaf je, zakdoeken of koperpoets, werden dinsdag tijdens de toeristenmarkt in Zierikzee op een kostelijke manier aan de man gebracht door 13 wel bespraakte standwerkers die deelnamen aan het Zierik- zeese standwerkerskonkours. lijk aan toe in de St. Domusstraat dinsdag. De standwerker is eigenlijk een beetje vergeten. Op de week markten zien we ze niet meer, en daarom was het weer eens heel aar dig om een stel enthousiaste verko pers aan het werk te zien. Het betrof voornamelijk huishou delijke artikelen. Daar blijft het pu bliek gevoelig voor. „Tenslotte gaat de liefde van de man door de maag" zei Bertus standvastig" en ik zag zo juist dat uw buurvrouw één van mijn groentenschaven kocht, dus me vrouwtje 4 A.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 4