„Het is onjuist naaktheid als zondig te betitelen" Noodweer door Brogum-bezoekers niet bijzonder op prijs gesteld Vergeefse zoekaktie voor Zeeuwse kust naar surfer Gereformeerd predikant Haamstede: Sterke stijging jeugdwerkloosheid Zeeland Schoolverlaters veroorzaken stijging werkloosheid STREEKNIEUWS Rotterdamse groep: topper in decibels ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Donderdag 22 juli 1982 Nr. 23151 3 HAAMSTEDE, 21-7. Zeven kerken in de gemeenten Westerschouwen, Brouwershaven en Middenschouwen, spraken verleden week in een brief gericht aan het kolle ge van de gemeente Westerschouwen hun verontrusting uit over de toenemende naaktrekreatie. Dit schrijven werd niet ondertekend door de gereformeerde kerk te Haamstede en dat was reden met Jan Eikelboom van de ze kerk te praten over het ontstaan van deze verontrus ting en over de vraag: is naaktheid zondig. In eerste instantie reageerde domi nee Eikelboom zeer verbaasd op deze brief. „Waar maken deze kerken zich druk om, er zijn andere, belangrijke re zaken waarmee de kerk zich kan bezig houden. Naaktrekreatie is vol gens de algemene politieverordening verboden, maar als badgasten toch de behoefte voelen naakt te rekreë- ren, dan zal ik dat niet veroordelen". MIDDELBURG, 21-7. De werkloos heid in Zeeland is de afgelopen maand met 13,4 procent gestegen. Landelijk gezien was die toename 7 procent. Zeeland maakt volgens de direkteur van de arbeidsvoorziening duidelijk een inhaaleffekt mee. De stijging van de werkloosheid in Zeeland lag het afgelopen halfjaar steeds beneden het landelijke gemid delde. Aan die gunstige situatie lijkt nu duidelijk een einde te zijn geko men. Toch ligt Zeeland met zijn 8,8 procent nog onder het landelijk werkloosheidsgemiddelde van 11,9 procent. Hulst in Oost-Zeeuwsvlaanderen en Tholen komen met een toename van respektievelijk 22,5 en 21,3 pro cent het ongunstigste uit de bus waar het de toename van de werkloosheid in Zeeland betreft. De stijgende werkloosheid komt voornamelijk voort uit de kategorie jeugdigen beneden de 23 jaar. De meesten zijn schoolverlater die niet aan de slag kunnen komen, zo blijkt uit het maandelijkse overzicht van het Districtsbureau voor de arbeids voorziening in Zeeland. GRONINGEN, 21-7. Een grote stroom schoolverlaters heeft de werkloosheid in de drie noordelijke provincies sterk doen stijgen. 13,7 procent van de mannelijke beroeps bevolking in het noorden, oftewel 46.590 mannen, is thans werkloos. Dat percentage geldt als het hoogste in Nederland, met nog een uitschieter voor de provincie Gronin gen waar zelfs 14,4 procent van de mannelijke beroepsbevolking werk loos is. Voor wat betreft de vrouwen gel den in het noorden procentsgewijs ook hoge cijfers. 18,8 procent van de vrouwen is thans werkloos. Het gaat daarbij om 19.013 vrouwen. De pro vincie Friesland scoort hierbij het hoogst met 19,9 procent. Opmerkelijk is dat de gebruikelij ke lichte daling van de werkloosheid onder de mannen in Friesland gedu rende de maand juni geheel wordt weggevaagd door de stroom school verlaters. In de provincies Gronin gen en Drenthe was ook vorig jaar al geen daling meer te zien van de werk loosheid in juni. Die daling in Fries land was veelal het gevolg van het aanbod van seizoenwerkgelegenheid in de bouw en landbouw. ZIERIKZEE In Memoriam P. C. van den Hoek Op 13 juli overleed nog vrij onver wacht op 82-jarige leeftijd onze vroe gere stadgenoot de heer Piet van den Hoek. Piet van den Hoek was vele jaren in dienst bij de familie Gelderman de Crane. Bekendheid verkreeg hij als beheerder van de Koffiekamer van de Concertzaal, tijdens bioscoop voorstellingen. Dit werk deed hij naast zijn funktie als medewerker bij de Koninklijke Zeelandia. De heer Van den Hoek was ook enkele jaren beheerder van restaurant „De Val". Verder was hij lid van de plaat selijke vereniging „Reddingswezen" waar hij op zijn tachtigste verjaar dag het erelidmaatschap van ont ving. Botsing Automobilist M. v. L. uit Zierikzee reed dinsdag tegen een geparkeerd staande bus op de hoek Venkelstraat St. Domusstraat. De bus van de fir ma R. uit Lelystad raakte licht be schadigd, terwijl de auto flink werd ingedeukt. Genesis In deze betreffende brief stond: „Wij als kerkeraden spreken uit dat naaktrekreatie een zonde is. In de bijbel wordt geboden dat de mensen zich kleden". Dominee Eikelboom weerlegt deze opmerking. „Het is volstrekt onzin om naaktheid als zondig te betitelen. Dit staat nergens in de bijbel. De erfzonden, waar in Genesis 3 over wordt gesproken heeft geen betrekking op sexualiteit. Op het moment dat Adam en Eva zich bewust werden van eikaars naaktheid, groeide het besef dat ze door elkaar heen konden kijken. Het gevoel dat iemand je doorziet, je door heeft, dat kennen we nog. Dat heeft niets met naaktheid te maken want dat overkomt ons vaker als we ge woon gekleed zijn. De uitdrukking „ik voel me in m'n hemd staan" heeft daar betrekking op. Zouden we naaktheid als een zonde beschouwen, dan zouden we tevens alle niet- Westerse culturen moeten afwijzen. Een gebaar In het verleden vestigden christe nen volgens Jan Eikelboom vooral de aandacht op de ziel van de mens en niet op het lichaam. „Sexualiteit ligt in het verdomhoekje. Het lichaam bestaat niet, zo werd ik opgevoed. Het gaat dan nog niet eens zozeer om de erotiek, maar om een totale ont kenning van het lichaam. De waarde van het lichaam moet dus weer wor den ontdekt. We praten en praten maar en als woorden tekort schieten dan durven we nauwelijks iemand met een gebaar te troosten. We.kun- nen elkaar met ons lichaam blijk baar niets meer vertellen en daar zou verandering in moeten komen." Jan Eikelboom omschrijft dit gege ven als een Victoriaanse erfenis. „Van kinds af aan wordt (of werd) het er ingepompt dat naaktheid ver boden is. Gelukkig merk ik nu tij dens de catechisatie dat jonge men sen de lichamelijkheid vrijer, posi-H tie ver beleven. Poging tot verkrachting Een tot nu toe onbekend gebleven man heeft dinsdagmiddag omstreeks 14.30 uur getracht een zevenjarig meisjes uit Schouwen-Duiveland te verkrachten op de Schouwse Dijk (beter bekend als de Leverdijk) in Zierikzee. De dader had het meisje in de buurt van het zwembad „Onderdak" mee genomen. Op de Schouwse Dijk, bij het eind van het voetbalveld, pro beerde hij het meisje te verkrachten. Bij nadering van een nog onbekend gebleven fietser vluchtte hij in de richting van de Hoevenweg. Signalement De man was gekleed in een spijker broek, een kort bruin jack en bruine schoenen. Hij had kort blond haar en zijn leeftijd wordt geschat tussen zestien en dertig jaar. De man had waarschijnlijk een rode of zwarte helm bij zich en verplaatste zich op een rode motor of bromfiets. De on bekende heeft zich vermoedelijk de gehele ochtend in en om het zwem bad opgehouden. De rijkspoltie verzoekt eventuele getuigen kontakt op te nemen met de rijkspolitie in Zierikzee, telefoon 01110-4055 of de meldkamer van de rijkspolitie in Middelburg (01180- 33333). ZIERIKZEE/KERKWERVE Opbrengst Rode Kruis kollekte De Rode Kruis kollekte 1982 heeft te Zierikzee in totaal 7.585,58 opge bracht en in Kerkwerve 1.388,55. In totaal bedroeg de opbrengst 8.974,43, waarvoor hartelijk dank gezegd wordt'aan de leden van de Ro de Kruis kolonne voor het koliekte ren en aan de gevers en geefsters. WESTERSCHOUWEN Kop staart botsing Op de provinciale weg Zierikzee Haamstede vond woensdag een kop staart botsing plaats. Automobilist J. B. uit Reewijk moest plotseling remmen, de wagen achter hem, bestuurd door T. M. v. d. H. uit Til burg zag dit te laat en botste er ach terop. Beide wagens liepen materiële schade op. BURGH-HAAMSTEDE Verkoping De vrouwenvereniging van de Ge reformeerde Gemeente van Burgh- Haamstede houdt donderdag 29 juli in de zaal van de kerk haar jaarlijkse verkoping. Naast zelf gemaakte handwerken worden ook koekjes, cake, bloemen, huishoudelijke arti kelen, enz. aangeboden. Voor de kin deren is er een grabbelton met leuke Daar zitten misschien negatieve kanten aan, maar zeker ook positie ve. Er moet ruimte zijn voor persoon lijke ervaringen. De één noemt dat een verwildering van de zeden, voor de ander is het heel natuurlijk. Nudisten Ik beweer niet dat naaktrekreatie een positieve ontwikkeling is, maar de waarde van het lichaam moet weer worden ontdekt en nudisten (dus niet alleen mooie vrouwen) ak- septeren hun lichaam zoals het is. Zonder schaamte of schuldgevoelens. Daar kan ik geen kritiek op uitoefe nen". verrassingen. De opbrengst van de verkoping komt ten goede van het zendingswerk. Voor tijd: zie agenda. RENESSE -«p* ij 1 I -m -■ Vechtpartij Een kreet slaken en die kreet in de praktijk brengen zijn evenwel twee heel verschillende zaken. Ook de be zoekers van Brogum waren nauwe lijks te porren voor enige beweging. Pas tegen het einde van de tweede set van drie kwartier, toen de kritische muziekliefhebbers al lang weer thuis waren, waagden enkelen zich aan wat heupwiegen, maar echte fanatie ke pogingen tot dansen bleven volle dig achterwege. Het Brogum-bestuur heeft met het aantrekken van Nood weer een poging gedaan om weer eens wat leven in de brouwerij te brengen. Letterlijk is dit ontzettend goed gelukt, maar het verdient voor de toekomst zeker aanbeveling om wat meer oriënterend te werk te gaan om zodoende missers van het al lure als Noodweer te vermijden. Wanneer er aan een hechte „klanten kring" gewerkt moet worden moeten zulke denkbeelden beslist voorop staan. Anders blijft het een kwestie van gemeenschapsgelden naar de zee dragen. Een fragment uit het optreden van de Rotterdamse groep Noodweer in jongerencentrum Brogum. Het sukses was ze ker niet overweldigend. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) SEROOSKERKE Aanrijding Op de provinciale weg bij Seroos- kerke vond dinsdag een kop staart botsing plaats. Automobilist J. B. uit Duizel moest plotseling remmen. Achter deze wagen reed mej. R. M. uit Dordrecht die te laat zou hebben gezien en op de wagen botste. Beide wagens liepen materiële schade op. HAAMSTEDE Van de dijk Een PTT bedrijfswagen, bestuurd door J. P. W. uit Zierikzee reed woensdagmiddag, waarschijnlijk door te hoge snelheid van de Meel dijk af. De wagen kwam van een oprit om de Meeldijk op te rijden, maar dit liep anders af. Takelbedrijf J. de Jon ge heeft auto weggesleept. Door deze werkzaamheden moest de Meeldijk twee uur worden afgesloten. Auto botst tegen lichtmast Automobilist A. A.-N. uit Haam stede raakte woensdagavond door nog onbekende reden van de Kloos- terweg af en belandde tegen een lichtmast. Zij moest met verwondin gen naar het Zweedse Rode Kruis zie kenhuis te Zierikzee worden ver voerd. De wagen werd zwaar beschadigd en moest door takelbedrijf J. de Jon ge worden weggesleept. De licht mast, die door de wagen uit de grond werd geramd, is inmiddels door de PZEM en door de dienst gemeente werken gerepareerd. Diefstal oud koper Uit het waterleidingsstation aan de Zandweg werd voor 1000,— aan oud koper ontvreemd. De daders konden het pand binnenkomen door een hangslot te forceren. RENESSE. Boetiek ,,Hot Legs" Zierikzee presenteerde woensdagavond-in bar/dancing „De Bariton" te Renesse een aardige disco-modeshow. Vooral de sportieve zomermode kwam aan bod: minirokjes, driekwart- of piratenbroeken of de modieuze shorts, uitgevoerd in voornamelijk katoenen stoffen. Vijf meisjes en één dressman showden dit alles op swingende wijze en dat werkte blijkbaar aanstekelijk, want het publiek kreeg ook zin in een dansje. Tussen de mode shows door, volgde nog een optreden van Lou Brondgeest die onlangs een talentenjacht in Loosdrecht heeft gewonnen. Volgende week woensdag 28 juli en woensdag 4 augustus presenteert Hot Legs nog eens in ,,De Bariton" de aktuele zo mermode. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Vergeten VLISSINGEN, 21-7. De Rijkspoli tie te Water in Zeeland heeft woens dag voor de kust van Walcheren een grootscheepse zoekaktie ontketend naar een als vermist opgegeven windsurfer. De man, een inwoner van Breda, was woensdagmiddag om half twee bij aflandige wind tussen Zoutelande en Westkapelle op zijn plank gestapt. Toen hij om half vijf nog niet terug was bij zijn echtgenote op de cam ping in Zoutelande sloeg deze alarm bij de strandpost daar. Die riep on middellijk de hulp in van radio Vlis- singen en de rijkspolitie te water. Vaartuigen van de rijkspolitie en de rijkshavendienst Westerschelde, de reddingsboot Javazee uit Bres- kens, een vliegtuig van de rijkslucht vaartdienst en diverse politieauto's begonnen aan een grootscheepse zoekaktie naar de vermiste surfer. Om kwart over zeven woensdag avond, toen de politie nog eens ging praten met de naar zij dacht radeloze echtgenote, bleek dat haar man al op de camping was teruggekeerd op het moment dat de zoekaktie werd inge zet. Het echtpaar had gewoon verge ten de rijkspolitie even te waarschu wen. NOORDGOUWE/SCHUDDEBEURS Reisje bejaarden De bejaarden uit Noordgouwe en Schuddebeurs maakten onlangs het jaarlijkse reisje. Drieëndertig leden vertrokken 's ochtends om half ne gen. De leden en de gasten, mevr. Slabbekoorn en zuster Versteeg, wer den welkom geheten. De reis ging naar Rotterdam, waar in Deltapoort de koffie met gebak wachtte, in Den Haag werd het Mesdag-museum bezocht en de lunch werd in Wassenaar gebruikt. In de middaguren brachten de bejaarden een bezoek aan de boulevard te Schg- veningen. De terugreis naar Schouwen-Dui veland ging door het mooie West- land. In het dorpshuis te Noordgou we wachtte de reizigers een koffieta fel. Burgemeester Slabbekoorn, zijn echtgenote en mevr. Versteeg werden bedankt. Ook de chauffeur, de heer M. Tuinman werd bedankt. In de nacht van dinsdag op woens dag raakte R. D. uit Gerwen na een vechtpartij bij een bar te Renesse zwaar gewond aan zijn been. De hulp van dokter J. Flach werd ingeroepen, die de wond met 12 hechtingen be handelde. Het is nog niet bekend wie betrokken zijn geweest bij dit ge vecht en hoe de verwondingen zijn aangericht. De Rijkspolitie verzoekt getuigen kontakt op te nemen. Twee jongens gearresteerd Twee jongens werden dinsdag in Renesse op heterdaad betrapt toen zij een bromfiets die tegen het dorps huis stond, probeerden weg te sle pen. De politie, die toevallig langs reed, heeft de jongens, G. v. d. B. uit Utrecht en J. K. uit Duitsland gear resteerd. Botsing Twee geparkeerd staande auto's, ieder aan een kant van de Hogezoom, reden op hetzelfde moment achteruit weg, waardoor een aanrijding ont stond. Beide wagens van A. M. v. d. A. uit Helmond en M. P. uit Zierikzee raakten aan de achterzijde bescha digd. ZIERIKZEE, 20-7. In de veelheid van Nederlandse popgroepen is het zeker niet zo gemakkelijk om vaste voet aan de grond te krijgen. Vooral het laatste jaar heeft ook het fenomeen „Nederlandstalig" daarin meer en meer een plaats ingenomen. Veelal schakelen groepen, die aanvankelijk Engelstalig aan de weg timmerden, over op onze eigen moedertaal, omdat veel kritici van mening zijn, dat het Nederlandstalige repertoire er „maar een beetje bij- hangt". Helaas wordt van het zo nodig over „moeten" schakelen naar Neder landstalig; omdat het in het Engels niet wilde vlotten met het sukses, te vaak een weinig serieuze zaak gemaakt. Dat geldt ontegenzeggelijk ook voor de Rotterdamse groep Noodweer, die dinsdagavond optrad in het Zierikzeese jongerencentrum Brogum. Naast het feit, dat de groep nauwe lijks te aanhoren viel vanwege het surplus aan decibels, dat het viertal over de ongeveer 250 bezoekers uit stortte, betekenden de teksten van Noodweer een aaneenschakeling van scheldwoorden, vulgaire uitdrukkin gen en andere in deze sektor vallende zaken. „Ik geloof niet dat het pu bliek, dat in een soos komt zich stoort aan de teksten", meende Cor van der Sluis, een der Brogum- bestuurders. „Akkoord, ze zijn kei hard en de groep neemt geen blad voor de mond, maar ik denk, dat dat anno 1982 moet kunnen". „De humor ligt op straat, evenals de smerigheid en Noodweer loopt er dwars doorheen", zegt zanger Jos Bloemkolk. Dat lijkt ten dele waar, maar Noodweer beperkt zich in het ten gehore brengen van de teksten louter tot de gemelde smerigheden, die door het viertal dan ook nog eens flink worden aangedikt. De groep blinkt uit door negativiteit en hard heid, waarbij het laatste zowel geldt voor de teksten als de nietszeggende muziek. Muzikaal probeert de groep iets mee te pikken van alle Neder landstalige op de diverse hitlijsten staande groepen. Invloeden Er zijn invloeden te bespeuren van Normaal, van Doe Maar, van Bloem, van Raymond van 't Groenewoud en waarschijnlijk nog wel van een aan tal, maar niet een „imitatie" kan maar in de schaduw staan van het origineel. Wat de groep, bestaande uit zanger Jos Bloemkolk, gitarist Theo van Duyl, bassist Raoul Klebach en drummer Luc Everwijn, ten gehore brengt is van een uitzonderlijk zwak niveau: veel geschreeuw en nagenoeg geen wol. „Het is muziek zonder zit vlees, bewegingloos blijven alleen mensen, die lood in hun schoenen hebben. De rest swingt", bevestigde Jos Bloemkolk de kreten van het ma nagement van de groep.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 3