Jaruzelski kondigt vrijlating meeste gedetineerden aan Turkse consul-generaal Demirer ongedeerd na moordaanslag Stichting Het Theater Geen plaats meer voor Solidariteit Bomaanslagen in Londen WA> ffir PÊ Bitr Vergelding voor bombardementen Aanval Iraanse luchtmacht op Iraakse hoofdstad AGENDA orot Bescherming Britse koningin INPIKKEN*, uimintN Armeense organisatie verantwoordelijk Jeugdsozen in het weekeinde (01110) 6551 ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE 2 Advertentie WARSCHAU, 21-7. De Poolse leider, generaal Woj- chieh Jaruzelski, heeft woensdag de vrijlating aange kondigd van de meeste geïnterneerden, onder wie alle vrouwen. Verder zullem de beperkingen op het reisver keer worden versoepeld. Ook zal de kontrole op binnen lands en buitenlands post- en telefoonverkeer worden verminderd. Jaruzelski kondigde in zijn door de radio uitgezonden rede voor het par lement verder aan, dat het bezoek van de Paus aan Polen definitief tot volgend jaar is uitgesteld. Het pause lijk bezoek zal plaatsvinden in de ka der van vieringen in Jasna-Gora, het bedevaartsoord van de Zwarte Ma donna, die in volgend jaar september worden besloten. LONDEN, 20-7. Bij twee bomaan slagen in de Britse hoofdstad Londen zijn dinsdag negen mensen, militai ren, om het leven gekomen en 48 mensen gewond. Doelwitten waren de bereden lijfwacht van koningin Elizabeth en een militaire kapel. Het Ierse Republikeinse leger (IRA) heeft zich verantwoordelijk gesteld voor cL inslagen gericht tegen het Britse lege. De eerste bom, geplaatst in een au to, ontpK pte toen leden van de bere den lijfwacht van de koningin door het Londense Hyde Park reden op weg naar de wisseling van de wacht in Whitehall. Volgers de politie kwa men drie soldaten on. =>n werden ze ven paarden op slag gecood of afge maakt. De aanslag was duidelijk ge richt tegen de bereden garde die elke dag op dezelfde tijd langs deze route rijdt. Ooggetuigen spraken van een slachting terwijl gewonden werden opgevangen en verspreid liggende paarden werden afgemaakt. Tweede ontploffing Zes anderen werden nog geen twee uur later gedood toen een bom ont plofte onder een muziektent in Re- gents Park waar op dat moment een militaire kapel van de Royal Green jackets speelde en honderden Britten en toeristen in de zon zaten en lagen te luisteren. Onder de bijna 30 ge wonden bij de beide aanslagen be vond zich een groot aantal burgers, voorbijgangers en publiek. Dit nummer bestaat uit 10 pagina's. De Paus had aanvankelijk te ken nen gegeven nog deze zomer naar Po len te willen komen. Warschau had daartegen politieke bezwaren. Jaruzelski zei niet hoeveel perso nen die sinds de invoering van de staat van beleg acht maanden gele den werden geïnterneerd worden vrijgelaten. Walesa Ook noemde Jaruzelski geen na men en sprak hij met geen woord voer de leider van de verboden vak bond Solidariteit, Lech Walesa. ,,De militaire raad heeft het ministerie van binnenlandse zaken toestem ming gegeven over te gaan tot deze vrijlatingen", zo zei Jaruzelski. Vol gens schattingen zitten nog steeds 2.000 Polen, onder wie enige honder den vrouwen gevangen onder de be palingen van de staat van beleg. Jaruzelski ventileerde geen hoop op gesprekken met de leiders van So lidariteit. Hij zei wel, dat bij het or ganiseren van een nieuwe vak- bondsstruktuur zal worden vastge houden aan het principe van zelf bestuur, door Walesa gepresenteerd als hoeksteen van Solidariteit. Volgens Jaruzelski zal Polen niet terugkeren naar door de staat gekon- troleerde vakbonden, maar ook niet naar een onafhankelijke vakbond, zoals Solidariteit. Jaruzelski onderstreepte de ban den met de Sowjet-Unie. Polen kan alleen bestaan en zich ontwikkelen als een socialistische staat verbon den met de Sowjet-Unie, aldus Jaru zelski. De Poolse leider benadrukte de „historische kans" die de vorming biedt van een zogenoemd patriot tisch front voor nationale wederge boorte. Het parlement zal daarover vandaag zijn goedkeuring moeten uitspreken. TEHERAN/BEIROET, 21-7. In de oorlog tussen Iran en Irak heeft de Iraanse luchtmacht woensdag voor het eerst sinds 22 maanden een lucht aanval gedaan op de Iraakse hoofd stad Bagdad. Volgens Irak werd de aanval uitgevoerd door twee ge vechtsbommenwerpers, waarvan er een werd neergeschoten. Een vlieger verloor daarbij het leven. Een twee de inzittende werd gevangen geno men. Het Iraanse persbureau Irna meld de daarentegen dat het vliegtuig na een zwaar bombardement op een olieraffinaderij bij Bagdad door een technische storing was neergestort. De aanval op de raffinaderij en in de buurt gelegen militaire en industrië le objekten had volgens het persbu reau zware schade veroorzaakt. Iraakse vliegtuigen weer boven Iran in aktie gekomen. Zij bombardeer den de stad Ahwaz. Er vielen vijf do den, allen burgers. Iedere maandag Dorpshuis. Speel- 18.30 - 20.00 uur. en strip-O-theek. Verwachting tot vrijdagavond: Aanhoudend droog Droog weer en wolkenvelden; mini mumtemperatuur ongeveer 13 gra den; middagtemperatuur van 19 gra den op de Waddeneilanden tot 23 gra den in Brabant en Limburg; matige noorden wind. WEERSVOORUITZICHTEN Weersvooruitzichten over Neder land: de cijfers zijn een globale aan duiding: het interval rond deze cij fers moet ruimer genomen worden naarmate de dag waarvoor de ver wachting geldt verder in de toekomst ligt. Verwachting t/m maandag 26 juli: Zaterdag: Wolkenvelden Kans op neerslag: 10%. Min.temp.: 13 gr. Middagtemp.: 21 gr. Windkracht: noord 4 Zondag: Kans op neerslag: 20%. Min.temp.: 13 gr. Middagtemp.: 21 gr. Windkracht: noord 4 Maandag: Kans op neerslag: 50%. Min.temp.: 10 gr. Middagtemp.: 18 gr. Windkracht: noord 4 ZON- EN MAANSTANDEN 23 juli Zon op 5.49, onder 21.43 Maan op 10.18, onder 23.58 Eerste Kwartier: 27 juli (20.22) HOOG- EN LAAGWATER Zierikzee Hoogwater Laagwater 23 juli 6.15 17.39 11.32 - Doodtij: 23 juli HET WEEROVERZICHT DE BILT, 22-7. Het K.N.M.I. deelt mede: In het algemene weerbeeld komt de komende dagen weinig ver andering. Ten westen van de Britse eilanden handhaaft zcih een gebied van hoge luchtdruk, daaromheen stroomt lucht via de Noordzee naar ons land, waarin uitgestrekte wol kenvelden voorkomen. Tot en met zondag wordt er uit deze bewolking geen regen verwacht. De bewolking onderschept voor een be langrijk deel de zonnestraling. De middagtemperatuur zal op de Wad deneilanden rond de 19 graden liggen en in Brabant en Limburg oplopen tot ongeveer 23 graden. In de nacht en vroege ochtend daalt het kwik tot ongeveer 13 graden. De wind blijft in de noordhoek zitten. In het binnen land blijft de wind matig, maar in de kustgebieden kan hij in de middeag enige tijd toenemen tot vrij krachtig. Bommen op Ahwaz De aktie was een vergelding voor bombardementen die de Iraakse luchtmacht dezer dagen op Iraanse steden had uitgevoerd. Daarbij wa ren honderden doden en gewonden onder de burgerbevolking gevallen, aldus Irna. Ook woensdag waren LONDEN, 21-7. De Britse regering heeft woensdag een grootscheepse herziening aangekondigd van de be scherming van de koninklijke fami lie. Aanleiding is het feit dat een man twaalf dagen geleden ongemerkt de slaapkamer van koningin Elizabeth kon binnendringen, naar een hoge politiefunktionaris zei doordat de politie ondoelmatig reageerde. Minister van binnenlandse zaken Whitelaw verklaarde in het lager huis dat er een nieuwe afdeling wordt opgezet met verantwoorde lijkheid voor alle aspekten van de veiligheid van de koninklijke fami lie. De politie houdt nu 24 uu de wacht bij de privévertrekken in het koninklijk paleis en vijf inspekteurs hebben opdracht gekregen er te posten. Dorpshuis. Meer Bewegen voor Ouderen. 16.00 - 16.45 uur. Iedere woensdag Zierikzee Consistoriekamer Gasthuiskerk. Re petities Herv. Chr. gemengd koor. 19.30 - 21.30 uur. Consistoriekamer Gasthuiskerk. Op gave leden kinderen i.o, 19.00 - 19.30 Noordgouwe Verenigingsgebouwtje, 14.00-16.00 uur, kinderklub. Oosterland „Open lessen". Bejaardengymnas- tiek. 9.15 - 10.15 (v.m.). Iedere donderdag Zierikzee Poststraat 37: Wereldwinkel Schou- wen-Duiveland; 9.30-16.30 uur. Iedere vrijdag Schouwen-Duiveland Op alle politieburo's op Schouwen- Duiveland: spreekuur, van 14.00 tot 17.00 uur. Brouwershaven Gemeenschapsruimte. Nutsbiblio- theek. 19.30 - 20.30 uur. Iedere tweede dinsdag van de maand Zierikzee Rode Kruis-gebouw, 16.00-17.00 uur, adviesburo van de A.N.I.B. vertoont in de Concertzaal A.s. zaterdag 19.00 uur A.s. zondag 20.00 uur A.s. dinsdag 20.00 uur DE GROOTSTE AUTOVERNIELING EN ACHTER VOLGING OOIT VERFILMD 60 seconden genoeg tijd om een auto te stelen CORONA fl LM Gone In 60 stconds» a.l. A.s. zaterdag 22.30 uur PRUIMEN BLOESEM Nederlands eerste volwassen sexfilm 18 jaar Matinee a.s. dinsdag 16.00 uur Venvacht: Belmondo's grootste film LE PROFESSIONNEL (de beroeps) ROTTERDAM, 21-7. De Turkse consul-generaal in Rot terdam, K. Demirer, heeft woensdagochtend een moord aanslag overleefd. Volgens de Rotterdamse politie zijn drie daders voortvluchtig. Een vierde werd tijdens zijn vlucht door de politie neergeschoten. Hij ligt gewond in een ziekenhuis. De Turkse ambassade in Den Haag is zeer te spreken over het optreden van de Rotterdamse politie. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is in Beiroet opgeëist door een onbekende Armeense organi satie. Westen uit de auto en rende weg. Een van de vier werd toen door politieko gels getroffen. De anderen ontkwa- De auto van de consul, een gepant serde door de politie beschikbaar gestelde Peugeot, werd rond negen uur op de Westersingel, vlakbij het konsulaat, door twee mannen onder vuur genomen. De autoruiten raak ten zwaar beschadigd, maar de con sul zelf bleef ongedeerd. Een rechercheur, die de auto bestuurde, reed met grote snelheid naar het hoofdbureau van politie, waar de consul op adem kon komen. De politie zegt, dat na de mislukte aanslag in totaal vier mannen in een auto wegvluchtten. Twee recher cheurs, die de Turkse consul bewaak ten, zetten daarop met hun wagen de achtervolging in. Bewaking Het vluchtende viertal sprong na een rit van twee kilometer in een smalle straat in de wijk het Oude Iedere donderdag t/m 12 augustus Haamstede Hervormde Kerk. Tentoonstelling Orgels in Nederland. 10.00 - 17.00 uur. Donderdag 22 juli Kerkwerye Kerk, Beatrixstraat. Vakantie Bij- belschool. 10.00 - 12.00 uur en van 14.00 - 16.00 uur. Burgh Herv. Kerk. Zomeravondmuziek. 20.00 uur. Haamstede „De Schutse" Kledingbeurs door Ned. Vereniging van Huisvrouwen afd. Westerschouwen. 14.00 - 17.00 uur. Renesse Bouwterrein Mauritsweg. Demon stratie Ruitervereniging. 19.30 uur. Scharendijke Verenigingsgebouw, eten. 12.30 uur. Pannekoeken Verenigingsgebouw. Koffie uurtje, Volksdansen. 19.30 uur. Brouwershaven Stadhuis. Openstelling van het histo rische stadhuis en diavertoning. Nieuwerkerk Centrum. Kermis. Bruinisse Muziektent. Optreden poppenthea ter Robhetty. 19.00 uur. Vrijdag 23 juli Kerkwerve Kerk, Beatrixstraat. Vakantie Bij- belschool. 10.00 - 12.00 uur en van 14.00 - 16.00 uur. Scharendijke Verenigingsgebouw. Kindermorgen. 10.00 uur. Bibliotheek. Iedere vrijdag vanaf 4 juni Burgh Café „Het Grote Zwijn". Prijskla- verjassen. 20.00 uur. Maandag 3 juli t/m zaterdag 5 augustus Zierikzee Burgerweeshuis: Beeldentuin en klein antiek, van ma t/m za van 10.00-17.00 uur. Van 5 juli tot 23 juli Zierikzee Gravensteen. Zomertentoonstelling Zeeuwse Kunstkring, 11.00 tot 17.00 uur. Iedere dinsdag t/m 12 augustus Haamstede Hervormde Kerk. Tentoonstelling Orgels in Nederland. 10.00 - 12.00 uur. De Turkse consuls stond al enkele maanden onder zware bewaking van een veiligheidseenheid van het Bu reau Opsporing en Aanhouding (BOA) van de Rotterdamse politie. Zowel de chauffeur als de begelei dende rechercheurs zijn lid van dit speciale politieteam. Zij dragen ko gelvrije vesten en zijn bewapend met hun normale dienstwapen, de Wal- ther P5, en een karabijn. In Parijs Woensdag werd ook in Parijs een aanslag gepleegd. In de studenten wijk Quartier Latin ontplofte een bom, die was verborgen in een vuil nisbak. Ook voor deze aanslag eiste een Armeense organisatie de verant woordelijkheid op. Bij de ontplof fing in Parijs werden vijftien mensen gewond. V erenigingsgebou w 11.30 uur. Veld Boutlaan. Mosselmaaltijd. 12.30 uur. Verenigingsgebouw. Filmvertoning. 20.00 uur. Nieuwerkerk Centrum. Kermis. Zaterdag 24 juli Zierikzee Bioscoop de Concertzaal. Inpikken en wegwezen. 19.00 uur. Bioscoop de Concertzaal. Pruimen bloesem. 22.30 uur. Renesse Terrein Kooijmansweg. Autocross. 14.00 uur. Burgh-Haamstede ,'t Dal. Rommelmarkt. 8.30.uur. Scharendijke „Zwarte Plein". Braderie. 10.30 uur. Verenigingsgebouw. Koffiebar. 20.00 uur. Nieuwerkerk Centrunï. Kermis. Bruinisse Ballonnenwedstrijd en kinderspelen bij muziektent. 16.00 uur. Zondag 25 juli Zierikzee Bioscoop de Concertzaal. Inpikken en wegwezen. 20.00 uur. Maandag 26 juli Haamstede Geref. Kerk. Maandagavondzang. 20.00 uur. Dinsdag 27 juli Zierikzee Nobelpoort. Foto expositie. 10.00 -12.00 uur en van 13.00 - 16.00 uur. Toeristendag. Evenementen door de gehele stad. Concertzaal, jeugdfilm- voorstelling 16.00 ur; Rode Kruisge- bouw, verkoop Welfare-artikelen, van 10.00 uur af. Bioscoop de Concertzaal. Inpikken en wegwezen. 20.00 uur. Bioscoop de Concertzaal. Disney- film. 16.00 uur. Serooskerke Schelphoek, ingang restaurant. Ver zamelen planten werkgroep. 19.00 uur. Dreischor Ned. Herv. Kerk. Orgelkoncert Dirk Jzn. Zwart. 20.00 uur. Woensdag 28 juli Zierikzee Poppentheater „Al te Klein", pop penspel „Lodewijk, de lachende leeuw", St. Domusstraat 24, 14.30 uur. Haamstede Ned. Herv. Kerk. Dia-presentatie „De banken zijn hard". Aanvang: 20.00 uur. Donderdag 29 juli Burgh Herv. Kerk. Zomeravondmuziek. 20.00 uur. Burgh-Haamstede Zaal Ger. Gemeente. Verkoping. 10.00 - 20.00 uur. Haamstede Ring Promotion. Groots opgezette braderie met vele demonstraties en evenementen. Van 10.00 tot 18.00 uur. Tevens om 15.00 uur dia-serie „De banken zijn hard" in de Ned. Herv. Kerk. Gemeentehuis. Opénbare vergade ring kommissie Grond- en pachtza ken. 19.30 uur. Scharendijke Gemeentehuis. Vergadering gemeen teraad. 19.30 uur. Zonnemaire Café Bommenede. Klaverjaswed- strijden. 20.00 uur. Ouwerkerk Centrum. Kermis. Vrijdag 30 juli Renesse „De Bariton". Drive in show. 20.30 uur. Ouwerkerk Centrum. Kermis. Zaterdag 31 juli Zierikzee Beuze. Gekookte mosselen eten. 10.30 uur. Scharendijke Parkeerterrein jachthaven hoek de Bout. Zeepkistenrace. 14.00 uur. Ouwerkerk Centrum. Kermis. Bruinisse Sportterrein Boomdijk. Voetbal wedstrijden Bruse Boys- Hellevoetsluis. 18.30 uur. Parkeerterrein t.o. café Storm. Be hendigheidswedstrijd crossfietsen. 19.00 uur. Maandag 2 augustus Haamstede Geref. Kerk. Maandagavondzang. 20.00 uur. Renesse „De Bariton". Proef en kwisavond over voeding. 20.30 uur. Dinsdag 3 augustus Zierikzee Nobelpoort. Foto expositie. 10.00 -12.00 uur en van 13.00 - 16.00 uur. Toeristendag. Evenementen door de gehele stad. Concertzaal, jeugdfilm voorstelling 16.00 ur; Rode Kruisge- bouw, verkoop Welfare-artikelen, van 10.00 uur af. Renesse Parkeerterrein sportveld Laone. Ringsteken voor paarden en pony's. 19.30 uur. Brouwershaven St. Nicolaaskerk. Concert Pierre de Nijs en Rien Kooien. 20.00 uur. Dreischor Ned. Herv. Kerk. Orgelkoncert Dirk Jzn. Zwart, m.m.v. sopraan me vrouw M. N. Coumou-Groenendijk. 20.00 uur. Woensdag 4 augustus Haamstede Ned. Herv. Kerk. Dia-presentatie „De banken zijn hard". Aanvang: 20.00 uur. Renesse Hervormde kerk. Zomeravondstilte. 20.00 uur. „De Bariton". Disco-modeshow. 20.30 uur. Donderdag 5 augustus Burgh Herv. Kerk. Zomeravondmuziek. 20.00 uur. Dreischor Hervormde kerk. Orgelconcert Ma rion Sanders. 20.00 uur. Zaterdag 7 augustus Westenschouwen Bij Paviljoen De Rotonde. Twee p penkastvoorstellingen. 14.00 uur. Big „S" (Burgh-Haamstede) Openingstijden: vrijdag 20.00-23.00 uur; zaterdag van 20.00- 24.00 uur. Zondag van 14.30-18.00 uur. rie Pul (Bruinisse) 23 juli - film Bud Spencer, 20.00 uur. Openingstijden: vrijdag 19.30 - 23.00 uur, zaterdag 19.30 - 24.00 uur; zon dag gesloten. Brogum (Zierikzee) Gesloten. Trace (Scharendijke) Openingstijden: vrijdag 20.00-24.00 uur; zaterdag 20.00-24.00 uur; zondag 14.30-17.30 uur. The Little Pub (Nieuwerkerk) Openingstijden: vrijdag 19.30-23.00 uur. HUISAANSLUITINGEN Redaktie (niet voor bezorging), na 17.30 uur: (01110) 5396 (01112) 1774, (01110) 6564 Advertenties (01119) 1660 Bezorging (01119) 1660 na 18.30 uur

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 2