Minister De Koning naar Zeeland om schade bacterievuur te zien Jeugd uit Saint Hilaire had twee fijne jumelage weken PAAUWE PAAUWE B.V. DE ZIERIKZEESCHE COURANT Bijeenkomst Zeeuwse fruittelers ILVl Restaurant jii«tniu« H V VOLKOMEN ONJUIST OM STAATSBOSBEHEER DE SCHULD TE GEVEN AUTOBEDRIJF AKKERDAAS BV Woensdagochtend weer vertrokken ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE REDAKTIE, ADMINISTRATIE EN BEZORGING Telefoon (01110) 6551. Voor telefoonnummers na 17.30 uur: zie pagina 2 onder de rubriek „Agenda". Uitgave B.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Jannewekken 11, 4301 HH Zierikzee. Postbus 1, 4300 AA Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling f 34,90, per jaar f 133,00. Losse nummers 70 cent. De abonnementsprijzen zijn inclusief 4% BTW. Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Advertentieprijs 45 cent per losse mm; „Succesjes" (t/m 4 regels) f 5,60. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4% BTW. Donderdag 22 juli 1982 138ste jaargang Nr. 23151 WAARIN OPGENOMEN (1797 - 1889) In dit nummer: Predikant over naaktrekreatie KAPELLE, 20-7. Minister De Koning van landbouw zal dinsdag 27 juli in Zeeland de schade komen bekijken die het bacterievuur heeft aangericht in boomgaarden en natuurgebieden. Dat werd dinsdagavond aan de onge veer driehonderd in Kapelle bijeengekomen Zeeuwse fruittelers meegedeeld. Bezoek minister De Koning Minister drs. J. de Koning van landbouw en visserij wordt dinsdagochtend 27 juli om 10.00 uur ontvangen in de Caisson in Kapelle. De mi nister zal vervolgens twee fruitteeltbe drijven op Zuid- Beveland bezoeken. Eén be drijf, waar het bacterievuur in de hand gehouden kon worden en een bedrijf, waar de aan tasting volkomen uit de hand is gelopen. Na afloop van de rondrit, die ongeveer twee uur zal duren, wordt een afsluiten de bijeenkomst belegd in de Caisson. De minister wordt tij dens dit bezoek begeleid door vertegenwoordigers van de Zeeuwse Landbouw Organisa ties. In de aktualiteitenrubriek Tros Aktua wordt vrijdaga vond op Nederland II aandacht besteed aan het bacterievuur in Zeeland. Tijdens deze vergadering van de Nederlandse Fruittelers Organisatie (N.F.O.), afdeling Zeeland, werd met algemene stemmen een motie aange nomen, waarin de schuld van deze bacterievuurexplosie werd gelegd bij de konsulent natuurbehoud in de provincie Zeeland. Deze funktionaris, die onder super visie valt van Staatsbosbeheer, wordt door de fruittelers grove nala tigheid verweten bij de bestrijding van het al jarenlang aanwezige bac terievuur in de provincie. MADRID. Dinsdagavond hebben 27 vooraanstaande leden van de Spaanse regeringspartij UCD (Unie van het Democratisch Centrum) ver klaard dat zij uit de partij stappen en zich aansluiten bij een nieuwe kon- servatieve partij. Twaalf afgevaar digden, acht senatoren, drie oud ministers en vier oud-parlements leden worden lid van de „Democrati sche Volkspartij" (PDP) van Oscar Axzaga, een christen-demokraat die onlangs uit de UCD is gestapt. Advertentie OTTAWA. De Canadese regering heeft besloten deel te nemen in de bouw van de A-320, een nieuw vlieg tuig met 150 stoelen van het Europe se Consortium Airbus Industrie, bestaande uit vliegtuigbouwers uit Frankrijk, West-Duitsland, Groot- Brittannië en Spanje. Over de Cana dese deelneming moet nog worden onderhandeld met Airbus. De deelne ming kan oplopen tot 500 miljoen Ca nadese dollar, bijna 1,1 miljard gul den. Renesse voor reservering: tel. 01116-1215 maandag gesloten Tijdens een soms wat emotioneel verlopende vergadering legde voor zitter W. de Jager van de N.F.O. drie eisen op tafel die dinsdag aan mi nister De Koning zullen worden overhandigd. De komende weken zullen volgens de N.F.O. alle infektiehaarden, dus alle aangetaste meidoorns in de buurt van fruitboomgaarden moeten worden verwijderd. De komende winter moeten alle meidoorns in Zeeland worden afge zaagd, waarna een scherpe kontrole op de hergroei moet plaatsvinden. Daarnaast zullen alle meidoorns om de vijf zeven jaar moeten wor den afgezaagd, zodat aan alle achter stallige onderhoud een einde komt. Als laatste punt noemde De Jager een verbod op de inplant van mei doorns en sommige cotoneasters. Dat zou via een landelijke verordening moeten worden geregeld. Rigoreuze maatregelen Volgens De Jager mag men zich vooral niet vergissen in de omvang van de ramp die zich aan het voltrek ken is in Zeeland. Daartegen kunnen alleen rigoureuze maatregelen ge troffen worden. Zeeland is als eerste provincie massaal getroffen door het bacterievuur, maar met het huidige tempo zal het vonnis binnen enkele jaren over heel Nederland zijn vol trokken, meent De Jager. De Zeeuwse voorzitter van de N.F.O. zei zich nog niet echt bezig te hebben kunnen houden met de om vang van het schadebedrag. Maar er zijn nu al diverse fruittelers die door deze bacterievuurexplosie. rechstreeks in hun bestaan worden bedreigd. De Zeeuwse land- en tuinbouw is inmiddels al begonnen met de groot scheepse aanpak van het bacterie vuur. De Jager deed dinsdagavond een beroep op de solidariteit in de land- en tuinbouw om zich daadwer kelijk in te zetten bij deze grootse bestrijdingsaktie. - OUWERKERK. De meidoorns in het krekengebied rond Ouwerkerk zijn, ook volgens Staatsbosbeheer, flink aange tast. In overleg met het Rijksinstituut Natuurbeheer wordt hier echter niet gesnoeid. Ir. M. C. Mol over kritiek N.F.O.: ZIERIKZEE, 21-7. „Het is volkomen onjuist om Staatsbosbeheer de schuld te geven van de huidige explosie van bacterievuur. Staatsbosbeheer zet zich al jarenlang in om zieke meidoorns weg te halen". Dat zegt ir. M. C. Mol naar aanleiding van de felle kri tiek,-die dinsdagavond in Kapelle werd geuit tijdens de bijeenkomst van de Neder landse Fruittelers Organisatie (N.F.O.). De woordvoerder van Staatsbosbe heer toont zich vooral gebelgd over het feit, dat de voorzitter van de N.F.O. de heer W. de Jager veel te ver is gegaan met de beschuldigingen aan het adres van ir. T. Vette, konsu lent natuurbehoud in Zeeland. ,,Het is preori onjuist de zaak zo in het persoonlijke vlak te trekken", meent ir. Mol. Hij betreurt het zeer, dat de Zeeuw se fruittelers een soort heksenjacht op de meidoorns willen ontketenen. Volgens hem is het „onzin" de mei doorn met wortel en tak uit te roeien. Advertentie Zaterdag 24 juli 1982 na 12.00 uur gesloten Kfoosterweg 2, Noordgouwe tel.: 01112-1347/1254 ZIERIKZEE, 21-7. „Een beetje slaperig en een beetje huilerig zijn ze woensdagochtend om zeven uur vertrok ken naar Saint Hiliare", vertelt jumelage-kommissielid mevrouw A. J. Steutel-Dirks. Het bezoek van twee we ken van de Franse jongeren aan Schouwen-Duiveland zit er weer op. ZIERIKZEE. Voor het padvinderijgebouw ,,De Lelie" werd in groepsverband even geposeerd. De groep is echter niet helemaal kompleet, want niet iedereen bleek er voor te porren ten behoeve van de fotograaf de gezellige disco te on derbreken. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Dat „beetje huilerig zijn" bij het vertrek toonde volgens mevrouw Steutel aan, dat de jongeren bij het afscheid best een beetje weemoedig zijn als een eind is gekomen aan een dat fijne verblijf bij hun Hollandse vrienden. Het heerlijke zomerweer heeft er uiteraard toe bijgedragen, dat het ge varieerde programma voor het jume- lagebezoek in optima forma kon wor den afgewerkt. Het bezoek uit Saint Hilaire arri veerde twee weken geleden op woensdag 7 juli. De volgende dag werden bezoekers en gastgezinnen officieel ontvangen in de trouwzaal van het Zierikzeese stadhuis. Naar Amsterdam Vrijdags - een pittig warme dag - werd een trip naar Amsterdam ge maakt. Uiteraard stond een rond vaart door de grachten op het pro gramma en verder een bezoek ge bracht aan het wassenbeelden mu seum van Madame Tussaud. De weekends werden bij de gastge zinnen doorgebracht. Hoogtepunt bleek 's maandags 12 juli de tocht naar het Belgische pretpark Walibi. „Het was een snikhete dag, maar dat bleek de jeugd helemaal niet te de ren. De kinderen waren onvermoei baar", vertelt mevrouw Steutel. 's Avonds was er altijd ook nog vol doende energie over om de gezellige disco-avonden in het gebouw de „Le lie" te bezoeken. Dinsdag 13 juli bleef het gezelschap wat dichter bij huis: een bezoek aan het werkeiland Neeltje Jans. Vooral de Franse jongeren bleken diep on der de indruk van het waterbouw kundig vernuft dat daar te aanschou wen is. De woensdag daarop stond een dagje strand op het programma; dat bleek goed gekozen, want het weer liet zich nog steeds van de goede kant 2ien. Donderdag 15 juli werd een bezoek gebracht aan Rotterdam. Iedereen vermaakte zich prima tijdens de rondvaart met een spido-boot. Men genoot verder van een bezichtiging van de Euromast en daarna bleek nog voldoende enthousiasme te bestaan voor een rondwandeling in Gouda. Vrijdagsmiddags 16 juli scheepte het gezelschap zich in aan boord van een mosselkotter van de heer B. D. Schot. Er werd een tocht over de Oosterschelde gemaakt en tevens werd de forellenkwekerij van de ge broeders Schot bezichtigd. De fietstocht, die voor afgelopen maandag op het programma stond werd wat ingekort in verband met de warmte. In Ouwerkerk bleek het goed toeven en derhalve werd daar halt gehouden om te zwemmen en te pick-nicken. Kabbelaarsbank Dinsdag werd het jumelagebezoek afgesloten met een dagje op de Kab belaarsbank. „Een leuke, winderige dag", zegt mevrouw Steutel. De groep kreeg de beschikking over een tent van de Rijksscholengemeen schap. Er werd ter plekke soep ge kookt en vlees geroosterd op de bar becue. Verder werd er gezommen en gesurfd. De laatste avond werd binnen het gastgezin doorgebracht. Woensdag ochtend om zeven uur klonk het war me „bon voyage" op de Balie. De bus vertrok weer naar Saint-Hilaire. De jeugd kon terugzien op twee fijne jumelage-weken. Advertentie Laat woninginrichter van uw huis een paleisje maken! Wij komen op verzoek gratis en geheel vrijblijvend op elk uur van de dag met stalen bij u aan huis. Zuidweg 20a - Zonnemaire Telef. 01112-1318, b.g.g. 1469 „Het landschap zou er zoveel me verarmen en Staatsbosbeheer hee: ten slotte ook de taak natuur en lan< schap te beschermen", vindt de hee Mol. Trekvogels Hij is bovendien van mening da een rigoureus uitroeien van de mei doorns in Zeeland niet het juiste ant woord zou zijn in de strijd tegen het] bacterievuur. „Zeeland is geen afge zonderd eilandje. Trekvogels zullen het bacterieslijm altijd weer over brengen. Die vogels vliegen in enkele uren tijd een afstand als van Dene marken naar Texel en de betreffende bacterie blijft vier dagen in leven". Verder wijst hij er op, dat de mei doorn in het Zeeuwse landschap een spontane groei kent. Hij verwijst in dit verband naar Noord-Beveland waar in de zestiger jaren de laatste meidoorn werd omgekapt, maar waar de boom ook nu weer in de na tuur voorkomt. De heer Mol is van mening, dat de houding van de Zeeuwse fruittelers ten opzichte van Staatsbosbeheer tot onnodige polarisatie leidt. „Een boer, die geen fruitteler is, zal zich echt niet zo druk maken om het bac terievuur en de aangetaste mei doorns, wij als professionele instan tie doen dat wel". Hij wijst erop, dat Staatsbosbeheer op vele plaatsen in de regio de zieke meidoorns in de loop der jaren altijd heeft aangepakt en de aangetaste exemplaren binnen een straal van 500 m van een fruitte- lersbedrijf heeft verwijderd. Krekengebied Op de vraag of de besmettings haard in het krekengebied rond Ou werkerk wordt aangepakt, ant woordt de heer Mol, dat in overleg met het Rijksinstituut voor Natuur beheer daar niet wordt gesnoeid. Dit krekengebied moet als een soort proefgebied worden gezien, waar kan worden nagegaan hoe de zieke meidooms zich ontwikkelen. Hij voegt er aan toe, dat in dit gebied geen fruittelersbedrijven op korte af stand zijn gevestigd. De Zeeuwse fruittelers hebben reeds enkele malen te kennen gege ven, dat ze er alles aan zullen doen de meidoorns uit het Zeeuwse land schap te verbannen. Leidt een derge lijke houding nu binnenkort tot een konfrontatie met Staatsbosbeheer nu vrijwilligers inmiddels met de strijd tegen het bacterievuur zijn be gonnen? Ir. Mol antwoordt dat Staatsbosbe heer nooit vrijwilligers op haar ter reinen zal toelaten om meidooms te rooien. „Dat moeten ze niet probe ren, wij zullen dat zelf doen of het werk door andere deskundigen laten verrichten. Ze zullen op onze terrei nen ook geen zieke meidoorns vin den", aldus de woordvoerder van Staatsbosbeheer.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 1