MELK-STUNT OVIST SUPERMARKT *)fÜ/ alles moet weg groepsleid(st)er BRON WATER SATÉ KELLER GEISTER I treffer i i /W 1 1.59 98 98 I.O 0 I.75 2.49 VERS VLEES 7.48 4 betalen 12.50 1.25 2.49 2.98 1.98 2.95 1.89 S. DE KONING I I I s j s Kom ze maar eens bekijken Gemeente Middenschouwen Uitslag verloting OPRUIMING - OPRUIMING Voordelig: HESE TWEEWIELERS A DAGELIJKSE BOODSCHAPPEN ALTIJD GOEDKOOP OOK IN DE VAKANTIEWEKEN! ter kennisr laking uit eigen import HALF VOLLE MELK VICTORIA per liter GOLDEN WONDER per pakje 3 flessen groente en fruit Havenplein Zierikzee V V Slagerij Leen Simmers wegens vakantie gesloten R Geschenkenhuis H00GERHUIS BV 5 G. J. WILBRINK 8 HINDERWET Burgemeester en wethouders van Middenschouwen ma ken bekend, dat op 7 juli 1982 is ingekomen een aan vraag om vergunning ingevolge de Hinderwet van de heer L. J. Elenbaas, Moolweg 15 te Ellmeet voor het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een vakantiekamp met stookinstallatie en keuken inrichting aan het adres Moolweg 17 te Ellemeet ka dastraal bekend gemeente Middenschouwen sectie F nummer 400. De aanvraag en de daarbijbehorende stukken liggen ter gemeentesecretarie te Scharendijke voor een ieder met ingang van 22 juli 1982 tot en met 21 augustus 1982 van 13.30 uur tot 16.30 uur alsmede gedurende die periode op maandagavond van 18.30 uur tot 21.30 uur (na telefoni sche afspraak) ter inzage. Na de termijn van terinzagelegging tot het einde van de termijn waarbinnen beroep kan worden ingesteld tegen de beschikking op de aanvraag, liggen de stukken iede re werkdag van 09.00 uur tot 12.00 uur eveneens ter inza ge. Desgewenst kan mondelinge toelichting worden ge geven. Gedurende de termijn van een maand vanaf de dag waarop de aanvraag ter inzage in gelegd kan een ieder gemotiveerde bezwaren tegen het geven van een be schikking schriftelijk indienen bij het gemeente bestuur. De indiener van een bezwaarschrift kan verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Aangenomen wordt dat geen behoefte bestaat aan het houden van een openbare zitting. Daarom kan op ver zoek tot 14 augustus 1982 gelegenheid worden gegeven mondelinge bezwaren in te brengen en over de aanvraag van gedachten te wisselen met het bevoegde gezag en de aanvrager. De aandacht wordt er tenslotte op gevestigd, dat alleen degenen die bezwaren hebben ingebracht op de wijze als hiervoor omschreven en een ieder die aantoont daartoe redelijkerwijze niet in staat te zijn geweest, naar aan leiding van de beschikking beroep kunnen instellen bij de Kroon. Burgemeester en wethouders van Middenschouwen, I. C. PADMOS, loco-burgemeester VAN WIJCK, secretaris Scharendijke, 13 juli 1982 Wij gaan met vakantie van vrijdag 23 juli tot zaterdag 7 augustus C. W. BOM Schoenhersteller St. Domusstr. 1-3 - 4301 CM Zierikzee - Tel. 01110-3503 BOND VAN PAARDENFOKKERS „SCHOUWEN-DÜIVELAND" Prijzen zijn gevallen op de volgende nummers: 449 1004 2075 458 1022 2229 700 1198 2247 820 1452 2321 851 1576 2322 874 1676 2375 924 1700 3712 942 De prijzen kunnen opgehaald worden bij het sekreta- riaat: Julianastraat 23 te Zierikzee. Óók deze week nog: j Kom kijken, dat kost niets! NIEUWE FIETSEN, NIEUW OVERJARIG EN GEBRUIKT Zierikzee, Westraat 5-7 stichting gezinsvervangend tehuis schouwen-duiveiand Het bestuur van de Stichting, Gezinsvervangend Tehuis Schouwen-Duiveland nodigt geïnteresseer den uit te solliciteren naar de funktie van voor het G.V.T. Schouwenoord. In verband met de huidige samenstelling van het team gaat een lichte voorkeur uit naar een manne lijke kracht. Van de sollicitant(e) wordt verwacht dat hij/zij be kend is met het omgaan met verstandelijk gehandi capten, om de bewoners een persoonlijke begelei ding te kunnen geven. In deze begeleiding staat zelf-ontplooiïng van de bewoner centraal. Begrip en inlevingsbereidheld voor de verschillen de levensovertuigingen van de bewoner van het thuis is vereist. Voor deze funktie is een salaris beschikbaar voor een leugdige, onervaren kracht. Sollicitaties binnen acht dagen na het verschijnen van deze krant te richten aan het bestuur van de stichting, telefoon: 01110-4833, Touwbaan 14,4301 HJ te Zierikzee. heerlijk van smaak niet gesteriliseerd toch 3 maanden houdbaar! PALMOLIVE TOILET ZEEP 3 stukken ROL FOURREÉ vanille of chocolade SMITH SUPER CHIPS per zak KOFFER WITTE REUS 2 kilo 4.98 TWIN IJSLOLLIES sinas 12 voor B H OP= OP BESCHUIT BOLLEN 1 4 voor RAUWKOST SALADE 150 gram DIEPVRIES SPERZIE BOONTJES kilo WOENSDAG Q ("0 GEHAKT H.O.H. kilo G.OU HELE WEEK RUNDERLAPPEN 500 gram TARTAAR 5 halen KIPPEBORST FILET kilo WO. DO. ANDIJVIE kilo VR. ZAT. GELE HONING MELOEN VR. ZAT. 5 SAPPIGE RODE GRAPEFRUIT VR. ZAT. MOOIE TOMATEN kiio HELE WEEK NAVEL SINAASAPPELEN 8 stuks BACON zonder zwoerd 100 gram PEKELVLEES haito 100 gram aoQoooooaoocooooooooooooooooeoooooooooj is met vakantie van 26 juli t/m 16 augustus ipQOOOQQQOOOOflW Administratie- en assurantiekantoor Oudestraat 13, Bruinisse, tel.: 01113-1557 agentschap N.M.S. van 23 juli t/m 6 augustus 1982 Voor spoedzaken spaarbank kunt u zich wen den tot de N.M.B., Lange Nobelstraat 6, Zie rikzee. IpBBBBeoeeooeoceacgageeeeoj1 ISO LEE RF LESSEN Niet alleen voor uw werk, maar ook bij uw uitstapjes erg handig. Bruine kunststof mantel met dekor. KOP EN SCHOTELS Van stevig bruin aar dewerk met streep- dekor in verschillen de kleuren. Verkrijgbaar in hoog en laag model. Prijs- treffer prijs O [50 Isoleerfles liter FIETSTAS Stevige groene canvas tas, die ook als boodschappentas gebruikt kan worden, want u haalt.hem zo van uw fiets. RAAMHANGER Uit oma's tijd. Zwarte houten lijst met kantdekoratie in 4 verschillende uitvoeringen. Afm. 26 x 26 cm. Versier- eq pn,s Do Raceprijs R 5 I I 4 Renesse, tel. (01116) 1343 ^5 De allernieuwste Husqvarna's staan nu In de winkel. De Optima 180 en 190. De nieuwe generatie naaimachines, met unieke vorm geving en oneindig veel mogelijkheden; dankzij de modernste elektronika en computertechniek, ge makkelijk te bedienen. En de priis is zonder meer gunstig te noemen! Kom dus maar gauw kiiken. TOT ZIENS! Korte St. Janstraat 3-5, Zierikzee, tel.: 01110-2923 noooeooooooooooooeoooocioooooeooouooooooot

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 8