.Fietsen op Schouwen-Duiveland' gepresenteerd in Westerschouwen Mies Klaver begon aan haar 47ste Vierdaagse ERIC DE NOORMAN Uitgave van ENFB en Vogel- en Natuurwacht Rijwielvierdaagse in Drente Karate Bob wil niet terug naar Joegoslavië Agente recherche Zoetermeer gaat vrijuit Olieproduktie OPEC groter V.S. moderniseren radiostations in Europa Zomerdrives bridgeklub Haamstede Export uien gestegen Engeland stopt Nederlandse invoer varkensvlees Fietsen is een bezigheid, die zich kan verheugen in een toenemende populari teit. Het boekje Fietsen op Schouwen-Duivelandkan daarbij als handige leidraad dienen. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) BURGH-HAAMSTEDE, 19-7. De afdeling Zeeland van de ENFB - de Echte Nederlandse Fietsers Bond - en de Natuur- en Vogelwacht Schouwen-Duive land hebben maandag een handzaam boekje gepresenteerd met daarin een zestal fietsroutes op Schouwen-Duiveland, aangevuld met tal van wetens waardigheden over het voormalige eiland. Het boekje is als zodanig de vierde telg uit een serie, waarin eerder Walcheren, Oost Zeeuws-Vlaanderen en Zuid- Beveland werden belicht en van fietsroutes voorzien. Bouke Bouwman, een van de auteurs van het boekje, overhandigde burgemeester mevrouw J. L. Niemantsverdriet-Leenheer in het gemeentehuis van Haamstede het eerste exemplaar. Hij werd daarbij vergezeld door Frans Jansen, namens de Natuur - en Vogelwacht Schouwen-Duiveland. De routes, verdeeld over heel Schouwen-Duiveland hebben een lengte variërend van 26 tot 34 kilo meter en starten respektievelijk in Haamstede, Burgh, Brouwershaven, Zierikzee en Bruinisse. De start plaatsen zijn willekeurig gekozen. Vanzelfsprekend kunnen de routes op ieder punt gestart en/of ingekort worden. Naast de routes staan er in het boekje ook een groot aantal in formatieve gegevens, zoals het ont staan van Schouwen-Duiveland en wetenswaardigheden over de land bouw, de molens, de flora en fauna. ASSEN, 20-7. Van dinsdag tot en met vrijdag zullen ruim 25.500 deel nemers, vanuit de startplaatsen As sen, Hoogeveen en Emmen, veertig, zestig, tachtig of honderd kilometer door Drenthe fietsen in de 17e Drenthse Rijwielvierdaagse. In deze drie plaatsen is maandag het officië le startsein gegeven door respektie velijk burgemeester Mr. J. W. Mas- man van Assen, de voorzitter van het bestuur van de Stichting Drentse Rij wielvierdaagse en kommissaris van- de koningin in Drenthe, mevrouw Mr, A. P. Schilthuis, en de burge meester van Emmen, drs H. G. Ou- werkerk. DEN HAAG, 19-7. De Staat der Ne derlanden is niet bereid aktief te zoe ken naar een land dat de Joegoslavi sche karatespecialist Slobodan M., als hij straks in november vrij komt, wil opnemen. Dit bleek maandag middag bij een kort geding voor de president van de Haagse rechtbank. M., alias Karate Bob, had het geding aangespannen om te voorkomen dat hij in november op het vliegtuig naar Belgrado wordt gezet. Als ex-lid van de Joegoslavische geheime dienst vreest hij daar voor zijn leven. M. zit op het ogenblik nog een straf van dertien jaar uit wegens meervou dige doodslag. ZOETERMEER. 19-7. De hoofd agente bij de Zoetermeerse politie, mevrouw M. Mol-v. d. Kamp, blijkt geen rol te hebben gespeeld in de af faire van de van oplichting verdachte ex-boekhouder van het olieconcern Frisol. Deze inmiddels in Zwitser land gearresteerde 40-jarige John U. wordt ervan verdacht bij het oliecon cern Frisol voor vele miljoenen gul den te hebben gefraudeerd. In een verklaring zegt de Zoetermeerse po litie. dat uit het onderzoek niet is ge bleken dat er bij de hoofdagente ge dragingen zijn geweest, die een justi tioneel en/of disciplinair optreden zouden rechtvaardigen. NAIROBI. De Keniase journalist Wangnndu Kariuki is maandag ver oordeeld tot een gevangenisstraf van vier en een half jaar wegens bezit van opruiende literatuur die de veilig heid van de staat in gevaar kan bren gen. Hij was de eerste die te rechtstaat, van 11 vooraanstaande Kenianen die zijn opgepakt tijdens een zuiveringsaktie van de regering. De ENFB wil als bond bewerkstel ligen, dat de vormen van vervoer, die veilig zijn en het milieu sparen, voor rang krijgen. De bond wil meer mo gelijkheden voor fietsers (maar ook voor voetgangers en het openbaar vervoer). Verder wordt een gezonde manier van rekreëren nagestreefd. Met het oog daarop werd het nu uit gegeven bokje in het leven geroepen om als leidraad te dienen. De nog erg jonge ENFB heeft inmiddels al meer dan 19.000 leden en zit nog steeds flink in de lift. De Zeeuwse afdeling steekt met haar 200 leden nog erg schril af. Vogelwacht De Natuur- en Vogelwacht Schou- wen-Duiyeland werd in mei Ï949 opf. gericht. In eerste insta&He als ver eniging van ControleOTS^Vogelwet 1936 en voor het bewaken van vogel- broedterreinen. Momenteel is het echter al jaren een vereniging van bijna 1000 leden, die alle facetten van de natuur-, landschaps- en milieubescherming tracht te omvatten. De Vogelwacht heeft verschillende werkgroepen, zo als de vogelwerkgroep, de planten- werkgroep en de terrein werkgroep. Verder is er een zeer aktieve Jeugd- vogelwacht, die maandelijks exkur- sies houdt voor de jeugd. FRANKFORT. De handel tussen West-Duitsland en de landen met staatshandel in Oost-Europa en Azië is de afgelopen jaren sterk in beteke nis afgenomen, schrijft de Bundes bank in haar maandbericht van juli. In het afgelopen jaar ging 4,9 procent van de Westduitse export naar die landen. In 1975 was he tnog 7,9 pro cent. De handel met Oost-Duitsland blijft buiten beschouwing omdat die als .Duitse binnenlandse handel" geldt. LONDEN, 19-7. Aan de verminde ring van de olieproduktie van de OPEC, de Organisatie van Olie Ex porterende Landen, is in april een eind gekomen. Sindsdien zijn de olie landen geleidelijk meer gaan produ ceren, zo schrijft Petroleum Intelli gence Weekly (PIW), een vakblad voor de olie-industrie. In april produ ceerden de landen van de OPEC ge middeld 16,3 miljoen vaten (van 159 liter) per dag, in mei was dat 16,7 mil joen vaten per dag en de jongste schatting over juni geven een pro- duktiehoeveelheid aan van 18,2 mil joen vaten per dag. WASHINGTON, 19-7. De Verenig de Staten zullen de apparatuur van hun radiostations die uitzendingen in onder meer Oost-Europa verzor gen, moderniseren. De apparatuur die Voice of America, Radio Free Europe en Radio Liberty gebruiken, is oud en versleten en zal worden verbeterd, aldus kondigde president Reagan maandag aan in een verder scherpe aanval op de Sowjet-Unie. Reagan zei erop te vertrouwen dat in Polen, Afghanistan en elders „de krachten van het totalitarisme slechts een overwinning van voorbij gaande aard hebben behaald". Hij noemde verder de tragedie van de ja ren '80 het feit dat het comminisme zijn doel van wereldhegemonie op veel plaatsen heeft bereikt. Voor „Fietsen op Schouwen-Duive land" werden teksten geleverd door Frans Beekman, Ad Beenhakker, Bouke Bouwman, Gert-Jan Buth, Piet van Dalsen, Frans Jansen, Kees de Kraker en Ted Sluyter. Voor de fo to's tekenden Gert-Jan en Ken Buth, Kees de Kraker, Henk vap Oosten en Tineke van Oosten-Snoek. De opfleu rende tekeningen zijn van de hand van Frans Beekman en Henk Door nekamp. Het boekje is onder andere te koop bij de WV-kantoren en kost 5,95. HAAMSTEDE, 17-7. Bridgeklub Haamstede hield afgelopen week haar derde zomer drive, waaraan werd deelgenomen door 22 leden van de klub en door 22 gasten. Er werd in twee groepen gespeeld met 24 spel len. Aanstaande donderdag 22 juli wordt in „De Schutse" in Haamstede de volgende zomerdrive gespeeld. De uitslag (in percentages) was: Groep Blauw: 1. echtpaar Blinden- bach 64.58; 2. dames De Wit-Van de Zande 57.81; 3. echtpaar Den Otter 54.17; 4. dames Verdam-Van Zanten 52.08; 5. Boom-Mes 52.04; 6. echtpaar Verhagen 50.52; 7. damps Masselink- Van Eeghen 46.35; 8. ^dames Mes- Zeylmans 44.27; 9. echtpaar Van Gil- se 43.75; 10. dames Van den Berge- Vos 35.42. Groep Oranje: 1. echtpaar Hane- maayer 63.75; 2. dames Tuinman- Kops 57.08; 3. mevrouw Geus-Blonk 55.42; 4. echtpaar Gremmen 54.17; 5. dames Van der Wal-Walter 53.75; 6. dames Henderson-Koole 52.08, da mes Hendriks-Does 52.08; 8. me vrouw Leenders en zoon 49.58; 9. Post-Van Waveren 49.17; 10. echtpaar Dekker 48.33; 11. dames Röttger-Van Leeuwen 35.42; 12. dames Fokker-De Gruyter 29.17. Huh VALKENBURG AAN DE GEUL, 19-7. De rijkspolitie van Valkenburg aan de Geul heeft proces-verbaal opge maakt tegen de eigenaar van paviljoeti-danszaal G. van Wa terschoot omdat hij door een door de burgemeester verbo den weekeinde attraktie, mod- derworstelen door twee dames gekleed in zwempak en geze ten in een soort badkuuip, toch heeft laten doorgaan. Burgemeester P. Gilissen liet zondagavond weten dat op grond van de Algemene Poli tieverordening vergunning no dig is voor dit soort attrakties. Hij weigert daarvoor toestem ming te verlenen omdat mod- derworstelen naar zijn mening verstoring van de openbare or de kan opleveren. Bovendien is hij van mening dat zo'n ver toning onestetisch is en in strijd met de waardigheid van de vrouw. Samen met de offi cier van justitie in Maastricht zal burgemeester Gilissen zich beraden over eventueel nog an dere maatregelen tegen de be trokken dancing-eigenaar. 3«AAAA/WWWWtAAAAAAAA#l Flitsen uit het buitenland AMMAN. Jordanië heeft besloten een „volksleger" te vormen. De Jor daanse premier Mudar Badran kon digde maandag aan dat de strijd krachten alle burgers die tot strijden in staat zijn zullen opleiden „om Jor danië te verdedigen tegen agressie van buitenaf". PARIJS. De volgende lancering van de Europese raket Ariane van het ruimtevaartcentrum Kourou in Frans Guyana is vastgesteld op 10 september te 11.15 onze tijd (9 sep tember 23.15 plaatselijke tijd), zo heeft de Europese ruimtevaartorga nisatie ESA in Parijs meegedeeld. CASTELGANDOLFO. Paus Jo hannes Paulus II heeft zondagavond de traditie van zijn zomerse „kamp vuren" weer.opgevat in gezelschap van ongeveer 150 jongeren uit Roer mond. NIJMEGEN, 20-7. Vandaag (dinsdag) startte in Nijmegen de 66ste Vierdaag se. Het rekord-aantal van 21.052 wandelaars vertrok daarbij voor de eerste etappe, die door de Betuwe voert. Onder dit fameuze aantal ook weer de 74- jarige HaamstecLse mevrouw Mies Klager, die haar 47ste Nijmeegse Vierdaag se „doet". „Ik ben er weer helemaal klaar voor", vertelt Mies Klaver aan de vooravond van haar 47ste avontuur. „Het is alleen maar te hopen, dat de gro te hitte van de vorige week niet terugkomt. Ik ben al blij, dat ik medisch weer helemaal goedgekeurd ben en dus van de partij kan zijn. Zolang als ik kan wil ik mijn wereldrekord voor Zeeland behouden". Mies Klaver is een „taaie". Gedu rende de wintermaanden werd zij ge veld door een fikse hernia. Weken lang moest zij zich zelfs staande hou den met een stok. Mies Klaver moest rusten, rusten en nog eens rusten. Ge durende bijna vijf weken werd de Haamsteedse verpleegd in het zie kenhuis. Met medicijnen en een knap uitgebalanceerde therapie werd Mies Klaver weer volledig van haar klach ten afgeholpen. „Ik kan er weer hele maal tegenaan, al realiseer ik me wel verdraaid goed, dat ik mijn verstand zal moeten gebruiken en goed op me zelf zal moeten passen". Wandelingen De 88-jarige heer J. Roep uit Amsterdam is ook dit jaar weer de oudste deelnemer in het wandellegi oen, op de voet gevolgd door maar liefst 22 andere veteranen van 80 jaar en ouder. Meer dan 125 deelnemers zijn twaalf jaar of moeten dat zelfs nog worden. De familie Van Vugt uit het Brabantse Vlijmen, vader, moeder en vijf kinderen, verschijnt ook dit jaar wee in „team-verband" aan de start. Uit meer dan 30 landen werden inschrijvingen ontvangen, waaron der Ethiopië, Maleisië, Sri Lanka, Trinidad en Zuid-Afrika. In 1909, toen de Vierdaagse- voor het eerste werd gehouden, volbrach ten 41 wandelaars de tocht. In 1928, toen de Vierdaagse voor de 18e keer plaats vonde en voor het eerst inter nationaal was, haalden bijna 1200 deelnemers de finish. Vorig jaar wa ren dat er ruim 18.000. Volgens de KNBLO valt gemiddeld 7,5 tot 8 pro cent van de wandelaars tijdens de tocht uit. Onder de ruim 21.000 deel nemers zijn dit jaar weer ruim 8000 militairen uit binnen- en buitenland. Vlaggenparade Maandagavond is de 66ste Vier daagse van Nijmegen officieel ge opend met de traditionele vlaggenpa rade in het Goffert-stadion. Het hijsen van de 62 landenvlaggen - twee van elk deelnemend land - werd gevolgd door een défilé van on geveer duizend burgers en militai ren, die de landen vertegenwoordig den. Het hele gebeuren werd omlijst met een muzikale show met onder andere tien militaire en burgerbands uit binnen- en buitenland, parachu tisten en een demonstratie trampoli nespringen. Ruim 30.000 toeschou wers woonden de manifestatie bij. MÜNCHEN. Een inwoner uit Tsje- Ghoslowakije en een man uit Oost- Duitsland zijn in het weekeinde uit hun land naar West-Duitsland ge vlucht. Dit heeft het ministerie van binnenlandse zaken van de deelstaat Beieren zondag bekend gemaakt. BAZEL. Hongarije heeft de centra le banken in het westen opnieuw om een kortlopend krediet gevraagd ter aanvulling van zijn uitgeputte devie zenreserve. Het verzoek, ditmaal om 300 miljoen dollar, is vorige week besproken in een vergadering van presidenten van centrale banken op de bank voor Internationale Betalin gen (B.I.B.) in Bazel. KORTE BERICHTEN UIT HET BINNENLAND SPIJKENISSE. De daken van 250 huur- en koopwoningen in de wijk De Akkers 2 in Spijkenisse zullen in het najaar met aluminiumfolie wor den behandeld om de koncentratie spaanplaatgas in die woningen tot onder het maximaal aanvaardbare terug te dringen. De gemeente heeft dit maandag bevestigd. Eind vorig jaar werd de aanwezigheid van de pe netrante lucht, in vakkkringen „For maldehyde" genoemd, ontdekt nadat bewoners van de wijk klachten bij de gemeente hadden geuit over hoofd pijn en andere irritaties. VENLO. Een van de dochtermaat schappijen van Alanheri (granen, za den, peulvruchten, kleindier- en vo gelvoeders) heeft eind maart-begin april van dit jaar een partij grondstoffen aangekocht, die bij aan komst in Europa ernstige kwaliteits gebreken vertoont, zonder dat Alan heri recht heeft op verhaal, zo heeft het bedrijf bekend gemaakt. DEN HAAG. Nederland en negen andere Westeuropese landen zullen dinsdag in Jakarta protesteren tegen het besluit van de Indonesische rege ring haar overheidsvracht uitslui tend met Indonesische schepen te la ten vervoeren. Volgens de protestno ta, die op het ministerie van buiten landse zaken zal worden overhan digd, is dit besluit een „wezenlijke afwijking van het tot nu toe toege paste beginsel van gelijke behande ling". DEN HAAG. Sponsoring van kunst door het bedrijfsleven in Ne derland is geen onbekend fenomeen. Toch is de vorig jaar door het Neder landse bedrijfsleven opgerichting Stichting Sponsoring The Arts ter ziele gegaan. De Stichting had tot doel bedrijven te interesseren voor kunstsponsoring. Het perspektief voor de kunsten op financiële steun lijkt echter afhankelijk van de eko- nomische situatie en van willekeur. Dat blijkt uit de motivering van som mige bedrijven die zich bezighouden met kunstsponsoring. DEN HAAG. De regering wil de van vorig jaar daterende landbouw- kwaliteitswet uitbreiden met bepa lingen, waardoor kan wórden tegen-- gegaan dat ongewenste stoffen uit het milieu in voedingsmiddelen te rechtkomen. Minister drs. J. de Ko ning van landbouw en visserij heeft daarvoor, samen met andere betrok ken bewindslieden, een voorontwerp van wetswijziging opgesteld en voor advies aan verschillende instellingen toegezonden. Het ministerie van landbouw en visserij heeft dit maan dag bekendgetnaakt. DEN HAAG, 19-7. De uitvoer van uien is in het seizoen 1981/1982 (juli tot en met juni) 24 procent hoger ge weest dan in voorafgaande seizoen. Dit meldt het Produktschap voor Groenten en Fruit in Den Haag maandag. Er ging bijna 439.000 ton de grenzen over tegen een kleine 355.000 ton in het seizoen 1980/81. De'grootste afnemer was als van ouds de Bondsrepubliek Duitsland (175.000 ton), de grootste stijging van de uienuitvoer boekten de expor teurs op Maleisië, dat 16.000 ton af nam, dat is bijna vijf keer zoveel als in het vorige seizoen. Het Verre Oosten (vooral Japan) bleek in zijn geheel een goede klant, aldus het Produktschap. In het zo juist afgesloten exportseizoen nam dat deel van de wereld 10.300 ton ui en af en dat is 163 procent meer dan in 80/81. ROTTERDAM. De Rotterdamse haven heeft in de eerste helft van dit jaar meer overgeslagen van in dezelf de periode vorig jaar. In totaal wer den tot half juni ruim 114 miljoen ton goederen behandeld, een procent meer dan het jaar ervoor. Dit blijkt uit maandag door het Gemeentelijk Havenbedrijf in Rotterdam vrijgege ven cijfers. LONDEN, 19-7. Groot-Brittannië heeft de invoer van varkensvlees produkten uit de Nederlandse pro vincie Noord-Brabant en de Belgi sche provincie Antwerpen vrijdag stopgezet, zo heeft het Britse mi nisterie van landbouw maandag meegedeeld. Het verbod geldt voor bacon en ham, maar niet voor volle dig gekookte varkensvleesproduk- ten. Het heeft te maken met het uit breken van varkenspest in die gebie den. Het blijft tot nader order van kracht. MARKTBERICHTEN Veemarkt Leiden LEIDEN, 19-6. Aanvoer totaal 926, waarvan: slachtrunderen 704, scha pen en lammeren 222. Prijzen per kg: Stieren le 8,40 - 9,00, 2e 7,75 - 8,30; vaarzen le 7,85 - 8,90, 2e 7,20 - 7,75; koeien le 7,80 - 8,90, 2e 7,40 - 7,70, 3e 6,80 - 7,30; worstkoeien 6,10 -ƒ 7,40; dikbillen extra kwaliteit 9,50 - 13,60. Prijzen per stuk: Schapen 180 - 220; lammeren 200 - 235. Overzicht: slachtrunderen: aan voer matig, handel flauw, en prijzen lager; schapen en lammeren: aanvoer matig, handel vlug; en prijzen sta biel, lammeren iets hoger. Paardenmarkt Utrecht UTRECHT, 19-7. Op de paarden markt in Utrecht zijn maandag 214 dieren aangevoerd. De noteringen waren als volgt: Luxe paarden 3000 - 4100; werk paarden 2200 - 3400; oude paarden 1900 - 2550; 3-jarige paarden 1600 - 2600; 2-jarige paarden 1350 - 2450; veulens 475 - 1275; hitten 700 - 1475; pony's 200 - 900. Prijzen per kg geslacht gewicht: Oude slachtpaarden 6,00 - 7,50; jonge slachtpaarden 6,20 - 7,75. De handel was lui. KERKNIEUWS Nederlandse Hervormde Kerk Aangenomen het beroep door de Provinciale Kerkvergadering Gel derland tot predikant voor buitenge wone werkzaamheden (diakonaal consulent): K. F. W. Borsje, kand., Lunteren; naar Rotterdam-Zuid: drs. Iz. Kok, Zoetermeer; naar Woudri- chem: G. K. Korporaal, Krimpen aan de Lek; naar Nieuwe Pekela: H. J. Lam, predikant bijzondere werk zaamheden (Stichting hervormde diakonale gezondheidszorg) te Som- melsdijk. Bedankt voor Vreeland: J. J. van der Wal, Arum en Kimswerd (part time). Gereformeerde Kerken Beroepen te HoogezandfBappe- meer: J. W. de Roo, Zwijndrecht. Aangenomen naar HeerenVeen: C. Terpstra, Ruinerwold-Koekange. Bedankt voor Rotterdam-Zuidwijk en voor Damwoude: drs. C. I Corpo- raal, Onstwedde. Christelijke Gereformeerde Kerken Bedankt voor Nieuwpoort: A. van Heteren, Werkendam. SCHEEPVAART Abida, 18-7 te Ruwais Acila, 18-7 van Singapore naar Ru wais Acmaea, 18-7 T.A. Rede Aruba Acteon, 17-7 van Singapore naar Chittagong Nedlloyd Adelaide, 19-7 van Welling ton naar Auckland Nedlloyd Dejima, 17-7 te Singapore Vitrea, 18-7 te Antwerpen De onwillige held 41. Geduldig wacht Eric tot de lust aan de an dere kant van de palissade weer gekeerd is. In middels zijn al zijn mannen nu bijeen. „Hoe komen we erin?" fluistert Tristan sceptisch. „Wacht hier", antwoordt de Noorman snel en hij verdwijnt in het donker. Hij vindt in derdaad wat hij hoopte. Er zitten hier en daar kieren tussen de stammen van de borstwering en een ervan is groot genoeg om - zij het met moeite - een mens door te laten. Snel keert hij terug en terwijl de Noorman als eerste naar binnen dringt om de omgeving in het oog te houden, volgen de mannen een voor een door de nauwe doorgang. Ze bevin den zich aan de achterzijde van de burcht, waar een aantal schuren en stallen langs een omheining zijn gebouwd. De smalle doorgan gen achter de houten gebouwen zijn uitste kend geschikt om ongemerkt te blijven. „Waar ga je eigenlijk heen?" gromt Tristan. Als antwoord beduidt Eric hem stil te zijn. Zwijgend wijst hij naar een eenzame gedaante, die voor een der stallen heen en weer loopt. „Wacht hier", beveelt hij de anderen, maar Tristan is niet van zins zich de wet te laten voorschrijven en glipt achter de Noorman aan. „Wat wil je nu eigenlijk?" fluistert hij, he vig achterdochtig. De Noorman werpt hem een giftige blik toe en duwt hem zonder plichtple gingen in de schaduw, terwijl hij zelf behoed zaam op de schildwacht toesluipt. De kerel merkt pas, dat er wat aan de hand is, als eens klaps een harde vuist op zijn mond wordt ge legd en hij onweerstaanbaar achterover ge trokken wordt. „Een kik en het is je laatste", fluisterdt Eric de man toe, terwijl hij hem zijn eigen zwaard op de keel zet. Hij schrikt even als Tristan naast hem opduikt. „Jij gaat te werk als een volleerde struikro ver", mompelt deze hoofdschuddend. „Wijs me de plaats waar de gevangene, die zich Artor noemt, zit opgesloten?" snauwt Eric de doodsbenauwde wachter toe. „Genade", klinkt het gesmoorde antwoord. „Ik kan het niet helpen m-m-maar die is zojuist vrijgelaten „Ziedaar", zucht Tristan, „alle moeite voor niets Laten we dan maar gauw maken, dat we hier weer uitkomen ..Welnee," zegt de Noorman met een on heilspellend lachje. „We gaan hier eerst de boel eens flink op stelten zetten

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 6