HANNIE'S HUWELIJKSVAKANTIE Expositie van Ad Zuiderent en L. Vlieger in „Tussen de Havens" Rekreatiewerk in Scharendijke gestart Boliviaanse junta benoemt president Schuttersveld in akute problemen Onderzoek Zuidpool te duur Wat biedt de BEELDBUIS? TBR-klinieken moeten. bezuinigen Niet-gebónden landen bepleiten sankties Israël Schilderijen en pastels *■-, LONDEN. Terwijl maandag de treinen in Groot-Brittannië weer vrijwel normaal reden nadat de ma chinisten zondag hun twee weken du rende staking hadden beëindig, leg den werknemers in de gezondheids zorg het werk voor drie dagen neer. MOSKOU. De Deense ambassade heeft uit naam van de landen van de Europese Gemeenschap aan het Sow- jetrussische ministerie van buiten landse zaken gevraagd waarom de te lefoonverbindingen met het Westen zijn beperkt, zo heeft een woordvoer der van deze ambassade maandag meegedeeld. GENÈVE. Een vier man sterke de legatie van de Wereldraad van Ker ken is maandagmorgen naar Libanon vertrokken. Doel van dit pastoraal bezoek is de solidariteit met de me degelovigen en de slachtoffers in Li banon tot uitdrukking te brengen. De delegatie hoopt kerkelijke zowel als moslemleiders te ontmoeten. Ver der is het de bedoeling de getroffen gebieden te bezoeken om het hulp werk van de Wereldraad te koördine- ren. LA PAZ, 19-7. Een militaire junta heeft maandagavond in Bolivia de macht overgenomen van president generaal Celsio Torrelio Villa. Dit heeft minister van voorlichting Ma rio Maranon meegedeeld. De junta zou bestaan uit de opperbevelheb bers van de landmacht, luchtmacht en marine, respektievelijk de gene raals Angel Mariscal, Natalio Mora les en vice-admiraal Oscar Pamrao. In regeringskringen werden de ge ruchten tegengesproken dat Mariscal van zijn funktie was ontheven. Tor relio bood vorige week woensdag, een dag nadat hij verkiezingen be loofde, zijn ontslag aan. Woensdag beëdiging De nieuwe militaire junta heeft maandagavond, enkele uren nadat ze aan de macht kwam, generaal Guido Vildoso Calderon tot president be noemd. Dit heeft de aftredende presi dent, generaal Celsio Torrelio Villa, bekendgemaakt in een toespraak voor radio en televisie. Vildoso wordt woensdag beëidigd. ENSCHEDE, 19-7. Het textielbe drijf Gebr. van Heek Schuttersveld iri Enschede - waar 645 mensen -wer ken - verkeert volgens CNV- bestuurder B. Boeve in akute proble men. Als er binnen enkele weken geen uitzicht komt op kontinuïteit, dan is de onderneming ten dode opge schreven, zo vreest Doeve. Over de mogelijkheden net bedrijf geheel of gedeeltelijk voort te laten bestaan, is hij overigens somber. Doeve stelt vast, dat de herstruktu- rering van Schuttersveld niet het ge wenste effekt heeft gehad, want de financiële problemen zijn gebleven. Tegen deze achtergrond zou het me niet verbazen als de onderneming op korte termijn genoodzaakt is uitstel van betaling aan te vragen. Afzet Schuttersveld is in de problemen geraakt doordat de afzet van de tra ditionele corduroy stokte en de on derneming geen kans zag tijdig in te spelen op de vraag naar corduroy voor jeans. Het bedrijf bleef hierdoor zitten met grote voorraden. Juist in die periode verloor de onderneming bovendien twee direkteuren, van wie een door overlijden. Onder leiding van Kaptein en op advies van het on derzoeksbureau McKinsey werd besloten tot een grootscheepse sane ring. BRUSSEL. Nederland heeft maan dag in Brussel zijn grote bezwaren kenbaar gemaakt tegen het verlenen van Europese financiële steun aan El Salvador, Guatemala en Haiti. Hulp aan die landen kwam aan de orde toen in de EG-ministerraad gespro ken werd over de Europese relatie met centraal Amerika. Europa wil voorkomen dat de in die regio gele gen landen een speelbal worden in de Oost-West-relaties. AMSTERDAM, 19-7. Het is uit gesloten dat ons land zelfstandig we tenschappelijk onderzoek gaat ver richten in het Zuidpoolgebied. De in richting van een eigen vast bemand waarnemingsstaion is volgens de Ne derlandse Raad voor Zeeonderzoek (NIOZ) te duur. Dit betekent dat ons land niet zal worden toegelaten tot de besluitvormende vergaderingen van het Antarctisch verdrag, dat het gezamenlijk gebruik en de toe komstige exploitatie van de aanzien lijke rijkdommen in het ijzige gebied regelt. WOENSDAG 21 JULI NÉD. 1: De slotaflevering van De vondeling, sluit Orzowei vriend schap met Pao, een jongen uit een de Swazi vijandige stam. Op historische feiten berust de Amerikaanse tv film Met onbekende bestemming. Het verhaal handelt over een jonge vrouw dusdanig geschokt door de ter dood veroordeling van een 15-jarige jongen dat zij zich wil gaan inzetten voor zijn lot. Na het journaal de do- kumentaire De ongewone wedstrijd die een kombinatie is van roeien, zei len en hardlopen in een tijdslimiet van vijf dagen over een afstand van 725 km. Tot slot van de uitzending volqt nog een verslaq van de Tour de France. NED. 2: Een Amerikaanse jeugd film Radio getiteld handelt over ra dioverslaving. Na de informatieru briek Kenmerk en een filmpje van de Stichting Socutera brengt de VOO het programma Nederland Muziek land op het scherm. Voorts het mo tormagazine De heilige koe en het tweede deel van Nederland Muziek land. Spanning is weer tevergeefs wachten in de aflevering van Mag num PI. WOENSDAG 21 JULI NED. 1: 15.20 De vondeling; 18.20 Nieuws voor doven; 18.58 Nieuws; 19.00 Een vlo op reis; 19.05 Met onbe-. kende stemming; 21.20 De roze pan ter; 21.37 Journaal; 21.55 Een onge- ..^,i UTRECHT, 19-7. In de zeven klinie ken voor ter beschikking van de re gering gestelden zullen tientallen ar beidsplaatsen verloren gaan. De psychopatenzorg zal onder gro te druk komen te staan. Dat zegt ,,Het Ziekenhuis", het blad van de Nationale Ziekenhuisraad, naar aan leiding van de bezuinigingen die blij kens de voorjaarsnota de komende jaren op de begrotingen van het mi nisterie van justitie moeten worden doorgevoerd. Dit jaar moet er al 2,5 miljoen gul den worden bespaard en in 1983 zal op de post „TBR" van justitie zeker 7,2 miljoen worden geschrapt. Dat kan volgens „Het Ziekenhuis" nog meer worden, omdat er over een be zuiniging van twintig miljoen gulden bij dit departement nog geen beslis sing is genomen. Donderdag 22 juli, 16.05 uur, Neder land 1: „De krokodillenbende". Ma ria (Rita Ramachers) is de zuster van aanvoerder Olaf en is vaak moediger dan de meeste jongens van de groep. wone wedstrijd; 22.50 Tot besluit; 23.00 Journaal; 23.05 Nieuws voor do ven; 23.10 Tour de France. NED. 2: 13.00 Nieuws voor doven; 15.45 en 18.30 Tour de France; 18.54 Bereboot; 18.59 Radio; 19.25 Ken merk; 20.00 Journaal; 20.27 Socutera; 20.32 Nederland Muziekland komt naar je toe; 21.35 De heilige koe; 22.05 Nederland Muziekland komt naar je toe; 22.20 Magnum P.I.; 23.07 Jour naal; 23.12 Nieuws voor doven. DONDERDAG 22 JULI NED. 1: Een Tsjechisch filmpje Het bed in de tulpen, wordt gevolgd door De natuur van het Noorse hoogland. Vervolgens een jeugdfilm De kroko dillen en een aflevering van de 7 van Blake. De een na laatste aflevering over het leven van Arthur Ru binstein speelt zich af in Parijs. In Sorry is Timothy zijn zorgzame moe der beu en besluit het veld te ruim om een onderkomen te vinden bij twee dames. In De onderste steen is dr. Caldicott uitgenodigd om een lans te breken voor ontwapening. Dan een aflevering uit een Japanse dokumentaire reeks Verre volken. Deze week staan Trobiand eilanden in Oostelijk Nieuw Guinea centraal. NED. 2: Bert is kwaad op Lilly daar zij veel te aktief is naar zijn zin. Dit is onder andere te aanschouwen in de aflevering van de Sullivans. In de tweede serie van Centennial stelt Hans alles in het werk zijn bezit te verdedigen tegen de grijpgrage han den van Seccombe. Overigens is het voor deze erg moeilijk met personeel om te gaan. In Op het spoor van de mens wordt een uitgebreid onder zoek ingesteld naar de ontwikkeling van de mens. DONDERDAG 22 JULI NED. 1: 15.30 Filmclub; 18.20 Nieuws voor doven; 18.58 Nieuws; 19.00 De 7 van Blake; 19.50 Arthur Rubinstein in Parijs20.35 Sorry; 21.05 De onderste steen; 21.37 Jour naal; 21.55 Verre volken; 22.45 Jour naal; 22.50 Nieuws voor doven. NED. 2: 13.00 Nieuws voor doven; 16.00 en 18.30 Tour de France; 18.54 Bereboot; 18.59 Cijfers en letters; 19.25 De Sullivans; 20.00 Journaal; 20.27 Centannial; 22.00 Brandpunt; 22.25 Op het spoor van de mens; 23.20 Journaal; 23.25 Nieuws voor doven. ZIERIKZEE. De beide kunstenaars: L. Vlieger (l.) en Ad Zuiderent tijdens de officiële opening van hun tentoonstel ling. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) ZIERIKZEE, 19-7. In atelier „Tussen de Havens" in de Visstraat werd maandagavond de tentoonstelling geo pend van Ad Zuiderent met schilderijen en van de heer L. Vlieger met pastels. Die officiële opening bestond uit een kort toespraakje van de heer Bert Zondag, voorzitter van de Ama- teurtekenklub „Tussen de Havens" en een informeel samenzijn van le den en genodigden. Deze expositie van Zuiderent en Vlieger is alweer de derde, die in het altelier van de Amateurtekenklub wordt gehouden. Beide heren expose ren gedurende drie weken op uitno diging van deze klub in Zierikzee. Voorkeur voor landschap Beide kunstenaars geven duidelijk de voorkeur aan landschapstafere len. Van de heer Vlieger zijn in „Tus sen de Havens" vele pastels te be zichtigen van vooral Domburg, Veere en Grijpskerke (de woonplaats van de kunstenaar). Verder van hem ook mooie werken van de Haven van Zierikzee, het Kaaskenswater, de Kreek bij Ouwerkerk en een tafereel van Yerseke. Vlieger is al ruim veertig jaar be zield met deze kunstuiting en legt, volgens voorzitter Zondag, vooral de laatste jaren veel aktiviteiten aan de dag. Zijn talrijk werk op de huidige expositie toont dat ook aan. Ad Zuiderent, evenals Vlieger een autodidact toont in zijn werken een grote inspiratie van de oude meesters. Zijn olieverfschilderijen zijn bijzonder boeiend. Ook bij hem overheersen de landschapstaferelen, maar daarnaast zijn ook hele fijne werkstukken als „Peter 1972" en „Anneke 1981" te zien. Schilderles Zuiderent is op Schouwen- Duiveland allang geen onbekende meer. Hij schildert reeds elf jaar, maakt vele werken voor een kunst handel en geeft schilderlessen aan amateurs op camping De Stern in Noordgouwe. Bert zondag wenste de beide kunstenaars toe, datJhHhv expositie net zo veel bezoekers zal trekken als de voorafgaande twee in „Tussen de Havens". De eerste tentoonstelling met eigen werk van de leden van de Amateurte kenklub trok ongeveer 450 bezoe kers, de tweede met werk van Frans je van der Swan werd door ruim 600 mensen bezocht. De expositie van Vlieger en Zuiderent loopt tot en met vrijdag 6 augustus. Na die tijd staat weer een tentoonstelling met werk van de leden op het programma. „Het is nog niet helemaal zeker, maar waarschijnlijk zal dan het ak sent vooral liggen op schilderijen en tekeningen van Schouwen- Duiveland", vertelde Bert Zondag. Uit handen van de thans expose rende kunstenaars mocht hij voor de Amateurtekenklub een heel mooie tekening van kasteel Westhove in Domburg in ontvangst nemen. De expositie van Vlieger en Zuide rent is geopend op dinsdag van 10.00- 17.00 uur, op woensdag van 14.00-17.00 uur, op donderdag van 14.00-17.00 en van 19.00-21.00 uur, op vrijdag van 14.00-17.00 uur en op za terdag van 10.00-16.00 uur. SINGAPORE. Besprekingen tus sen de ministers van buitenlandse za ken van Vietnam en Singapore heb ben in het geheel niet tot toenadering tussen beide landen geleid inzake Cambodja. Dit is maandag duidelijk geworden na twee gesprekken tussen Suppiah Dhanabalan en zijn Vietna mese ambtgenoot Nguyen Co Thach. Optimistisch heeft de voorzitter van een V.N.-kommissie voor Cambodja zich uitgelaten. NICOSIA, 19-7. De niet-gebonden landen willen sartkties van de Vere nigde Naties tegen Israël als dat land de Libanon-resolutie van de volke renorganisatie niet gehoorzaamt. Dit werd bepaald op een vergade ring van de ministers van buiten landse zaken van de niet-gebonden landen in Nicosia die maandag na drie dagen eindigde. Ook werd besloten een delegatie onder leiding van de Cubaanse mi nister naar Beiroet te sturen om met de Palestijnse bevrijdingsorganisa tie en de Libanese regering te spre ken. Dat bezoek kan echter nog niet doorgaan omdat Libanon de veilig heid van de delegatie niet kan waar borgen. heden kun je niet rijden. In godsnaam, blijf, waar je bent Of je een half uur vroeger of later komt, maakt niets meer uit" „Waar hebben ze hem heenge bracht?" „Diakonessen „Ik ben volkomen mezelf Ab. Maak je om nuj geen zorgen. Ik kleed me aan en stap in m'n wagen Het is nacht, dus veel verkeer is er niet op de weg en ik ken de weg goed. Zeg, dat ik met drie kwartier in Haarlem ben. Maar kom jij ook naar het ziekenhuis, Ab ik zou niet alleen durven Weet je zeker, dat je kunt ryden?" „Heel zeker. Ik ben alweer meelf. Heus, ik doe het rustig aan." „Oké dan. Mirjam en ik zullen je op wachten, Hannie. Sorrie, zusdat ik je deze boodschap moest overbrengen. Niemand durfde je te bellen „Hoe wist je dat ik in Utrecht zat?" „Flip zei toevallig vanmorgen, dat je daar verbleef. Ik heb het telefoonnum mer opgezocht" „Tot straks, AbMaak je om mij geen zorgenik red het wel Om half drie parkeerde ze haar wa gen bij het ziekenhuis. Nog voor ze de prober had afgesloten, kwam Mirjam al naar beneden gelopen. Enige ogen blikken later lagen ze in eikaars armen en huilden. „De stakker," snikte Mirjam. „Zo maar ineensmaar hij heeft niet geleden, zegt de dokter." Op het bor- des stond Ab en ook hij omhelsde haar Door HENK VAN HEESWIJK en begon te huilen. „We vinden het zo verschrikkelijk voor je, Hannie „Ik wil hem zien", zei ze op beheers te toon. Ab aarzelde. Ik weet niet, of het kan". „Is hij to verminkt?" vroeg de vrouw fluisterend. Ze betraden het ziekenhuis, waar verder alles in rust was. Enkel de nachtportier zat in zijn hoekje en kwam naar voren „Dokter heeft net gebeld. U mag naar boven gaan" Enkele minuten later stond Hannie Boerée bij het lijk van haar man Zijn hoofd was geheel ingekapseld. Slechts een klein deel van het gezicht was on bedekt Het overige van zijn lichaam was onzichtbaar. Ze behoefde geen antwoord meer op haar vraag. Ze wist het nu. Ab wilde haar ondersteunen, maar ze schudde haar hoofd. „Ik wil alleen met hem zijn", zei ze met gesmoorde stem. „Alsjeblieftdit is het enige wat ik verlang Ik kan wel op mezelf pas sen Discreet trokken de anderen zich terug Ze zag niet dat op de achter grond een verpleegster stond, die haar met bezorgde blik gadesloeg. Als het moet kan ik ingrijpen, dacht ze. want ze had onmiddellijk gezien, dat deze vrouw in verwachting was. Wat ver schrikkelijk om in deze toestand je man te verliezen. (wordt vervolgd) SCHARENDIJKE. De voorzitter van de Hervormd-Gereformeerde Rekreatie'kommissie. de heer J. van de Panne opende zaterdagmiddag in Scharendijke het rekreatiewerk. dat gedurende vier weken voor de inwoners en toeristen wordt georganiseerd. Vanaf het muziekpodium sprak hij enkele inleidende woorden en gaf daarna de leiding over aan het rekreatieteam. Dit team bestaat uit vijf jongelui, die voor de komende vier weken speciaal naar Scharendijke zijn gekomen. De leider van het team, Leendert de Jonge, stelde zijn medewerkers aan het publiek voor. De aanwezige jeugd kreeg ballonnen uitgereikt, die even later ter onderstreping van de opening, de lucht ingingen. Een muzikale bij drage leverde de jazzjunkrockgroep ..By the way uit Ede. Deze groep gaf ook in de avonduren een optreden en wel in het Hervormd Verenigingsgebouw. Het rekreatieteam heeft voor de komende maand elke dag een programma op gesteld. waarij ook de mosselmaaltijd niet ontbreekt. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) 74 „Wat?" „Ja Een auto-ongeluk. Hij ishij is naar het ziekenhuis gebracht Ik stap meteen in mijn wagen om je te halen." „Wacht evenIs het erg?" „Heel erg, Hannie." „Hij is toch nietAan de andere kant van de lijn hoorde ze enkel een diepe zucht En omdat de man bleef zwijgen, riep ze uit: „Hoe is dat zo gekomen? Alsjeblieft, Ab, vertel het me! Ik wil het weten! „Ben je goed? Ik bedoel: je toe stand Je moet aan de baby den ken." „Ik ben volkomen mezelt Maar als je niks zegt, pijnig ik mezelf in veronder stellingen, zeg het me". „Hijhet is woensdag en Flip had zijn kegelavond. Hij reed tegen twaal ven naar huis. Nee, ik weet al wat je denkt Hij had niet veel gedronken Z'n vrienden hebben dit bevestigd. Bij de AmsterdamsePoortgaf een vrachtauto geen voorrang Hij werd gegrepen en een eind meegesleurd. Hij ehhij moet op slag dood geweest zijn „Nee!" „Kalm, Hannie, ik kom je halen. Houd je alsjeblieft kalm. Je draagt zijn kind onder je hart Denk enkel daar aan Probeer je zoveel mogelyk te be heersen Ik begrijp, dat dit een ver schrikkelijke schok voor je is „Ik kleed me dadelijk aan en stap in mijn wagen Met een goed half uurtje ben ik dan in Haarlem." „Nee, Hannie, onder deze omstan-

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 4