Start reddingsaktie Z.L.M. laat nog op zich wachten Chr. School Nieuwerkerk ZTN° Gedetineerde gijzelde tolk wordt ingrijpend verbouwd Renesse in Ten behoeve van integratie >rAc en 8oed gBbonden Arrestatie in Amsterdam Bacterievuur op Schouwen-Duiveland en direkteur van gevangenis Rotterdam biedt Maasvlakte aan voor windenergie STREEKNIEUWS ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Dinsdag 20 juli 1982 Nr. 23150 3 ZIERIKZEE, 20-7. De gemeenten en het waterschap van Schouwen-Duiveland hebben inmiddels gereageerd op de noodkreet om iets aan het massaal toeslaande bac terievuur te doen. Zij zijn al enige tijd bezig om besmet materiaal te verwijderen. Wanneer de grootscheepse red- dingsaktie van de ZLM en de Plantenziektekundige dienst te Goes op Schouwen-Duiveland precies start kon heden-dinsdagochtend nog niet bekend worden ge maakt. De provincie Zeeland stelt geld ter beschikking voor de bestrijding van het bacterievuur. Een groot aantal vrijwilligers, voornamelijk boeren, zal met behulp van materieel de besmette haarden op Schouwen-Dui veland aanpakken. De heer P. Flikweert, voorzitter van de Nederlandse Fruittelers Or ganisatie Noord-Zeeland vertelt dat het krekengebied rond Ouwerkerk, het Dijkwater, de dijken rond Zonne- maire en het duingebied in de Kop van Schouwen de grote besmettings haarden vormen op Schouwen-Dui veland. Deze gebieden vallen groten deels onder het beheer van Staats bosbeheer. In het verleden is op deze plaatsen vrijwel niets aan de bestrij ding van het bacterievuur gebeurd, volgens de heer Flikweert. ,,De fruitteelt is de laatste twintig jaar op Schouwen-Duiveland sterk teruggelopen. De onder verantwoording van CRM en Staatsbosbeheer vallende gebieden zijn sterk verwaarloosd wat betreft de aanpak tegen het bac terievuur. Het is voor de fruittelers haast ondoenlijk om nu zelf al het besmette materiaal op te ruimen. Wij willen ook een beroep doen op de verantwoordelijke mensen om zelf hun eigen zieke materiaal te ver wijderen", aldus de heer Flikweert. Vanavond houdt de kring Zeeland van de Fruittelersorganisatie in Ka- pelle een bijeenkomst, waar de situa tie besproken zal worden. Er wordt besloten welke maatregelen de Fruittelersorganisatie neemt in de strijd tegen het bacterievuur. In de week van woensdag 21 juli t/m zaterdag 24 juli wordt in de kern van Nieuwerkerk een kermis gehou den. Te Ouwerkerk is kermis in de week van 28 juli tot en met 31 juli. NIEUWERKERK Verjaardagsfonds Ned. Hervormde Gemeente In het eerste kwartaal 1982 werd voor het verjaardagsfonds van de Ne derlands Hervormde Gemeente te Nieuwerkerk het bedrag van 244,— opgehaald. Aan alle gevers en geefsters wordt dank gezegd. BRUINISSE Wisselwoningen aan de Ijsbaan te huur Tijdens de raadsvergadering van 30 juni is de raad akkoord gegaan met het voorstel om de wisselwonin gen rondom de IJsbaan te verhuren. Woningbouwvereniging Beter Wonen" wil deze woningen verhuren als tijdelijk oplossing aan mensen die met spoed een woning willen. Voorwaarde is wel dat, wil men in aanmerking komen voor deze tijde lijke bewoning, men een zodanige plaats op de lijst van woningzoeken den moet bezitten, dat men spoedig voor een permanente woning in aan merking komt. De reden van deze tij delijke oplossing tegen de leegstand van de wisselwoningen is een breuk in het schema van de renovatiehui zen van „Beter Wonen" in Bruinisse. Play-back-avond „De Pul" Woensdag 21 juli organiseert jeugd soos „De Pul" een disco/play-back- avond in het soosgebouw. Men kan zich hiervoor opgeven bij: 01113-2438 of 1272. De avond is bedoeld voor. kinderen tot en met twaalf jaar. BRUSSEL. De Nederlandse vee voederindustrie zal dit jaar niet in de problemen behoeven te komen door een tekort van uit Thailand in de E.G. ingevoerde maniok. AMSTERDAM, 19-7. Met de aan houding rond kwart over zes maan dagavond op de Nassaukade in Amsterdam van de 50-jarige Turk B en de bevrijding van twee gegijzel den uit een vluchtauto heeft een arrestatie-team van de rijkspolitie een einde gemaakt aan een gijze- lingsaktie, die enige uren daarvoor in de gevangenis Esserheem in Veen- huizen begon. Toen dwong de Turkse gevangene, die'met een mes was gewapend, ad- junct-direkteur H. H. Kranendonk (32) uit Assen en tolk mevrouw Nil- gun Drewes (35) uit Muntendam met hem de gevangenis te verlaten en met de auto van Kranenburg te vluchten. Uitlevering De Turk, die in 1980 tot drie jaar gevangenisstraf werd veroordeeld wegens handel in verdovende midde len, had in het begin van de middag een gesprek met de adjunkt- direkteur, de tolk en een maatschap pelijke werker over zijn komende uitlevering aan West-Duitsland. Ge durende zijn gevangenschap heeft de Turk tot aan de Hoge Raad te ge tracht die uitlevering tegen te gaan. West-Duitsland verdenkt de man eveneens van handel in verdovende middelen. Tijdens het gesprek rond twee uur haalde de man plotseling het mes te voorschijn, eiste dat zijn uitlevering niet door zou gaan en beval de maat schappelijk werker het paspoort van B. te halen. Nadat een bewaarder het paspoort had overhandigd werden Kranendonk en mevrouw Drewes gedwongen in de auto van de adjunkt te stappen. De Turk ging achterin zitten. Dat was het begin van een rit die via Utrecht uiteindelijk enkele uren la ter in Amsterdam zou eindigen. Gedurende de rit werd de wagen gevolgd door een personenauto met vier leden van een arrestatie-team van de rijkspolitie. In de lucht volg de een helikopter van de rijkspolitie. Tijdens de rit moet de man meerdere keren hebben gemerkt dat hij werd gevolgd, aldus een woordvoerder van de rijkspolitie. Er deed zich echter geen mogelijk heid voor de wagen te stoppen. Maar in Amsterdam eindigde de gijzelings- aktie toen de wagen vlakbij het hoofdbureau van politie voor een verkeerslicht moest stoppen. Bij de aanhouding bleven de gegijzelden ongedeerd. De Turk werd ingesloten op het distriktsbureau van de rijkspolitie aan de Sarphatistraat. BRUSSEL. De tien E.G.-landen gaan bezien hoe er tussen hen en een aantal gematigde Arabische landen „een vorm van consulatie!' geopend kan worden. Dat is maandag in Brus sel besloten tijdens politiek overleg van de ministers van buitenlandse zaken van de E.G. Hoge politieke ambtenaren uit de tien E.G.-lidsta ten moeten ervoor zorgen dat er op 9 september (de eerstkomende bijeen komst in het raam van de Europese politieke samenwerking, EPS) een konklusie op tafel ligt. ROTTERDAM, 19-7. Rotterdam stelt de Maasvlakte beschikbaar voor proeven met windturbines. Mochten de proeven suksesvol verlo pen, dan kunnen deze energië- opwekker wat Rotterdam betreft ook een vaste plaats op de Maasvlak te krijgen. Dit blijkt uit een aanbod dat B. en W. van Rotterdam maandag hebben gedaan aan de Samenwerkende Elek- triciteits Produktiebedrijven (SEP) en aan de minister van Ekonomische Zaken. De minister van Ekonomische Za ken wil al dit jaar een eerste aanzet geven voor een demonstratieprojekt voor windenergie. Het Rotterdamse kollege meent dat de aan zee gelegen Maasvlakte daarvoor de beste loka- tie is. NIEUWERKERK. De Chr. School in Nieuwerkerk zal in de nabije toekomst een flinke verbouwing ondergaan. Deze werkzaamheden zijn noodzakelijk in verband met de integratie kleuter- en lageronderwijs. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) NIEUWERKERK, 19-7. In verband met de komende in- Als de school verbouwd wordt, zul- iii i i i «i ci l ia len waarschijnlijk enige klassen el- tegratie kleuterschool-lagere school zal de Chr. School te ders worden ondergebracht maar die Nieuwerkerk binnen enige tijd een ingrijpende verbou- maatregelen zijn nog in voorberei- wing ondergaan. In een speciale info-bijlage bij de schoolkrant wordt nader ingegaan op deze op handen zijnde werkzaamheden. westerschouwen Tafeltennistafel voor Leger des Heils Tijdens het tafeltennis-evenement dat 28 juli te Brouwershaven zal plaatsvinden zale een tafeltennista fel worden geschonken aan het Leger Geslaagd Jan Huige uit Zierikzee slaagde on langs voor zijn diploma wegenbouw technikus in de grond-, water-, spoor- en wegenbouw aan de school voor Middelbaar Technisch Onderwijs te Ede. Oud-papieraktie „Crescendo" Vrijdagavond a.s. zal de muziek vereniging „Crescendo" weer oud papier ophalen in het dorp. In de pol der komt men op donderdagmiddag langs. De inwoners wordt verzocht het Het ministerie van onderwijs heeft inmiddels toestemming verleent voor de volgende wijzigingen aan het gebouw: de huidige ruimte van klas vijf en zes wordt verbouwd tot werk lokaal voor de kleuters, het halletje tussen de klassen vier, vijf en zes wordt aktiviteitenruimte, terwijl ZIERIKZEE Foto-onderschrift vlootschouw Het onderschrift van de vloot schouw in Bruinisse in de maandag editie is niet zo goed uit de verf geko men. De mosselkotters voeren uiter aard niet op de Grevelingen, maar op de Krammer en het Zijpe. Verder was de kotter op de foto juist niet het schip met de genodigden. De foto graaf was zelf aan boord van het gastenschip en maakte van die plek af de foto van een andere mosselkot- ter. Deze nautische dwaling van de re- daktie werd nog vroegtijdig ontdekt, maar de aangegeven korrektie werd helaas niet meer doorgevoerd, zodat een en ander toch niet binnenska mers kon blijven. Exkuses onzer zijds. Red. Hoofd afdeling Grevelingenbekken De heer ir. J. C. van der Perk is met ingang van 1 juli benoemd tot hoofd van de afdeling Grevelingenbekken van de Rijksdienst voor de IJssel- meerpolders. De heer Van der Perk is in deze funktie de opvolger van de heer ir. M. Punkers. De heer Van der Perk is bereikbaar in het kantoor van de Rijksdienst IJsselmeerpol- ders te Zonnemaire (tel. 01112-1551). (Foto's: Zierikzeesche Nieuwsbode) een speellokaal voor de kleuters op het schoolplein wordt gebouwd. Speelplaats Als de speelplaats voor de kleuters gereed zal zijn, wordt uiteraard het huidige speelterrein aanmerkelijk verkleind. Dat levert echter geen problemen op: volgens normale nor men heeft de lagere school 360 m2 speelplaats nodig, terwijlde schóól in Nieuwerkerk nu over een ruimte van 900 m2 beschikt. De hal van de school zal vergroot en verbouwd worden tot gemeen schapsruimte. Het huidige vaklo kaal/dokumentatieruimte zal weer leslokaal worden. Verder zullen een hoofdenkamer en een kleedcabine ten behoeve van de schoolarts worden gekreërd. De hoofdingang aan de Molenstraat zal door deze verbouwing komen te ver vallen. Inmiddels zijn ook besprekin gen gevoerd om het bestaande ge deelte te isoleren en akoestisch op te knappen. Naar ministerie financiën De tekeningen voor deze ingrijpen de verbouwing liggen gereed, het wachten is op een bespreking met de onderwijs-bouwkundige inspektie. Daarna zal het gehele plan ter goed keuring naar het ministerie van fi nanciën worden gezonden. Men hoopt het kursusjaar 1983-1984 in een verbouwde school te kunnen begin nen. des Heils, Zierikzee. Deze wordt be kostigd uit de opbrengst van de lote rij die onder deelnemers en bezoe kers wordt gehouden. RENESSE. Lekker zomerweer, fijne temperatuur van het zeewater: uitstekende voorwaarden voor een dagje strand in Renesse (foto boven). Voor de echte, fanatieke zonaanbidders was het maandag overigens niet helemaal ,,je dat"; er schoven heel wat storende wolkjes voor de zon. Maar Renesse biedt meer dan strand en zee: bijvoorbeeld een wan deling over de kermis, die nog tot en met woensdag staat opgesteld. Kommissie Grond- en pachtzaken De kommissie Grond- en pachtza ken komt. donderdag 29 juli in open- ~M~ 7~ ~E bare vergadering bijeen in het ge- 1/ fW fÊ^È fjÊ /"i f4/) meentehuis te Haamstede. Voor tijd: V V 1/ I/C' C\Z/ zie agenda. HAAMSTEDE 'Brandje J; Het brandweerkorps Haamstede moest maandag uitrukken voor een brandje in een container bij de oude zuiveringsinstallatie aan de Kray- esteinweg. Het verbranden van afval zou iets uit de hand zijn gelopen, waardoor de brandweer moest optre den. RENESSE Op tijd betrapt Drie jongens van rond de twintig jaar werden op heterdaad betrapt, toen ze probeerden een school aan de Mauritsweg te Renesse binnen te sluipen. Door een ruit in te gooien konden jongens het schoolgebouw binnen komen. Omwonenden, die waarschijnlijk het glasgerinkel heb ben gehoord, alarmeerden de politie. Drie jongens, R. J. J. V. en R. S. bei den uit Haastrecht en L. K. uit Oude water konden worden gesnapt. Een vierde jongen ging er vandoor. Er wordt niets vermist. Eerlijke mensen bestaan nog Een mevrouw die op de Juliana- hoeve verblijft heeft een gevonden etui met een inhoud van 1.400,- bij de politie afgegeven. Eerlijke men sen bestaan dus nog. DREISCHOR

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 3