Felle gevechten tussen Iran en Irak bij de Sjatt El Arab BRU-POP Israël wordt ongeduldig Terlouw: geen sprake van uitverkoop aardgas ATTENTIE! Bericht over gezonken jacht bleek verzonnen AGENDA Verweer tegen V.N.-kritiek Poolse „vliegtuigkaper" vrijgesproken de gehele dag gesloten TROMP Misplaatste „grap" Verkeerslachtoffers Vrouw overleeft schoten ex-minnaar ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE 2 Dit jaar wederom geen BRU-POP- ROCK-festival. Het bestuur van de Stichting Bru-Pop heeft deze beslis sing genomen op grond van financië le en organisatorische moeilijkhe den. „Het programma was wat ons betreft niet goed genoeg om er veel geld, tijd en energie in te stoppen. Het leek ons beter Bru-Pop weer een jaartje uit te stellen", luidde de argu mentatie van de voorzitter. Soi maar wordt het nou „weer een jaar tje uitstellen" of is het misschien de finitief afgelopen met het Bruse pop festival? In 1980 een groot sukses, in 1981 geen festival en in 1982 weder om geen Bru-Pop: een weinig hoop vol perspektief voor de toekomst. Ongetwijfeld heeft de stichting het besluit tot afgelasting niet zonder meer genomen, er ligt een bewuste stellingname aan ten grondslag: „Als we kwalitatief geen goed program ma kunnen bieden, doen we het niet", maar toch twee jaar geen Bru-Pop-festival, na een reeks suk- sesvolle jaren, is op z'n minst te be treuren. Tevens zou overwogen kun nen worden, dat niet alleen in Brui- nisse, maar ook bij grotere festivals (Pink-Pop) de klad er een beetje in komt. Misschien is de popfestival- haus wel een beetje voorbij. Het publiek is niet meer zo gemakkelijk warm te krijgen; je moet wel met een knettergoed programma komen om nog enkele duizenden mensen bij el kaar te krijgen. Dan heb je dus de keus: zorg voor dat prv tamma als je persé dat talrijke publiek wilt trek ken of houd het met veel inzet en inspanning opgebouwde festival in elk geval in stand en doe „gewoon" een flinke stap terug: minder pro gramma, minder publiek, maar nog wel een festival. Zwartkijkers zullen zeggen: „Als je geen echte pu bliekstrekker hebt, komt er geen hond meer". Maar dan toch even een kleine kanttekening: Was er onlangs in Zie- rikzee niet iets te doen met (vrij on bekende) popgroepen, dat toch meer dan duizend mensen op de been wist te brengen? Toen ontbrak ook een echte topper, maar de festivalgan gers kwamen „anyway(ve)". Nee natuurlijk het is niet helemaal eer lijk die vergelijking te trekken. Uit gangspunt en doelstelling zijn in dit verband heel anders. De Stichting Bru-Pop heeft in de loop der jaren een festival met natio nale bekendheid weten op te bouwen en dat heeft tot gevolg, dat je een ze kere status hebt hoog te houden. Een loffelijk streven van de organisato ren, maar wat nu als dit streven keer op keer tevergeefs blijkt te zijn en uitgaan als een nachtkaars het alter natief wordt? Dan toch maar een klein beetje van de hoge troon afko men en na even diep slikken de schouders zetten onder een Bru-Pop- festival van wat minder kaliber. Dat zou in elk geval overwogen kunnen worden, want helemaal geen Bru- Pop de konkurrentie (hoe klein ook) ligt ongetwijfeld op de loer. A. P. HOUSTON. Geleerden van het ruimtevaartcentrum Johnson willen de rommel die als gevolg van de ruimtevaart rond de aarde zweeft la ten opruimen. Zij zeggen dat door het uiteenvallen van Sowjetrussische en Amerikaanse ruimtevaartuigen steeds meer afval ontstaan is die tot gevaarlijke situaties kan leiden., De astrofysicus Donald Kessler heeft meegedeeld dat de Verenigde Staten van plan zijn met onbemande ruimte vaartuigen meer gegeven over dat af val te gaan vergaren. Advertentie TEHERAN/BAGDAD, 20-7. Iran en Irak hebben fel gevochten bij de Sjatt El Arab, de waterweg die beide landen scheidt. Radio Teheran bevestigde maandag dat Irak tot de tegenaanval was overgegaan. Het zou de vij and echter niet gelukt zijn de door Iran bezette gebieden te heroveren en de Iraakse militairen zouden zich heb ben moeten terugtrekken. Zowel Iran als Irak meldden zware verliezen bij de tegenstanders. Radio Teheran zei dat Iraakse vliegtuigen maandag bomaanvallen hebben uitgevoerd op de provincie hoofdsteden Chrorramabad en Ilam en op verscheidene dorpen in de om geving. In Ilam, hoofdstad van de ge lijknamige provincie, vielen vijf do den en vijftig gewonden. BEIROET. Onbekenden hebben maandagavond het waarnemend hoofd van de Amerikaanse universi teit in Beiroet, David Dodge, ont voerd. Volgens een bron binnen de politie hebben drie gewapende man nen Dodge op het universiteitster rein overvallen en meegenomen. JERUZALEM/BEIRO ET/WAS HINGTON, 19-7. Israël wordt hoe langer hoe ongeduldiger omdat de onderhandelingspogingen van de Amerikaanse pendeldiplomaat Phi lip Habib nog steeds niet hebben ge leid tot het vertrek van de 6.000 Pa lestijnse strijders uit West-Beiroet. Premier Begin zei maandag in een gesprek met de Amerikaanse senator Alphonse d'Amato in Jeruzalem dat hij alles gedaan heeft om Habibs mis sie te vergemakkelijken. Rekken Volgens hem willen de Palestijnen de onderhandelingen rekken en niet uit Beiroet vertrekken. „Dat gaat echter zo maar niet. Of ze gaan uit zichzelf of we smijten ze eruit", zo waarschuwde Begin. Maar hij is be reid te wachten op het resultaat van de besprekingen (heden) dinsdag in Washington tussen de Amerikaanse president Reagan en de ministers van buitenlandse zaken van Syrië en Saoedi-Arabië. Het was maandag betrekkelijk rustig in en om Beiroet, maar het Is raëlische leger maakte melding van vuurwisselingen in het zuiden van de stad tussen Israëliërs en Palestijnen. Vijftien huizen werden vernield, aldus het Iraanse communique. In Teheran werd luchtalarm gege ven en waarschuwde de radio voor een ophanden zijnde luchtaanval, maar er verschenen geen Iraakse vliegtuigen. Iran heeft zich maandag flink ge keerd tegen kritiek van de VN- kommissie voor de Rechten van de Mens op zijn beleid op dit terrein. Hoorzitting Tijdens een hoorzitting van de kommissie deed de Iraanse delegatie leider, Hodjatoleslam Seyyed Hadi Khosroshahi, mensenrechten af als een „mythe" en het aantal mensen dat sinds de Islamitische revolutie in Iran is terechtgesteld als „onbeteke nend". De VN-kommissie bestaande uit 18 onafhankelijke juristen uitte haar ontevredenheid over een Iraans rap port betreffende de mensenrechten WEST-BERLIJN, 19-7. Een Poolse piloot die in februari een kaping aan boord van zijn vliegtuig fingeerde om naar het westen te kunnen uitwij ken, is maandag door een rechtbank in West-Berlijn vrijgesproken. De openbare aanklager had negen maanden gevangenisstraf geëist, maar de rechtbank oordeelde, dat de 34-jarige Czeslaw Kudlek bij het voorval geen geweld had gebruikt of daarmee had gedreigd. Zeven van de 23 inzittenden van de Antonov-24, die van Wroclaw naar Warschau zou vliegen, verkozen in West-Berlijn te blijven toen het toestel permissie had gekregen om op het Amerikaanse militaire vlieg veld Tempelhof te landen. Behalve de piloot waren dit zijn neef, hun bei der gezinnen, een passagier en de tweede piloot. SAS VAN GENT, 20-7. „Natuurlijk zal er geen sprake*zijn van uitver koop of geforceerd verkoop van Ne derlands aardgas naar het buiten land", zo zei de minister van ekono- mische zaken, dr. J. C. Terlouw, maandag tijdens de officiële inge bruikneming van een warmtekracht installatie bij CPC Nederland BV. De minister was, zo bleek uit zijn woorden, over een mogelijke vergro ting van de afzet naar het buitenland niet aan beleidskonklusies toe. „En dat is ook niet nodig", aldus Ter louw. Eventuele bijstelling van ex- portkontrakten is voornamelijk van belang voor het volgende decennium. Eerdere uitlatingen van de direkteur-generaal van het ministe rie van ekonomische zaken over een vergroting vande export moet vol- in het land. Het dekt nauwelijks de werkelijkheid en biedt totaal geen informatie over vermeende martelin gen en terechtstellingen, zo stelde men. Hevig gepikeerd trad de Iraanse voor de kommissie. Hij beschuldigde die ervan willekeurig de feiten over de toestand in zijn land te verdraai en. „Wat in hemelsnaam geeft u het recht vragen te stellen". De kommis sie heeft zich gebaseerd op „imperia listische massamedia" en heeft „be hoorlijk onderzoek en betrouwbare dokumentatie". A.s. vrijdag 23 juli donderdag, donderdagavond en zaterdag normaal geopend DamlO.Zierikzee Tel. 01110-2443 In de straat van de apotheek IJMUIDEN, 20-7. Heden (dinsdagochtend tegen half tien is een zoekaktie op het zuidelijk gedeelte van het IJsselmeer gestaakt, omdat volgens Scheveningen Radio in IJmuiden is komen vast te staan, dat een bericht over het zinken van het jacht Patria uit de lucht was gegre pen. Dat tientallen hulpverleners moge lijk de hele nacht voor niets in touw zijn geweest wordt door de redding sinstanties nog niet eens het ergste genoemd. „Stel", aldus een woord voeder van Scheveningen Radio, „dat er gedurende de nacht elders op het IJsselmeer werkelijk iets zou zijn gebeurd. Dan zou daar reddingsma teriaal wel eens te laat hebben kun nen arriveren door zo'n misplaatste grap". Volgens een woordvoerder van Scheveningen Radio hebben een paar „onverantwoordelijke personen" zo maar een naam genoemd. Schevenin gen Radio kwam tot die bevinding nadat de lijst met scheepsnamen he lemaal was nageplozen. „De naam Patria kwam daarin niet voor", aldus de woordvoerder. Alle bij het zoeken betrokken schepen zijn volgens hem teruggeroepen en ook de helikopters zijn teruggekeerd naar hun bases. gens hem dan ook slechts gezien wor den als het niet op voorhand uitslui ten van een herziening van het ex portbeleid. Korting Minister Terlouw benadrukte dat de onlangs genomen maatregel om zeer grote afnemers van elektriciteit een aanzienlijke korting te geven op de stroomprijs niet de noodzaak weg neemt voor het bedrijfsleven om energiebesparende maatregelen te nemen. „Ook buitenlandse onderne mingen zullen op dit gebied niet stil blijven staan en daarom is het een blijvende noodzaak het produktie- proces door te lichten op het aspekt energie", aldus de minister van eko nomische zaken. BRU1NISSE. De opening van het mosselseizoen in Bruinisse ging niet zonder meer voorbij: Bru vierde drie onvergete lijke Visserijdagen met als hoogtepunt de vlootschouw zaterdagmiddag. Ruim vierduizend belangstellenden stapten aan boord van de gepavoiseerde mosselschepen uit Bruinisse en Yerseke. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Vijftien schepen Aan de zoekaktie naar de Patria, aan boord waarvan zich negen men sen zouden bevinden, hebben vanaf maandagavond elf uur tientallen mensen meegedaan. Vijftien schepen waaronder patrouilleboten van de rijkspolitie te water en de rewd- dingsboten van Enkhuizen, Urk en Krabbersgat en enkele vrachtsche pen en plezierjachten zochten op het water. Helikopters van de Marine Lucht vaartdienst in Den Helder en van de Dienst Luchtvaart van de Rijkspoli tie te Schiphol zochten gedurende - een deel van de nacht en vanaf het moment dat het licht werd vanuit de lucht naar eventuele restanten van het jacht of drenkelingen. Brandweerkorpsen van Almere, Lelystad, Harderwijk, Dronten, Mui den, Naarden en Weesp hielden de kust in de gaten. Welke kosten met het onnnodige reddingswerk zijn gemoeid viel dins dagmorgen nog niet precies te zeg gen. „Maar dat loopt al gauw in de tonnen", aldus een woordvoeder van de gemeente Lelystad. COLOMBO. De man die op 29 juni een Italiaans passagiersvliegtuig kaapte en die aanvankelijk op borg tocht zou worden vrijgelaten blijft toch in voorarrest. Een hogere recht bank in Sri Lanka vernietigde maan dag de een week eerder gedane uit spraak van een politierechter in Co lombo, die had bepaald dat de kaper tegen betaling van een borgsom zijn vrijheid kon terugkrijgen tot het pro ces, dat op 27 juli begint. GILZE EN RIJEN, 19-7. De 12- jarige Klaas Anne Kooistra uit Dor drecht is maandagmorgen door een verkeersongeluk onder Molenschot (gemeente Gilze en Rijen) om het le ven gekomen. De jongen reed op z'n fiets vanaf een camping een kruispunt op en werd aangereden door een personenauto. De jongen overleed op weg naar het ziekenhuis. Op de Rijksweg Venlo-Nijmegen onder het Limburgse Heijen is maan dagmiddag de 10-jarige Edwin Ho ven uit Zaandam om het leven geko men toen hij met zijn fiets de rijbaan wilde oversteken en hierbij geschept werd door een personenauto. Het jongetje verbleef met zijn ouders op een camping te Heijen. DEN HAAG, 19-7. Dank zij snel handelen van een taxi-chauffeur heeft de 23-jarige J. O. uit Den Haag zondagavond een aanslag van haar ex-minnaar overleefd, zo heeft de po litie maandag bekendgemaakt. De 28-jarige man richtte zijn punt 22 revolver van dichtbij op de vrouw, terwijl zij voor zijn woning in de Scheverningse Kotterstraat in een taxi plaatsnam. Op acht plaatsen (ar men, benen en in de buik) werd zij ge raakt. Dank zij de taxi-chauffeur be landde zij binnen de kortste keren in het Rode Kruis ziekenhuis, waar zij nu buiten levensgevaar is. De man heeft zich inmiddels bij de politie ge meld. De vrouw was bij haar ex-vriend op bezoek geweest „om de laatste spullen op te halen". Toen zij wilde vertrekken en naar de taxi liep, gaf hij te kennen „dat hij nog iets moest halen" en keerde terug met de revol ver. Dinsdag 20 juli Zierikzee Nobelpoort. Foto expositie. 10.00 -12.00 uur en van 13.00 - 16.00 uur. Toeristendag. Evenementen door de gehele stad. Concertzaal. Jeugdfilmvoorstelling „Pinocchio", 16.00 uur, a.l. Rode Kruisgebouw, verkoop Welfa re-artikelen, van 10.00 uur af. .Kerkwerve Kerk, Beatrixtr^a,t, Vakantie Bijbei- school. 10.00 - 12.00 uur en van 14.00 - 16.00 uur. Ellemeet Dorpshuis. Kindermorgen. 10.00 uur. Dorpshuis. Zangavond. 20.00 uur. Brouwershaven St. Nicolaaskerk. Koncert Gerard Dekker, orgel, clavecimbel. 20.00 uur. Dreischor Ned. Herv. Kerk. Orgelkoncert Dirk Jzn. Zwart. 20.00 uur. Woensdag 21 juli Zierikzee Poppentheater „Al te Klein", pop penspel „Lodewijk, de lachende leeuw", St. Domusstraat 24, 14.30 uur. Kerkwerve Kerk, Beatrixstraat. Vakantie Bij- belschool. 10.00 - 12.00 uur en van 14.00 - 16.00 uur. Haamstede Ned. Herv. Kerk. Dia-presentatie „De banken zijn hard". Aanvang: 20.00 uur. Scharendijke Verenigingsgebouw. Kindermorgen. 10.00 uur. Nieuwerkerk Centrum. Kermis. Bruinisse Muziektent. Optreden poppenthea ter Robhetty. 19.00 uur. Vrijdag 23 juli Kerkwerve Kerk, Beatrixstraat. Vakantie Bij- belschool. 10.00 - 12.00 uur en van 14.00 - 16.00 uur. Scharendijke Verenigingsgebouw. Kindermorgen. 10.00 uur. Verenigingsgebouw. Bibliotheek. 11.30 uur. Veld Boutlaan. Mosselmaaltijd. 12.30 uur. Verenigingsgebouw. Filmvertoning. 20.00 uur. Nieuwerkerk Centrum. Kermis. Zaterdag 24 juli Renesse Terrein Kooijmansweg. Autocross. 14.00 uur. Burgh-Haamstede 't Dal. Rommelmarkt. 8.30 uur. Scharendijke „Zwarte Plein". Braderie. 10.30 uur. Verenigingsgebouw. Koffiebar. 20.00 uur. Nieuwerkerk Centrum. Kermis. Bruinisse Ballonnenwedstrijd en kinderspelen bij muziektent. 16.00 uur. Maandag 26 juli Haamstede Geref. Kerk. Maandagavondzang. 20.00 uur. Dinsdag 27 juli Zierikzee Nobelpoort. Foto expositie. 10.00 -12.00 uur en van 13.00 - 16.00 uur. Toeristendag. Evenementen door de gehele stad. Concertzaal, jeugdfilm voorstelling 16.00 ur; Rode Kruisge bouw, verkoop Welfare-artikelen, van 10.00 uur af. Serooskerke Schelphoek, ingang restaurant. Ver zamelen planten werkgroep. 19.00 uur. Dreischor Ned. Herv. Kerk. Orgelkoncert Dirk Jzn. Zwart. 20.00 uur. Woensdag 28 juli Zierikzee Poppentheater „Al te Klein", pop penspel „Lodewijk, de lachende leeuw", St. Domusstraat 24, 14.30 uur. Haamstede Ned. Herv. Kerk. Dia-presentatie „De banken zijn hard". Aanvang: 20.00 uur. I Brouwershaven Hal fa. Van Ast, Delingsdijk. Re- kreatief Tafeltennis-evenement. 10.00 - 17.00 uur. Ouwerkerk Centrum. Kermis. Donderdag 29 juli Burgh Herv. Kerk. Zomeravondmuziek. 20.00 uur. Haamstede Ring Promotion. Groots opgezette braderie met vele demonstraties len evenementen. Van 10.00 tot 18.00 uur. Tevens om 15.00 uur dia-serie „De banken zijn hard" in de Ned. HeW. Kerk. Gemeentehuis. Openbare vergade ring kommissie Grond- en pachtza ken. 19.30 uur. Scharendijke Gemeentehuis. Vergadering gemeen teraad. 19.30 uur. Verenigingsgebouw. 11.30 uur. Strand Brouwersdam. Forten bou wen. 14.00 uur. Veld Boutlaan. Flessenvoetbal. 20.15 uur. Nieuwerkerk Centrum. Kermis. Bruinisse Jeugdsoos „De Pul". Disco play back avond. 18.30 tot 21.00 uur. Bibliotheek. Zonnemaire Klaverjaswed- Donderdag 22 juli Kerkwerve Kerk, Beatrixstraat. Vakantie Bij- belschool. 10.00 - 12.00 uur en van 14.00 - 16.00 uur. Burgh Herv. Kerk. 20.00 uur. Café Bommenede. strijden. 20.00 uur. Ouwerkerk Centrum. Kermis. Vrijdag 30 juli Ouwerkerk Centrum. Kermis. Zaterdag 31 juli Scharendijke Parkeerterrein jachthaven hoek de Bout. Zeepkistenrace. 14.00 uur. Ouwerkerk Centrum. Kermis. Zomeravondmuziek. Haamstede „De Schutse" Kledingbeurs door Ned. Vereniging van Huisvrouwen afd. Westerschouwen. 14.00 - 17.00 uur. Renesse Bouwterrein Mauritsweg. Demon stratie Ruitervereniging. 19.30 uur. Scharendijke Verenigingsgebouw, eten. 12.30 uur. Pannekoeken Verenigingsgebouw. Koffie uurtje, Volksdansen. 19.30 uur. Brouwershaven Stadhuis. Openstelling van het histo rische stadhuis en diavertoning. (01110) 6551 HUISAANSLUITINGEN Redaktie (niet voor bezorging), na 17.30 uur: (01110) 5396 (01112) 1774, (01110) 6564 Advertenties (01119) 1660 Bezorging (01119) 1660 na 18.30 uur

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 2