Kollege wil bezuinigen op subsidie peuterspeelzalen Brouwse Dag in Smalstad met braderie en Muziek-Play-In Jongen te Renesse zwaar gewond na steekpartij DE ZIERIKZEESCHE COURANT Jtiotnissa Israël gebruikte fragmentatie- bommen Salvadoriaans verzet aktief Zaterdag 31 juli Gemeenteraad Middenschouwen ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Dinsdag 20 juli 1982 138ste jaargang Nr. 23150 REDAKTIE, ADMINISTRATIE EN BEZORGING Telefoon (01110) 6551. Voor telefoonnummers na 17.30 uur: zie pagina 2 onder de rubriek „Agenda". Uitgave B.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Jannewekken 11, 4301 HH Zierikzee. Postbus 1, 4300 AA Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling f 34,90, per jaar t 133,00. Losse nummers 70 cent. De abonnementsprijzen zijn inclusief 4% BTW. Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Advertentieprijs 45 cent per losse mm; „Succesjes" (t/m 4 regels) f 5,60. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4% BTW. WAARIN OPGENOMEN (1797 - 1889) In dit nummer: Verbouw Chr. School Nieuwerkerk SCHARENDIJKE, 20-7. Het kollege van b. en w. van de gemeente Middenschouwen wil bezuinigen op de sub sidie voor peuterspeelzalen in Scharendijke en Kerk- werve. Tijdens de raadsvergadering van donderdag 29 juli stelt zij voor het subsidiebedrag op 7176,— per jaar vast te stellen. Het kollege is namelijk van mening dat de subsidie voor de peuterspeelzalen uit de hand dreigt te lopen. In de begroting voor 1983 staat voor Scharendijke 8590,geraamd en voor Kerkwerve 7500,—. Bij een raadsbesluit van 19 maart 1981 wer den deze bedragen voor dit jaar vast gesteld op 7462,—. Advertentie Restaurant Renesse voor reservering: tel. 01116-1215 maandag gesloten OOST-BERLIJN. In het centrale deel van de DDR zijn maandag ge meenschappelijke manoeuvres be gonnen van het Oostduitse en het Poolse leger en eenheden van de Sowjetstrijdkrachten in de DDR. Het Oostduitse persbureau ADN deelde mee, dat aan de oefeningen eenheden van de landstrijdkrachten en de luchtmacht van de drie landen deelnemend WASHINGTON, 19-7. President Reagan heeft de levering van frag- mentatiebommen aan Israël opge schort. Dat heeft het Witte Huis maandag bekend gemaakt. De maatregel is van kracht tot de uitslag bekend wordt van een onder zoek van de ministeries van defensie en buitenlandse zaken naar het ge bruik door Israël van dit soort bom men in Libanon. Beschuldiging Israël is ervan beschuldigd deze bommen tegen de burgerbevolking te hebben gebruikt. Zulk gebruik is verboden volgens de wapena'fspra- ken tussen de Amerikaanse en de Is raëlische regering. Maar premier Be gin zei de bommen alleen tegen mili taire doelen te hebben aangewend. Het Witte Huis deelde mee dat de opschorting niet ander militair mate rieel betreft. Door de maatregel zou - in eerste instantie een voorgenomen levering van 4000 fragmentatiebom- men niet doorgaan. Het kollege acht de bezuiniging verantwoord, omdat de subsidies in Middenschouwen tot de hoogste van Schouwen-Duiveland behoren. Het kollege vindt dat niet vergeten moet worden dat het peuterspeelzaalwerk vrijwilligerswerk is. Wanneer de ge meentebegroting voor 1983 niet sluit dient verdere bezuiniging op de sub sidie te worden overwogen. Vervoerskosten Het kollege stelt ook voor te bezui nigen op de vervoerskosten van de kleuters naar Scharendijke en Kerk werve. Met name door een verminde ring van het aantal te rijden kilome ters per jaar kan bijna 9000,— per jaar worden bezuinigd. De subsidie aan de Federatie Maat schappelijke Dienstverlening Noord Zerl &fl wil het kollege wel verho gen. Zij stelt aan de raad voor een be drag van 18.678,— voor 1983 te ver strekken. Omdat het natuurmuseum Greve- lingen niet in de gemeente Midden schouwen staat en de eigenaars geen inwoners van deze gemeente zijn, heeft het kollege besloten aan de raad voor te stellen geen subsidie aan het museum te verlenen. Het kollege is van mening dat het niet tot de taak van de gemeentelijke overheid be hoort ieder partikulier initiatief te subsidiëren. Bestuursschool De reddingsboot „Watersnip" uit Kerkwerve voorziet naar de mening van het kollege in een behoefte in het Oosterscheldegebied. Voorgesteld wordt een subsidie van 100,— te verlenen voor 1982. Uit financieel oogpunt stelt het kollege voor niet akkoord te gaan met de wijziging van de gemeen schappelijke regeling Bestuurs school Zeeland, de school dient in Goes gevestigd te blijven volgens b. SAN SALVADOR, 19-7. Het open baar vervoer in het oosten van El Salvador heeft maandag stilgelegen nadat het linkse verzet dreigde elke rijdende bus uit te zullen schakelen. Busondernemingen annuleerden uit bescherming van hun materieel de diensten naar het oosten van het land, aldus een buseigenaar. Het leger leverde verder op 14 kilo meter noordelijk van San Salvador een vuurgevecht met verzetsstrijders die een aanval op het openbaar ver voer aan het voorbereiden waren, zo werd in legerkringen vernomen. Het verzet pleegt de laatste tijd steeds meer aanvallen op de belangrijke snelweg door het land en steekt on danks scherpere patrouillering nog steeds bussen in brand. Verder viel maandag in een groot deel van de hoofdstad en enkele voorsteden de stroom uit „als gevol? van een bomaanslag op een elektricl- teitshuisje bij Mariona op 9 kilome ter ten noorden van de stad. WASHINGTON. President Reagan heeft Kenneth W. Dam maandag voorgedragen als plaatsvervanger van de vrijdag aangetreden minister van buitenlandse zaken, George Shultz. Dam is op het moment ver bonden aan de universiteit van Chi cago. Als de op een na belangrijkste man op het „State Department" volgt hij Walter Stoessel op, de als veteraan omschreven beroepsdiplo maat die eind dit jaar met pensioen gaat. ZIERIKZEE. Het verblijf van de groep jongeren uit de jumelagestad Saint Hilaire op Schouwen-Duiveland zit er weer bijna op. Heden (dinsdag) brengt de Franse en Hollandse jeugd nog een dagje door op de Kabbelaarsbank en woens dagochtend vroeg vertrekken de jumelagegangers weer naar Saint-Hilaire. Op de foto: een kijkje tijdens een fijne disco-avond in het gebouw „Lelie", waar vele gezellige uurtjes werden doorgebracht. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) RENESSE, 20-7. In Renesse vond in de nacht van maandag op dinsdag een steekpartij plaats. De twintig jarige H. P. M. uit Alblasserdam liep rond twee uur ge wond en zwaar bloedend een bar binnen en zakte daar in elkaar. De jongen was in zijn rug met een mes gestoken. over de oorzaak van de vechtpartij. Maandagnacht was de gewonde .nog niet in staat de politie inlichtingen te verstrekken. Vandaag zal het onder zoek verder worden ingezet. Dit nummer bestaat uit 8 pagina's. Dikwijls worden wij door schijn van waarheid bedrogen. Horatius Dokter J. L. Flach uit Renesse heeft M. onmiddellijk naar het Rode Kruis Ziekenhuis te Zierikzee laten overbrengen, waar duidelijk bleek dat de jongen niét in levensgevaar verkeerde. Vanochtend, dinsdag, werd H. P. M. uit ziekenhuis ontslagen. De politie kon nog niets mededelen De Rijkspolitie verzoekt getuigen of degenen die nadere informatie kunnen geven over de steekpartij, kontakt op te nemen. BROUWERSHAVEN, 19-7. Zaterdag 31 juli gaat de Smalstad weer de traditionele „Brouwse Dag" beleven, een zomers evenement voor zowel toeristen als eigen be volking met als hoogtepunt de Muziek-Play-In. BROUWERSHAVEN. Plaatje van de deelnemers aan de Muziek-Play-In vorig jaar. De „Brouwse Dag" vindt plaats onder auspiciën van de V.V.V. Brou wershaven in samenwerking met de plaatselijke middenstandsvereni ging- Het programma bestaat uit een braderie op de Markt, orgelconcerten in de imponerende St. Nicolaaskerk en de reeds genoemde Muzik-Play-In. Dat laatste betekent een presentatie van een talrijke groep muzikanten uit de nabije en wat verdere omtrek. Drie jaar geleden werd het initiatief tot dit evenement genomen. Repeteren Voorafgaande aan het optreden in het publiek werd toen nog enkele malen tevoren gerepeteerd, maar achteraf bleek dat juist die repetities met muzikanten, die elkaar niet of nauwelijks kenden, aantrekkelijk voor het publiek waren. Derhalve werd besloten ook de twee repetities voorafgaande aan het echte koncert op de muziektent te laten plaatsvin den. Zo zal op zaterdagochtend 31 juli omstreeks 11 uur het eerste experi mentele optreden plaatsvinden, om twee uur wordt voor de tweede keer gerepeteerd en om vier uur zal het of ficiële koncert plaatsvinden. Zo kan het publiek zelf konstate ren of de deelnemers aan de Muziek - Play-In na tweemaal oefenen al aar dig op elkaar zijn ingespeeld. Het ge heel zal onder leiding staan van diri gent Ph. J. Everwijn in samenwer-i king met zijn broer de heer H. P. Everwijn. Een uitnodiging tot deel name aan deze Muziek-Play-In werd gestuurd naar alle muziekverenigin gen op Schouwen-Duiveland, Goe- ree-Overflakkee en Voorne-Putten. Overigens kunnen ook zomergasten" die hun muziekinstrument bij zich hebben aan dit evenement deelne men. Braderie De braderie op de Markt biedt ver der weer talloze kraampjes van plaatselijke middenstanders en standjes met oude ambachten als ko- pergravuur, glasblazen, spinnen en weven. De Rabobank in Brouwershaven verzorgt een prijsvraag, die als „geldcycloon" wordt omschreven: in een glazenbak zal een hoeveelheid geld met grote snelheid ronddraaien en aan het publiek de opdracht de hoogte van het bedrag te raden. De bejaardensoos in de Smalstad zal ook weer vertegenwoordigd zijn. Enkele leden geven een demonstratie garnalen pellen. De leden van het peuterspeelzaalbestuur zorgen voor een goede opvang van de kleintjes. Kinderen van twee jaar kunnen, worden beziggehouden in de crèche op het midden van de Markt. Daar zullen ook enkele poppenkast voorstellingen worden gegeven. Orgelconcerten Het programma van de Brouwse Dag biedt nog meer muziek: De St. Nicolaaskerk zal van 's ochtends tien uur tot 's middags vier uur geopend zijn ter bezichtiging en tevens kan er geluisterd worden naar orgelconcer ten van afwisselend Adrie Krijger, Hans v. d. Gouwe en Rien Balken ende. Het publiek kan een dagkaart kopen en heeft daar doorlopend toe gang tot de kerk mee. De Brouwse Dag wordt omstreeks elf uur officieel geopend door burge meester C. Slabbekoorn. Voor muzi kale omlijsting tijdens die opening zorgt de drumband van de plaatselij ke muziekvereniging Apollo". MADRID. De eerste helft van dit jaar hebben ruim vijftien miljoen toeristen Spanje bezocht. Dat is 11,3 procent meer dan in de eerste helft van vorig jaar, zo heeft het Spaanse ministerie voor toerisme laten we ten. Verwachting tot woensdagavond: Iets warmer Droog en zonnig. Minimumtempera tuur ongeveer 13 graden; middagtem- peratuur van 20 graden op de Wadde neilanden tot 26 graden in het zuiden van het land; overwegend matige noordoostenwind. WEERSVOORUITZICHTEN Weersvooruitzichten over Neder land: de cijfers zijn een globale aan duiding: het interval rond deze cij fers moet ruimer genomen worden naarmate de dag waarvoor de ver wachting geldt verder in de toekomst ligt. Verwachting t/m zaterdag 24 juli: Donderdag: Zonnige perioden Kans op neerslag: 20%. Min.temp.: 14 gr. Middagtemp.: 23 gr. Windkracht: n.-oost 5 Vrijdag: Kans op neerslag: 20%. 'Min.temp.: 13 gr. Middagtemp.: 23 gr. Windkracht: noord 4 Zaterdag: Kans op neerslag: 20%-. Min.temp.: 13 gr. Middagtemp.: 23 gr. Windkracht: noord 3 ZON- EN MAANSTANDEN 21 juli Zon op 5.45, onder 21.46 Maan op 6.14, onder 22.35 22 juli Zon op 5.46, onder 21.45 Maan op 7.35, onder 23.10 Nieuwe Maan: 20 juli (20.57) HOOG- EN LAAGWATER Zierikzee Hoogwater Laagwater 21 juli 4.32 16.15 10.01 22.28 21 juli 5.26 16.54 10.46 23.16 Springtij: 23 juli HET WEEKOVERZICHT DE BILT, 20-7. Het K.N.M.I. deelt mede: Een hogedrukgebied met cen trum even ten westen van Schotland verandert weinig van plaats. Een on weersstoring boven zuidwest- Frankrijk trekt langzaam noord waarts, maar zal het komend etmaal het weer in ons land nauwelijk beïn vloeden. Het blijft droog en vrij zon nig weer. Het is echter niet uitgeslo ten dat plaatselijk wat bewolking overdrijft, maar op de meeste plaat sen zal de zon overheersen. De wind is overwegend matig, boven open water vrij krachtig, uit het noord oosten.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 1