HANNIE'S HUWELIJKSVAKANTIE Lou Brondgeest Coldsteel winnaars van talentenjacht Tijdens Loosdrecht Festival STREEKNIEUWS Betrokkenen in WDM-affaire mogen stukken zien Demonstratie Vredesvrouwen beëindigd Oude radioapparatuur leger schadelijk voor gezondheid 4 ZIERIKZEE, 19-7. De zanger Lou Brondgeest en de band Coldsteel van Jan Kouijzer uit Schuddebeurs heb ben zondag de „Nieuwe Oogst" talentenjacht tijdens het Loosdrecht Festival gewonnen. Nog een beetje verrast door het be haalde sukses vertelde Brondgeest vanochtend dat hij deze uitslag abso luut niet had verwacht, maar blijk baar dachten o.a. de juryleden Marti- ne Bijl en Henk van der Molen er an ders over. Coldsteel met zanger Lou Brond geest kwamen in de finale uit in de kategorie ,,vokalen". In eerste in stantie dacht Coldsteel dat het voor namelijk om de band ging, maar op het festival bleek dat het vooral om de zanger draaide met Coldsteel als begeleiding. Televisie-optreden Als prijs volgt een televisie- optredenm verzorgd door de Avro. Vrijdag 13 augustus zullen hiervoor de opnamen worden gemaakt en dit programma zal 20 augustus worden uitgezonden met als titel „Nieuwe Oogst". Enkele weken geleden stuurde Coldsteel muziekbandjes in, in de hoop uitgekozen te worden voor het festival. Uit de honderden inzendin- ik heb een bedrijf en ben ook nog voorzitter van een grote voetbalvere niging en het raadslidmaatschap is tegenwoordig beslist geen sinecure". Nu pas Op de vraag waarom hij pas nu tot dit besluit was gekomen en niet voor afgaand aan de recente gemeente raadsverkiezingen, antwoordde hij er vast op gerekend te hebben, dat Algemeen Belang met drie zetels uit die verkiezingen zou komen. Dat bleek echter niet het geval: ondanks de uitbreiding van de Bruse raad van zeven naar elf zetels, zal Algemeen Belang geen winst boeken in de nieu we samenstelling. Dit in tegenstelling tot de overige partijen: de S.G.P. gaat van één naar drie zetels en de P.v.d.A. en het C.D.A. gaan beide van twee naar drie zetels. Het Algemeen Belang is thans in het kollege vertegenwoordigd door wethouder dr. W. F. M. Vonk, het niet aannemelijk dat deze situa tie gehandhaafd blijft. Met drie vertegenwoordigers in de gemeenteraad had de heer Verspoor een volgende raadsperiode nog wel aan gekund. Nu dat echter niet het geval is, heeft hij besloten straks in de nieuwe samenstelling niet meer terug te keren. „Er is voor een raadslid bovendien nog nooit een standbeeld opgericht", besloot de heer Verspoor zijn toelichting. Auto op motor Op de hoek Nieuwstraat-Dorps- straat reed de automobilist D. S. uit Bruinisse op J. W. uit Den Bommel die daar met zijn motor stil stond. De auto en de motor liepen schade op. Geslaagden zeevaartschool Aan de Chr. school voor de zeevis vaart te Stellendam slaagden de vol gende leerlingen uit Bruinisse. Diploma stuurman-werktuigkun- de SW V: Leen Hoogerheide, Piet Hoogerwerf, Jacques Jumelet, Eric Roth en Piet de Waal. Wim Schot uit Zierikzee behaalde ook het diploma. SW VI: Bruinisse: Johan Hooger werf, Henk Roukema, Jaco Vaane en Jaap de Waal. SW VII: C. de Koning (Bru 62), Ka- rel van Kooten (Bru 62), Karei van Kooten (Bru 12), Stoffel Otte (Bru 14) en Johannes de Waal (Bru 25). ZIERIKZEE Expositie in galerie „Tussen de haven" Vanavond (maandag), wordt in ga lerie „Tussen de havens" in de Visstraat .te .Zierikzee om .19,00 uur een expositie geopend van werken van J. Vlieger (aquarellen) en Ad Zuiderent die schilderlessen geeft op camping „De Stern" te Noordgouwe. NIEUWERKERK Bloemen yuca Mevrouw J. Brouwer uit de Bouw manstraat meldde de redaktie van de Zierikzeesche Nieuwsbode dat een yuca bij haar in de tuin'vijf bloemen draagt. Dit in navolging op het be richt in de krant van vrijdag dat me vrouw J. Boot-van Klooster te Renes- se twee bloeiende yuca's in haar tuin had. BRUINISSE M. Verspoor stapt uit gemeenteraad De heer M. Verspoor, fraktievoor- zitter van Algemeen Belang stapt uit de gemeenteraad van Bruinisse. Zijn plaats zal worden ingenomen door de heer Cees van Liere (34), een Bruse mosselvisser. De heer Verspoor maakte veertien jaar lang deel uit van de gemeenteraad. Hij liet desgevraagd weten, dat hij om persoonlijke redenen heeft beslo ten het raadslidmaatschap op te ge ven. „Het wordt me allemaal te veel, gen werden slechts acht groepen ge kozen, onder wie Coldsteel. Dat de groep met zanger Lou als beste uit de bus rolde, hadden zelfs de Coldsteel-leden niet verwacht. Al weer een sukses dus, voor de Zierik- zeese artiesten die hiermee misschien niet alleen regionale, maar ook na tionale bekendheid krijgen. LONDEN. Bij een brand in een ille gaal Chinees gokhuis in het centrum van Londen zijn in de nacht van za terdag op zondag zeven doden geval len. De brand is vermoedelijk ont staan door een benzinebom die naar binnen is geworpen. Bij een tweede explosie toen het vuur een voorraad gasflessen bereikte, werden nog eens twee politiemannen ernstig gewond door rondvliegende glasscherven, LA PAZ. Het opperbevel van het Boliviaanse leger komt maandag bij een in spoedzitting om een eind te maken aan de verwarring over wie er nu eigenlijk het land regeert sinds af gelopen woensdag. Dit is zondaga vond in La Paz vernomen. UTRECHT, 17-7. De officier- kommissaris en de leden van de krijgsraad in Arnhem, de auditeur militair, de advocaten van de VVDM- bestuurders die worden beschuldigd van het stelen van geheime stukken, en de betrokken VVVDM-ers zelf, mogen de tekeningen zien waarom het gaat. Zij staan daarbij wel onder strikte geheimhouding. Dat heeft defensieminister Van Mierlo geschreven aan Mr. J. H. Gil- lebaard, de officier-kommissaris die zich met de „geheime stukken- affaire" bezig houdt. Gillebaard had van Mierlo eerder deze week ge vraagd inzage te krijgen in de stuk ken waar het allemaal om gaat. Eer der was hem dat, vanwege het gehei me karakter ervan, verboden. Openheid De verdediging van de VVDM-ers is blij met de grotere openheid die nu in de zaak komt. Mr. W. den Hertog, de raadsman van verdachte Steef Boot, zei vrijdag dat het tot voldoe ning stemt dat de rechten van de ver dediging worden gerespekteerd. Vol gens hem is het vanzelfsprekend dat de advocaten de inhoud van de gehei me stukken niet verder zullen uitdra gen, omdat zij gehouden zijn aan be roepsgeheim. SOESTERBERG, 19-7. Een de monstratie van twaalf bewoonsters van het vrouwenvrdeskamp bij de militaire vliegbasis Soesterberg, is maandagochtend vroeg door de Soester politie uit elkaar gedreven. Dat meldde een woordvoerder van de vredsvrouwen maandag. Er zou den twee demonstranten zijn aange houden en meegenomen naar het po litiebureau. Volgens de vrouwen heeft de poli tie van Soest geweld gebruikt bij het beëindigen van d demonstratie. De vrouwen wilden vredesleuzen kla- ken op het wegdek bij hun vredes- kamp. Een groep vrouwen postte maandagochtend voor het Soester politiebureau en eiste de vrijlating van hun mededemonstrantes. Flitsen uit het buitenland MADRID. Luitenant-generaal Jai me Milans Del Bosch en luitenant-ko.- lonel Antonio Tejero, die wegens een poging tot een staatsgreep in Spanje zijn veroordeeld tot 30 jaar gevange nis, hebben een aanklacht ingediend tegen premier Calvo Sotelo en de mi nister van defensie, Alberto Oliart. Zij vinden dat de beide politici zich bemoeid hebben met de justitie. BOSTON. De Amerikaanse kust wacht heeft ter hoogte van Boston het Deense vrachtschip „Grimur- kamban" met 60 ton marihuana ter waarde van ruim 150 miljoen gulden inbeslaggenomen. Volgens een woordvoerder kwam het blijkbaar uit Columbia, „want het was geladen met Columbiaanse hasj is j. KORTE BERICHTEN UIT HET BINNENLAND AMSTERDAM/APELDOORN. Perscombinatie NV te Amsterdam en Wegener's couranten concern NV te Apeldoorn gaan onderzoeken of kan worden samengewerkt op het gebied van drukkerijproduktie te Houten. Perscombinatie onderzoekt al enige tijd de mogelijkheid in de komende jaren over te gaan op nieuwe druk persen. Wegener beschikt in Houten over nieuwe offsetpersen die zijn op gesteld in de dezer dage in gebruik genomen gebouwen van BV Utrechts Nieuwsblad. DEN HAAG. Minister Terlouw van ekonomische zaken heeft het kabinet verzekerd dat er geen sprake van is dat hij van plan is de export van Ne derlands aardgas te verhogen. Ter louw distancieerde zich hiermee van uitlatingen deze week van een van zijn hoge ambtenaren, de direkteur generaal van de energievoorziening Tieleman, dat Nederland wel denkt aan een drastische verhoging van de aardgasexport. UTRECHT. In de komende vier jaar zullen er geen CDA-wethouders zitting hebben in het Utrechtse kolle ge van B. en W. In dat kollege keert wel de WD terug. Het nieuwe kolle ge zal onveranderd bestaan uit vier wethouders van de PvdA (vijftien ze tels in de raad), twee van de WD (tien zetels) en een van D'66 (twee ze tels) op een totaal van 45 zetels. Het CDA had drie wethouders. ROTTERDAM. Rotterdam gaat ei gen aktiviteiten ontwikkelen, die een eind moeten maken aan de afval bergen waar zowel de eigen als parti- kuliere industrieën in de regio mee te kampen hebben. Het gemeente bestuur van Rotterdam zegt dat het niet langer kan wachten tot landelij ke instanties op het probleem van de onverwerkbare afvalstoffen zijn uit gestudeerd. De gemeente heeft daar om nu zelf een „coördinator reststof fen" benoemd. HOOGEVEEN. Cirka dertig werk nemers van drie bedrijven uit het Groningse Tolbert hebben drie kwar tier lang de vestiging van de Neder landse Middenstandsbank in Hooge- veen bezet uit protest tegen het uit blijven van betaling van het salaris over de maand juni. Ze blokkeerden de loketten waardoor het bankwerk stil kwam te liggen. HILVERSUM. Met de arrestatie van drie mannen meent de politie de afgelopen weken een omvangrijke amfetaminelijn te hebben opgerold. De zaak kwam aan het rollen toen de Hilversumse politie in samenwer king met het korps van Hengelo en de rijkspolitie te Utrecht twee Hil versummers, de 49-jarige L. van S. en de 32-jarige R. O. aanhield. Zij wer den ervan verdacht in het bezit te zijn van gestolen sieraden. HULST. Een 61-jarige inwoner van het Zeeuwse Hulst heeft met behulp van gif zelfmoord gepleegd, nadat hij eerder op de dag vermoedelijk zijn 37-jarige echtgenote met een vuurwa pen had omgebracht. Volgens de rijkspolitie was de man nog in leven toen hij werd gevonden. Hij overleed in een ziekenhuis in zijn woonplaats. Het stoffelijk overschot van zijn vrouw werd in de woning ge vonden. DEN HAAG. Minister Van Mierlo (defensie) wil vóór 1 september in de Verenigde Staten een order plaatsen voor 646 Stinger-raketten (draagbare geleide luchtverdedigingswapens). Met deze order is een bedrag gemoeid van ruim 155 miljoen gulden. Van Mierlo schrijft dit de Tweede Kamer. DEN HAAG. Bij nieuwe wetge- vingsprojekten zal meer dan in het verleden het geval was gekeken wor den naar de gevolgen die de nieuwe wetten hebben voor het al overbe laste rechterlijke apparaat en de opsporingsorganen. Het kabinet is akkoord gegaan met een voorstel hiertoe van minister De Ruiter van justitie. DEN HAAG. De overheidstarieven mogen volgend jaar maximaal met 4 procent verhoogd worden. De ba sistarieven voor elektriciteit mogen met ten hoogte 3 procent stijgen. Dat heeft het kabinet besloten. Minister Rood van binnenlandse zaken zal hierover binnenkort een cirkulaire sturen naar de provincies en gemeen ten. DEN HAAG. Door een verkeerson geval op de autoroute A-6 in Frank rijk, ter hoogte van Limonest zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag vijf mensen uit Nederland om het leven gekomen. Het zijn de 47-jarige J. Snobl, zijn 42-jarige vrouw V. Snobl en hun twaalfjarige dochter, allen uit Schiedam, en de ouders van de vrouw, de 80-jarige O. Popeck en de 68-jarige M. Popkova. De twee laatsten waren in het bezit van een Tsjechoslo waaks paspoort, aldus een woordvoerder van de ANWB- alarmcentrale. WAGENINGEN. Het Instituut voor plantenziektekundig onderzoek (IPO) in Wageningen zal wegens be zuinigen bij de overheid grotendeels moeten stoppen met zijn wereldwij de aktiviteiten op het gebied van de bestrijding van tarweziekte. Het in 1968 opgerichte instituut wordt gefi nancierd door het ministerie van bui tenlandse zaken, maar die geldkraan zal blijkens een mededeling van de Wageningse Landbouwhogeschool vrijwel geheel worden dichtge draaid. ERMELO. Een brand in een huis in een winkelcentrum in Ermelo heeft volgens de politie voor enkele hon derdduizenden guldens rook- en wa terschade veroorzaakt in een aantal winkels. De boven een bar gelegen woning brandde geheel uit. De oor zaak is niet bekend. De brand werd bestreden door de korpsen van Erme lo, Harderwijk en Putten. EMMEN. Het Nederlands Produk- tielaboratorium voor Bloedstrans- fusie-apparatuur en Infusievloeistof fen BV (NPBI) in Emmer- Compascuum heeft een miljoenenor der uit de Verenigde Staten gekre gen. Daardoor kan het aantal ar beidsplaatsen met veertig worden uitgebreid. Bij het NPBI werken mo menteel 220 mensen. AMSTERDAM. Naar schatting driehonderd mensen hebben zater dagmiddag in Amsterdam deelgeno men aan een demonstratie tegen de inval van Israël in Libanon. UTRECHT. De spoorwegen gaan het zogeheten gespreide goederenver voer reorganiseren. Dit in een poging om dit meest verliesgevende onder^ deel wat rendabeler te maken. De re organisatie betekent dat 192 banen wegvallen. DEN HAAG. De hoeveelheid werk in de bouw is nog nooit zo spectaculair gedaald als in 1981. Er was vorig jaar negen tot tien procent minder te doen dan in 1980. Dit staat in „Ontwik kelingen in de bouwnijverheid in het derde en vierde kwartaal 1981", dat minister Nypels van volkshuisvesting en ruimtelijke ordening aan de Tweede Kamer heeft gestuurd, aldus zijn departement AMSTERDAM. De directie van de Weekbladpers voert momenteel over leg met de redactie van het weekblad H.P. Magazine (Haagse Post) over een bezuiniging dit jaar van ongeveer 250.000 gulden. Gesproken wordt o- ver afvloeiing van mogelijk drie jour nalisten of arbeidstijdverkorting met evenredige inlevering van loon voor het personeeL MAASTRICHT. Een negen man tel lende bende (één bendelid is nog voortvluchtig) heeft bij 190 inbraken en diefstallen voor minstens 1,7 mil joen gulden buitgemaakt en een scha de aangericht voor meer dan acht ton. De gemeentepolitie van Maastricht heeft dit bekendgemaakt. De bende opereerde in Limburg, Noord-Brabant en de grensstreken van België en West-Duitsland. DEN HAAG, 16-7. Het ministerie van volksgezondheid en milieuhygië ne waarschuwt mensen voor de even tuele nadelige gevolgen van het ge bruik van oude radiozend- en ont- vangstapparatuur, die onlangs via dumphandelaren op de markt is ge- bracht. Bij sommige exemplaren is op de wijzerplaat een hoeveelheid lichtge vende radiumverf aanwezig. Deze laat gemakkelijk los en kan daar door schadelijk zijn voor de gezond heid. Het gaat om apparatuur van het ty pe AN-GFC-9-GJ en RT-CRC-9-GJ, maar de mogelijkheid bestaat dat er ook soortgelijke typen met een ander nummer in de handel aanwezig zijn. Het ministerie raadt mensen, die der gelijke apparatuur in hun bezit heb ben, dringend aan zich in verbinding te stellen met de keuringsdienst van waren in hun gebied. Deze dienst kan de apparatuur dan kontroleren. Wat biedt de BEELDBUIS? DINSDAG 20 JULI NED. 1: Zeven op een rij is de titel van de film die de EO in de middag uren op het schermt brengt. Hijs de zeilen is een programma over oude zeilschepen. Van het eiland Texel wordt de editie van de EO Zomer- krant verzorgd. In het programma De bijbel open wordt uit de doeken gedaan over de betrouwbaarheid van het Nieuwe Testament via kompu- ters. In Het rad van het leven werd het wonder van de geboorte, de jeugd, het huwelijk, werk en dood in allerlei culturen in een dokumentai- re vastgelegd door Jacotte Chollet en André Voisin. Het Nederlandse /com mentaar werd verzorgd door Jaap Maarleveld. NED. 2: De Dukes van Hazzard lo pen gevaar als zij een bende van smokkelaars willen oprollen. In Dal las rijzen de problemen de pan uit als Jock boze plannen heeft om de olie maatschappij op te doeken. Op de tennisbanen van het Melkhuisje te Hilversum wordt om het Nederlands kampioenschap tennis gestreden. Het kommentaar wordt gegeven door Willem Duys. Alice en Flo span nen zich in om Vra te troosten met haar liefdesverdriet. Nocturne in zwart en goud van de hand van Ja mes Whistier staat centraal in de ru briek Honderd beroemde schilderij en. DINSDAG 20 JULI NED. 1: 15.30 Zeven op een rij; 17.10 Hijs de zeilen; 18.20 Nieuws voor doven18.58 Nieuws; 19.00 Zo- merkrant19.30 Rendez-vous boven Twente; 21.00 De bijbel open; 21.37 Journaal; 21.55 Het rad van het le ven; 22.45 Tour de France; 23.00 Jour naal; 23.05 Nieuws voor doven. NED. 2: 15.00 en 18.30 Tour de France; 18,54 Bereboot; 18.59 Archi bald; 19.05 De Dukes uit Hazzard; 20.00 Journaal; 20.27 Dallas; 21.20 Tenniskamp. van Nederland; 22.00 Televizier22.40 De toestand in de wereld; 22.45 Alice; 23.10 Honderd beroemde schilderijen; 23.25 Jour naal; 23.30 Nieuws voor doven. ZIERIKZEE. De groep Sistrum uit Dordrecht treedt tijdens enkele toeristendagen in Zierikzee op. Zij weten met hun gevarieerde volksmuziek heel wat voorbijgangers te boeien. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) 73 „Je moet het natuurlijk zelf weten, maar aan mijn standpunt verandert er niets." Hij pakte zijn portefeuille en nam er drie briefjes van honderd uit „Hier, dit neem je van mij in ontvangst Dat is niet bestemd voor de aanstaande moeder maar wel voor de aanstaande baby, begrepen? Dat geld gebruik je, als je uitgaven hebt te doen voor ons kind Dat mag je dus niet weigeren". Na enige aarzeling nam ze het geld en stopte het in haar tas. Glimlachend antwoordde ze: „Oké, je bent lief, maar dat wist ik na twee dagen in Noordwijk. Dank je weL Mede namens ons kind" De zuster waarschuwde, dat het t(jd was om afscheid te nemen. „Zodra ik thuis ben, bel ik je. Geef me je telefoon nummer in dat hoteL Ik bel je, hoor je? Met een paar dagen ben ik thuis en dan mag ik toch nog niet werken. Dan bel ikTot ziens, liefsteen doe voorzichtig Tegen etenstijd was Hannie terug in haar hoteL Gedurende de treinreis had ze haar beslissing genomen. Morgen bel ik mijn advokaat en deel hem mee, dat ik het voorstel van Flip niet accep teer. Ons huwelijk is immers geen hu welijk meer. Bovendien ben ik in ver wachting van een andere man. Dat zal altijd als een schaduw tussen ons in blijven staan, al zijn we beiden van nog zo goede wiL En daarna wacht ik tot Gerard thuis is en verhuis naar Etten. Gerard moet me dan maar helpen om de scheiding er door te drukkea Mis schien kan hij, samen met mijn advo kaat, voldoende feiten naar voren bren gen, zodat Flip uiteindelijk toch in een scheiding toestemt Ik ga niet meer naar hem terug. Dat heeft niet het minste nut Ze deed de maaltijd alle eer aan, want sinds ze in verwachting was, at ze bijna dubbel zoveel als voorheen. Daarna trok z zich terug in haar kamer en besloot maar eens vroeg naar bed te gaan. De reis naar Roosendaal heeft me vermoeid, ondanks ik eerste klas reis de. Met de auto durf ik zo'n lange reis niet meer te makea Ik moet om de baby denken, want ik wil een gezond kind ter wereld brengen. God, wat ver lang ik verschrikkelijk naar mijn kind! In de kamer ontkleedde ze zich en knipte het grote licht uit Met enkele tijdschriften bij zich en een glas limo nade op haar nachtkastje installeerde ze zich in bed. Ze begon te lezen, doch na enige tyd vielen haar ogen dicht Het tijdschrift zakte uit haar handen. In haar slaap draaide ze zich om em trok de dekens omhoog Het licht op het nachtkastje brandde. Het tijdschrift was van het bed gegeleden, maar Han nie bemerkte het niet Ze sliep een diepe, droomloze slaap met een tevre den trek over haar gezicht Langzaam werd ze wakker. Wat was dat voor een doordringend gerinkel? Ze had toch geen wekker gezet? Dat was nergens nodig voor, want ze werd toch altijd bijtijds wakker. Dat ding bleef maar onophoudelijk bellen Ze opende haar ogen en keek rond. Door HENK VAN HEESWIJK Het was de telefoon! Met een ruk kwam ze overeind en nam de hoorn van de haak. „Hallo?" „Met mevrouw Boerée?" vroeg een mannenstem. „Ja Maar wat betekent dit? Midden in de nacht?" Ze had inmiddels op haar wekkerklokje gekeken en gekonsta- teerd. dat het half twee was. Maar de man antwoordde enkel: „Een ogenblik, mevrouw, ik verbind u door." Verdraaid nog aan toe, ik ben zo maar in slaap gevallen, konstateerde ze, kijkend naar het op de grond ge gleden tijdschrift en het brandende schemerlampje op het nachtkastje. Opeens kwam de verbinding door „Hallo?" hoorde ze een andere man nenstem. „Ja?" „Ben jij het, Hannie?" „Ja Met wie spreek ik?" „Met Ab. Hannie..ik ehik kom je halea Met de wagea" „Mij halen? Waarom? Wat mankeert jou om me midden in de nacht te bellea Weetje wel, hoe laat jet is? En hoe kom je eigenlijk aan mijn adres?" „Dat weet ik allemaal, zus. En je adresach, wat doet het er allemaal toe. IkehHet is Flip „Wat is er met Flip? Heb je soms gedronken, dat je zo stottert?" „Hannie, alsjeblieft, het is al erg ge noeg Flip isbereid je op een schok voor, Hannie. Hij heeft een ongeluk gehad." (wordt vervolgd)

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 4