Brupop-rockfestival gaat ook dit jaar niet door Oud-wethouder S. A. Jumelet opende het Visserijmuseum Ook in Bruinisse Files tussen Rotterdam-Zierikzee STREEKNIEUWS Avondfietsvierdaagse Renesse werd toch nog zonnig besloten Teleurstelling Financiële en organisatorische moeilijkheden Reünie Zeeuwse mosselsektor ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Maandag 19 juli 1982 Nr. 23149 3 BRUINISSE, 16-7. Onder grote belangstelling van vele genodigden werd vrijdagmiddag te Bruinisse het Visse rijmuseum geopend, dat tevens dienst doet als documen tatiecentrum van de mosselvisserij. Als voorzitter van de Culturele Stichting Bruinisse was burgemeester T. C. Hekman de eerste spreker. Hij vertelde dat het Visserij museum de laatste schakel is in een viertal culturele eve nementen. ÏJ Sti I li S !S 8 tig: i:,: i ij i 3 BRUINISSE. Oud-wethouder de heer S. A. Jumelet opent het Visserijmu seum. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Dat zijn het Oorlogsmuseum, de bi bliotheek annex leeszaal, de Oud heidkamer en nu het Visserijdocu mentatiecentrum. Alle vier deze ruimten zijn in één gebouw onderge bracht. Burgemeester Hekman ging de totstandkoming na van het Visserij documentatiecentrum, dat vorig jaar nog niet in gebruik kon worden geno men. Toen stapte men van Visserij museum naar documentatiecentrum, omdat men met dit laatste iets unieks in Bruinisse wilde vestigen. Bepleit Het was vooral oud-wethouder S. A. Jumelet, die tijdens zijn bestuur lijke periode de stichting van een Visserijmuseum bepleitte. Het idee voor een documentatiecentrum was van mosselkweker L. de Waal. Trots was de burgemeester op de vele vrij willige werkzaamheden, die door tal rijke personen waren verricht. Hij bracht hen daarvoor de dank van het gemeentebestuur over. Geschiedenis Oud-wethouder S. A. Jumelet, die de officiële opening verrichtte, ging na waarom de gedachte aan een vis serijmuseum gestalte had gekregen. Verkeersdrukte: DRIEBERGEN, 17-7. Het is zater dag nogal meegevallen met de drukte op de Nederlandse wegen. Weliswaar ontstonden op diverse plaatsen op de autosnelwegen files, maar die wer den niet erg lang. Alleen bij Oude Tonge op de weg Rotterdam- Zierikzee stond geruime tijd een file van tien kilometer. Het langst stonden die automobi listen stil die met hun auto op de veerboot naar Texel wilden: daar lie pen de wachttijden zaterdag op tot acht uur. Aan het einde van de mid dag was dat al weer verminderd tot vier vijf uur, aldus een woordvoer der van de politie-verkeerscentrale in Driebergen. Tegen half vijf waren alle files op de autosnelwegen opge lost. ZIERIKZEE Reisje „Ons Genoegen" De reisvereniging ,,Ons Genoegen" uit Zierikzee heeft een zesdaagse reis naar Oostenrijk gemaakt. In Weil der Stadt in West-Duitsland maakte de groep reizigers de eerste overnach ting. De volgende dag ging het via de Bodensee naar de standplaats vlak bij Bludenz. Tijdens de derde dag passeerde het gezelschap uit Zierik- In 1902 waren ejr in, de haven van Bruinisse 153 mosselvaartuigen, in 1925 nog 87, in 1940 nog iets meer dan veertig. Nu niet meer van 25, waar van een aantal geen opvolger heeft. Zal de vloot in het jaar 2000 nog 15 vaartuigen tellen? Spreker liet de geschiedenis van 500 jaar mosselcultuur de revue pas seren waarin vooral in de laatste 50 jaar enorm veel was veranderd. De Waddenzee werd het voor naamste produktiegebied. Zeilvaar- tuigen, klein en van hout werden gro te en sterke stalen motorkotters. De Zeeuwse zeegaten werden afgeslo ten, op de Oosterschelde na, de vaart naar België, maakte plaats voor de aflevering in Yerseke. Oproer De heer Jumelet citeerde vervol gens enkele gedeelten uit de Kroniek van Zeeland, uit een oud boekje, waarin de mossel nauwkeurig be schreven wordt en putte uit zijn ei gen ervaringen over een tijdvak van zestig jaar. Frappant was wel, dat in 1773, een mosseloproer ontstond, omdat men er niet voor voelde om de beurt te va ren, terwijl men in 1934 en 1935 de zelfde geluiden kon horen, toen op nieuw een regeling werd ingevoerd, waarbij iedereen zijn beurt moest af wachten. Oproer kon worden voorkomen en via het Crisis Mosselbesluit het Aan- en Verkoop-kantoor voor Mosselen en het Productschap voor Vis en Visproducten kwam een regeling tot stand, waarbij iedereen een steviger financiële basis kreeg. Aan Jumelet werd hierna door de heer L. de Waal een boekenbon aan geboden. Dia-serie Drs. A. C. Drinkwaard van het Ri- vo droeg een gedeelte van zijn dia serie aan de culturele stichting over, waarvoor burgemeester Hekman hem hartelijk dank zegde. Ook de zee de Arlbergpass, waar de Zierik- zeeënarenaars de eeuwige sneeuw za gen liggen. De vierde dag werd een bezoek gebracht aan het tropische ei land Mainau in de Bodensee. De vol gende dag reden ze terug naar West- Duitsland en overnachtten de passa giers in Hirschberg-Leuterhausen. De zesde en laatste dag werd de thuisreis naar Nederland gemaakt en in Hoogerheide werde het afscheids diner gebruikt. De voorzitter van ,,Ons Genoegen", de heer J. Westerbeke dankte de chauffeur, de heer J. Wil- lemse. Geen voorrang W. K. uit Zierikzee. die zaterdag omstreeks 11.50 uur met zijn auto de Zandweg wilde verlaten op de Prov.weg Zierikzee-Haamstede op te draaien, verleende daarbij geen voorrang aan de Duitser E. D. uit heer Jumelet dankte voor de boeken bon en de waarderende woorden van de heer De Waal, al was hij van me ning dat anderen veel meer voor het museum had gedaan. Nadat een rondgang door de beide musea was gemaakt vertoonde de heer L. de Waal nog een in België be kroonde film over de mosselvisserij en de verwerking van de mosselen tot een gezuurd houdbaar produkt. Dortmund. Er ontstond schade aan beide auto's. Motor tegen auto Een op de Huyberstraat gepar keerd staande auto, eigendom van E. E. M. A. B. uit Zierikzee werd zater dagavond te 18.00 uur aangereden door een motorfiets, bestuurd door S. F. N. uit Goes. Beide voertuigen lie pen schade op en N. klaagde over schouderpijn. WESTERSCHOUWEN Vol Zaterdagmiddag rond 16.00 uur werd een ieder die nog naar nacht verblijf zocht, hetzij op een camping, in een tent of bungalow of in een ho tel naar andere plaatsen verwezen omdat alles vol zat. Voor de laatko mers die niet besproken hadden, geen pretje, omdat ze huiswaarts konden of ergens anders op Schou- wen-Duiveland nog wat konden zoe ken, hetgeen ook maar mondjesmaat lukte. Dus toch met de bouwvakva kantie is de zaak volgelopen. Sommi gen hadden er niet meer op gerekend, omdat de rekreatiedruktie tot nu toe bar tegenviel. WESTENSCHOUWEN Diefstal uit auto Ten nadele van de Spijkenissenaar H. v. d. B. zijn in de nacht van vrij dag op zaterdag uit zijn auto 2 auto radio's, speakers, handschoenen en auto- en waardepapieren gestolen. De auto was opengebroken. HAAMSTEDE Muziekkoncert Het eerste zomderavond-optreden van de Kon. Muziekver. Witte van' Haemstède, ditmaal gehouden in de -Ring te Haamstede was muzikaal eeh 3 sukses, doch de belangstelling was niet groot. Het programma was niet te zwaar en lag lekker in het gehoor, desondanks bleef een grote toeloop uit. Dat was vroeger wel eens anders toen de belangstelling zo groot was, dat de tram ervoor moest stoppen. Maar ook hier veranderen de tijden. Aanrijding Op de Hogeweg wilde de automobi list A. C. M. uit Werkendam een cam ping opdraaien, net toen rechts van hem een brommer voorbij reed. Deze werd gegrepen. De brommer, P. W. J. C. uit Rotterdam moest door dokter Van Beek-Verbeek, aan een zijner handen behandeld worden. RENESSE Aanrijding Op de Hoogeboomlaan, inrit Wil- helminahoeve, ontstond zondag een aanrijding. Automobilist A. M. W. uit Eindhoven reed waarschijnlijk per vergissing het terrein Wilhelmi- nahoeve op en wilde achteruit teru grijden maar zou daarbij niet hebben gezien dat er een wagen achter hem stond. Beide wagens raakten bescha digd. Frietjes nuttigen, tas weg Mevr. E. v. K. uit Vlaardingen die zaterdagavond omstreeks 22.00 uur even een frietje zou eten, zette daar bij haar tas neer. Toen de frietjes op waren bleek ook de tas verdwenen. In de tas zat een aanzienlijk geldsbe drag, n.l. alle vakantiegeld en daar bij nog de bekende waardepapieren. Frisdranken gestolen In het filiaal van het levensmidde- lenbedrijf K. L. aan de Bremweg zijn in het afgelopen weekend kratten bier, limonade en andere frisdranken gestolen. Van de daders geen spoor. Aanrijding Vrijdag rond 16.50 uur reden twee auto's achter elkaar Renesse binnen. Op de Korte Reke moest de eerste, P. A. J. W. L. uit Maastricht stoppen en de daar achter komende G. R. v. d. W. uit Noordwelle zag dit te laat en reed op zijn voorganger. Auto's aan voor- en achterzijde beschadigd. Geld uit autoscootertjes gestolen Bij een restaurant aan de Laone is door twee zeer jeugdige knapen uit Zierikzee geld gestolen uit auto scootertjes. Het bedrag bedraagt on geveer 60,-. Geen voorrang De automobilist H. R. R. uit Oss, die vrijdag rond 18.00 uur over de Vroonweg reed en de Kabbelaarsweg in wilde rijden, verleende daarbij geen voorrang aan een over het fietspad uit de richting Haamstede naderende bromfiets, bestuurd door A. C. R. uit Zwijndrecht. Deze laatste werd dusdanig gewond dat hij per ambulance naar het Zweedse Rode Kruisziekenhuis vervoerd moest worden. Hij had o.a. een onderbeen- fraktuur. De brommer werd totaal vernield, de auto liep lichte schade op. Tas gestolen Tijdens een verblijf in een bar werd ten nadele van P. J. H. uit Don gen een leren tas met geld en waarde papieren gestolen. Eveneens in Re- nesse miste R. M. S. uit Schiedam die op een camping verbleef, vrijdag 200,- uit zijn tent. Het geld zat in een .toilettas. SCHARENDIJKE Brommer tegen auto Vrijdagavond stak de Duitser R. H. uit Wuppertal de Brouwerdam over RENESSE, 16-7. Doordat woensda gavond wegens de weersomstandig heden was besloten een avond te ver plaatsen, werd vrijdagavond dit fietsgebeuren afgesloten. De organisatoren bleken met het uitstellen op woensdagavond, waar mee de deelnemers een nat pak bleef bespaard, een goede gok te hebben gedaan daar nu alle drie de uitgezette tochten onder uitstekende weer somstandigheden konden plaatsvin den. Door de organisatoren waren er een tweel mogelijkheden gekreëerd, n.l. een korte route van rond de 16 km en een wat langere met afstanden van rond de 25 km. Voor beide routes bleek eeri bijna gelijke belangstelling te bestaan waaruit bleek dat men een goede greep had gedaan. Aan het slot kre gen alle deelnemers(sters) een herin nering aangeboden, van deze geslaagde avonddriedaagse. en werd daarbij aangereden door P. v. d. B. uit Vlaardingen. Het ongeluk dat om 22.15 uur gebeurde liep goed af: alleen de auto en de brommer lie pen schade op. Braderie Op het „Zwarte Plein", de Dijkstraat en de Dorpsstraat te Scha- rendijke wordt zaterdag 24 juli een braderie gehouden. De braderie, georganiseerd door de Belangevereniging Middenstand Scharendijke bestaat uit ongeveer vijftig stands, waar eerst- en drink waren en antiek te koop is. Ook zijn er stands van de peuterklas, de CJV en stands met demonstraties. Voor de kinderen is er een vliegtuigmolen. Door de jeugd tot 12 jaar kan een bal lon worden opgelaten. Er is een prijs voor het kind, wiens ballon het verst komt. In de middaguren speelt Arjo de Koning op zijn orgel. Voor tijd: zie agenda. KERKWERVE 'JX H99 Aanrijding Op de Prov.weg Zierikzee-Haam stede ter hoogte van het Pikgat sloeg een onbekend gebleven auto rechts af. Een achter hem rijdende vracht auto van Aannemersbedrijf L. C. v. d. C. uit Nieuwerkerk, bestuurd door J. M. d. J. uit Oosterland kon de auto ontwijken, doch de daar achter ko mende auto van de Aannemersbe drijf Schouwen Duiveland met P. M. J. F. als chauffeur had geen ruimte meer en reed de sloot in. De auto BRUINISSE, 19-7. Het Brupop rockfestival gaat ook dit jaar niet door. Evenals verleden jaar werd het Bru pop bestuur gedwongen dit besluit te nemen door finan ciële en organisatorische moeilijkheden. Volgens voor zitter Pieter van de Graaf heeft het bestuur geen pu bliekstrekker kunnen kontrakteren, waardoor er een grote kans bestond dat het festival zou mislukken. „Het programma was wat ons be treft niet goed genoeg om er veel geld, tijd en energie in te stoppen. Het leek ons beter Brupop weer een jaartje uit te stellen", aldus Pieter. Al vroegtijdig hebben de organisa toren getracht bekende popgroepen uit binnen- en buitenland uit te nodi gen voor dit festival. De formaties die werden benaderd konden hier geen gevolg aan geven door ziekte, vakantie of andere redenen. Daar komt nog eens bij dat de Stichting Brupop niet over een bijzonder groot kapitaal beschikt en zodoende viel er al een grote categorie populaire groe pen af. Onbekend Voor het festival '82 werden gekon- trakteerd: The Sound, Cheetah, Joh- ny G, een Belgische band en de Zeeuwse formatie Cerial. Het zijn niet direkt klinkende namen - The Sound is de enige groep die een rede lijke bekendheid heeft - en dat was voor het bestuur reden genoeg om het festival af te gelasten. „Wij als stichting werken samen met de jeugdsoos ,,Dc Pul". Enkele tientallen leden van deze soos en vele anderen zijn de afgelopen jaren be- Voorzitter van het Brupop bestuur Pieter van der Graaf. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) reid geweest zonder enige vergoe ding aan de organisatie mee te wer ken. Dat betekent dat ook deze vrij willigers achter het programma moe ten staan anders lukt het absoluut niet. We verwachtten niet dat dat het geval was", vertelt de voorzitter. Verleden jaar kampten de organi satoren met dezelfde problemen. Toen eindelijk de knoop werd door gehakt en werd besloten dat het festival niet door kon gaan, beteken de dat een enorme teleurstelling voor het bestuur. „Natuurlijk zijn we ook dit jaar teleurgesteld, maar voordat we aan de organisatie begonnen heb ben we er rekening mee gehouden dat het wel eens mis kon gaan. Toch gaan we het volgend jaar zeker weer proberen". Subsidie Volgens de stichting Brupop zou het festival '82 rond de 112.000,— gaan kosten. Een bedrag aan in komsten werd geraamd op 97.000,— (entreegelden, verkoop consumpties, sponsors e.d.). De stichting kampte met een tekort van 15.000,—. Zo doende richtte het bestuur een subsi dieverzoek aan Gedeputeerde Sta ten. De provincie heeft hier positief op gereageerd met een subsidie van 7.500,—. Helaas kan de Stichting hier geen gebruik van maken, nu alle plannen in water zijn gevallen. Een nieuw idee werd gelanceerd: een free-festival. De groepen Chee tah, Johnny G en enkele andere for maties zouden concerten verzorgen waarvoor de toegang vrij zou zijn. Het geld van de provincie had Bru pop hiervoor hard nodig. Maar de provincie voelde weinig voor deze plannen. „Als de provincie dergelij ke evenementen gaat subsidiëren, dan zullen G.S. worden overspoeld met aanvragen" was het kommen- laar. In de loop der jaren heeft het Bru pop festival landelijke bekendheid gekregen, vooral na het grote sukses in 1980. Dat was voorlopig het laatste „Bruse" festival. werd totaal vernield en door een be hulpzame tractor op de kant gezet. De auto werd later afgevoerd. Geen voorrang Op de kruising Heuvelsweg Weel- weg botsten zaterdagochtend twee personenauto's tegen elkaar. Auto mobilist J. O. uit Melissant kwam van de Weelweg en verleende geen voorrang aan een wagen bestuurd door R. C. de B. uit Zierikzee die over de Heuvelsweg reed. Beide wagens raakten zwaar beschadigd. (Vervolg van pagina 1) tot de Stichting Festiviteiten voor het promoten van de Bruse mossel als delikatesse. Die promotie wordt luister bijgezet door het optreden van een ter zake kundige mossel-am bassadrice, te weten mejuffrouw Nelleke Buijs, die zich drie dagen Miss Visserijdagen mocht noemen. Uit handen van de heer Okkerse mocht ze zaterdagochtend een fraai boekt bloemen in ontvangst nemen en op haar beurt kon Nelleke me vrouw Hekman, echtgenote van de burgemeester een boeketje overhan digen. Burgemeester T. C. Hekman liet namens het gemeentebestuur weten het als een eer te beschouwen, dat Ze- vibel de jaarlijkse reünie in Bruinis se hield. Uit de woorden van de voor zitter meende hij te kunnen opma ken, dat het eens te meer aanbeve ling verdient de krachten te bunde len. De visserijproblematiek kan vol gens de eerste burger wel van ver schillende invalshoeken benaderd worden, maar het is volgens hem wel zaak dat gemeente en visserijvereni ging een krachtig front vormen om bij de vele overheidsinstanties, die zich niet deze zaken bezig houden, be grip te kweken eri die beslissingen te laten nemen, die de belangen van de Zeeuwse Visserij veilig stellen. Beet je verbitterd liet de heer Hekman hierop volgen: „Ik hoop dat er in Den Haag ook nog eens geregeerd gaat worden". Niet gemakkelijk De burgemeester beheert zelf de portefeuille van visserijzaken en hij gaf toe dat dat bepaald geen gemak kelijke opgave is voor iemand die van origine uit land- en tuinbouw voortkomt. Hij liet er echter geen twijfel over bestaan, dat hij als ge meentebestuurder de visserijbelan- gen zo goed mogelijk zal trachten te behartigen. De reünisten werden vervolgens door het gemeentebestuur op attrak- tieve wijze ontvangen in het zojuist officieel geopende Visserijmuseum. Na een smakelijke mosselmaaltijd, scheepte het gezelschap zich in om deel te nemen aan de fraaie vloot- schouw; een waardig slot van het for mele gedeelte van de mosselreünie van Zevibel. SCHOUWEN-DUIVELAND Nationale surfdag De Koninklijke Nederlandse Wa tersport Vereniging organiseert voor woensdag 2 ljuli in samenwerking met Veronica een Nationale Surfdag. Windsurfvereniging „Sunnemare" en windsurfschool „Surfing Zeeland" verlenen medewerking aan deze open-windsurf-dag. Men kan de ze dag gratis kennismaken met de surfplank. De vereniging is woens dag te vinden langs de Grevelingen- dam aan de meerkant en de surf- school is gevestigd op de Kabbelaars- bank (Brouwersdam).

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 3