Praktisch geen hoop meer op sukses voor missie van Habib D'66 sloot de rijen na zeer chaotisch kongres Begin geeft PLO nog dertig dagen Britse spoorweg staking beëindigd Vrijlating van gedetineerden in Egypte Treinongeluk in Zwitserland Brit acht jaar onder de grond Desnoods naar Bagdad Irak bombardeert Iraanse troepen noordelijk front Akkoord over begroting Terlouw toch lijsttrekker Veel bezoekers North Sea Jazz Festival Man verdronken Ontsnapping uit Bijlmerbajes Inwoner Bemmel bekent wurging Stichting Het Theater Pinocchio Banana Joe AGENDA ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE 2 JERUZALEM, 18-7. De Israëlische regering heeft de konklusie getrokken dat er praktisch geen hoop meer is voor een suksesvolle afloop van de onderhandelingen van de Amerikaanse afgezant, Philip Habib over de eva- kuatie van de Palestijnse guerrillastrijders uit West- Beiroet. Dat heeft de Israëlische radio zon- dag gemeld, daarbij een officiële Is raëlische brond citerend. „Voor het moment vestigen de Amerikanen hun hoop op de gesprekken van pre sident Reagan met de Saoedische en Syrische ministers van buitenlandse zaken, maar het is voor Israël duide lijk, dat de impasse totaal is", aldus de officiële brond. WASHINGTON. In een groot deel van de wereld wordt homoseksuali teit nog altijd gezien als een ziekte, en in landen waar mensen worden ge- diskrimineerd wegens hun sexuële geaardheid is dringend een verande ring van de wet noodzakelijk. Deze opvatting heeft de „International Gay Association", na een week ver gaderen in Washingtond, in een ein- dresolutie vastgelegd. MOSKOU. Twee Sovjetburgers zijn in Kirgizië veroordeeld en ter dood gebracht wegens het vermoor den van de chauffeur van een vracht- agen. Dat meldt het dagblad Sov- jetskaja Kirgizija. De mannen wid- len z'.'n vracht hebben, 2600 flessen wodka Wegens de „uitzonderlijke wreedheid" van hun daad hebben de autoriteiten een verzoek om gratie afgewezen. LONDEN, 18-7. De Britse trein bestuurders hebben zondag hun twee weken durende staking beëindigd. Ray Buckton, de leider van de vak bond voor treinbestuurders en sto kers (ASLEF), heeft op een perskon- fereniie gezegd dat de staking zon dagnacht om 00.00 uur zou worden opgeheven. Hij zei dat de staking niet gewon nen kon worden, omdat de stakers niet de steun hadden van de hele vak beweging. Het opheffen van de sta king is een duidelijke overwinning voor Britsh Rail, de werkgever van de stakers. Het einde van de staking komt een dag nadat het overkoepelend vakver bond TUC zaterdag had gezegd dat ze de staking niet steunde. De staking was uitgeroepen als protest tegen het invoeren van een meer flexibel werk- rooster. CAÏRO, 17-7. De Egyptische rege ring heeft zaterdag opdracht gegeven tot vrijlating van 453 gedetineerden die om redenen van staatsveiligheid sinds de herfst van vorig jaar vastza ten. Onder hen is de vader van de lei der van de bende die president An war Sadat vermoordde. De vrijlating is het gevolg van een onderzoek door het ministerie van binnenlandse zaken, dat heeft aange toond dat de betrokkenen, momen teel geen enkele bedreiging voor de veiligheid van de staat vormen", al dus het persbureau van het Midden- Oosten, Mena. DEN HAAG, 18-7. Bij een treinon geluk in Othmarsingen in Zwitsers- land zijn zeven Nederlanders licht gewond geraakt. De ANWB- al arm centrale in Den Haag heeft dit gehoord van de politie in Aargau. De Nederlanders konden na behandelin- ge in een ziekenhuis doorreizen naar Rimini in Italië. Volgens de Zwitserse politie heeft het ongeluk vijf mensen het leven ge kost. Er zijn tien mensen ernstig ge wond en in totaal dertig licht gewon den. Het ongeluk gebeurde zondagoch tend om 03.00 uur. Volgens medede lingen van de Zwitserse spoorwegen zijn er zes wagons van de sneltrein ontspoord waarvan een deel is ge kanteld. Maagtabletten in koffie NIJMEGEN, 17-7. Maagta- bietten in een pak koffie. Deze noviteit" is een van de meest opmerkelijke zaken waarmee de Nijmeegse keuringsdienst van waren vorig jaar werd ge- konfronteerd. Andere uit schietersin de klachtenregen die de dienst vorig jaar op z'n dak kreeg waren een scheer mesjes in een pakje vijgen, jam met maden, gebak met wesp, alsmede nasi met pleister. Ook de gebruikelijkemuizen in de melk ontbreken niet in het jaarverslag van de keurings dienst over 1981. De dienst maakt ook gewag van schuimbekkende kanaries die sla hadden gegeten die ver geven was van een zeer zwaar insektenverdelgingsmiddel. Een kanarie stierf. De tuinder die dit op z'n geweten had ligt eveneens op het kerkhof. De Israëlische premier Begin zei zaterdag op een demonstratieve bij eenkomst, dat de Palestijnse guerril- ladstrijders minder den dertig dagen hebben om Libanon te verlaten. Veel hoop op het vinden van een oplossing is intussen gevestigd op het bezoek dat de Saoedische en Syrische mi nisters van buitenlandse zaken dins dag brengen aan Washington. Aanbod Sharon Het woord voerende voor Begin had de minister van defensie gezegd dat Israël bereid was tijdelijk onder dak te verlenen aan de guerrilleros in West-Beiroet die zich zouden overge ven en terrorisme als roeping opge ven. Sharon noemde dit een „grootmoe dig aanbod van een volk dat probeert vrede in het hele Midden-Oosten te bereiken". Hij wees er op dat nog geen enkel Arabisch land heeft aan geboden guerrilleros van de PLO op te nemen. Begin maakte bekend dat Israël na sluiting van een vredesverdrag met Libanon koning Hoessein van Jorda nië het aanbod zou doen „openbare of geheime onderhandelingen" te openen over een vredesverdrag en de vorming van een „vrije confederatie" van beide landen. Israël is bereid zijn havens voor de Jordaanse handel open te stellen. „Dan zf de wereld zien dat wij in het Midden-oosten vrede hebben", aldus de premier. Iraanse bedreiging Met sarkasme reageerde Begin op de Iraanse bedreiging met een oorlog ter bevrijding van Jeruzalem. „Dat is een lang weg van daarginds naar hier. Halverwege al zullen onze vliegtuigen en tanks klaarstaan en ervoor zorgen dat die fanaticie te voert naar huis terugkeren", zei hij. NICOSIA. Zuid-Afrika heeft dui zenden manschappen en tientallen vliegtuigen samengetrokken aan de Namibische grens voor een offensief tegen Angola. Dit heeft de Angolese minister van buitenlandse zaken, luis de Almeida in Nicosia gezegd. Het offensief zou in de komende da gen beginnen. WIGAN, 17-7. De 42-jarige Brit Norman Green heeft acht jaar in een gat van 60 cm bij 2 meter onder zijn huis vertoefd omdat hij bang was voor de politie. Alleen zijn vrouw kende zijn ge heim en voorzag hem van eten en drinken. Zijn zes kinderen herken den hem niet en werden in de waan gelaten dat hij een buurman was die een praatje kwam maken. Toen hij na twee jaar voor het eerst uit zijn schuilplaats kwam, was zijn haar 60 cm lang en waren zijn voor tanden uitgevallen. Zijn ogen waren rood. Hij heeft de verzekering gekre gen dat hij niet zal worden vervolgd. In 1974 had de politie hem verhoord wegens een misdrijf tegen een be jaarde vrouw. PARIJS, 18-7. De Iraakse strijd krachten hebben zondag een koncen- tratie van Iraanse troepen in de noor delijke sektor van het front gebom bardeerd, waarbij 17 Iraniërs om kwamen en een groot aantal gewond raakte. Dit heeft een kommuniqué van het Iraakse opperbevel gemeld. In het kommuniqué staan geen bij zonderheden over de precieze plaats waar het treffen heeft plaatsgehad. Verder maakt het melding van een bombardement van de stad Chana- kin (ten noordoosten van Bagdad tegenover de Iraanse stad Kasr- Sjirin). Dit wettigt het vermoeden dat de Iraakse bombardementen zich in dezelfde sektor hebben voorge daan. Zoals bekend verklaarde kolo nel Sayad Chirazi, de kommandant van de Iraanse landstrijdkrachten, zondag dat „de operaties van het ,,Ramadan"-offensief nu plaatsheb ben in het zuiden, maar dat ze zich naar andere fronten kunnen uitbrei den als Iran geen genoegdoening krijgt". Naar Bagdad De Iraanse troepen, die zich nu vijf dagen op Iraaks grondgebied bevin den, zullen desnoods naar Bagdad oprukken om president Saddam Hoessein en zijn Baath-bewind om ver te werpen. Dit heeft de opperbe velhebber van de Iraanse landstrijd krachten zondag laten weten. Parlementsvooriztter Rafsanjani heeft in de Majlis verklaard, dat Iran zich het recht voorbehoudt maatrege len te nemen tegen landen langs de Perzische (Aragische) Golf die Irak blijven steunen. ANKARA. Zes personen zijn zater dag door rechtbanken in Izmir en Ar- dana die krachtens de staat van beleg zijn opgericht, ter dood veroordeeld. Dit is in officiële kringen vernomen. De president van Iran heeft ver klaard, dat een „Jihad" (heilige oor log) het enige middel is voor de Ara bische en mohammedaanse staten om een eind te maken aan „het bar baarse Amerikaans-Zionistische of fensief tegen het volk van Libanon en de Palestij nen". Flitsen uit het buitenland SAN SEBASTIAN. De politiek- militaire vleugel van de Baskische afscheidingsbeweging ETA heeft zich zaterdag verantwoordelijke gesteld voor de 21 bomaanslagen die in de nacht van vrijdag op zaterdag in Baskenland werden gepleegd. TEL AViV. Op de markt van Beth lehem is zaterdag een Israëlische man doodgeschoten die met vier kin deren aan het winkelen was. Volgens de Israëlische radio wordt een Pa lestijnse guerrillastrijder van de moord verdacht. DEN HAAG, 17-7. Het kabinet is er in geslaagd een akkoord te bereiken over de hoofdlijnen van de begroting voor volgend jaar. Het kabinet heeft besloten tot een extra ombuiging van 4,5 miljard gulden. Dit bedrag komt bovenop de 8 miljard gulden waartoe het kabinet al had besloten in het ka der van de voorjaarsnota. De extra bezuiniging zal gevonden moeten worden in de sektoren van de sociale zekerheid, de volksgezondheid en de ambtenarensalarissen. Dit heeft pre mier Van Agt vrijdag na afloop van het kabinetsberaad bekend gemaakt. AMERSFOORT, 18-7. Onder het motto „Sluit de rijen" heeft D'66 een chaotisch aandoend verkiezingskon- gres besloten met het terugroepen van Jan Terlouw naar de eerste plaats op de kandidatenlijst. De positie van Terlouw heeft vanaf vrijdag centraal gestaan en zijn me dedeling, zaterdagochtend, af te zien van het lijsttrekkerschap omdat het vertrouwen van de leden in zijn per soon geslonken zou zijn, heeft steeds als een zwaard boven de bijna 2.000 kongresgangers gehangen. Strategie Uit de diskussie over de strategie voor de periode na de verkiezingen van 8 september bleek de verdeeld heid in D'66. Bijna de helft van de partij voelt niets voor een kabinets formatie waarin de Demokraten alle kanten op kunnen. Tot de voorstanders van een blok kade tegen de VVD behoorden een aantal kamerleden, de Amsterdamse wethouder Wolffensperger, Europar lementariër De Goede en minister Nypels van volkshuisvesting. De blokkade bleek zich overigens te beperken tot een samengaan met CDA en WD. Want een kombinatie met de PvdA en WD behoort nog steeds tot de mogelijkheden, maar niemand gelooft daar serieus in, zo min als er iemand was die een kombi natie van CDA, WD en D'66, waar voor Jan Terlouw de deur op een kier wil houden, reëel vond. ANKARA. In Turkije is zaterdag het ontwerp voor de nieuwe grond wet gepresenteerd aan de leden van de konsultatieve assemblee. De pre sident en de regering krijgen volgens het ontwerp vergaande bevoegdhe den en de burgerrechten kunnen in tijden van krises beperkt worden. Het ontwerp zal eind september wor den voorgelegd aan de Nationale Vei ligheidsraad, die wordt voorgezeten door generaal Kenan Evren. Voor die tijd zal er in de assemblee over wor den gedebatteerd. ANKARA. De Turkse militaire au toriteiten hebben in laatste instantie het vonnis bevestigd dat de Turkse voormalige premier Bulent Ecevit te gen zich had horen eisen. De militai re rechtbank in Ankara had Ecevit veroordeeld tot twee maanden en 27 dagen gevangenisstraf. Dit is zater dag in juridische kringen in de Turk se hoofdstad vernomen. DEN HAAG, 19-7. Het voor de ze vende keer gehouden North Sea Jazz festival in het Congresgebouw in Den Haag is volgens de organisato ren een geslaagd evenement gewor den. In totaal trok dit driedaagse jazzfestijn bijna 35.000 bezoekers, waarmee een nieuw rekord is ge vestigd. In totaal traden ongeveer 1250 musici op, die tezamen 128 or kesten vormden. Organisator Paul Acket was na af loop tevreden. „Het festival heeft aan zijn verwachtingen voldaan. Kwalitatief is het een geslaagd ge beuren geweest". Ondanks het mooie wèer kwamen de jazzliefhebbers uit binnen- en buitenland toch massaal op dit niet-alledaagse gebeuren af. Vooral op zaterdag was het stampvol in de acht congreszalen, op het dak terras en in het tuinpaviljoen. Op de ze avond kwamen rond 12.000 bezoe kers luiteren, kijken en vooral ook konsumeren. Konsumeren Dat konsumeren mag bepaald niet worden vergeten. De horecamensen maakten overuren. De bezoekers ver orberden onder meer 7.000 haringen, 6.000 broodjes, 15.000 porties saté, 50.000 sandwiches. Bovendien wer den liefst 120 vaten bier door de dorstige kelen gespoeld. TERNEUZEN, 19-7. De 57-jarige A. de Laat uit Middelbeers (N.B.) is zon dagmiddag door verdrinking in de Braakmankreek bij Terneuzen om het leven gekomen. De man begaf zich op een vrij eenzame plek te wa ter hoewel hij niet kon zwemmen, al dus de politie. AMSTERDAM, 17-7. Volkomen on opgemerkt is vrijdagmiddag rond half drie een gevangene ontsnapt uit de Bijlmerbajes in Amsterdam. Zijn verdwijning kwam volgens de poli tiewoordvoerder pas aan het licht na dat iemand de Amsterdamse politie had gebeld met de mededeling dat hij in de metro een kletsnatte man had gezien die bij het Amstelstation was uitgestapt. De ontsnapte gedetineerde is vol gens een politiewoordvoerder de 27- jarige Marokkaan M. Y. De man zat in de afdeling „De Schans" van de Bijlmerbajes een straf uit wegens diefstal met geweldpleging. Een woordvoerder van justitie noemde de ontsnapping van de gede tineerde „waanzinnig knap". De man heeft zich volgens hem tijdens het luchten verstopt in een van de toiletten, die zich rond de luchtplaats bevingen. Hij klom over een 3,5 m hoog hek, waaraan volgens de woordvoerder „voor een normaal mens" geen enkel houvast zit. Bovenop dat hek zitten ook nog in elkaar gedraaide rollen prikkeldraad, maar ook die hinder nis heeft de gedetineerde weten te overwinnen. Hij is terecht gekomen op het dak van het arbeidscentrum en van daaruit over de muur in de gracht rond de Bijlmerbajes gespron gen. BEMMEL, 17-7. De politie van Wer kendam heeft zaterdagmiddag een 21-jarige inwoner van Bemmel aan gehouden die heeft bekend vorige week de 15-jarige Ingrid Kamminga uit Arnhem om het leven te hebben gebracht. De jongeman werd gearresteerd in verband met de diefstal van een mo torfiets, maar overgedragen aan de politie van Bemmel, omdat het ver-' moeden bestond dat hij iets te maken had met de dood van het meisje. Fietspomp Uit zijn verklaring blijkt dat het meisje maandagmorgen bij het ou derlijk huis van de jongeman had aangebeld om een fietspomp te le nen. Zij was op weg naar de kersen- boomgaard van een kennis om daar te helpen en had een lekke band ge kregen. De jongen, die aleen thuis was, naam haar mee de woning in en zocht toenadering. Toen het meisje daartegen verzette heeft hij haar ge wurgd en vervolgens sexueel mis bruikt. Daarna heeft hij haar in de woning verstopt en in de nacht van dinsdag op woensdag in een greppel in de om geving gelegd. Advertentie vertoont in de Concertzaal A.s. dinsdagmiddag om 16.00 uur en a.s. dinsdagavond om 20.00 uur Iedere maandag Bruinisse Dorpshuis. Speel- en strip-O-theek. 18.30 - 20.00 uur. Dorpshuis. Meer Bewegen voor Ouderen. 16.00 - 16.45 uur. Iedere woensdag Zierikzee Consistoriekamer Gasthuiskerk. Re petities Herv. Chr. gemengd koor. 19.30 - 21.30 uur. Consistoriekamer Gasthuiskerk. Op gave leden kinderen i.o, 19.00 - 19.30 uur. Noordgouwe Verenigingsgebouwtje, 14.00-16.00 uur, kinderklub. Oosterland „Open lessen". Bejaardengymnas- tiek. 9.15 -10.15 (v.m.). Iedere donderdag Zierikzee Poststraat 37: Wereldwinkel Schou- wen-Duiveland; 9.30-16.30 uur. Iedere vrijdag Schouwen-Duiveland Op alle politieburo's op Schouwen- Duiveland: spreekuur, van 14.00 tot 17.00 uur. Brouwershaven Gemeenschapsruimte. Nutsbiblio- theek. 19.30 - 20.30 uur. Iedere tweede dinsdag van de maand Zierikzee Rode Kruis-gebouw, 16.00-17.00 uur, adviesburo van de A.N.I.B. Iedere vrijdag vanaf 4 juni Burgh Café „Het Grote Zwijn". Prijskla- verjassen. 20.00 uur. Maandag 3 juli t/m zaterdag 5 augustus Zierikzee Burgerweeshuis: Beeldentuin en klein antiek, van ma t/m za van 10.00-17.00 uur. Van 5 juli tot 23 juli Zierikzee Gravensteen. Zomertentoonstelling Zeeuwse Kunstkring, 11.00 tot 17.00 uur. Iedere dinsdag t/m 12 augustus Haamstede Hervormde Kerk. Tentoonstelling Orgels in Nederland. 10.00 - 12.00 uur. Iedere donderdag t/m 12 augustus Haamstede Hervormde Kerk. Tentoonstelling Orgels in Nederland. 10.00 - 17.00 uur. Maandag 19 juli Kerkwerve Kerk, Beaxtraat. Vakantie Bijbel- school. 10.00 - 12.00 uur en van 14.00 - 16.00 uur. Haamstede Geref. Kerk. Maandagavondzang. 20.00 uur. Dinsdag 20 juli Zierikzee Nobelpoort. Foto expositie. 10.00 -12.00 uur en van 13.00 - 16.00 uur. Toeristendag. Evenementen door de gehele stad. Concertzaal. Jeugdfilmvoorstelling „Pinocchio", 16.00 uur, a.l. Rode Kruisgebouw, verkoop Welfa re-artikelen, van 10.00 uur af. Kerkwerve Kerk, Beatrixtraat. Vakantie Bijbel- school. 10.00 - 12.00 uur en van 14.00 - 16.00 uur. Brouwershaven St. Nicolaaskerk. Koncert Gerard Dekker, orgel, clavecimbel. 20.00 uur. Dreischor Ned. Herv. Kerk. Orgelkoncert Dirk Jzn. Zwart. 20.00 uur. Woensdag 21 juli Zierikzee Poppentheater „Al te Klein", pop penspel „Lodewijk, de lachende leeuw", St. Domusstraat 24, 14.30 Kerkwerve Kerk, Beatrixstraat. Vakantie Bij- belschool. 10.00 - 12.00 uur en van 14.00 - 16.00 uur. Haamstede Ned. Herv. Kerk. Dia-presentatie „De banken zijn hard". Aanvang: 20.00 uur. Donderdag 22 juli Kerkwerve Kerk, Beatrixstraat. Vakantie Bij- belschool. 10.00 - 12.00 uur en van 14.00 - 16.00 uur. Burgh Herv. Kerk. Zomeravondmuziek. 20.00 uur. Haamstede „De Schutse" Kledingbeurs door Ned. Vereniging van Huisvrouwen afd. Westerschouwen. 14.00 - 17.00 uur. Renesse Bouwterrein Mauritsweg. Demon stratie Ruitervereniging. 19.30 uur. Brouwershaven Stadhuis. Openstelling van het histo rische stadhuis en diavertoning. Bruinisse Muziektent. Optreden poppenthea ter Robhetty. 19.00 uur. Vrijdag 23 juli Kerkwerve Kerk, Beatrixstraat. Vakantie Bij- belschool. 10.00 - 12.00 uur en van 14.00 - 16.00 uur. Zaterdag 24 juli Renesse Terrein Kooijmansweg. Autocross. 14.00 uur. Burgh-Haamstede 't Dal. Rommelmarkt. 8.30 uur. Scharendijke „Zwarte Plein". Braderie. 10.30 uur. Bruinisse Ballonnenwedstrijd en kinderspelen bij muziektent. 16.00 uur. Maandag 26 juli Haamstede Geref. Kerk. Maandagavondzang. 20.00 uur. Dinsdag 27 juli Zierikzee Nobelpoort. Foto expositie. 10.00 -12.00 uur en van 13.00 - 16.00 uur. Toeristendag. Evenementen door de gehele stad. Concertzaal, jeugdfilm voorstelling 16^00 ur; Rode Kruisge bouw, verkoop Welfare-artikelen, van 10.00 uur af. Dreischor Ned. Herv. Kerk. Orgelkoncert Dirk Jzn. Zwart. 20.00 uur. Woensdag 28 juli Zierikzee Poppentheater „Al te Klein", pop penspel „Lodewijk, de lachende leeuw", St. Domusstraat 24, 14.30 uur. Haamstede Ned. Herv. Kerk. Dia-presentatie „De banken zijn hard". Aanvang: 20.00 uur. Brouwershaven Hal fa. Van Ast, Delingsdijk. Re- kreatief Tafeltennis-evenement. 10.00 - 17.00 uur. Donderdag 29 juli Burgh Herv. Kerk. Zomeravondmuziek. 20.00 uur. Haamstede Ring Promotion. Groots opgezette braderie met vele demonstraties en evenementen. Van 10.00 tot 18.00 uur. Tevens om 15.00 uur dia-serie „De banken zijn hard" in de Ned. Herv. Kerk. Scharendijke Gemeentehuis. Vergadering gemeen teraad. 19.30 uur. Zaterdag 31 juli Scharendijke Parkeerterrein jachthaven hoek de Bout. Zeepkistenrace. 14.00 uur. Maandag 2 augustus Haamstede Geref. Kerk. Maandagavondzang. 20.00 uur. Dinsdag 3 augustus Zierikzee Nobelpoort. Foto expositie. 10.00 -12.00 uur en van 13.00 - 16.00 uur. (01110) 6551 HUISAANSLUITINGEN Redaktie (niel voor bezorging), na 17.30 uur: (01110) 5396 (01112) 1774, (01110)6564 Advertenties (01119) 1660 Bezorging (01119) 1660 na 18.30 uur

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 2