ZEVIBEL-VOORZITTER VERWACHT UITZONDERLIJK MOSSELSEIZOEN Honderdduizendste bezoeker „Neeltje Jans" breekt record PAAUWE PAAUWE B.V. DE ZIERIKZEESCHE COURANT Reünie Zeeuwse mosselsektor te Bruinisse Nog nooit zo vroeg ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE REDAKTIE, ADMINISTRATIE EN BEZORGING Telefoon (01110) 6551. Voor telefoonnummers na 17.30 uur: zie pagina 2 onder de rubriek „Agenda". Uitgave B.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Jannewekken 11, 4301 HH Zierikzee. Postbus 1, 4300 AA Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling f 34,90, per jaar t 133,00. Losse nummers 70 cent. De abonnementsprijzen zijn inclusief 4% BTW. Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Advertentieprijs 45 cent per losse mm; „Succesjes" (t/m 4 regels) f 5,60. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4% BTW. Maandag 19 juli 1982 138ste jaargang Nr. 23149 WAARIN OPGENOMEN (1797 - 1889) In dit nummer: Schouwse band wint talentenjacht Laat woninginrichter van uw huis een paleisje maken! Wij komen op verzoek gratis en geheel vrijblijvend op elk uur van de dag met stalen bij u aan huis. ZuIdweg 20a Zonnemalre Telef. 01112-1318, b.g.g. 1469 BRUINISSE, 17-7. „De verwachting is alleszins gewet tigd, dat het seizoen 1982-1983 zich zal kenmerken door een ruime produktie een overvloedige oogst van mosse len met een uitmuntende kwaliteit. Als er zich geen ka- lamiteiten voordoen, belooft het een uitzonderlijk mos selseizoen te worden". Aan het woord de heer J. van den Bos, voorzitter van de Zeeuwse Vereniging voor Visserij- belangen (Zevibel) zaterdagochtend in het Durps'Uus te Bruinisse tijdens de jaarlijkse reünie van de mosselsek tor in Zeeland. tie in binnen- en buitenland en door uitbreiding van de mosselkuituur in de Waddenzee met uitgifte van nieu we percelen, stegen in 1965 de aan voer en de afzet tot ruim 1.000.000 mossglton. De konsumptie-quote baseren op een miljoen mosselton per jaar achtte de Zevibel-voorzitter niet geheel juist. „Dit cijfer krijgt zo langzamer hand een te star karakter". Volgens de heer Van den Bos is het mogelijk met een modern produktie-apparaat meer dan 1.000.000 ton mosselen per jaar te kweken, mits de natuur mee werkt. Hij achtte het dan ook noodzake lijk, dat nieuwe afzetgebieden wor den geschapen. Zevibel vindt, dat uit het onlangs door de minister van ekonomische zaken in het leven ge roepen exportfonds, middelen be schikbaar moeten worden gesteld, waar marktonderzoek mee verricht kan worden, onder meer in West- Duitsland en Italië. Opvoeren van de mosselproduktie zal ten goede kun nen komen aan de zwakkere bedrij ven in Zeeland. De heer Van den Bos vond dat het ook een taak van de Di- rektie Visserijen is deze zaak tot een goed einde te brengen. Kritiek De gezinnen J. C. Unger (r.) en W. J. Af. van der Lub be lieten zich voor het hef schip de Ostrea vereeuwigen. In dit sei zoen zijn zij de honderdduizendste bezoeker(s) van Neeltje Jans. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Pijler in Naast het bezoek aan de bioskoop en de rondrit over Neeltje Jans kreeg het hele gezelschap een extraatje: men mocht ook een pijler van binnen bekijken. Dit als toegift, omdat on der hen zich de honderdduizendste bezoeker bevond. De gezinnen uit Aarle-Rixtel en Nuenen stapten nog aan boord van het hefschip de Ostrea, waar zij uit leg kregen van de heer ir. T. van der Schaaf van Rijkswaterstaat. HET WEEKOVERZICHT DE BILT, 19-7. Het K.N.M.l. deelt mede: In het huidige weerbeeld komt de komende dagen weinig verande ring. Een hogedrukgebied met cen trum boven Noord-Icrland ligt vrij wel stil. Om dit systeem wordt met noordoostelijke wind vrij droge lucht aangevoerd, waarin weinig be wolking voorkomt. Vooral over de noordelijke provin cies drijven af en toe via de Noordzee en Denemarken enkele wolkenvel den binnen. Elders blijft het over het algemeen vrij zonnig. In de middag ontstaan in het binnenland tijdelijk stapelwolken, m? het bli:r' BRUINISSE. Er bestond zaterdagmiddag opmerkelijk veel belangstelling voor de traditionele vlootschouw, het hoog tepunt van de Bruse Visserijdagen. Ruim vierduizend mensen maakten de toch met de mosselvloot mee. Een aantal mosselschepen van de vloot uit Yerseke nam ook aan de vlootschouw op de Grevelingen deel. Op foto: het schip met de genodigden. BRUINISSE. Uiteraard nam ook miss Visserijdagen deel aan de vlootschouw zaterdagmiddag. Aan boord van de mosselkotter werd zij omringd door de muzikanten van „Nu met Hope" en „Oefening en Uitspanning". De Zevibel-voorzitter wees erop, dat de ruime aanvoer uiteraard een nadelige invloed op de prijs zal heb ben. Een lage prijs is in algemene zin niet bevorderlijk voor het verkrijgen van een gunstig bedrijfsrendement, anderzijds was de heer Van den Bos van mening dat een lage prijsontwik keling kan bijdragen tot enig herstel van de exportmarkten. De export naar Frankrijk is inmid dels weer gestegen tot 230.000 ton (een mosselton is 100 kg), maar heeft nog niet het vroegere peil van 300.000 tot 350.000 ton bereikt. Het gevolg van de devaluatie van de Franse franc en de revaluatie van Afzetproblematiek De heer Van den Bos ging ook nog wat nader in op de algemene afzet problematiek tegen de achtergrond van de recente ontwikkeling. Voor en na de Tweede Wereldoorlog tot on geveer de tweede helft van de vijfti ger jaren bedroeg de produktie van konsumptiemosselen rond de 500.000 ton. Door toename van de konsump- Scherpe kritiek uitte de voorzitter op de overheid inzake het uitgeven van nieuwe mosselpercelen in de Oosterschelde. Hij wees erop, dat on danks het feit, dat van verschillende zijden met steekhoudende argumen ten op deze aanleg is aangedrongen, de aanleg door de overheid achterwe ge blijft en de experimenteermoge; lijkheid zodoende wordt afgesneden" De heer Van den Bos maakte ver der een kanttekening bij de eisen, die plotseling aan de mosselkotters wor den gesteld bij het bevaren van de Lek. De Bru 2 kreeg in dit verband al drie maal te maken met een proces verbaal. „Er worden nu eisen gesteld, waar van nog nooit gehoord is en die overi gens volstrekt overbodig zijn", aldus de voorzitter. Een goede oplossing achtte hij het verlenen van dispensa tie van volledig overbodig gestelde voorwaarden. „Doorlichting" In verband met de van overheids wege ter hand genomen „doorlich ting" van de mosselkweekbedrijven, vroeg Zevibel in maart dit jaar om de uitslag per doorgelicht bedrijf aan belanghebbende mede te delen en daarbij tevens de theoretische pro- duktiewaarde te vermelden. Ook in dit verband uitte de Zevibelvoorzit- ter kritiek: de brief van Zevibel was zonder opgaaf van reden nog niet aan de advieskommissie uitgifte mossel percelen voorgelegd. De heer Van den Bos besloot zijn rede met een pleidooi voor een zoute Grevelingen. Van Zevibel-zijde is sterk benadrukt, dat de Grevelingen beschikbaar dient te zijn voor de zaad- of half was visserij. „In geval van nood moet op de Grevelingen te ruggevallen kunnen worden, zoals in Het vorige jaar gebeurde dit pas op 21 augustus. In totaal bezochten toen honderdvijftigduizend mensen Neeltje Jans. Voor dit seizoen ver wacht de heer Van den Aarsen dat het aantal bezoekers ver in de rich ting van driehonderdduizend zal gaan. Het infocentrum kan maximaal 3000 mensen per dag verwerken. De ze topdagen worden wel verwacht door het voorlichtend personeel. Tot nu toe betekende 1950 bezoekers het hoogste aantal per dag dit seizoen. Onderweg Het echtpaar J. C. Unger met twee kinderen plus het echtpaar W. J. M. van der Lubbe met eveneens twee kinderen, respektievelijk uit Aarle- Rixtel en Nuenen waren de gelukki gen vrijdagmiddag. In één van de twee filmzalen werden ze gefelici teerd door de heer J. Deïst, direkteur van de ZWN. Beide bevriende gezinnen zijn een weekje op vakantie op Schouwen- Duiveland en besloten een bezoek te brengen aan het werkeiland. De heer Deïst overhandigde een exemplaar van het boekje „Onder weg", uitgegeven in 1981 ter gelegen heid van het honderdjarig bestaan van de Koninklijke Nederlandse Vereniging van Transportonderne mingen. „Niet alleen de Ver voersmaatschappij Zuid-West- Nederland is onderweg, maar ook u en ook de Oosterscheldewerken", zei de heer Deïst. (Foto's: Zierikzeesche Nieuwsbode) Dit nummer bestaat uit 8 pagina's. de gulden is tot nu toe erg meegeval len. Zevibel heeft goede hoop, dat dit zo zal blijven. Eigen produktie De export naar Frankrijk werd, zo lichtte de voorzitter toe, beïnvloed door de eigen mosselproduktie (met overheidssubsidie) in het land zelf. Hoewel de mosselkonsumptie in Frankrijk sterk is toegenomen, heeft Nederland daar dan ook niet van kunnen profiteren. Verder kreeg de Nederlandse mosselsektor konkur- rentie van Spanje, Denemarken, Duitsland en Engeland, die regelma tig naar Frankrijk exporteren. De export naar België is de afgelo pen vijftien jaar vrij stabiel geble ven, het binnenlands verbruik van verse en gekonserveerde mosselen nam regelmatig toe. Deze toename heeft er toe geleid, dat de aanvoer en aankoop in 1981 gelijk zijn gebleven ten opzichte van 1965. De voorzitter was van mening, dat een laag prijseffekt een verder om hoog brengen van de binnenlandse konsumptie kan stimuleren. Hij pleitte in dit verband vooreen propa- ganda-beleid voor de mossel in het bijzonder gericht op het binnenland. Advertentie NEELTJE JANS, 16-7. Vrijdagmiddag ontving het informatiecentrum op Neeltje Jans haar honderdduizendste bezoeker in dit seizoen. De heer P. M. van den Aarsen, bedrijfleider van het infocentrum vertelde dat die dag een rekord werd geboekt, want dat sinds het bestaan van het centrum (1979) nog nooit zo vlug de honderdduizendste bezoeker werd ontvangen. het verleden heeft plaats gevonden", aldus de voorzitter. Voorafgaand aan de rede van de heer Van den Bos, had de heer W. Ok- kerse voorzitter van de Bruse Visse rij vereniging reeds een welkomst woord gesproken tot de zigen uit de mosselsektor en verte genwoordigers van Visserij- en Pro- duktschap, Vereniging van Beroeps- aalvissers Zuid West Nederland, de R.P. te wateren Tweede Kamerlid de heer E. W. Broekhuis (P.v.d.A.). De heer Okkerse dankte ook vooral de mosselvissers uit Yerseke, die bereid waren naar Bruinisse te komen om daar zaterdagmiddag deel te nemen aan de traditionele vlootschouw. Promoten Woorden van dank richtte hij ook Vervolg pag. 3 Verwachting tot dinsdagavond: Weinig verandering Droog en zonnige perioden, maar voornamelijk in de noordelijke pro vincies wolkenvelden. Minimum temperatuur omstreeks 14 graden; middagtemperatuur van 20 graden op de Wadden tot 25 graden in Lim burg. Matige noordoostenwind. WEERSVOORUITZICHTEN Weersvooruitzichten over Neder land: de cijfers zijn een globale aan duiding: het interval rond deze cij fers moet ruimer genomen worden naarmate de dag waarvoor de ver wachting geldt verder in de toekomst ligt. Verwachting t/m vrijdag 23 juli: Woensdag: Zonnige perioden Kans op neerslag: 10%. Min.temp.: 14 gr. Middagtemp.: 24 gr. Windkracht: noord 4 Donderdag: Kans op neerslag: 20%. Min.temp.: 13 gr. Middagtemp.: 23 gr. Windkracht: noordoost 4 Vrijdag: Kans op neerslag: 20%>. Min.temp.: 13 gr. Middagtemp.: 23 gr. Windkracht: noordoost 3 ZON- EN MAANSTANDEN 20 juli Zon op 5.43, onder 21.48 Maan op 4.59, onder 21.51 Nieuwe Maan: 20 juli (20.57) HOOG- EN LAAGWATER Zierikzee Hoogwater Laagwater 20 juli 3.30 15.36 9.12 21.40 Springtij: 23 juli

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 1