Verontreinigde Vlissingse speeltuin blijft nog open ELEKTRO LIEVENSE Fiom-Zeeland wil „eerste- raad" funktie benadrukken Flitsen uit het buitenland Bouwes-concern failliet Miljoenentekort belasting Schiedam door computerfout Echtpaar gedood bij verkeersongeval Jaar cel voor elf brandstichtingen Vermoord meisje blijkt te zijn gewurgd Westduitse kinderboekenprijs voor Guus Kuyer Wat biedt de BEELDBUIS? Voedingsbond FNV doet niet mee met nieuwe horeca-CAO Hulp aan alleenstaande ouders ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Vrijdag 46 juli 1982 Nr. 23148 5 VLISSINGEN, 15-7. De ingang van de speeltuin aan de Paardenstraat in Vlissingen op het terrein van de voormalige gasfabriek, is ernstig verontrei nigd met ondermeer cyanide en zwavelverbindingen. Ook het grondwater ter plaatse is ernstig vervuild met zware metalen en organisch chloor. Dat heeft een onderzoek door het adviesbureau van de Unie van Waterschappen aange toond. Toch heeft de gemeente Vlissingen de speeltuin niet gesloten. Milieu wethouder A. Lourier van Vlissingen zegt, dat die vervuiling al eerder be kend was en dat er toen ook maatre gelen zijn getroffen waardoor de kin deren niet meer bij de vervuilde ge deeltes van de speeltuin konden ko men. Volgens onze technische dienst liep het allemaal zo'n vaart niet, zegt wethouder Lourier. Gezonde geit Daarnaast zaten we met de ij- zersterke konditie van de speeltuin geit die al jaren op die plaats zijn da gelijkse maal gras eet en die kernge zond is. Ook de speeltuinbeheerder had in al die jaren geen ziektever schijnselen bij de spelende kinderen kunnen waarnemen. Dus bleef de Dat is de uitkomst van de leden raadpleging donderdag onder de horeca-leden van de voedingsbond .FNV. De bond deed ook vorig jaar niet mee aan de horeca-CAO. Volgens de voedingsbond CNV gaan jeugdigen tot 23 jaar tussen de 12 en 48 gulden per week minder ver dienen. Werknemers die al in dienst zijn behouden hun loon. De voedings bond FNV vreest echter dat de vele jongeren die in tijdelijk dienstver band in de horeca werkzaam zijn, in gewisseld gaan worden tegen goed kopere krachten. Van de 60.000 werk nemers in de horeca zijn er ongeveer 20.000 beneden de 23 jaar. Onvermijdelijk Volgens sekretaris J. Mul van de horecabond FNV was het onvermij- BRUSSEL. De tien E.G.-landen hebben besloten bij de V.S. te pro testexen en. te, vragen of het Ameri kaanse besluit de sankties tegen de Sowjet-Unie te verscherpen niet kan worden teruggedraaid, zo is in Brus sel vernomen. Zoals bekend hebben de V.S. het embargo op de levering van Amerikaanse uitrusting voor de aardgasleiding van Siberië uitge breid naar Amerikaanse bedrijven die in Europa werken en naar bedrij ven die in licentie goederen vervaar digen voor de pijpleiding. PARIJS. De te verwachten stijging van het aantal werklozen is op korte termijn het onbevredigendste aspekt van de konjunkturele ontwikkeling in West-Duitsland. Dit zegt de orga nisatie voor de ekonomische samen werking en ontwikkeling (OESO) in haar jaarlijks rapport over de West- duitse ekonomie. PEKING. Een foto van een pad destoelwolk die uitrijst boven een legeroefening in het noordwesten van China zou er wel eens op kunnen wijzen dat de Chinese krijgsmacht over tactische kernwapens beschikt, opperden westerse diplomatieke kringen in Peking. WASHINGTON. De Amerikaanse regering is van zins subsidie te verle nen voor de export van graan. De mi nister van landbouw van de VS, John Block heeft verklaard dat buitenland se afnemers tot vier procent korting kunnen krijgen. Het geld voor de sub sidies wordt gehaald uit het fonds voor goedkope voedselleveringen aan ont wikkelingslanden. Een definitieve be slissing is evenwel nog niet genomen. BURGH. Donderdagavond heeft de sportvereniging de jaarlijkse avond- fietsdriedaagse te Burgh-Haamstede afgesloten met de laatste rit door het fraaie natuurgebied van de Schouw- se Westhoek. Aan deze avonddriedaagse namen 219 enthousiaste fietsers deel. Ondanks de wisselende weer somstandigheden waarop de drie avonden werd gereden mag het ge heel weer als uitstekend geslaagd speeltuin mede op advies van de ou ders open. Toch advies Met de nieuwe alarmerende onder- zoekscijfers die nu bekend zijn ge worden verandert de zaak. Wethouder Lourier zegt toch weer advies te hebben gevraagd aan zijn technische dienst. Als die zegt dat het beter is om de speeltuin toch te slui ten in afwachting van de afgravings werkzaamheden, dan zullen we daar alsnog toe besluiten, aldus wethou der Lourier. Intussen spelen de Vlissingse kin deren nog een poosje door in de met cyanide en zwavel verontreinigde speeltuin. delijk dat de vakbonden akkoord zouden gaan met een verlaging van de jeugdlonen voor de nieuwe CAO. De werkgevers wilden aanvankelijk die drie lagere funktiegroepen in in komen achteruit laten gaan. De hore cabond FNV en de voedingsbond CNV zijn akkoord gegaan met een verlaging van de jeugdlonen om uit voering van dat voorstel te voorko men. Volgens Mul is het terugschroe ven van de loonsom in de horeca noodzakelijk in verband met de situ atie in die bedrijfstak. ZANDVOORT, 15-7. Het Bouwes- concern in Zandvoort is failliet. Deze week heeft de rechtbank in Amster dam het faillissement uitgesproken over de BV, die in de badplaats het Bouwes-hotel, het appartementen- komplex Bouwes Palace, het Dolfira- ma en een tankstation exploiteert. Het faillissement is aangevraagd door de firma Sigma Coatings en een partikuliere schuldeiser. De Haarlemse advocaat mr. drs. J. van der Haven, die tot curator is be noemd, zal aan de Amsterdamse rechter-kommissaris een voorstel doen om de onderneming voorlopig voort te zetten. Bij Bouwes Exploita tiemaatschappij BV werken onge veer 125 mensen. Zij zullen voorlopig in dienst kunnen blijven. Energieschuld De voortzetting van de energiele vering (het concern heeft een schuld van enkele tonnen aan het Zand- voortse energiebedrijf) is voorlopig geregeld, aldus de curator. Ook het Zandvoortse casino, dat in Bouwes Hotel is gevestigd, kan, han gende de afwikkeling van het faillis sement, blijven draaien. De Bouwes Exploitatiemaatschap pij BV werd in mei vorig jaar overge nomen door de Canadese zakenman Michael J. Hordo. Hij kondigde bij die gelegenheid grootse plannen aan om Zandvoort tot een „superbad plaats" te maken. LONDEN. De Britse minister van binnenlandse zaken, William White- law, heeft verrassend een grote, voor de herfst aangekondigde oefening bescherming-burgerbevolking in heel Groot-Brittannië moeten afge lasten daar veel steden uit protest te gen de stationering van kernwapens niet aan de omstreden oefeningen willen deelnemen. worden gezien mede de positieve reaktie van de deelnemers waaron der weer een groot aantal gasten die de Westhoek hiermee nog wat nader hebben leren kennen. Woensdagavond hadden de deelne mers aan de avondfietsdriedaagse af te rekenen met een onweersbui en en kele regenbuien waartegen zij zich met regenkleding hadden gewapend. (Zie foto). (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) NAIROBI. Een invasiemacht van Ethiopische militairen en Somali sche tegenstanders van het' regime- Barre beheerst na zware gevechten gedurende de afgelopen twee dagen twee steden aan de Somalische kant van de grens. Dit hebben westerse di plomaten in Mogadisjoe telefonisch meegedeeld. MOSKOU. Het wrak van het vlieg tuig van de Sowjet-luchtvaartmaat- schappij Aeroflot dat op 6 juli na het opstijgen van het vliegveld van She- remetyevo bij Moskou verongelukte, brandde volledig uit waardoor slechts een van de naar schatting 90 slachtoffers - een studente uit Sierra Leone - kon worden geïdentificeerd. Dit hebben diplomaten in Moskou meegedeeld. Vanwege de identifikatie-moeilijkheden zijn de lijken van slachtoffers uit West- Duitsland, Oostenrijk, Ierland en de Sowjet-Unie gekremeerd. WILLEMSTAD/DEN HAAG. De gouverneur van de Nederlandse An tillen, drs. B. M. Leito, heeft de de missionaire minister van arbeid en sociale zaken, Jules Eisden benoemd tot kabinetsinformateur. Eisden is lid van de Curagaose partij Man van premier Don Martina. PARAMARIBO/DEN HAAG. Sinds enkele weken worden dertig tot veertig Surinaamse burgers opg- leid om te worden ingelijfd in een volksmilitie. De burgers krijgen on der meer onderricht in het hanteren van wapens. WAHSINGTON. De komende nieu we Amerikaanse minister van bui tenlandse zaken, George Shultz, zal, zo hoopt men in Washington, meer eenheid brengen in de lijn van de Amerikaanse buitenlandse politiek. Door de hem toegeschreven zin voor teamgeest zal het in elk geval tot minder openlijk naar buiten gedra gen konflikten komen, zoals bij zijn voorganger Alexander Haig. Diens ambtsperiode werd gekenmerkt door persoonlijke spanningen tussen Haig, zijn ambtgenoot Caspar Wein berger van defensie, de vroeger vei ligheidsadviseur Richard Allen en diens opvolger William Clark. SCHIEDAM, 15-7. De gemeente Schiedam heeft door een computer- fout de afgelopen drie jaar zes mil joen gulden te weinig aan belasting ontvangen. De fout werd volgens een woord voerder van de gemeente in 1980 ge maakt bij het invoeren van compu tergegevens voor de berekening van de onroerend-goedbelasting. Bij twee panden verwisselde de compu ter de taxatiewaarde met het uit ne gen cijfers bestaande registratienum mer. Hierdoor heeft er drie jaar lang een verschil van twee miljoen gulden tussen de geraamde en de werkelijke belastingopbrengst bestaan. De ge meente Schiedam besluit in augustus hoe ze de zes miljoen gaat „terugver dienen". AMSTERDAM, 15-7. Bij een ver keersongeval in Amsterdam zijn donderdag de 68-jarige C. Kaper en zijn 74-jarige echtgenote R. Kaper- Put uit Zaandam om het leven geko men. De bromfiets waarop het echt paar reed werd bij het oversteken van de kruising Noordzeeweg- Australiweg geschept door een bestelbus. De vrouw was op slag dood en haar man bleek bij aan komst in het ziekenhuis te zijn be zweken. DEN BOSCH, 15-7. De 41-jarige Th. A. C. G. M. S. uit Drunen is donder dag door de rechtbank in Den Bosch veroordeeld tot een jaar gevange nisstraf voor elf gevallen van brandstichting in zijn woonplaats. De officier van justitie had ook een jaar geëist. S. zei wegens huwelijksproblemen aan de fles te zijn geraakt. In dron ken buien greep hij regelmatig naar zijn lucifers. Daardoor brandden be gin dit jaar onder meer het kantoor van gemeentewerken en een deel van het stadhuis van Drunen af. BEMMEL, 15-7. De 15-jarige Ingrid Kamminga uit Arnhem, die woens dag dood werd gevonden na bij een greppel langs de weg tussen Eist en Bemmel, blijkt te zijn gewurgd. Sektie door patholoog-anatoom dr. Zeldenrust heeft dit donderdag uit gewezen. Op grond van de resultaten van die sektie heeft de rijkspolitie verder het zeer sterke vermoeden, dat er sprake is van een zedenmis drijf. Ingrid Kamminga verdween maan dag spoorloos nadat zij van het zwembad in Eist op weg was gegaan naar kennissen in Bemmel. Twee da gen later werd zij door een voorbij ganger gevonden. Het meisje was vrijwel naakt. De politie zoekt nog steeds naar de kleren van Ingrid, een blauwe spijkerbroek, een gelokte blouse en sportschoenen, en naar haar fiets. Van de dader ontbreekt tot nu toe elk spoor. LONDEN. De Britse konservatieve regerling ligt ook na de Falklandoor- log in de gunst bij de kiezers. Gallup publiceerde woensdag een opiniepei ling waaruit blijkt dat wanneer nu verkiezingen voor het lagerhuis zou den plaatshebben, de konservatieven van premier Thatcher 46,5 procent der stemmen zouden krijgen. Labour zou het moeten stellen met 27,5 pro cent en de sociaal-demokratisch-libe- rale coalitie met maar 24 procent. MÜNCHEN, 15-7. De Nederlandse schrijver Guus Kuijer krijgt voor zijn boek „Krassen in het tafelblad" de Westduitse kinderboekenprijs voor 1982. Dit heeft de werkkring voor jeugdliteratuur in München woensdag meegedeeld. De prijs, waaraan een bedrag van 7.500 mark (ruim 8.000 gulden) is ver bonden, wordt op 10 november uitge reikt in Ulm. In West-Duitsland is het bekroonde boek uitgekomen onder de titel „Er- zaehl mir von Oma". ZATERDAG 17 JULI NED. 1: Kleuters brengen een be zoek aan de boerderij van Linda in de aflevering van Dag huis, dag tuin, dag opbergschuur en in de serie Mijn Huisdieren" maakt een guinees big getje zijn wensen kenbaar. In de Amerikaanse jeugdreeks Nitwits gaan Tyrone en Gladys een klopjacht op een rover aan. George Formby vertolkt de hoofdrol in de film Zetm op George. Spanning is te beleven aan de film in het avondprogramma met als titel Op zoek naar Charlotte Sutter. Sam is schuldig aan het feit dat zijn zus Charlotte meegegenomen wordt door de Indianen. Iedereen denkt dat ze dood is, maar Sam is er bijna zeker dat dat niet het geval is en gaat op zoek naar haar. Fiets 'm d'r in is de aflevering getiteld van de serie Te land, ter zee en in de lucht. Een woord van liefde is de Neder landse film getiteld met in de hoofd rol Willeke van Ammelrooy. Studio Sport besteedt dan nog aandacht aan de Tour de France en aan atletie kwedstrijden in London. In het jaarverslag 1980/1981 maakt de Fiom-Zeeland (hulpverlening aan ongehuwde moeders en alleenstaan de ouders) ook de beleidsvoornemens voor '82 en '83 bekend. Meer tijd en aandacht wil de afde ling besteden aan preventie-aktivi- teiten tot niet-gewenste zwanger schappen, aan het aktiveren en sti muleren van zelfhulpgroepen van al leenstaande ouders, aan aandacht voor kinderen van alleenstaande ou ders en aan de samenwerking met an dere welzijnsinstellingen in Zeeland. Omdat de Fiom ervan uit gaat dat maatschappelijke faktoren dikwijls een belangrijke rol spelen bij het ontstaan van problemen rond zwangerschap, zal zij de struktuele hulpverlening mede-stimuleren, sa men met de betrokkenen en andere welzijnsinstellingen. Veel is tot stand gekomen met de doelgroep-vrije-willigsters, die waar mogelijk wordt uitgebreid. Van groot belang acht de Fiom dat men sen eigen initiatief tonen bij het trachten te veranderen van hun maatschappelijke situatie. Speciale kennis In april van dit jaar bestond Fiom- 72 Vraagt u mijn advies, dan is volgens mij maar één weg: scheiding En op nieuw beginnen met die meneer X, de weduwnaar. Naar mijn volle overtui ging zult u met die man gelukkig kun nen wordea Uw eerste huwelijk ver geet u binnen redelijke tijd, omdat u uw aandacht moet verdelen tussen uw kind, dat straks geboren wordt, en uw nieuwe echtgenoot In verwarde toestand keerde Hannie Boerée terug naar haar hoteL Want hoewel de psychiater veel van haar zelfbeschuldiging uiteengerafeld had, bleef er een onbevredigend gevoel achter. In feite heb ik mijn man be drogen: willens en wetens. De gevol gen zijn niet uitgebleven. Maar waar om is die stommeling dan ook niet naar een specialist gegaan? Dan zou alles ongetwijfeld heel anders gelopen zijn. De volgende dag reisde Hannie naar Roosendaal Omdat ze van zo ver kwam, werd ze terstond tot de patiënt toegelaten, temeer ook omdat hij goed vooruitging en waarschijnlijk binnen enkele dagen weer naar huis zou mo gen gaan. Het weerzien was treffend Zonder zich van de andere vijf mannelijke pa tiënten op de zaal wat aan te trekken, omhelsden ze elkaar op heftige wijze en het duurde enige tijd, voor ze tot zichzelf kwam Met zijn hand in de hare zat ze naast zijn bed „Mijn liefste", zei hy zacnü met een schittering in zijn ogen, „wat NED. 2: De Bijbelse figuren Jacob en Ezau vormen het middelpunt in het programme Verhalen uit de bij bel. Gewapende Escorte is de titel van een speelfilm. Het verhaal speelt zich af in 1905 in het toenmalige Brits Indië tijdens het slaags raken van Moslims en Hindoes. De pas overle den akteur Kennet More vertolkt in deze film de rol van Kapitein Scott die het klaarspeelt de jonge Hindoe prins Kishnan uit het door rebellen belegerde paleis te redden. Voor het slapen gaan volgt nog een spannende thriller van niemand minder dan Al fred Hitchcock, getiteld The 39 steps. In deze film raakt een argeloze thea terbezoeker in moeilijkheden als hij door de politie verdacht wordt van moord. ZATERDAG 17 JULI NED. 1: 15.30 Nieuws; 15.32 Dag huis, tuin en opbergschuur; 15.45 Mijn huisdieren; 15.55 Nitwits; 16.10 Zet 'm op George; 18.20 Nieuws voor doven; 18.58 Nieuws; 19.00 Pluto, Do nald en de pinquin; 19.15 Op zoek naar Charlotte Sutter; 20.35 Te land, ter zee en in de lucht; 21.37 Journaal; 21.55 Een woord van liefde; 23.45 Journaal; 23.50 Nieuws voor doven; 23.55 Studio Sport. NED. 2: 13.00 Nieuws voor doven; 18.45 Toeristische tips; 18.54 Bere- boot; 18.59 Alfons; 19.10 Zo moeder, zo dochter; 19.35 Verhalen uit de bij bel; 20.00 Journaal; 20.27 Gewapende escorte; 22.05 Hier en nu; 22.45 Tot besluit; 23.00 Journaal; 23.05 Nieuws voor doven; 23.10 The 39 traptreden. ZONDAG 18 JULI NED. 1: U zij de glorie zendt van avond de hoogtepunten van het afge lopen seizoen uit. In Ja natuurlijk komt de voortplanting van bloemen en planten aanbod. Een in werkelijk heid gebeurde geschiedenis staat mo del voor de Franse tv film Fatale twijfel. Hierin wordt de strijd uitge beeld van een moeder Marie José Nat, die geslingerd wordt tussen ver trouwen en twijfel aan haar zoon, door pressie van buitenaf. Onder lei ding van Christopher Seaman en met solistische medewerking van Emmy Verhey voert het Utrechts Symfonie Orkest het vioolconcert in D van Bee thoven uit. NED. 2: Kliekje een vuilnisbak- kenhond is de titel van de film van vanmiddag waarin Charlie Chaplin de hoofdrol vertolkt. Vocale presta ties komen aan de orde in Bejaarden- zangconcours 1982. De VPRO schetst in de dokumentaire De geschiedenis van de science fiction-speelfilm, de geschiedenis van dit genre film. Hierna komt de sf film Invasion of Zeeland lO jaarén in die tijd is speci ale kennis, kunde en ervaring op haar doelgebied opgebouwd, die zij ten dienst stelt van anderen. Die „eerste-raad"-funktie wil de Zeeuwse afdeling veel meer dan tot nu toe uit de verf laten komen. Een belangrijke taak acht zij ook de service-funktie, zowel materieel (folders, studiemateriaal, rapporten e.d.) als wel imaterieel (samen met andere welzijnsinstellingen groepen opzetten, helpen opzetten van aktivi- teiten en voorzieningen elders in Zee land enz.). Vragen In het jaarverslag worden een aan tal vragen genoemd, waarmee cliën ten een beroep op Fiom-Zeeland de den, zoals: afbreken van een zwan gerschap, afstand ter adoptie van een kind, vragen van medische en finan ciële aard, rond huisvesting, opna me, realisering één ouderzijn, rela tieproblemen t.a.v. een vriend, en van besluitvorming. Fiom-Zeeland zetelt in Middel burg, Loskade 17, tel. 27311. fijn, dat je er bent Nu ben ik spoedig beter en kan ik naar huis gaan. Hoe gaat het met jou en met- hij boog zich naar haar toe - onze baby?" „O, heel goed, Gerard. Gelukkig weL Maarik ben niet meer in Haar lem". „Niet meer in Haarlem?" Hij keek opeens verschrikt „Bedoel je, dat jedat jullie Ze knikte. „Nadat jij belde, heb ik alles verteld. Een schoonzuster van me heeft ons in Den Haag gezien. We liepen hand in hand. We hebben geen scène gemaakt mijn man en ik. Füp is niet iemand om te gaan schreeuwen of smijtea Hij ging naar beneden, naar de zaak. Ik heb m'n koffers gepakt en ben naar een hotel gegaan. In Utrecht" De man in het bed boog zich naar zijn nachtkastje en haalde er een bos sleu tels uit „Hier. Dit zyn de sleutels van m'n huis. Het is vanaf dit ogenblik ook het jouwe. Zodra ik beter ben, kom je me halea Ik zal zorgen voor jou en ons mind. Aan de mensen heb ik maling En als je gescheiden bent gaan we trouwen". Ze schudde haar hoofd. „Flip wil niet scheiden, Gerard. Wat doen we er aan?" „Waarom wil hy niet scheiden? Je wilt toch niet zeggen, dat hij je weer terug wil?" „Dat wil hij juist weL Morgen moetik mijn advokaat meedelenjioe ik er over denk. Wat moet ik antwoorden?" „Je gaat natuurlijk niet meer naar Advertentie Aanleg Elektr.- en waterinstallaties Verkoop en reparaties Elektrische apparaten Radio-apparatuur Televisie - Video - enz. the body Snatchers. Dr. Miles treft na zijn terugkeer heel wat stadgeno ten in geestelijke disorde aan. Ze be weren niet getrouwd te zijn met de vrouw of man, waarmee zij als het ware gehuwd mee door het leven gaan. Dit alles heeft te maken met wezens uit de ruimte. ZONDAG 18 JULI NED. 1:15.30 Tour de France; 18.20 Nieuws voor doven; 19.00 Nieuws; 19.05 Rollebol; 19.10 Hoogtepunten uitU zij de glorie"; 19.45 Ja natuur lijk extra; 20.35 Fatale twijfel22.05 Emmy -Verhey speelt Beethoven; 22.55 Journaal; 23.00 Nieuws voor do ven. NED. 2: 13.00 Nieuws voor doven; 15.30 Nieuws; 15.35 Kliekje, een ras- vuilnisbakkenhond; 16.15 Bejaar- denzangconcours; 18.35 Ti-ta- tovenaar; 19.00 Studio sport; 19.55 Lotto; 20.00 Nieuws; 20.10 H.V.; 20.15 De geschiedenis van Science fiction film; 21.15 Invasion of the body snat chers, Amerikaanse speelfilm; 23.10 Journaal; 23.15 Nieuws voor doven. MAANDAG 19 JULI NED. 1: Swiebertje vindt het werk als huishoud(st)er van de burge meester toch niet zo fijn als hij wel had gedacht. Er worden echter al snel pogingen ondernomen een nieuwe huishoudster te vinden Gaslicht het bekende toneelstuk van Patrick Hamilton wordt op het scherm ge bracht met in de hoofdrollen Christi ne Ewert, Carol Linssen en Kees Brusse. Het verhaal speelt zich af in Engeland ten tijde van Koningin Vic toria. Een vrouw raakt in alle staten van ontreddering door allerlei angstaanjagende gebeurtenissen in haar huis. Haar man suggereert dat zij symptomen van krankzinnigheid vertoond. Roermond staat dit keer centraal in Kerkepad '82. Eddy Bec ker neemt hierna de presentatie op zich van de quiz Cum Laude. NED. 2: Dieren die het moeten heb ben van slimheid in plaats van hun snelheid staan centraal in de afleve ring van Dieren in beweging. Shelley vindt het een sport op zijn nieuwe huis in te richten. Fran kan zijn en thousiasme beslist niet delen in deze aflevering. Delmelza maakt zich zor gen over de afloop van het proces in Poldark. Elke dat is er een is de titel van tv spel van de hand van Max Dendermonde. In dit spel staat het probleem van alkoholisme centraal. Marja Habraken vertolkt de rol van Edith een jonge vrouw die verslaafd is aan de drank. In dit spel wordt ge toond met elke problemen een alko- holikus worstelt. De uitzending wordt besloten met een verslag van de Tour de France. MAANDAG 19 JULI NED. 1: 13.00 en 18.20 Nieuws voor doven; 18.58 Nieuws; 19.00 Rollebol; 19.05 Swiebertje; 20.00 Gaslicht; 21.37 Journaal; 21.55 Kerkepad; 22.20 Cum Laude; 22.45 Tot besluit; 23.00 Socutera; 23.15 Journaal; 23.20 Nieuws voor doven. NED. 2:16.00 Tour de France; 18.30 Tour de France; 18.54 Bereboot; 18.59 Dieren in beweging; 19.25 Shelley; 20.00 Journaal; 20.27 Achter het nieuws; 21.00 Poldark; 21.50 Theater thuis: elke dag is er een; 22.55 Jour naal; 23.00 Nieuws voor doven; 23.05 Tour de France. Door HENK VAN HEESWIJK hem terug. Het kind, dat je draagt, is van ons beiden. Dat lijdt geen twijfeL Ga naar mijn huis, ons huis vanaf dit moment Ik zal voor je zorgen. Moetje geld hebben?" Ze schudde haar hoofd. „Ik heb voor lopig nog geld genoeg Dat is het pro bleem niet Maar wat moet ik morgen mijn advokaat antwoorden?" „Nou, logisch. Dat je niet meer bij hem terugkeert en wilt scheiden. Wat wil je anders? Houd je soms nog van Flip?" „Welnee, natuurlijk niet Vraag niet naar de bekende weg, Gerard, want jij bent het dat weetje. Dacht je, dat ik je anders toegelaten zou hebben in mijn hotelkamer? Mij dunkt, dat moet toch voldoende antwoord zija Of niet?" „Natuurlijk, liefste". „Dat is tevens de reden, dat ik nog niet naar Etten ga. Voorlopig blijf ik dus in mijn hotel in Utrecht Jij kimt nu wel zeggen: ik heb maling aan de men sen, maar ik denk nu in de eerste plaats aan jouw reputatie. Etten ligt in Bra bant en daar denkt men over een aan gelegenheid als de onze anders dan boven de rivieren. Ik heb al lang begre pen, dat jij katholiek bent, praktise rend katholiek. Wat zal de pastoor er van zeggen, als hij achter onze escapa des komt? Dan ziet het er niet mooi voor je uit Daarom doen we niets over ijld, maar zullen alles rustig bekijken en overwegen als verstandige, volwas sen mensen". (wordt vervolgd) UTRECHT, 15-7. De voedingsbond FNV wordt geen partij bij de nieuwe horeca-CAO. De bond vindt het onverteerbaar dat de jeugdlonen in die CAO, waar de horecabond FNV en de voedingsbond CNV in principe mee akkoord zijn, omlaag gaan.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 5