Landbouw heeft niet veel klachten, over het weer Grootscheepse zoekaktie naar sportvisser ZEELAND MASSAAL IN DE SLAG TEGEN BACTERIEVUUREXPLOSIE Optimistische verwachtingen Warm-vochtig weer speelt ziekte in de kaart AUTOBEDRIJF ISTA L. A. ISTA 4 ■MÜ U 1 SCHOUWEN-DUIVELAND. De graanverbouwers, die over enkele weken kunnen gaan oogsten, kunnen zoals het er nu voorstaat een redelijke oogst verwachten. De akkerbouw ziet uit naar wuivend tarwe, zoals op deze archief opname. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) DEN HAAG, 15-7. De Nederlandse veehouderij en ak kerbouw als totaliteit hebben niet zo erg veel klachten over het weer van de afgelopen maanden en de invloed daarvan op hun produktie. Veeleer heeft men, wat die produktie betreft, nogal optimistische verwachtingen. Dit blijkt bij navraag bij verschillende afdelingen van het Landbouwschap. Regionale uitzonderingen zijn er natuurlijk wel. Wie in mei, juni of ju li de hagel over zijn land zag komen staat natuurlijk niet te juichen. Deze week, woensdagavond, heeft de ha gel vooral toegeslagen op agrarische bedrijven in Noord-Brabant. Een verzekeringsmaatschappij in Den Haag, de Hagel Unie, verwacht uit die provincie 75 schademeldingen. Ze beschouwt dat nog als „routine" en niet als zo uitzonderlijk als de hon derden meldingen, die ze uit verschil lende delen des lands binnenkreeg na de buien in mei en juni. KORTE BERICHTEN UIT HET BINNENLAND PRETORIA. Twee Zuidafrikaanse generaals en twee hoge funktionaris- sen behoren tot de 12 mensen die woensdag zijn omgekomen bij een botsing in de lucht tussen een mili tair vliegtuig en een burgertoestel bij Pretoria. Dit is woensdag van officië le zijde bekendgemaakt. LIMA. Een gewapende groep die geleid werd door drie vrouwen, heeft in een afgelegen stad in het Andesge- bergte de burgemeester en een zaken man vermoord, zo heeft de Peruaan se minister van binnenlandse zaken meegedeeld. NEW DELHI. Op de Ganges is een boot gekapseisd in de buurt van de stad Mirzapur. Er zijn vermoedelijk 20 mensen verdronken. Het schip had meer dan 40 personen aan boord. Het kapseisde doordat het te zwaar bela den was. SAN SALVADOR. Guerrillastrij ders hebben een serie bomaanslagen gepleegd en minstens dertien perso nen in een hinderlaag gedood, aldus een mededeling van militaire autori teiten in El Salvador. BRUSSEL. D e Belgen hebben vorig jaar 19.770 miljard sigaretten gerookt, 1,2 procent meer dan in 1980. Er werd vorig jaar in de Belgische tabaksindu strie 35.070 ton tabak verwerkt Dat is een kleine 500 ton meer dan een jaar eerder. Bij de veehouders in Noord- Holland, die eerder dit jaar en ook de laatste dagen weer met droogte te kampen hebben gehad, is het opti misme ook niet bijster groot. Terwijl kollega's elders in het land naar waarheid hebben kunnen getuigen dat „het gras de koeien de bek in groeit" moesten en moeten zij hun dieren bijvoeren met aardappelaf- val. Maar in het algemeen staan de Ne derlandse akkerbouwgewassen er goed voor en verkeren de Nederland se melkkoeien in een gunstige ruw- voerderpositie. In de tuinbouw is het ekonomisch gezien helemaal mis doordat het teeltkundig veel te goed is gegaan. De felle zon van de afgelopen dagen heeft de groenten en bloemen zo uit bundig laten groeien dat er in deze vakantietij d met weinig klanten haast niets meer aan te verdienen is. Graanverbouwers De graanverbouwers, die over een week of drie hopen te gaan oogsten, kunnen zoals het er nu voorstaat een redelijke opbrengst verwachten. Het gewas heeft tot nu toe maar weinig last gehad van ziektes. De grote warmte van de afgelopen dagen heeft, doordat de korrelvorming al HONGKONG. Vietnamese boot vluchtelingen worden bij aankomst in Hongkong voor onbepaalde tijd ge detineerd, zo hebben de autoriteiten donderdag meegedeeld Een ambte naar van justitie zei dat de maatregel is bedoeld om Vietnamese vluchtelingen af te schrikken JAKARTA. De Indonesische auto riteiten hebben het vliegvérkeer bo ven West-Java voor onbepaalde tijd verboden. Het verbod houdt verband met het onlangs bijna neerstorten van vliegtuigen door brandend as uit de werkende vulkaan de Galaung- gung op Java. Vermiste zat rustig bij familie BUftGHSLUIS, 15-7. De sportvis- ser J. N. uit Vlaardingen heeft don derdag heel wat opschudding teweeg gebracht in de kringen van het red dingwezen. Hij was woensdagoch tend met zijn speedboot uit de Schelphoekhaven weggevaren naar het zeegebied voor Schouwen om te gaan vissen. Donderdagmorgen bleek dat de trailer met auto nog in Schelphoek stond. Toen naar zijn huis werd ge beld (via kentekenopvrage door de politie) en aldaar geen antwoord werd gekregen, werd alarm gesla gen. Uit Burghsluis vertrok de snelle, reddingboot Dolfijn, uit Noordland-'i haven de President Jan Leis, uitl Ouddorp de eveneens snelle bootl Grient en uit Stellendam de Zee een heel eind gevorderd was, geen ongunstige invloed gehad. Aardappels en suikerbieten Aardappelen en suikerbieten staan er ook goed bij, al zal het lot van die gewassen nog voor een belangrijk deel bepaald worden door het weer in de komende maanden. Voor sui kerbieten is vooral het weer in sep tember belangrijk. Reeds aan de gang is de oogst van konservenerwten en -bonen. In som mige gebieden hebben verbouwers daarvan incidenteel met tegenvallers te maken. Misschien is dat nog een gevolg van het koude weer in de zaai tijd. KORTE BERICHTEN UIT HET BINNENLAND ROTTERDAM. Een woontoren, ho tels, kantoren, winkels en horeca- voorzieningen moeten de bebouwing gaan voltooien van het Rotterdamse Weena. LEEUWARDEN. De rechtbank in Leeuwarden heeft donderdag de rij- wielfabriek Van der Sluis B.V. te Boelenslaan failliet verklaard. De 54 werknemers van het bedrijf waren al eerder op straat komen te staan. Het bedrijf raakte vlak na een brand in het bedrijfspand in zware financiële moeilijkheden. De verzekering wei gert tot nu toe de schadeclaim van zes miljoen gulden uit te betalen. Er bestaat nog onduidelijkheid over de oorzaak van de brand. DEN HAAG/AMSTERDAM. Het gerechtshof in Den Haag heeft don derdag bepaald, dat het krakpand de Lucky Luijk in de Jan Luijkenstraat in Amsterdam ontruimd moet wor den. daarmee heeft het hof het von nis in kort geding van de president van de rechtbank in Den Haag van 4 december van het vorig jaar bekrach tigd. EMMEN. Ongehuwde ambtenaren die in gemeentedienst zijn van de ge meente Emmen krijgen in het ver volg dezelfde rechten als hun gehuw de kollega's waar het gaat om buiten gewoon verlof. B. en w. besloten don derdag ongehuwde ambtenaren die duurzaam samenwonen in voorko mende gevallen buitengewoon verlof te verlenen. Hiermee loopt de ge meente Emmen vooruit op landelijke richtlijnen. DEN HAAG. De gemeente Den Haag kan dit jaar 2358 woningwet woningen gaan bouwen in stadsver nieuwingsgebieden. Dat zijn 322 wo ningen meer dan het contingent dat de minister van volkshuisvesting voor dit jaar beschikbaar had gesteld. Dit aantal zal in mindering worden gebracht op het contingent voor 1983. DEN HAAG. Het aantal mensen van vijftien jaar en ouder dat het af gelopen jaar (april '81-april '82) is gestopt met roken, is verdubbeld in vergelijking met voorgaande jaren, in de periode '78-'81 nam het aantal rokers af met twee procent, het afge lopen jaar met 325-duizend, wat neer komt op vier procent. Dat blijkt uit een NIPO-enquête, waarvan de gege vens donderdag bekend zijn gemaakt door de Stichting Volksgezondheid en Roken. Uit de resultaten, blijkt dat het aantal niet-rokers boven de vijftien in '82 63 procent van de be volking uitmaakte. AMERSFOORT. De hypotheekak te die de koper van een woning bij een notaris moet laten opstellen, is te duur. Dit stelt de vereniging Eigen Huis uit Amersfoort donderdag na de verschillende diensten en de daarbij horende tarieven van het notariaat onder de loep te hebben genomen. RENESSE. Twee yuca's in de tuin van mevrouw J. Boot-van Klooster dragen grote bloemen. Veertien dagen geleden ontdekte mevrouw Boot voor het eerst dat de planten begonnen te bloeien en inmiddels zijn ze tot verschillende deci meters uitgegroeid. De bewoonster van Huize Vasthi heeft de yuca's al jaren in haar tuin staan, maar heeft de bloemenpracht nog maar zelden waargeno men. „Alleen bij heel mooie zomers dragen de planten bloemen", vertelt ze. Een mooi gezicht, deze bloeiende yuca's, die in de volksmond tuinlelies wor den genoemd. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) UTRECHT. Op de kandidatenlijst van het P.v.d.A.-gewest Utrecht voor de kamerverkiezingen van 8 septem ber neemt het tweede-kamerlid Hein Roethof een niet-verkiesbare, vierde plaats in. De gewestelijke vergade ring koos woensdagavond oud-minis ter Marcel van Dam als eerste kandi daat achter lijsttrekker Joop den Uyl. Na Van Dam werd het zittende kamerlid Elske ter Veld gekozen. AMSTERDAM. Het merendeel van de politieke partijen in de Amster damse gemeenteraad is fel gekant te gen de plannen van minister Garde niers van volksgezondheid in het ka der van de beddenreduktie bij zie kenhuizen het gehele Slotervaartzie- kenhuis met 664 bedden te sluiten. ZIERIKZEE, 15-7. Er wordt in Zeeland hard gewerkt aan de bestrijding van de bacterievuurexplosie, een epi demische ziekte die fruitbomen (met name perebomen) en diverse soorten struiken zoals mei- en vuurdoorns en cotoneasters aantast. Volgens mr. J. Oggel van de Zuid westelijke Landbouw Maatschappij (Z.L.M.) wordt er op dit moment gesnoeid, gehakt en verbrand waar mogelijk is. Het is de bedoeling de bestrijding nog gerichter en grootscheepser uit te voeren door zo snel mogelijk met gro te groepen vrijwilligers, meest boe ren en fruittelers die aangesloten zijn bij de drie zuidelijke landbouworga nisaties, de besmette haarden in de diverse delen van de provincie aan te pakken. De plantenziektekundige dienst in Zeeland heeft een extra man aangesteld die de groepen zal gaan begeleiden. Regeringssteun? De grootste handicap bij de bestrij- I fl| - ari- ^il aga r 4 'v SS3 fel 1 1 Sr 3 -!+-■< 1 1 manspot. Tevens stegen van het ma rinevliegveld Valkenburg twee Nep tunes op om eveneens te gaan zoeken. De zoekaktie werd te 12.30 juur be gonnen en toen er nergens iets te bespeuren viel werd het ergste ge vreesd. Totdat N. zich bij de politie meldde Hef was inmiddels 16.00 uur gewor den. Gebleken was dat de sportvisser niet naar de Schelphoek was terugge varen, maar naar de omgeving cam ping Roompot op Noord-Beveland en zich daar bij zijn met vakantie ver toevende familie voegde. Het was be ter geweest als hij woensdagavond de politie had meegedeeld dat zijn trailer auto in Schelphoek ston den, maar dat de eigenaar zich niet meer op zee bevond. De Kustwacht, de politie en de be manningen der reddingboten vragen de sportvissers vriendelijk, doch zeer dringend, zich in dergelijke gevallen af te melden bij de politie. Advertentie te Oosterland dealer van: Austin, Rover, Triumph, Land- en Rangerover, Subaru goed geoutilleerde servicewerkplaats reparatie carrosserie spuitinrichting ML en tectylbehandeling erkend inbouwstation gasinstallatie (Landi den Hartog) takel- en bergingsbedrijf St. Joostdijk 41, tel. 01114-1495 ding van het bacterievuur blijft ech ter het gebrek aan geld. Dit groot scheeps aanpakken van bacterievuur vergt veel extra inzet van mankracht en materieel, aldus Oggel. Dat moet op de een of andere manier betaald worden. De landbouworganisaties hopen daarbij op steun van de zijde van de regering. De bestrijding van het bacterie vuur is niet alleen in het belang van de fruitteelt, maar dient ook het al gemeen belang, meent Oggel. Ook Staatsbosbeheer heeft extra mensen ingezet voor de bestrijding van deze ziekte. Deskundigen zijn momenteel bezig met het inventari seren van de aangetaste gebieden, al dus ir. W. van der Hoofd van Staats bosbeheer. De hoge temperatuur en het vochtige weer spelen het bacte rievuur in de kaart. De ziekte kan zich daardoor razendsnel versprei den. regering financiële Ise werk- van her- Minister erklaarde buitelan- nd SCHAREN DIJKE. Op het Grevelingenstrand bij het Koepeltje te Scharendiike, waar veel gezinnen pozen vanwege het afgeschermde spartelbadjestaat een keurig toiletgebouwtje. met kinderen ver- (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode, Flitsen uit het buitenlui BONN. De Westduidtse heeft woensdag besloten steun te geven aan buitenlanjd: nemers die naar hun land komst willwn terugkeren. Heinz Westphal van arbeid v dat de Bondsrepubliek geer ders meer kan opnemen. PARUS. Ongeveer 80 Pollen, leden van het vakbond Solidariteit met hun gezinnen, zijn kort geleden in Frank rijk aangekomen. Zij willen asiel, zo heeft een organisatie die ziich bezig houdt met de opvang van politieke vluchtelingen donderdag in Parijs meegedeeld. Volgens een woordvoer- der zijn er op korte termijn nog eens 200 Polen te verwachten. MOSKOU. De Amerikaïnse echt genotes van twee Russische honger stakers hebben van de Russische am bassade in Washington geeri visum ge kregen voor een bezoek aanjde Sovjet- Unie. Dit heben Joeri Balowlenkov en Sergei Petrov donderdag gezegd, die respectievelijk 65 en 44 dagen weige ren te eten om gedaan te krijgen dat ze naar de Verenigde Staten mogen emi greren. MOGADISCIO. Na de slag van dins dag en woensdag bij het dorp Ballan- bale, 4Ö0 kilometer ten noordwesten van Mogadiscio, tussen Ethiopische en Somalische troepen, lijkt de rust aan het front on de Ogaden te zijn weerge keerd. Volgens radio Mogadiscio zijn bij Ballanbale 60 Ethiopische soldaten gedood en velen gewond. De strijd kostte volgens deze bron 3 Somali sche militairen het leven. BRUSSEL De Belgische regering moet meer bezuinigen om de econo mie in het goede spoor te krijgen, zo staat in een voorlopig rapport van het internationale monetaire fonds (IMF). Het bezuinigingsprogramma van de regering Martens is een stap in de goede richting, maar er moet meer worden gedaan. Vooral de overheids uitgaven dienen te worden vermin derd. NAPELS. Het hoofd van de mobiele eenheid van Napels, Antonio Amma- turo, is donderdag in het centrum van de stad doodgeschoten, zo heeft de politie meegedeeld. LA PAZ. HetBolivaanse opperbevel heeft donderdag aangekondigd dat er spoedig algemene verkiezingen ge houden zullen worden om het demo cratiseringsproces, dat in juli 1980 abrupt werd onderbroken, weer op gang te brengen. 4 4

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 4