Gereformeerde Gemeente in Zierikzee bestaat halve eeuw Clavecimbel- en orgelspel St. Nicolaaskerk Brouw Buitenkant Grote Kerk geheel gerestaureerd Herdenkingsdienst: dinsdag 20 juli STREEKNIEUWS Kort geding SVO tegen vervoersbond FNV Werkgevers over energiediskussie Windhoos treft circustent in Nijmegen Visserijdagen Bruinisse i ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE vrUdag 16 iuii ma Nr. 23148 ZIERIKZEE, 15-7. Het kerkgenootschap De Gerefor meerde Gemeente in Zierikzee bestaat vijftig jaar. Deze groepering, die gevestigd is in het kerkgebouw in de Sint Domusstraat, werd op 7 juli 1932 geïnstitueerd door wij len ds. Vreugdenhil uit Bruinisse. ZIERIKZEE. Een pakhuis in de Sint Domusstraat werd destijds omgebouwd tot kerk voor de Gereformeerde Gemeente te Zierikzee. Het gebouw was tien tallen jaren in gebruik. In februari 1981 kon een nieuw gebouwde kerk, die op dezelfde plek herrees, in gebruik genomen worden. Op de foto: het voormali ge kerkgebouw. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Aanvankelijk werd dit genoot schap gevormd door leden afkomstig uit de toenmalige Oud Gereformeer de Gemeente, gevestigd in een kerk gebouw in de Lange Nobelstraat. De leden van de Gereformeerde Ge meente bouwden in eigen beheer een pakhuis in de Sint Domusstraat om tot kerk. Nog in datzelfde jaar van de institutie kon dit gebouw in gebruik worden genomen. In 1956 sloot de ge meente zich aan bij het verband van de Gereformeerde Gemeente in Ne derland. Dit kerkverband werd in 1981 echter verlaten vanwege een scheuring door predikantsverschil- len die zich in deze kerkformatie voordeden. Zelfstandige kerk De Gereformeerde Gemeente in Zierikzee vormt in wezen een zelfstandige kerk, maar sympathi seert thans met de Oud Gereformeer de Gemeenten in Nederland. Een kerkformatie met deze laatste ge noemde Gemeente in de nabije toe komst wordt overwogen. De Gereformeerde Gemeente Zie rikzee heeft in de afgelopen vijftig jaar geen eigen predikant gehad. En kele malen werd een beroep uitge bracht, echter zonder resultaat. Ouderling de heer C. van Westen: vijftig jaar ambtsdrager. BROUWERSHAVEN, 16-7. In de St. Nicolaaskerk te Brouwershaven geeft Gerard Dekker volgende week dinsdag 20 juli een koncert op orgel en clavecimbel. Gerard Dekker werd geboren te Utrecht. Hij ontving zijn muzikale opleiding achtereenvolgens aan het Nederlands Instituut voor Katholie ke Kerkmuziek te Utrecht (laureaat orgel en koordirektie), het Brabants Conservatorium te Tilburg (piano en theorie der muziek) en het Amster- damsch Conservatorium (einddiplo ma solospel clavecimbel). Hij begon zijn loopbaan als pianist, organist en koordirigent, maar se dert 1964 heeft hij zich uitsluitend op het clavecimbel- en orgelspel toege legd, waarbij zijn specialiteit in het vertolken van de muziek der oude meesters bijzonder opvalt. Zijn or- Gerard Dekker gelrepertoire omvat echter werken uit alle stijlperioden. Recitals Hij is vooral bekend geworden door zijn talrijke recitals voor de ra dio, waarin hij oude muziek vertolk te in de oorspronkelijke stemmin gen. Hij trad herhaaldelijk op voor de televisie in Nederland en Duits land. In november 1975 vertegen woordigde hij op uitnodiging van de Nederlandse Bachvereniging de pro vincie Noord-Brabant in de Orge lelfsteden (serie Bach-koncerten door heel Nederland). Als clavecimbel-solist trad Gerard Dekker zeer veelvuldig op met het strijkorkest Amsterdam Sinfonietta. Ook bij andere orkesten, zoals het Brabants Orkest, het BRT Kameror kest en het Brabants Kamerorkest, was hij solist. Met Concerto Amster dam legde hij een cyclus van clave- cimbelorkesten van J. S. Bach vast voor de NCRV-radio. In het kader van het Holland Festival trad hij op met het Amati Ensemble Berlin in het Concertgebouw te Amsterdam. Met Amsterdam Sinfonietta maakte hij radio-opnamen van de orgelkon- certen van G. F. Handel. Gerard Dek ker maakt veel kamermuziek in di verse kleine ensembles. Zij clavecimbel- en orgelspel werd ook op grammofoonplaten vastge legd en wel bij de merken kro klas siek en His Master's Voice. Naast zijn uitgebreide koncert- praktijk is Gerard Dekker verbon den aan het Brabants Conservatori um te Tilburg als hoofdvakdocent clavecimbel, interpretatie en basso continuo. Het gebrek aan predikanten in de ze groepering is er ongetwijfeld de bet aan dat een relatief klein genoot schap in Zierikzee het zonder eigen predikant moet stellen. Offerzin Blijk van offerzin en liefde voor het instituut betoonden de leden van de Gereformeerde Gemeente te Zie rikzee toen het oude kerkgebouw en kele jaren geleden aan nieuwbouw toe was. De nieuwe kerk op dezelfde plaats in de Sint Domusstraat her rees, voornamelijk financieel moge lijk gemaakt uit eigen middelen: ren teloze leningen en schenkingen van de leden. De nieuwbouw vergde een bedrag van ongeveer 750.000,—. Op 12 februari 1981 werd het nieuwe kerkgebouw officieen in gebruik ge nomen. Niet alleen de Gereformeerde Ge meente heeft een vijftigjarig bestaan te herdenken; ouderling de heer C. van Westen (88) kan terugzien op een halve eeuw ambtsdrager zijn in deze kerk, een funktie, die hij tot op he den nog steeds bekleedt. Dinsdagavond 20 juli hoopt men dit alles te herdenken in een speciaal belegde herdenkingsdienst, waar ds. M. Pronk uit Dordrecht in hoopt voor te gaan. Deze dienst begint om 19.30 uur, uiteraard in het eigen kerkge bouw van de Gereformeerde Ge meente te Zierikzee, in de Sint Do musstraat. HAAMSTEDE Volle bak bij Ring Promotion 2 Het is donderdag bij het tweede Ring Promotion-gebeuren in de Ring van Haamstede bijzonder druk ge weest, volgens omwonenden de druktste dag uit al die vijf jaar dat deze bestaat. Maar daar wil het bestuur niet aan geloven. Zeer velen, bruin verbrand in de af gelopen dagen, hebben gedacht om het hete, brandende zand langs het strand eens voor wat anders te ver wisselen en togen daarom naar de Ring Promotion. Rijen auto's stonden in en buiten het dorp geparkeerd. Voor de vrolij ke noot zorgde ditmaal het duo Joh- ny en Rita, dat vooral de kinderen gezellig bezig hield. - Grote trekpleisters waren -verder, het schapenscheren en dé poppen kast. Het laatste half uur trok een hoosbui over het dorp, die iedereen met grote snelheid huiswaarts deed keren. RENESSE Na botsing doorgereden Een geparkeerd staande auto bij camping ,,De Wildhoek" van J. v. H. uit West-Duitsland werd donderdag door een passerende wagen aangere den. Na de aanrijding reede de auto mobilist door. J. v. H. die dit toeval lig zag gebeuren, noteerde het kente ken, en na onderzoek bleek deze au tomobilist J. S. uit Nieuwerkerk te zijn. KERKWERVE Doorgereden na aanrijding Op de Zandweg te Kerkwerve vond donderdag een aanrijding plaats. Au tomobilist P. N. uit Kerkwerve reed over deze weg en moest uitwijken voor een tegenligger die te ver op het linker weggedeelte reed. N. kwam in de berm terecht en botste tegen een boom. De naam van de tegenligger is nog onbekend, omdat deze na het on geluk doorreed. SCHARENDIJKE Kermis in Scharendijke Op het parkeerterrein aan de Dijkstraat te Scharendijke is de jaar lijkse zomerkermis weer opge bouwd. Aanwezig zijn: een autoscooter, schiettent, punchball, muntschuiver en oliebollenkraam. Woensdagavond de eerste avond van de kermis werd gedeeltelijk ver stoord door een flinke onweersbui met slagregen. Vooral de autoscooter bleek een trekpleister te zijn voor de jeugd. De volgende dagen (tot en met zaterdag) wordt op een flink bezoek gerekend. Geslaagd HEAO Aan de HEAO te Zwolle slaagde J. O. Verwest uit Scharendijke voor het diploma accountant A-A. Toiletgebouwtje gesloten Staatsbosbeheer heeft besloten het toiletgebouwtje aan het Grevelin- genstrand voorlopig te sluiten. Tot deze maatregel werd besloten na de talrijke vernielingen, die werden aangericht. De strandbezoekers stel den Ge plaatsing van dit toiletge bouw destijds zeer op prijs. Deson danks werden regelmatig schade aangericht. Deze werd hersteld in de hoop, dat het gebouwtje in de toe komst zou worden ontzien. Nu dit echter niet het geval bleek, werd tot sluiting overgegaan. Middelburg Orgelkoncert Feike Asma Nieuwe K9rk Middelburg In de serie zomeravond-orgelkon certen, die onder auspiciën van de Stichting Orgelcentrum in de Nieu we Kerk te Middelburg plaats vindt, zal op dinsdag 27 juli het negende koncert worden gegeven door Feike Asma. Het programma dat deze avond zal worden uitgevoerd is gewijd aan de nagedachtenis van Johann Sebastian Bach, wiens sterfdag (28 juli 1750) weer allerwege wordt herdacht. Uit het indrukwekkende oeuvre van de onvergelijkelijke Thomas cantor" uit Leipzig wordt een aantal van diens meest gespeelde werken uitgevoerd. Geopend wordt met het koraal: ,,Aus der Tiefe rufe ich". Vervolgens Preludium en Fuga in h moll; 3 ko raalvoorspelen; Fantasia in G en Bach's laatste, onvoltooide, werk: ,,Vor deinen Thron tret' ich hiermit". Besloten wordt met Toccata en Fuga in d. Aanvang 20.00 uur. MIDDELBURG, 15-7. Het stuwa- doorsbedrijf Vlissingen-Oost (SVO) heeft beslag laten leggen op de bezit tingen van konkurrent Westerschel- de BV, omdat werknemers van dit bedrijf vorige maand hebben meege daan aan een aktie vande vervoers bond FNV tegen de slechte wer komstandigheden bij SVO. Westerschelde BV kan door de beslaglegging niet werken en heeft voor tien van de 24 werknemers ont slag moeten aanvragen. Dit bleek donderdag tijdens de be handeling van het kort geding dat SVO heeft aangespannen tegen de vervoersbond. Het bedrijf wil dat president Mr. B. Mulder van de recht bank in Middelburg de bond ver plicht uitlatingen over de wer komstandigheden bij SVO in te slik ken en af te zien van verdere akties. Dit op straffe van een boete van 200.000 gulden per dag bij overtre ding van een dergelijke uitspraak. 'svo voelt zich in diskrediet ge bracht door de vakbondsaktie en door beschuldigingen in pamfletten die daarbij zijn verspreid. Mr. Mulder doet 26 juli uitspraak. Twee dagen later zal Westerschelde BV via een kort geding proberen een eind te maken aan de beslaglegging. DEN HAAG. Duitse toeristen zul len ook dit jaar in mindere mate hun vakanties in Den Haag en Schevenin- gen doorbrengen. Dit ondanks opti mistische prognoses dat in 1982 meer dan in voorgaande jaren Duitse toe risten nederland zullen bezoeken. Dit heeft Boudewijn Keyser, direk- teur van het VVV in Den Haag en Scheveningen, tijdens een persbij eenkomst in de hoofdstad gezegd. Natuurstenen stoepen gereed ZIERIKZEE, 16-7. De restauratie van de buitenkant van de Grote- of Nieu we Kerk te Zierikzee is sinds kort volledig afgerond. Alweer twee jaar gele den werd hiermee begonnen en met als laatste onderdeel de restauratie van de natuurstenen stoepen, ziet deze kerk er weer „als nieuw" uit. DEN HAAG, 15-7. De werkgever scentrales zijn het eens over de uit gangspunten van hun bijdrage aan de brede maatschappelijke energiedis kussie, maar de achterban vraagt zich af of het zinvol is er geld in te steken. Geld dat bovendien niet overal meer aanwezig is, gezien de fi nanciële nood waarin een deel van de bedrijven verkeert. Zo vatte dr. G. F. A. de Jong, direkteur ontwikkeling bedrijven van het Verbond van Ne derlandse Ondernemingen donder dag de problemen samen die zijn ge rezen binnen de gezamenlijke werk geverscentrales over deelneming aan de diskussie van Mr. De Brauw. Dat de werkgevers er in de diskussie ook bij moeten zijn, staat voor hem ech ter vast. De grootse opknapbeurt, die 2l/z miljoen gulden kost, kwam tot stand door subsidies van CRM (monumen tenzorg), de gemeente, de provincie, Prins Bernhardfonds, Stichting Dorp, Stad en Landschap en door bij dragen van de Stichting Oude Zeeuwse Kerken. Penningmeester van deze stichting de heer C. van der Perk, vertelt dat vooral de gemeente Zierikzee posi tief heeft bijgedragen tot het tot stand komen van deze restauratie. ,',De betreffende gemeente neemt normaal gesproken 30% van de kosten voor d^fgk^ning, ma^r de ge meente Zierikzee verhoogde dit be drag tot 35%". Dit werk werd uitgevoerd door aannemers firma Huurman uit Delft, een bedrijf dat zich heeft gespeciali seerd in restauraties. Interieur De volgende stap is de restauratie van het interieur. De heer Van der Perk schat dat hiervoor nogeens 4 miljoen gulden nodig is. Ook het or gel moet nog volledige worden nage zien. WENEN. De 27ste ronde van de besprekinjgen over vermindering van de troepensterkte in Midden- Europa (MBFR) is in Wenen afgeslo ten zonder dat Oost en West nader tot elkaar zijn gekomen. Het overleg wordt eind september hervat. BKL/iiviooü. Traditioneel bij de Visserijdagen is er Kermis in Bruinisse, waarbij deze aardige wild-westachtige attraktie hoort. Nog tot en met zater dag blijft de kermis opgesteld. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) De Stichting Oude Zeeuwse Kér ken onderhandelt momenteel hier voor met Monumentenzorg, maar subsidies worden tegenwoordig niet meer zo gemakkelijk verstrekt en de ze restauratie zou wel eens lang op zich kunnen laten wachten. NIJMEGEN, 15-7. Een windhoos heeft donderdagavond tegen acht uur de tent van het circus TNT omge haald. In de tent, die plaats biedt aan tweeduizend bezoekers, was op dat moment een popgroep aan het oefe nen voor een optreden later op de avond. Volgens Hans Vrij van het cir cus in het doek volledig vernield, waardoor de komende optredens met allerlei popgroepen in het gehele land op losse schroeven zijn komen te staan. Persoonlijke ongelukken heb ben zich bij het instorten van het doek niet voorgedaan. De schade was groot. Volgens een woordvoerder van het KNMI in De Bilt was de windhoos onderdeel van buien die woensdag en donderdag over ons land trokken. WASHINGTON. De Sowjet-Unie heeft in het westelijke deel van het land twee nieuw bases ingericht voor SS-20-raketten, zo heeft een woord voerder vanj het Amerikaanse mi nisterie van buitenlandse zaken ver klaard. De Sowjet-Unie beschikt vol gens het State Department nu be schikken over 315 SS-20-raketten met 945 atoomkoppen. BRUSSEL. De invoerbeperkingen die Engeland heeft ingesteld op eie ren en gevogelte ter bescherming van zijn vee tegen de „ziekte van New castle", zijn strijdig met het E.G.- verdrag, aldus een arrest van het hof van justitie van de Europese Ge meenschap in Luxemburg. (Vervolg van pag. 1) Een welkomstwoord namens de Stichting Festiviteiten, die de orga nisatie van de Visserijdagen in han den heeft, werd gesproken door de voorzitter, de heer A. J. Bal. Deze deed tevens een beroep op iedereen de Visserijdagen goed te laten verlo pen en geen vernielingen aan te rich ten. Deze oproep werd door de burge meester nog eens krachtig herhaald. Het gezelschap maakte na de ope ningsceremonie een wandeling over de kermis. Volgende taak van de mosselkoningin kwam later in de middag: als Ronde-miss fungeren bij de Ronde van Bru. Nelleke Buijs heeft de taak van Miss Visserijdagen met plezier op zich genomen. Haar vader is kaste lein en er worden bij Nelleke thuis heel wat mosselen verkocht. Ze is verloofd met een Noordzeevisser en heeft in haar kennissenkring vele mosselvissers. Over het wel en wee in de mosselsektor is Miss Visserijda gen dus prima op de hoogte, maar dat had ze direkt deze middag al laten merken. A l

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 3