IRAANSE INVASIEMACHT KONSOLIDEERT POSITIES BIJ BASRA IN IRAK deunloo b.u. Justitie op het spoor van miljoenenzwendel D'66-leden zetten Terlouw op vierde plaats Nederlanders gedood bij ongeluk in Frankrijk Vier gewonden door brand ffiy P£ ear In Maastricht Senaat akkoord met Schultz AGENDA Stichting Het Theater installatiebedrijf WEEKEINDE- ARTSENDIEN ST DIERENARTS APOTHEEK Jeugdsozen in het weekeinde ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Advertentie TEHERAN/BAGDAN, 15-7. De Iraanse invasiemacht heeft donderdag tegenaanvallen van het Iraakse leger afgeslagen en konsolideert zijn posities op nog geen tien kilometer van de Iraanse havenstad Basra. Dit heeft het officiële Iraanse persbureau Irna bekend gemaakt. De Iraniërs ontkenden een Iraakse legerkommuniqué dat de Iraanse troe pen teruggedreven zouden zijn tot over de internationale grens. Irna berichtte dat de gevechten in het olierijke Zuid-Irak voortduren. Bij gebrek aan onaf hankelijke waarnemers op het strijdtoneel is het onmogelijk de tegengestelde verklaringen op hun waarde te schatten. DEN HAAG, 15-7. De 49-jarige C. Schouten uit Krimpen aan de Lek en "'lens zoon (leeftijd onbekend) zijn woensdagavond door een verkeer- song "al in Fontenay-Le-Comte in West-, ankrijk om het leven geko men. De 47-jarige echtgenote van de man ligt met ernstige verwondingen in een ziekenhuis. De familie Schouten werd in hun auto aangereden door een andere au to die slippend op de verkeerde weg helft terecht was gek men. Van de vier inzittenden vande andere wagen kwamen er eveneens twee om het le ven en werden twee met verwondin gen in een ziekenhuis opgenomen. APELDOORN, 16-7. Door een felle uitslaande brand in een woonhuis in Apeldoorn zijn in de nacht van don derdag op vrijdag vier mensen ge wond geraakt, van wie één erngstig. Een 47-jarige vrouw moest in het Brandwondencentrum worden opge nomen. Zij en de negen andere bewonders van het huis, onder wie zes kinderen, konden ternauwernood door een buurman die de brand ontdekte uit het pand worden gered. Het huis is tot de grond afgebrand. De schade loopt in de tonnen. De oorzaak is nog niet bekend. Verwachting tot zaterdagavond: Zonnig Droog en zonnig; minimumtempera tuur omstreeks 12 graden; middag- temperatuur van 19 graden aan zee tot 23 graden in Brabant en Limburg; matige westenwind. WEERSVOORUITZICHTEN Weersvooruitzichten over Neder land: de cijfers zijn een globale aan duiding: het interval rond deze cij fers moet ruimer genomen worden naarmate de dag waarvoor de ver wachting geldt verder in de toekomst ligt. Verwachting t/m dinsdag 20 juli: Zondag: Zonnig Kans op neerslag: 10%. Min.temp.: 12 gr. Middagtemp.: 22 gr. Windkracht: n-west 3 Maandag: Kans op neerslag: 10%. Min.temp.: 12 gr. Middagtemp.: 24 gr. Windkr.: var. 2 Dinsdag: Kans op neerslag: 10%. Min.temp.: 12 gr. Middagtemp.: 25 gr. Windkracht: n-oost 3 ZON- EN MAANSTANDEN 17 juli Zon op 5.40, onder 21.51 Maan op 2.32, onder 18.25 18 juli Zon op 5.41, onder 21.50 Maan op 3.08, onder 19.44 19 juli Zon op 5.42, onder 21.49 Maan op 3.56, onder 20.54 Nieuw Maan: 20 juli (20..57) HOOG- EN LAAGWATER Zierikzee Hoogwater Laagwater 17 juli - 12.48 6.12 18.44 18 juli 1.01 13.52 7.17 19.50 19 juli 2.17 14.48 8.16 20.48 Springtij: 23 juli HET WEEROVERZICHT DE BILT. 16-7. Het K.N.M.I. deelt mede: Voor zaterdag worden zonnige perioden verwacht. Vrijdag werd het weer nog beïnvloed door een depres sie, waarvan het centrum ten zuid westen van Noorwegen boven de Noordzee lag. Deze depressie bepaal de het weer niet alleen in ons land, maar ook in andere landen rond de Noordzee. In Noord-Denemarken en Zuid- Scandinavië vielen vrijdagochtend regen- en onweersbuien. Het lagedrukgebied trekt lang zaam naar het noorden en een hoge- drukgebied gelegen ten westen van Ierland breidt zijn invloed naar onze omgeving uit. Zaterdag is het vrijwel overal droog en de middagtempera- turen liggen rond de 20 graden. Er staat een matige noordwestenwind, r Zowel Iran als Irak maakten mel ding van bloedige gevechten. Irakk voerde ook vandaag vergeldings bombardementen uit op steden in West-Iran en 's middags werd er zelfs luchtalarm gegeven boven Teheran. Na tien minuten werd het weer opge heven. Volgens de militaire woord voerder van Irak zouden Iraakse straaljagers twee Iraanse gevechts vliegtuigen van het type Phantom hebben neergeschoten ten zuiden van Basra. Irak zou bovendien 500 Iraan se soldaten krijgsgevangen hebben gemaakt. Een woordvoerder in Tehe ran zei dat de operaties van het Iraakse leger erop zijn gericht de nieuw veroverde posities te konsoli- deren. Irak heeft de Veiligheidsraad schriftelijk gevraagd alles te doen om ,,de nieuwe door Iran begonnen agressiedaad te beëindigen". Het Iraakse delegatielied bij de Verenig de Naties, Salah Omar Al-Ali, ver langde van de raad dat de Iraanse aanval veroordeeld zou worden als een inbreuk op de resolutie van 12 ju li waarin de raad de strijdende parti jen unaniem opriep zich terug te trekken tot de internationale grens. Verliezen Het officiële Iraakse persagent schap INA berichtte donderdaga vond dat er 1.004 Iraanse soldaten zijn gesneuveld bij de gevechten van de afgelopen dagen. Voorts zouden er 33 tanks, 21 pantserwagens, 22 ande re legervoertuigen en 6 kanonnen van Iran door de Iraakse troepën zijn vernietigd, aldus INA dat een mili taire woordvoerder aanhaalde. In Teheran zei een militaire zegsman dat het Iraanse leger de om streden Sjatt El-Arab waterweg niet heeft overgestoken. De invasiemacht wil de Iraakse havenstad Basra over land bereiken. MAASTRICHT, 15-7. De direkteur van het failliete transport- en overslag bedrijf Beatrix-Haven B.V. in Maastricht P. D. (51) tegen wie een strafvervol ging loopt als gevolg van de Uniser-affaire, wordt nu ook verdacht de hoofd-, persoon te zijn in een omvangrijke fraudezaak. Dit heeft de Maastrichtse officier van justitie, mr. J. Reintjes donder dag meegedeeld. Volgens hem zijn met deze zaak ten minste 25 miljoen gulden gemoeid. De verdachte is mo menteel onder arrest in Aken. De rechtbank daar zal over enige tijd beslissen of D. aan Nederland wordt uitgeleverd, waarom reeds gevraagd is. Een broer van de direkteur van het bedrijf Beatrixhaven, J. D. uit Nuth, wordt verdacht de eerste Nederland se Cement Industrie (ENCI) in Maastricht benadeeld te hebben voor een bedrag van twee miljoen gulden door te knoeien met weegbonnen. Hij is niet ingesloten maar naar Verhoor weer op vrije voeten gesteld.! Uniser-affaire Het bedrijf Beatrixhaven kwam in het nieuws bij de behandeling van de Uniser-affaire door de Bredase recht bank. Geruime tijd betrok Beatrix haven namelijk chemische afvalstof fen van Uniser die met kolengruis werden vermengd en als brandstof werden doorverkocht. Daar dit mengsel bij verbranding gevaar kan opleveren voor de volks gezondheid zijn de nog aanwezige voorraden van deze brandstof bij het failliette Maastrichtse bedrijf in beslag genomen. WASHINGTON, 16-7. De benoe ming van George Schultz tot nieuwe Amerikaanse minister van buiten landse zaken is donderdag eenstem mig goedgekeurd door de Ameri kaanse senaat. Hij volgt Alexander Haig op. Bij de stemming waren 97 senato ren voor en geen enkele tegen. Drie senatoren waren niet aanwezig. Haig trad op 25 juni na 17 maanden af wegens meningsverschillen over de koers van de Amerikaanse buiten landse politiek. Schultz is acht jaar president van het Bechtel-bouwcon- cern geweest nadat hij in het begin van de jaren zeventig als minister van arbeid en financiën en als direk teur van het begrotingsbureau dien de onder president Nixon. Van Bechtel afkomstig zijn ook de huidige Amerikaanse minister van defensie, Caspar Weinberger, en onder-minister van energie W. Ken neth Davis. Mevrouw mr. J. Huurman-van Asten, officier van justitie belast met milieuzaken, heeft tegen D. een straf vervolging ingesteld. Die loopt nog. Daar is thans een tweede bijgeko men, de miljoenenzwendel. BEIROET/WASHINGTON. Het vinden van landen die de Palestijnen uit het door Israëlische troepen bele gerde West-Beiroet willen opnemen blijft het grote struikelblok bij het zoeken naar een oplossing voor de Li banese krisis, zo heeft een hoge Ame rikaanse regeringsfunktionaris don derdag gezegd. Onderhandelingen tussen de Amerikaanse afgezant Phi lip Habib en de Libanese regering hebben nog steeds geen konkrete re sultaten opgeleverd. Volgens de hoge funktionaris doen de Verenigde Sta ten een beroep op landen in het Midden-Oosten te helpen bij de eva cuatie. tedere maandag Bruinisse Dorpshuis. Speel- en strip-O-theek. 18.30 - 20.00 uur. Renesse Dorpshuis. Meer Bewegen voor Ouderen. 16.00 - 16.45 uur. Iedere woensdag Zierikzee Consistoriekamer Gasthuiskerk. Re petities Herv. Chr. gemengd koor. 19.30 - 21.30 uur. Consistoriekamer Gasthuiskerk. Op gave leden kinderen i.o, 19.00 - 19.30 uur. Noordgouwe Verenigingsgebouwtje, 14.00-16.00 uur, kinderklub. Oosterland „Open lessen". Bejaardengymnas- tiek. 9.15 - 10.15 (v.m.). Iedere donderdag Zierikzee Poststraat 37: Wereldwinkel Schou wen-Duiveland; 9.30-16.30 uur. Iedere vrijdag Schouwen-Duiveland Op alle politieburo's op Schouwen- Duiveland: spreekuur, van 14.00 tot 17.00 uur. DEN HAAG, 15-7. Een interne verkiezing onder 3270 leden van D'66 heeft uitgewezen dat zij Jan Terlouw bij de komende Tweede Kamerverkiezingen (8 september) niet als lijsttrekker willen. Terlouw kwam als vierde uit de bus. Eerste werd staatssekretaris mevrouw Lambers-Haquebard, daarna volgden de Tweede Kamerleden Brinkhorst en Engwirda. Het hoofdbestuur van D'66 heeft dit donderdagavond bekendge maakt. Het kongres van D'66 besluit op zaterdag over de definitieve kan didatenlijst van D'66, inklusief het lijsttrekkerschap. Volgens het hoofdbestuur is de D'66-leden voor deze „interne verkie zingen" een formulier thuisgestuurd waarop zij minstens 20 en maximaal veertig namen konden invullen. Het hoofdbestuur van d'66 wijst erop dat de onderlinge verschillen tussen de nummers 1, 2, 3 en 4 buitengewoon gering zijn. vertoont in de Concertzaal A.s. zaterdag 19.00 uur A.s. zondag 20.00 uur A.s. dinsdag 20.00 uur wMAAMALANGNB) MMOOSCARPerW OANFWNCOBABM - _y. |n BCD GAHN0-GINTER PHUW STfNO v**GUD0&MAURfZ)0DEANGSJS Alle leeftijden A.s. zaterdag 21.30 uur KOM MET JE WALDHOORN TUSSEN M'N ALPEN 16 jaar A.s. dinsdagmiddag 16.00 uur 'Alle leeftijden Brouwershaven Gemeenschapsruimte. Nutsbiblio- theek. 19.30 - 20.30 uur. Vrijdag 16 juli Westenschouwen Parkeerterrein Rotonde. Koncert „Witte van Haemstede". 19.00 -21.00 uur. Haamstede Ring. Koncert Kon. Muziekvereni ging „Witte van Haemstede". 19.00 - 21.00 uur. „De Zoom". Touwtrekwedstrijden. 20.00 uur. Bruinisse Visserijmuseum, Molenstraat. Offi ciële opening door de heer S. A. Jü- melet. 15.00 uur. Korte Ring/Oudestraat. Braderie. 10.30 uur; 14.00 uur optreden Arjo de Koning. Haven. Optreden Havenzangers. 14.30 uur. Zaterdag 17 juli Zierikzee Concertzaal. Film: „Banana Joe", 19.00 uur, a.l. Film: „Kom met de waldhoorn tussen m'n alpen", 21.30 uur, 16 jr. Bruinisse Korte Ring/Oudestraat. Braderie. 10.30 uur. Haven. Visserijdagen. Inschepen vlootshow. 13.30 uur, 14.00 uur af vaart. Haven. Optreden groep The Familee. 15.30 uur. Sportveld. Voetbalwedstrijd Bruse Boys-Club Brugge. 18.30 uur. Advertentie In een reaktie verklaarden Lam- bers, Brinkhorst en Engwirda het toch het meest voor de hand liggende te vinden, dat Terlouw de lijsttrek ker van D'66 wordt. De voorkeur van de D'66-leden ziet er verder als volgt uit: 5. Wessel- Terpstra, 6. Nypels, 7. Groenman, 8. Mik, 9. Kohnstamm, 10. Tommei, 11. Mertens, 12. Veldhuizen, 13. Bakker, 14. Wilbers, 15. Nuis, 16. Ter Veer, 17. Dekker, 18. Moolhuysen, 19. Scha per en 20. Cotteril. weekend servicedienst tel. (01110)6255 Zaterdag 17-, zondag 18 juli Dokter A. W. van Geer, Zierikzee tel. (01110) 2080,neemt waar voor dokter Bontkes, dokter Visser en dokter Sleegers. Spreekuur voor dringende gevallen zaterdag- en zondagmorgen van 11.00-11.30 uur. Westhoek/Brouwershaven Haamstede Dokter J. Ph. P. Stenger, Burghse- weg 54, Haamstede. Tel. (01115)1861. Burgh Dokter Van Beek-Verbeek, Burghse- weg 54, Haamstede. Tel. (01115) 1861. Renesse Dokter J. L. Flach, Jan van Renesse- weg 6, Renesse. Tel. (01116) 1280. Brouwershaven Dokter L. A. M. Bruel, „De Waag", Markt Brouwershaven, tel. (01119) 1280. De weekenddienst loopt van vrijdag middag 18.00 uur tot maandagmor gen 08.00 uur. Voor spoedgevallen is er spreekuur van 11.30-12.00 uur en van 16.30-17.00 uur, zowel op zater dag, en zondag. Buiten spreek uurtijden alleen dringende gevallen. Dokter F. J. J. Buytendijk, Dorps weg 5, Bruinisse tel. (01113) 1280, neemt waar voor dokter Van den Berg en dokter Speel man. Tandarts A. Broere, Meekrapstraat 7, Brouwershaven,tel. 01119-1588 neemt waar voor geheel Schou wen-Duiveland De weekenddienst bestaat uit twee spreekuren voor spoedgevallen na melijk van zaterdag- en zondagmid dag van 17.00-17.30 uur. Zr. W. Verkaart, Zevengetijstraat 43, Zierikzee, tel. (01110) 5023, neemt waar voor Zierikzee. Zuster A. C. M. Padmos, Molenweg 18, Bruinisse, tel. (01113) 1203, heeft dienst voor Zierikzee, Duiveland en Bruinisse. Zr. W. C. Steutel, Bughseweg 41, Haamstede, telef.(01115) 1226, neemt waar voor geheel Schou wen. Dierenarts S. Bergsma, Zierikzee tel. (01110) 2180 heeft dienst voor Schouwen-Duiveland. Apotheek O. C. H. Verschuren, Zie rikzee, Dam 18 is op zaterdag geopend van 9.00-12.30 uur en van 16.30-17.30 uur. Op zondag van 12.00-12.30 uur en van 18.00-18.30 uur. Bel voor noodgevallen alarmcen trum Noord- en Midden-Zeeland, tel. (01100) 14444. Gehandicapten adviesbureau Zee land. Adviseur: J Meertens, tel. 01113-2215. Zondag 18 juli Zierikzee Concertzaal. Film: „Banana Joe", 20.00 uur, a.l. Maandag 19 juli Kerkwerve Kerk, Beaxtraat. Vakantie Bijbel- school. 10.00 - 12.00 uur en van 14.00 - 16.00 uur. Haamstede Geref. Kerk. Maandagavondzang. 20.00 uur. Dinsdag 20 juli Zierikzee Nobelpoort. Foto expositie. 10.00 -12.00 uur en van 13.00 - 16.00 uur. Toeristendag. Evenementen door de gehele stad. Concertzaal. Jeugdfilmvoorstelling „Pinocchio", 16.00 uur, a.l. Rode Kruisgebouw, verkoop Wel fare-artikelen, van 10.00 uur af. Kerkwerve Kerk, Beatrixtraat. Vakantie Bijbel- school. 10.00 - 12.00 uur en van 14.00 - 16.00 uur. Brouwershaven St. Nicolaaskerk. Koncert Gerard Dekker, orgel, clavecimbel. 20.00 uur. Dreischor Ned. Herv. Kerk. Orgelkoncert Dirk Jzn. Zwart. 20.00 uur. Woensdag 21 juli Zierikzee Poppentheater „Al te Klein", pop penspel Lode wijk, de lachende leeuw", St. Domusstraat 24, 14.30 uur. Kerkwerve Kerk, Beatrixstraat. Vakantie Bij- belschool. 10.00 - 12.00 uur en van 14.00 - 16.00 uur. Haamstede Ned. Herv. Kerk. Dia-presentatie „De banken zijn hard". Aanvang: 20.00 uur. Donderdag 22 juli Kerkwerve Kerk, Beatrixstraat. Vakantie Bij- belschool. 10.00 - 12.00 uur en van 14.00 - 16.00 uur. Burgh Herv. Kerk. Zomeravondmuziek. 20.00 uur. Haamstede „De Schutse" Kledingbeurs door Ned. Vereniging van Huisvrouwen afd. Westerschouwen. 14.00 - 17.00 uur. Renesse Bouwterrein Mauritsweg. Demon stratie Ruitervereniging. 19.30 uur. Brouwershaven Stadhuis. Openstelling van het histo rische stadhuis en diavertoning. Bruinisse Muziektent. Optreden poppenthea ter Robhetty. 19.00 uur. Vrijdag 23 juli Kerkwerve Kerk, Beatrixstraat. Vakantie Bij- belschool. 10.00 - 12.00 uur en van 14.00 - 16.00 uur. Zaterdag 24 juli Renesse Terrein Kooi j mans weg. Autocross. 14.00 uur. Burgh-Haamstede 't Dal. Rommelmarkt. 8.30 uur. Bruinisse Ballonnenwedstrijd en kinderspelen bij muziektent. 16.00 uur. Scharendijke Braderie. Vanaf 10.00 uur. Maandag 26 juli Haamstede Geref. Kerk. Maandagavondzang. 20.00 uur. Dinsdag 27 juli Zierikzee Nobelpoort. Foto expositie. 10.00 -12.00 uur en van 13.00 - 16.00 uur. Toeristendag. Evenementen door de gehele stad. Concertzaal, jeugdfilm voorstelling 16.00 ur; Rode Kruisge bouw, verkoop Welfare-artikelen, van 10.00 uur af. Dreischor Ned. Herv. Kerk. Orgelkoncert Dirk Jzn. Zwart. 20.00 uur. Woensdag 28 juli Zierikzee Poppentheater „Al te Klein", pop penspel „Lodewijk, de lachende leeuw", St. Domusstraat 24, 14.30 uur. Haamstede Ned. Herv. Kerk. Dia-presentatie „De banken zijn hard". Aanvang: 20.00 uur. Brouwershaven Hal fa. Van Ast, Delingsdijk. Re- kreatief Tafeltennis-evepement. 10.00 - 17.00 uur. Donderdag 29 juli Burgh Herv. Kerk. Zomeravond 20.00 uur. Haamstede Ring Promotion. Groots opgezette braderie met vele demonstraties en evenementen. Van 10.00 tot 18.00 uur. Tevens om 15.00 uur dia-serie „De banken zijn hard" in de Ndd. Herv. Kerk. Scharendijke Gemeentehuis. Vergadering teraad. 19.30 uur. muziek. gemeen- Big ,,S" (Burgh-Haamstede) Openingstijden: vrijdag van 20.00-23.00 uur; zaterdag van 20.00- 24.00 uur. Zondag van 14.30-18.00 uur. De Pul (Bruinisse) Openingstijden: vrijdag 19.30 - 23.00 uur, zaterdag 19.30 - 24.00 uur; zon dag gesloten. Brogmm (Zierikzee) Gesloten. Dinsdag 20 juli, toeristendag, optre den „Noodweer", in Brogumboerde- rij, Julianastraat, Zierikzee, 21.00 Trace (Scharendijke) Openingstijden: vrijdag; 20.00-24.00 uur; zaterdag 20.00-24.00 ,uur; zondag 14.30-17.30 uur. The Little Pub (Nieuwerkerk) Openingstijden: vrijdag 19.30-23.00 uur. (01110) 6551 HUISAANSLUITINGEN Redaktie (niet voor bezorging), na 17.30 uur: (01110) 5396 (01112) 1774. (01110) 6564 Advertenties (01119) 1660 Bezorging (01119) 1660 na 18.30 uur

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 2