qs 4 i MC Miss Visserijdagen Bruinisse keurde eerste rauwe mossel Na zaterdag geen olie meer langs strand Brouwersdam UW TAXATEUR AUTO LOUIS G0EDBL0ED Visserijgemeente presenteert zich DE ZIERIKZEESCHE COURANT Seizoen officieel geopend Speciale ploeg aan laatste schoonmaakfase bezig Jllttniiit Ze zei ook de problemen van deze visserijsektor te kennen. ,,U levert strijd met de natuurelementen maar ook met hen die uw visgronden van de zee willen afsluiten. Gelukkig weet u van geen wijken. U zet uw strijd voor nieuwe percelen in de Oosterschelde door". Nelleke drong erop aan in die strijd te volharden en prees zich gelukkig te weten, dat het gemeentebestuur de vissers daarbij niet in de steek laat. Overvloedige oogst Verder kon de miss vermelden, dat de eerste berichten over een te ver wachten overvloedige oogst al bin nen waren en dat dit seizoen sprake zal zijn van een ongekend goede kwa liteit. Vissers, overige inwoners en gasten kregen van haar de raad de komende Visserijdagen op Bruse wij ze te vieren. Bij de autochtonen drong zij erop aan de bezoekers gast vrij te ontvangen. Nelleke gaf vervolgens een uitge breid overzicht van het feestpro- Advertentie van onroerende goederen in geheel z.w.-Nederland MEEUS/DE KÜEPEL Breda Roosendaal 076-222511 01650-40150 Bergen op Zoom Haamstede 01640-41900 01115-1224 De charmante Miss Visserijdagen Nelleke Buijs. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) gramma gedurende de drie Visserij dagen. Ze noemde de kermisattrak- ties, de plaatselijke café's met gezel lige dansavonden en uiteraard de heerlijke mosselen en voor degenen, die geen mosselen lusten, want die mensen zijn er natuurlijk ook, ver wees ze naar de barbecue op het par keerterrein achter de Rabobank. Hoogtepunten, die Miss Visserijda gen verder opsomde waren de Ronde van Bru, de braderie, optredens van organist Arjo de Koning en de beken de muziek- en zanggroepen ,,De Ha venzangers" en ,,The Familee" en uiteraard de elk jaar weer impone rende vlootshow. Om twee uur zater dagmiddag zal de gepavoiseerde vloot uitvaren: van half twee af kan het publiek zich inschepen. De voorzitter van de Bruse Visse rijvereniging de heer W. Okkerse BRUINISSE. De symbolische opening van de Visserijdagen Bruinisse. Mosselprinses Nelleke Buijs proefde eerst een rauwe mossel, (voor het eerst in haar leven!) en daarna een gekookte, waar zij meer van afwist. Op de foto v.l.n.r. voor zitter W. Okkerse van de Bruse Visserijvereniging, burgemeester T. C. Hekman, een toeschouwer, miss Visserijdagen en voorzitter A. J. Bal van de Stichting Festiviteiten. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) serij, die met de mosselvisserij nog twee sektoren vormen, die in rede lijk gezonde toestand verkeren. Hij noemde verder ook het grote uitstra- lingseffekt op de plaatselijke machi nefabrieken en de vele toeleverings bedrijven. Van het begin af in 14ö8 vormeif landbouw en visserij voor Bruinisse de belangrijkste bestaansbronnen. De burgemeester voegde daar als re cent bijgekomen pijler de rekreatie aan toe. Vooral tot de toeristen deed hij een oproep tot het konsumeren van de Bruse mosselen. Vervolg pag. 3 Dit nummer bestaat uit 10 pagina's. WWWWWIflftAJWWWIII* i Het is steeds onze eigen stem- J i J ming, die aan onze omgeving i i licht en kleur verleent. Carit Etlar Officieel Cltroën dealer Inruilauto's: altijd 35 stuks van f 250,- tot f 25.000,- Verhuur van nieuwe en gebruikte wagens Leasing van nieuwe Citroëns v.a. f 413,-/mnd Okkasionleasfng a lie typen en merken v.a. f 250,-/mnd Financiering - klaar terwijl u wacht Landi den Hartog gasinstallaties Korte Nobelstraat 37-39, Zierikzee, 01110-4951 ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE REDAKTIE, ADMINISTRATIE EN BEZORGING ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Telefoon (01110) 6551. Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling f 34,90, per jaar f 133,00. Losse Voor telefoonnummers na 17.30 uur: zie pagina 2 onder de rubriek nummers 70 cent. De abonnementsprijzen zijn inclusief 4% BTW. „Agenda". Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Advertentieprijs Uitgave B.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Jannewekken 11, 45 cent per losse mm; „Succesjes" (t/m 4 regels) f 5,60. Vraagt onze 4301 HH Zierikzee. Postbus 1, 4300 AA Zierikzee. contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4% BTW. BRUINISSE, 157. ,,De visserij is voor uw goede dorp van levensbelang, want wat zou Bru zonder mossels zijn?". Deze vraag stelde Miss Visserijdagen, Nelleke Buijs donderdagmiddag toen zij op de jaarlijkse hoogtijdag voor Bruinisse: opening mossel seizoen en opening Visserijdagen, op de muziektent haar toespraak hield. De donker- gelokte Nelleke Buijs gaf er blijk van haar taak als Miss aan te kunnen: ze sprak zowel over het belang als over de problematiek van de mosselvisserij en opende het seizoen op symbolische wijze met het nuttigen van een rauwe mossel. Heel even kneep ze voor af de ogen dicht, proefde en konstateerde toen: „Ik dacht dat het vies zou zijn, maar hij is wel lekker". Er komt ook elke dag iemand van de provinciale waterstaat een monster nemen, dat naar het labora torium in Rijswijk gaat. Er wordt dus wel terdege gekontroleerd", al dus de heer De Jonge. Vrijdag 16 juli 1982 138ste jaargang Nr. 23148 WAARIN OPGENOMEN (1797 - 1809) In dit nummer: Jubileum Geref. Gemeente Zierikzee Via jakobsladders worden het olie houdende zand en het geschoonde zand naar afzonderlijke containers afgevoerd. ,,Via zeven krijgen we nooit alle olie uit het zand, maar we moeten er in elk geval voor zorgen dat we onder de half promille ko men. Begraven Met behulp van vrachtwagens en graafmachines wordt het vervuilde zand naar de zeefinstallatie gebracht, waarin het oliehoudende zand van het geschoonde zand wordt gescheiden. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Het geschoonde zand word door de mensen van Ecotechniek begraven in het strand. Het oliehoudende zand wordt naar Utrecht en Rozenburg ge bracht, waar de verontreinigde mas sa zal worden afgebroken in olie, zand en zeewier De strandploeg van Ecotechniek zal dus in totaal zes dagen nodig heb ben om de laatste resten olie te ver wijderen, waarna zaterdag het strand aan de Brouwersdam weer he lemaal schoon is voor alle badgasten. beaamde hierna, dat de eerste weken van juli voor de mosselvissers een spannende tijd vormen. ,,Het is aan de mossel of deze reeds goed van kwaliteit wil zijn op de datum dat het seizoen wordt geopend". De heer Okkerse trachtte het pu-; bliek te overtuigen, dat dit jaar de topkwaliteit van de mosselen samen valt met de Visserijdagen. Om deze woorden de onderstrepen verzocht hij de charmante miss de eerste rauwe mossel te proeven. Dat viel haar, zoals gezegd best mee, maar echt, onvervalst Bruus lek ker" liet zij pas horen na het proeven van een gekookte mossel. Burgemeester T. C. Hekman liet weten er geen moeite mee te hebben gedurende drie dagen voor de Mos selkoningin te moeten wijken. Hij zei met veel plezier, elk jaar weer de Visserijdagen te openen. Hij achtte het van belang, dat Bruinisse zich eenmaal per jaar nadrukkelijk pre senteert als visserij gemeente en dan vooral toegespitst op de mossel- en palingvisserij. De burgemeester betrok in zijn toespraak bewust ook die palingvia-" Ze zei te beseffen, dat nu een span nende tijd aanbreekt voor de mossel- vissers. ,,Hoe zal het worden en is mijn inspanning niet tevergeefs ge weest en zal de natuur met ons zijn?". Ze wees ook op de goede faam van de Bruse mossel tot ver over de grenzen. „Vecht er voor dat dit zo blijft", moedigde de miss de vissers aan. Advertentie BROUWERSDAM, 15-7. Het strand aan de Noordzee zijde van de Brouwersdam, behorende bij de gemeente Goedereede, wordt deze week volledig „gecleand" van de olierestanten, overgebleven van de vier weken gele den aangespoelde hoeveelheid olie. Ecotechniek, een on derdeel van aannemersmaatschappij Volker Stevin, voert in opdracht van de gemeente de laatste werkzaam heden in het reinigingsproces op de strandvlakten uit. Meteen nadat de olie vorige maand op het strand bij de Brouwersdam was aangespoeld, werden de dikkere lagen olie afgevoerd door arbeids krachten en materieel en werden de clunnere lagen omgeploegd. Vermoe delijk is deze olie afkomstig van de bij Hoek van Holland lekgeraakte Griekse tanker Katina. De vervuilde delen zand werden in depots opgeslagen. Maandagochtend begon de werkploeg van Volker Ste vin aan de laatste schoonmaakfase op het strand. De uitvoerder, de heer D. A. de Jonge, verwacht dat het kar wei in de loop van zaterdag zal zijn afgerond. Zeefinstallatie Het verontreinigde zand uit de de pots werd op een grote hoop gegooid en met vrachtwagens vervoerd naar de vlakbij geïnstalleerde zeefmachi- Advertentie Voor de kontrole wordt elke dag een emmertje zand gehaald. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Op 18 juni zijn met de zeefinstalla tie proeven genomen aan het strand van Kijkduin. Drie dagen later kwam het werkelijke schoonmaak- proces op gang en werden de stran den van Kijkduin, Scheveningen, Monster en 's Gravezande al gerei nigd. Restaurant Renesse voor reservering: tel. 01116-1215 maandag gesloten Advertentie

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 1