Beide hallen al eind oktober voor aktieve sport voor gebruik gereed Cees Stouten wint van topruiter Gilles Quist in springkonkoers Veel verrassingen tijdens vervolg Mosseltoernooi '82 Officiële opening „Krayestein" op 22 december We zien met spanning uit naar het momentdat dit sportkomplex eens echt geopend gaat worden Eerste prijs viertal Schouwse Ruiters i Z1ERIKZEESCHE NIEUWSBODE Donderdag 15 iuli 1982 Nr. 23117 BURGH-HAAMSTEDE, 14-7. Het gissen naar het ja, dan nee bouwen van het Sport- en Rekreatiecentrum „Krayestein" in Burgh-Haamstede is sinds het moment, dat de Westerschouwse burgemeester mevrouw J. L. Niemantsverdriet-Leenheer officieel de eerste paal in de Burgh-Haamsteedse bodem heeft geslagen definitief verleden tijd. „We zijn er allemaal bijzonder blij mee", stelde de burgemeester, nadat zij zich voortreffelijk had gekweten van haar „hei-vaardigheid". „Blij voor de fa milie Bom, blij voor Bouwbedrijf Pellikaan, maar voor al ook blij voor de hele gemeenschap, want hier gaat iets verrijzen, wat van essentieel belang is voor de hele ge meenschap. De sport is in de huidige samenleving niet meer weg te denken om nog maar niet te spreken over de sportieve rekreatie. Onze verenigingen zullen pas echt gaan groeien als dit er staat. We zien dan ook met span ning uit naar het moment, dat dit sportkomplex eens echt geopend gaat worden". Burgemeester mevrouw J. L. Niemantsverdriet-Leenheer kweet zich voor treffelijk van haar taak bij het heien van de eerste paal voor Sport- en Re kreatiecentrum „Krayestein". (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) 5 KABBELAARSBANK. De Koninklijke Nederlandse Watersport Vereniging organiseert voor woensdag 21 juli in samenwerking met Veronica een zoge naamde Nationale Surf dag. Aanstaande woensdag kan men in het gehele land gratis kennismaken met de wiebelende surfplank, kijken naar presentatie- tochten of luisteren naar instruktielessen. Op Schouwen-Duiveland doen de wind surf vereniging Sunnemareen windsurf school „Surfing Zeeland" aan deze open-dag mee op de Kabbelaarsbank. Veronica besteed die dag via Hil versum 1 extra veel aandacht aan deze sport. Dit programma begint woens dag al om zeven uur en wordt vanuit Mulderzand uitgezonden. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) BRUINISSE, 15-7. Er hebben zich tijdens de middenfase van het Mosseltoer nooi '82 in Bruinisse een flink aantal verrassingen voor gedaan. Zo bleef er van de geplaatste spelers in het heren enkelspel slechts een speler uitschake ling bespaard. Wim Vonk van de organiserende vereniging plaatste zich bij de laatste acht via een 6-1, 6-1 zege op Ton Moerland. Hans van Hoven uit Koog aan de Zaan elimineerde Jürgen Ensing met 6-4, 6-4 en Leen Goedegebuure uit Sint Annaland maakte verrassend korte metten met Hans-Jan Goedegebuure uit Nieuwerkerk, de als tweede geplaatste heer (6-4, 7-5). De Nieuwerkerker bleef wel overeind in het enkelspel in het C-toernooi en speelt daarin vandaag tegen Rob Vroegop. In het D-toernooi bleeft ook de als derde geplaatste Joop Polderman de uitschakeling niet bespaard. Alexander van Eenennaam uit Kapelle was met 6-4, 7-6 te sterk. De bouw van het Sport- en Rekrea tiecentrum Krayestein" is nu na een voorbereidingsperiode van drie a vier jaar definitief gestart. Het kom- plex is een partikulier initiatief van de heren A. Bom, C. Bom en J. Ver ton. Aanvankelijk was het de bedoe ling om reeds op 1 oktober 1982 het hele komplex te openen, maar door het vertragen van de afgifte van de nodige vergunningen zal ook deze streefdatum enige verschuiving on dergaan. Beide sporthallen zullen nu eind oktober aanstaande in gebruik worden genomen en reeds voor de Kerst zullen de totale bouwwerk zaamheden zijn beëindigd. Op woensdag 22 december zal de officië le opening van het totale komplex worden verricht. Behoefte De initiatiefnemers beogen met het nieuwe sportkomplex te voldoen aan de behoefte aan sport in de gemeente Westerschouwen in het bijzonder, maar ook aan de behoefte van de re- kreant als slechtweer- akkommodatie. In dit verband wordt gedacht aan een soort samenwerking met bijvoor beeld Ring Promotion en de plaatse lijke VVV's. In het komplex zijn twee hallen opgenomen: een tennis- hal met drie tennisbanen en een mul- tifunktionele hal voor badminton, volleybal, zaalhandbal, zaalvoetbal en dergelijke. Verder worden vier bowlingbanen, een sportbar, een sportboetiek en een restaurant on derdeel van Sport- en Rekreatiecen trum „Krayestein". We zijn bijzonder blijdat er vanuit het partikulier initiatief zo'n akkom- modatie gaat verrijden", stelde me vrouw Niemantsverdriet nog. „Van uit de gemeente was een sporthal nog geen haalbare kaart, ondanks het feit, dat we het nut ervan wel dege lijk inzagen. Een extra pluspunt is de bijzondere snelle realisering van het komplex. Door de in werking stellen van de artikel 19-procedure is een en ander terecht in een stroomversnel ling geraakt". Via de artikel 19-pro- cedure wordt de organieke weg om te komen tot het afgeven van een bouw vergunning uitzonderlijk versneld. Door het meenemen van een aantal gegronde bezwaren in een gewijzigd ontwerp worden bezwaarschriften, die veelal jaren oponthoud veroorza ken min of meer ontkracht. Belangrijk obstakel was verder ook het gegeven, dat het betreffende perceel waarop het komplex gepro- jekteerd was een agrarische bestem ming had. Door de artikel 19-proce dure kon ook hierin snel verandering worden gebracht via Gedeputeerde Staten. Op dinsdag 6 juli gaf GS het groene licht en een dag later volgde de afgifte van de bouwvergunning van de gemeente Westerschouwen. Een van de opmerkelijkste nadelen van de artikel 19-procedure is zeker, dat ook de vele bezwaren tegen het open zwembad moesten worden mee genomen, waardoor dit aanvankelijk geplande onderdeel in ieder geval van de baan is. Bijpraten „We vinden dat wel jammer, maar wakker liggen we er niet van", stelt de heer C. Bom desgevraagd. „Het binnenbad gaat voorlopig ook nog niet door, maar zal in de toe komst best nog eens gerealiseerd worden. Eerst willen we evenwel nog wat bijpraten met de diverse cam pings, die zelf te weinig slechtweer- akkommodatie hebben". De heer Bom voegt er even later nog aan toe bijzonder kontent te zijn over het reeds geboekte aantal uren in de nieuwe hallen. „Nog deze week gaan er brieven de deur uit naar alle sportverenigingen en rekreatieve in stanties, waarop de eventuele wen sen kenbaar gemaakt kunnen wor den. Over uurprijzen kan nu nog niets definitiefs worden gezegd", zegt hij. Ook buiten de hallen komen er nog onderdelen, namelijk in de eerste fa se vier graveltennisbanen, een midget-golfbaan, tafeltennistafels en een speeltuintje. Door de initiatief nemers is een managementteam van drie aangesteld, die het geheel zullen gaan leiden. Direkteur sportief wordt Robert-Jan Pothaar en de horeka-sektor zal worden gerund door Michael Kattenbelt en Diny Steenstra. P.V. „De Reisduif" St. Philipsland Uitslag van de gehouden wed vlucht van de P.V. „De Reisduif" te St. Philipsland op 10-7-'82 vanaf St. Quentin. In concours waren 579 jonge duiven. Ze werden met een westelij ke wind gelost om 6.50 uur. De snel heid van de eerste duif-was 1215,27 m/m. Aankomst 9.40.16. De snelheid van de laatste duif was 856,72 m/m. Aankomst 10.51.39. M. Meijer zn. 1, 34, 47, 66, 92, 97, 117, 118, 119; J. Zuidweg 2, 11, 51, 64, 70, 140, 144; J. D. Quist 3, 35, 49, 86, 87, 91,102, 129; K. de Frel 4,13, 30, 32, 52,68,113,122,127,133, 134,137; A. P. v. d. Reest 5, 17, 27, 39, 72, 111, 121, 135; A. Geense 6, 21, 29, 36, 138; S. M. Quist 7, 115; M. Mol 8, 106, 110; P. v. d. made 9, 38; W. Neele 10, 18, 54, 59, 75, 80, 107, 108, 141; M. Laban 12, 15, 28, 79, 81, 96, 125; Iz. Vermeij 14, 73, 112, 130; C. Verwijs 16, 48, 50, 76, 77, 101, 139; L. Reijngoudt 19, 74; J. Wal pot 20, 67, 95,100, 131, 143; A. Verwijs 22, 25, 57; K. A. Reijngoudt 23, 69, 84, 128; A. Faasse 24, 41, 61; A. Verhage 26, 43, 56; J. Verwijs zn. 33, 65, 71, 99, 116, 142; J. C. Verwijs 37, 55, 63, 103, 126; Joh. Reijngoudt 40, 114, 145; J. Quist 41, 88, 98; Jac. Geense 42, 46, 62, 83, 105, 136; A. S. Hooglander 44, 60, 85, 109; C. Dieleman 45, 123, 124; Vermaas/Verwijs 53, 104; Gl. Walpot zn. 58, 82, 120; W. Beurkens 78, 90, 93; W. van Dommelen 89; K. van Dommelen 94, 132. Cees Stouten demonstreerde al tij dens de Hippische Week in Klundert bijzonder goed in vorm te zijn met zijn paard Tornado bij het springen. In de L-klasse toonde de Schouwse ruiter zich dan ook de sterkste van het hele veld. Stouten voltooide zijn parkoers foutloos in 59 sekonden, waarmee hij zelfs twee volle sekon den sneller was dan een van de to- pruiters, Gilles Quist met Ronald. In totaal zeven kombinaties klasseer den zich voor de barrage. Bij het B- springen kwam Nel Hanse met Lady van de LR en PC Bru »ond met twee springfouten en een voldoende voor de wijze van rijden, hetgeen beslist geen slecht debuut genoemd mag worden. In de individuele dressuur kwa- P.V. „De Reisduif" St. Philipsland Uitslag van de gehouden wed vlucht van de P.V. „De Reisduif" te St. Philipsland op 10-7-'82 vanaf St. Quentin. In concours waren 141 oude duiven. De afstand bedroeg 206 km. Ze werden met een westelijke wind gelost om 6.30 uur. De snelheid van de eerste duif was 1246,21 m/m. Aan komst 9.36.14. De snelheid van de laatste duif was 1060,55 m/m. Aan komst 10.05.20. Iz. Vermeij 1, 8, 9, 13, 15, 18, 20, 22, 24, 26, 36; Vermaas/Verwijs 2, 3, 23; K. A. Reijngoudt 4; Sj. Vermeij 5, 12; A. S. Hooglander 6, 11; J. C. Verwijs 7, 14, 17, 28, 34; S. M. Quist 10, 19, 31; A. Faasse 16, 35; M. Meijer zn. 21; J. Zuidweg 25; M. Laban 27; P. v. d. Ma de 29; Jac. Geense 30; J. Quist 31; J. D. Quist 33. DEN HAAG. Staatssekretaris Hans van den Broek van buitenland se zaken heeft in een brief aan de NOS-voorzitter mr. Erik Jurgens er zijn verontrusting over uitgesproken dat de Nederlandse Omroepstichting van plan is haar uitzendingen over het Europese gebeuren te beëindigen. De bewindsman stelt in zijn brief dat dit een zeer ongunstige ontwikkeling is, „juist nu wij - mede in verband met de rechtstreeks verkiezingen van het Europese Parlement in 1984 - trachten meer begrip voor en inzicht in het belang van de Europese samen werking te wekken. SCHEEPVAART Abida, 17-7 T.H. Dubai verwacht Acteon, 11-7 te Singapore Alnati, 13-7 290 zuid west Hierro naar Rotterdam Aludra, 13-7 van Livorno naar Na pels Nedlloyd Dejima, 13-7 125 zuid Na- goya naar Hongkong Nedlloyd Rockanje, 14-7 T.A. Rede Misurata Ondina, 13-7 108 west Finisterre naar Rouaan Vitrea, 14-7 70 zuid zuid west Lissa bon naar Antwerpen Zafra, 3-7 van Teesport naar Auck- field In het herendubbelspel van het D- toernooi zijn Wim Vonk en Rinus Geense inmiddels in de halve finale aangeland ten koste van Ton Schim- mer en Rob van Houten (6-3, 6-2). Ook Leen Goedegebuure en Arno van Trigt klasseerden zich bij de laatste vier dubbels. Het Thoolse duo won van Roel Bloembergen en Alexander van Eenennaam met 6-1, 6-2. In het dames enkelspel is Ann de Maat uit Kapelle als eerste bij de laatste vier aangeland. Zij klopte Angelina Ge- leynse met 6-3, 6-4. Corrie de Waal be reikte eveneens de halve eindstrijd door een zege op Ada Peeman (6-2, 6- 1) en Corrie Roda kwam ook zover door een zege op Maaike Speelman. In het mixeddubbel staat een aar dige halve finale op het programma. Stella en Wim Vonk ontmoeten daar in Corrie de Waal en Rinus Geense, een kompleet Bruse affaire dus. Vonk/Vonk klopten Moniek Cok en Martel van de Berge met 7-6, 6-4 en De Waal/Geense klopte Ada Cok en Jacco Geleynse met 6-2 en 6-4. In het dames dubbelspel wonnen Anneke Cok en Corrie Roda van Angelina Ge leynse en Karin Steenstra (6-1, 3-6, 6- 1) en plaatsten zij zich bij de laatste vier. men zowel Bru als Westelijk Schou wen met een eerste prijs naar huis. De Bruse kombinatie Gerard de Ruiter met Tennik noteerde in de tweede proef die dit koppel aflegde maar liefst 136 punten, hetgeen na tuurlijk het welverdiende oranje ro zet opleverde. Een soortgelijke belo ning was er voor Arine Verburg met Toret van Westelijk Schouwen, maar zij had hiervoor voldoende aan 123 punten. In beide gevallen betrof het de klasse B. Westelijk Schouwen pakte ook nog wat andere topklasseringen mee. Dieneke Klompe eiste met Rilatta een tweede prijs op in de L2-klasse met 132 punten en Annet van Baarle deed met Silene hetzelfde, in de B- Voor een grote verrassing zorgden Wim Vonk en Peter Coppoolse. Zij klopten Gerard Berwals en Frank Schaap met 6-4, 6-1. In het heren en kelspel verloor Frank Schaap van Ger den Bakker uit Maarheeze. Peter Coppoolse was kansloos tegen Ma- rius van Oeveren, de D-kampioen van het vorig jaar (6-4, 6-0). WOERDEN. Door een brand in een gerenoveerde woning aan de Rijnka de in Woerden is dinsdag de 35-jarige mevrouw M. J. Koster-Bak ernstig gewond geraakt. De brand ontstond tijdens een korte afwezigheid van de bewoonster en is waarschijnlijk ont staan door kortsluiting in een wasmachine, aldus de politie. KERKNIEUWS Nederlandse Hervormde Kerk Beroepen te Nijbroek (toez.): J. Riemersma, kandidaat te Ternaard; te Assen (toez.); drs. Jac. Goorhuis, kandidaat te Drachten. Aangenomen naar Alkmaar (Herv. Geref. Samen op weg): J. Wolswin kel, Rozenburg. klasse. De jury had voor haar presta tie 126 punten over. Een derde prijs was er verder voor Jori van de Bijl met Rapid in de klasse Z. Zij totali seerde 114 punten. Jacomien Zeven bergen met Tirrido behaalde tenslot te nog een vierde prijs in de B-klasse met 118 punten. In de individuele dressuur vielen de Schouwse Ruiters wat tegen. Afdeling Dit tegenvallende resultaat werd voor een zeer groot deel gekompen- seerd door de uitstekende prestatie van het viertal van deze vereniging. Ingrid Krabbe met Osgar, Sari Hanse met Riesja, Anita Timmerman met Westminster en Cees Stouten met Tornado mochten voor hun 123 punten een eerste prijs in ontvangst nemen. Natuurlijk mocht ook in- strukteur Jan Bevelander delen in de huldiging. Naast de parade, die on der leiding stond van de heer A. Bim- mel, werd er in Scrooskcrke ook een demonstratie gegeven door een ze vental Z-dressuurkombinaties, die onder kommando stonden van de be kende amazone Susan Malcorps. Voor de bezoekers verstrekte de heer Harnminga uit (Jddel de nodige toe lichtingen. Gereformeerde Kerken Beroepen te Groningen-Zuid: drs. C. M. Verspuij, Diemen. Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt Beroepen te Den Helder: H. W. van Egmond, Haulerwijk. LANDBOUW Tegenvallende prijs voor plantuien De prijzen van de plantuien (10 tot 12 cent per kilo) is de e'erste tègéhslag dit jaar die de landbouw in Zuid Westelijk Nederland te verwerken krijgt. Een dergelijke prijs levert voor de boer een fiks verlies op. In de maanden februari en maart van dit jaar leverden de uien van de oude oogst hoge prijzen op. MARKTBERICHTEN Beursbericht Markt Goes van dinsdag 6 april 1982 Granen Wintergerst, basis 16 48,00 per 100 kg. Plantuien Op auto geleverd, direkt rooien, geringe handel 10 cent tot 12 cent per kg; droog- en gesorteerd gewicht; droog- en sorteerkosten voor reke ning koper. Exklusief b.t.w. Vlas Ongerepeld, op auto geleverd, ex klusief b.t.w. 0,40 - 0,45 per kg. Hooi en stro Alle prijzen per 1.000 kg: Weide- hooi, eerste kwaliteit, 260,— -ƒ 275,—; dijkhooi, eerste kwaliteit, 210,— - 260,—; Luzernehooi 310,330,- Roodzwenk 75, 100,- Rietzwenk 80,— - 90,—; Veldbeemd 125,— - 140,—; Engels raaigras 90,— - 110,—. Exklusief b.t.w. Veemarkt Den Bosch DEN BOSCH, 14-7. Aanvoer: totaal 6133, runderen 1499, graskalveren 196, vette kalveren 36, nuchtere kal veren 2040, schapen 1358; geiten 98, slachtvarkens 606, slachtrunderen 1012. Prijzen per stuk: Melk- en kalf- koeien 2225 - 3225; guiste koeien 1650 - 2225; kalfvaarzen roodbont 2400 - 3175; zwartbont 2025 - 2675; klamvaarzen 1775 - 2275; guiste vaarzen 1675 - 2200; pinken 1025 - 1725; graskalveren 775 - 1450; nuchtere kalveren voor fok en mesterij roodbont 320 - 625; zwartbont 265 - 515; weidescha- pen 100 -ƒ 160; lammeren 75 - 155; vette schapen 125 - 200; vet te lammeren 120 - 190. Prijzen per kilogram geslacht ge wicht: Stieren le 8,45 - 9,00, 2e 7.75 - 8,45; vaarzen le 8,25 -ƒ 9,15, 2e 7,60 - 8,25; koeien le 8.20 - 9,00, 2e 7,45 - 8,20, 3e 7,05 - 7,45; worstkoeien 5,90 -ƒ 7,25 dikbillen 9,00 - 13,50. Prijzen per kilogram levend ge wicht: vette kalveren le 6,20 -ƒ 6,35. 2e 6,05 - 6.20, 3e 5,70 -ƒ 6,05; slachtzeugen le 3,13 - 3,25, 2e 3,03 - 3,13, 3e 2,50 - 3,13 Overzicht: melk- en kalfkoeien: aanvoer minder, handel rustig, en prijzen moeizaam te handhaven. De Eicrvcilingcn BARNEVELD, 14-7. Coöp. Veluw- se Eierveiling. Aanvoer 3.321.000 stuks. Stemming: slecht. Prijzen per 100 stuks: Eieren van 50-51 gram 6,50 - 6,15; 55-56 gram 7,05 - 6.50, 60-61 gram 7,30 - 7.65; 65-66 gram 7.70 - 9.25. HIER KOMT KRAYE^N TENNISHAi ^ORTK/U ".".if™ i'/UNG 7% TÜJRANT SEROOSKERKE (W.), 12-7. De Landelijke Rijvereniging De Burghtruiters uit Serooskerke (W.) organiseerde het afgelopen weekeinde op de terreinen rond manege De Eendracht in deze gemeente een groot konkoers voor paar den. In totaal namen hieraan 24 Zeeuwse rijverenigingen deel, die gezamen lijk 200 kombinaties op de baan brachten. Onder de deelnemers ook weer rui ters en amazones van de drie Schouwen-Duivelandse rijverenigingen Weste lijk Schouwen, Bru en de Schouwse Ruiters. Er werden weer voortreffelijke resultaten geboekt, waarbij de zeges van de afdelingsdressuurploeg van de Schouwse Ruiters en springruiter Cees Stouten er nog extra uitsprongen, zon der daarbij enige afbreuk te doen aan de overige resultaten. De drie initiatiefnemers van het komplex »n Burgh-Haamstede. V.l.n.r.: de heren C. Bom, J. Verton en A. Bom. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode)

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 5