HANNIE'S HUWELIJKSVAKANTIE Café „De Gruttepikker" publiek verkocht Drank op vuilnisbelt Te Zonnemaire STREEKNIEUWS Reorganisatie bij FNV Wat biedt de BEELDBUIS? Nieuwe presentatrice jeugdjournaal Zierikzeese band Coldsteel naar talentenjacht Loosdrechjt 4 ZONNEMAIRE, 14-7. Bar „De Gruttepikker" beter be kend als „het café van Gijs", gaat sluiten. Eigenaar Gijs Scholten kon na drie jaar „redelijk draaien" niet meer opboksen tegen de zware hypotheeklasten waardoor dinsdag dit pand aan de Dijk van Bommenede krachtens artikel 1223 B.W. publiek werd verkocht. De Gruttepikker" aan de Dijk van Bommenede. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Tijdens deze exekutie-verkoop ver telde notaris Mr. D. van Eek dat er iets meer dan twee ton hypothecaire schuld op het pand rust. Het bieden kwam langzaam op gang in café Bommenede. Na een eerste bod van 20.000,- ging de ge boden som traag omhoog tot 40.000,- totdat plotseling iemand uit de zaal dit bod met meer dan de helft ver dubbelde tot 89.000,-. Bod uit Flakkee Ook na een korte pauze bij de twee de ronde bleef dit het hoogste bod, waarna de bijeenkomst werd geslo ten. Koper is een makelaar uit Flakkee, die verder geen nadere inlichtingen wilde geven. De verkoop zal hoogst waarschijnlijk door opdrachtgever (de bank) worden gegund, dit is al thans de normale gang van zaken tij dens een exekutie verkoop. Toekomst „Ik modder voorlopig nog even door" zei Gijs na afloop. Het is nog niet bekend wanneer ,,De Gruttepik ker" de deuren zal sluiten. ,,Ik heb het hier erg naar m'n zin gehad, maar voorlopig zeg ik de horeca gedag". Hij heeft het voornemen weer te gaan studeren. Over de toekomst van het pand is verder nog niets bekend. Geslaagd HTS Jaap Koopman uit Burgh is aan de HTS te Dordrecht geslaagd voor het examen fysische techniek. Hij is thans werkzaam op de afdeling windenergie van de T.H. te Delft. KERKWERVE Aktiviteiten voor de jeugd In de Christelijke Gereformeerde kerk aan de Beatrixstraat te Kerk- werve zullen van maandag 19 juli tot en met vrijdag 23 juli diverse aktivi teiten worden georganiseerd voor de jeugd van 6 tot 12 jaar. D,e,^;inderen zijn er welkom 's morgens tussen 10.00 en 12.00 uur en 's middags van 14.00 tot 16.00 uur. Er kan worden geknutseld, gezongen, gespeeld of de kinderen kunnen luisteren naar ver tellingen uit de bijbel. SEROOSKERKE, 13-7. Op de vuilnisbelt aan de Hoosjesweg te Serooskerke heeft het zeer waarschijnlijk nog nooit zo lekker geroken als afgelopen dins dag. Ongeveer duizend dozen a twaalf flessen per stuk plus een tankwagen vol drank werden die dag vernietigd door de Reinigingsdienst Schouwen-Dui- veland, waardoor over het afvalterrein een wat zoetig luchtje hing. Het ging om de romige drank Dutch Cream Cocktail" van het bedrijf Heetman van de heer R. van Oosten in Dreischor. Dit bedrijf werd ongeveer twee jaar geleden in Dreischor gevestigd, maar is inmiddels failliet verklaard. De verkoop distributie werd verricht door Storka b.v. in Rotterdam. Een moeilijkheids- faktor bij het produktieproces van de Dutch Cream Cocktail vormde de ver werking van verse room. De vernietiging van de nog in het bedrijf aanwezige voorraad geschiedde op last en onder toezicht van de douane. Door het vernie tigen van de voorraad zal teruggave van accijns plaatsvinden. Transportbe drijf Rademaker uit Burgh-Haamstede voerde twee vrachtwagens volgeladen met dozen en kratten drank naar de Hoosjesweg, waarna de metalen wielen van een bulldozer de flessen kapotreden. In de loop van de dag arriveerde nog een tankwagen, die de vele liters Cream Cocktail over de aarde liet stromen. (Foto's: Zierikzeesche Nieuwsbode) BROUWERSHAVEN Interkerkelijke Toeristendienst In het kader van een betere samen werking tussen Gereformeerd en Hervormd Brouwershaven Zonne maire zijn voor dit zomerseizoen twee gezamenlijke diensten gepland in de Grote Kerk te Brouwershaven. De eerste Insterkerkelijke Toeristen- dienst wordt zondag 18 juli gehouden om 10.00 uur. Predikant is de her vormde ds. D. Schneider. Hermien Schneider verleent muzikale mede werking op de trompet. Zomernummer „De Rode Nieuwsbode" De afdeling Brouwershaven van de Partij van de Arbeid houdt op dins dag 24 augustus een ledenvergade ring in het Dorpshuis te Noordgouwe om over de Tweede Kamer-verkie zingen (op 8 september) van gedach ten te wisselen. Op deze samenkomst wordt tevens gediskussieerd over „Aktueele politiek". In het zomernummer van ,,De Rode Nieuwsbode" wordt op deze vergade ring alvast uitgebreid ingegaan. In datzelfde nummer worden beschre ven de gemeenteraadsverkiezingen in juni, waarbij onder de aandacht wordt gebracht dat de P.v.d.A. in Brouwershaven slechts 64 stemmen tekort kwam voor een restzetel. Het bestuur wijdt de achteruitgang van de P.v.d.A. bij deze verkiezingen aan het thuisblijven van de P.v.d.A.- stemmers. Voorts is er in dit nummer een ver slagje van de 1-mei-viering te lezen, een vraaggesprek met Piet en Adrie de Vlieger en met Corrie Slabbe- koorn. Wethouder Sylvia Loschacoff- de Kanter rapporteert over haar post onderwijs. ZONNEMAIRE Brommerrijder geschept In de nacht van dinsdag op woens dag werd de bestuurder R. B. uit Rot terdam van een brommer geschept op de Dijk van Bommenede. R. B. reed voor de auto uit en sloeg linksaf. De auto, bestuurd door H. A. B. uit Box tel wilde rechts passeren, maar schepte toen de brommerrijder. Hij liep enkele gekneusde ribben op. DUIVELAND Loop der bevolking over juni Geboren 5. Jannie Catharina, d. v. P. M. Pie per, en van J. Schot (Oosterland); 21. Leonie, d.v. H. J. Haas, en van M. A. Bijl (Oosterland) geboren te Zierik- zee; 25. Nicolaas, z.v. R. van Klinken, en van A. Bierings (Nieuwerkerk); 28. Bastiaan Cornelis, z.v. C. Steen- poorte, en van J. van herk (Ooster land) geboren te Dirksland. Overleden j 6. Anthonie Johannes Lonke, 73 jr. (Ouwerkerk), overleden te Goes; 25. Bartel Kloet, 67 jr., e.v. Sietje Bil (Oosterland); 26. Hendrik Karei de Ronde, 72 jr., e.v. Cornelia Martina Bolle (Sirjansland). OUWERKERK Botsing Op de Rijksweg 18 ter hoogte van Ouwerkerk botste E. S. uit Tholen met zijn auto op M. F. v. N. uit Sint Michelsgestel. V. N. remde, S.vmerk- te dit te laat op en botste tegen de au to van V.N. OOSTERLAND Cylinder gestolen Van het bouwbedrijf J. Boogert is in de nacht van maandag op dinsdag een hydraulische cylinder gestolen ter waarde van 1870,—. Kop-staart botsing Op Rijksweg 18 ter hoogte van Oosterland heeft zich dinsdagoch tend om 9.45 uur een kop-staart bot sing voorgedaan. S. L., bestuurder van auto uit Rollenberg (W.-Dl.) zou hebben moeten remmen. Automobi list G. F. uit Breda zoii dit laat heb ben opgemerkt en zou tegen de auto van L. zijn aangereden. Beide auto's raakten beschadigd, maar konden nog rijden. KORTE BERICHTEN UIT HET BINNENLAND DORDRECHT. De politie van Dor drecht heeft een eind gemaakt aan een vermoedelijk omvangrijke han del in amfetamine die voornamelijk afgezet werd aan deelnemers van wielerkoersen. In verband hiermee heeft zij de 41-jarige Gerrit de W. uit Dordrecht, in 1963 Nederlands ama teurkampioen op de weg en de 28- jarige beroepswielrenner Ger M. uit Dinteloord lid van de formatie van ploegleider Jos Elen, aangehouden. De politie heeft dit woensdag be kendgemaakt. DEN HAAG. Duitse toeristen zul len ook dit jaar in mindere mate hun vakanties in Den Haag en Schevenin- gen doorbrengen. Dit ondanks opti mistische prognoses dat in 1982 meer dan in voorgaande jaren Duitse toe risten nederland zullen bezoeken. Dit heeft Boudewijn Keyser, direk- teür van het VVV in Den Haag en Scheveningen, tijdens een persbij eenkomst in de hoofdstad gezegd. ROTTERDAM. Een woontoren, ho tels, kantoren, winkels en horeca- voorzieningen moeten de bebouwing gaan voltooien van het Rotterdamse Weena. Met de plannen is in totaal een bedrag gemoeid van ongeveer één miljard gulden. Voor verschillen de onderdelen van de plannen gaat volgend voorjaar de eerste spa de grond in. DEN HAAG. Vijf van de zes gedeti neerden die zondagavond uit de strafgevangenis aan de Pompstati- onsweg in Scheveningen ontsnapten, zijn nog steeds voortvluchtig. De zes de gevangene kon vrij snel worden aangehouden in Woerden. Het re cherche-onderzoek is volgens een woordvoerder van de Haagse politie nog steeds volop bezig. Daarbij zijn verschillende korpsen in den landen ingeschakeld. LEEUWARDEN. Bij het personeel en de oud-redakteuren van het Groot Fries Woordenboek is wrevel ont staan, omdat het bestuur van de Fryske Akademy in Leeuwarden besloten heeft het woorden in het Fries te schrijven en niet langer in het Nederlands. DEN HAAG. Bij de Tweede Kamer is de ontwerp-kadasterwet inge diend. Deze wet moet een nieuwe wettelijke basis geven aan de dienst van het kadaster en de openbare re gisters, aldus is woensdag gebleken uit een toelichting van de ministers Nypels (Volkshuisvesting en ruimte lijke ordening) en De Ruiter (justitie). DEN HAAG. Invoer van wal- visprodukten voor kommerciële doeleinden is voortaan verboden. Ook goederen die met produkten van walvisachtigen zijn behandeld zijn aan het verbod onderhevig, tenzij daarvoor een aparte vergunning is afgegeven. Dit heeft staatssekretaris Dik van ekonomische zaken in over leg met de ministers van c.r.m. en van landbouw en visserij besloten. r Vrijdag 16 juli, 21.55 uur, Nederland 1: ,,De boom der wensen". Lika Kan- taradse speelt de rol van de mooie Marita in deze Russische speelfilm. UTRECHT, 14-7. De in financiële nood verkerende vakcentrale FNV moet 50 van de 370 werknemers kwijt. Maar dat zal niet gebeuren via gedwongen ontslagen of gedwongen overplaatsingen. Daarover zijn de onderhandelaars van de FNV en de Dienstenbond FNV, de vakbond die de belangen van het vakbondsperso- neel behartigt, het woensdag eens ge worden. De personeelsinkrimping moet als het even kan nog dit jaar een feit worden en moet de FNV in totaal een besparing van 3,2 miljoen gulden gaan opleveren, aldus een woordvoerder van de Dienstenbond. VRIJDAG 16 JULI NED. 1: In de Zeven van Blake wordt de vraag gesteld Hoe de man nen van Blake het gebouw van de Fe deratie binnen zouden kunnen ko men. De Willem Ruis lotto show wordt weer met een aantal kandida ten en met Willem Ruis gespeeld. Tommy Cooper, de Engelse Komiek, is daar te gast. In de rubriek Film Thuis wordt de Russische film uit 1977 getoond met als titel De Boom der wensen. Het is een dichterlijke film met fraaie natuuropnamen en zeer goede karakterschetsen. Het verhaal speelt zich af in Georgië en de tekenen van de naderende revolu tie zijn onmiskenbaar. De film volgt HILVERSUM, 14-7. De 26-jarige Leoni Jansen zal als opvolgster van Leontien Ceulemans het NOS-jeugd- journaal gaan presenteren. Zij is afkomstig van de VARA, waar Leoni het afgelopen wintersei zoen onder meer het jeugdprogram ma Roffel" op de televisie heeft ge presenteerd. Zij zal dat trouwens ook het komende seizoen blijven doen. Daartoe is overeenstemming bereikt tussen VARA en NOS. De nieuwe presentatrice van het jeugdjournaal heeft van 1974 tot 1977 de academie voor de kleinkunst doorlopen en is daarna opgetreden in diverse theaterprodukties, onder meer samen met Gerard Cox en Ade- le Bloemendaal. Ook verleende zij medewerking aan diverse radiopro gramma's voor jongeren. LONDEN. De Britse toneel-, film en televisie-akteur Kenneth More is op 67-jarige leeftijd overleden. More speelde belangrijke rollen in ver scheidene films, waaronder „Gene vieve", „The deep blue sea", „Sink the' Bismarck" en „Reach voor the sky". Van de televisie was hij be kend als een van de hoofdrolspelers in de serie „The fortsyte saga". ARNHEM. De Arnhemse officier van justitie mevrouw mr. E. Struyk heeft dinsdag een gevangenisstraf van vijf jaar geëist tegen de 40-jarige, vroeger als meesterkraker bekend staande Aage M. uit Rotterdam we gens het uitlokken van twee gewa pende roofovervallen. UTRECHT. Het centraal laborato rium van de bloedtransfusiedienst van het Rode Kruis (C.L.B.) heeft een methode ontwikkeld om bloedstol- lingspreparaten te maken, waarbij de kans dat de ontvanger via het bloed met geelzucht wordt besemt, helemaal is uitgesloten. de mooie Martia die verliefd is op een dorpsjongen. Zij wordt door haar fa milie gedwongen een rijke oude man te trouwen NED. 2: De merkwaardige dieren show is een nieuwe Amerikaanse se rie waarin dieren in hun natuurlijke omgeving getoond worden. De eerste de beste internationaal is een show rond nieuw te vestigen records. Dan een aflevering van het amuse mentsprogramma Zomer 1982. Als decor dient dit keer De Efteling. Als gasten zullen te zien zijn Demis Rous- ses, Jan Rot, Doe Maar, Dsinghis Khan, Randy Crawford. Onze Ouwe wordt weer gekonfronteerd met een moord. Een ordelijk huisvader heeft zijn spaargeld toevertrouwd aan een man, die beweerde het dubbele ervan te zullen maken, doch de man bleek niet betrouwbaar. Een muzikaal sa menzijn van Cleo Laine en fluittist James Galway besluit het program- VRIJDAG 16 JULI NED. 1: 13.00 en 18.20 Nieuws voor doven; 18.58 Nieuws; 19.00 De 7 van Blake; 19.50 De Willem Ruis show; 21.37 Journaal; 21.55 Film thuis: Dej boom der wensen; 23.30 Journaalj 23.35 Nieuws voor doven; 23.50 Touj de France. NED. 2: 13.00, 14.00 en 18.30 ToUr de France; 18.54 Berêboot; 18.59 De merkwaardige dierenshow; 19.15 De eerste de beste internationaal; 20.00 Journaal; 20.27 Zomer 1982; 21.10 Ak- tua tv; 21.45 Onze ouwe; 22.45 A har mony in music; 23.35 Journaal; 23.40 Nieuws voor doven. ZIERIKZEE, 13-7. Coldsteel, de band van Jan Kouijzer uit Schuddebeurs, is uitverkoren tot één van de deelnemers aan het Loosdrecht festival. Naast een Jazz-festival, zal tevens een talentenjacht worden gehouden, waarvoor de Coldsteel Band uit honderden andere deelnemers is uitgekozen. zal waarschijnlijk een televisie op treden volgen. Maar daarover maakt de leider van deze band zich voorlo pig niet druk. „Laten we eerst het op treden van aanstaande zondag af wachten", was zijn kommentaar. Coldsteel bestaat voorts uit Lou Biondgf est en Bil Hillebrand uit Zie- rik/.rt Chris Videier die in Duits land woont en Kees Schipper uit Ber gen op Zoom Zondag is de finale en samen met nog zeven overige bands zal Coldsteel het beste beentje voorzet ten om als beste uit de bus te rollen. Beste op tv Aan deze talentenjacht verleent ook de Avro medwerking. Als de for matie van Jan Kouijzer ook de laatste ronde er goed vanaf brengt, 71 Er was dadelijk kontakt tussen u beiden. De genegenheid klom weder zijds tot een bepaalde hoogte, en dan is er niet veel meer nodig om de laatste stap te doen, die u beiden dan ook hebt gedaan. Dat is psychologisch volkomen verklaarbaar. Uit mijn praktijk weet ik van gevallen, waarin vrouwen in een gelijke og ongeveer gelijke situatie hun toevlucht namen tot de meest extreme mogelijkheden om zwanger te gera ken. Ik weet bijvoorbeeld een geval, waarin een vrouw, die negen jaar ge huwd was en nog altijd kinderloos, connecties aanknoopte meteen zeven tienjarige buurjongen om haar dóel te bereiken. Hetgeen haar uiteraard ge lukte. Een andere, in gelijke omstan digheden, gaf zich enige tijd over aan prostitutie, tot ze wist, dat het gevolgen zou hebben. Uit hoofde van mijn prak tijk zeg ik: het is begrijpelijk en ver klaarbaar. Het is een psychische dwang, waargeten vele vrouwen in de ze omstandigheden niet opgewaasen zijn. Het is niet de stelling: het doel heiligt de middelen, maar zuiver de biologische leemte, het vacuum. Er ontstaat spanning, die op een gunstig- of ongunstig moment, als u het mis schien zo wilt stellen - tot ontwikke ling, ontlading komt Gunstig in die zin, dat alle faktoren aanwezig zijn om de vrouw in de armen van een andere man te drijven, hetgeen ze dan zonder enige wroeging of gewetensnood doet In tegendeel is ze gedurende die korte tijd er vast van overtuigd, dat ze het móet doen. En ze strijd er dan ook beslist niet tegen. Vroeger werden de ze gevallen vrijwel steeds verzwegen, omdat je over alle aangelegenheden, welke betrekking hadden op het sexuele leven van man en vrouw, nim mer sprak. En de enkele malen, dat het wel uitkwam, werd er over gefluisterd, want over zulke dingen durfde je im mers niet in het openbaar te praten! Met je huisarts was je niet in dier voege vertrouwelijk, dat je iets dergelijks vertelde, terwijl de psychiater, zoals we die nu kennen, niet of nauwelijks bestond In uw geval, mevrouw, koos u in- stincmatig een weg, waarop misschien tot nog toe niemand in uw geval geko men is. U en uw man bewust - althans, u nam die keuze bewust - een huwelijks vakantie. Op het moment, dat u uw intrek nam in dat Noordwijkse hotel, zal nog geen haar op uw hoofd er aan gedacht hebben connecties aan te kno pen met welke man ook. Een gedachte of suggestie in die richting zou u zeker met verontwaardiging van de hand ge wezen hebben. Maar alles was aan wezig om u in die richting te drijven. Een niet onaantrekkelijke man vraagt u ten dans. U wandelt de volgende morgen met hem naar de zee, langs het strand. U zwemt samen, u dineert sa- mea Het is net als met een stekker in een kontaktdoos. Steek de stekker in het kontakt en dat kontakt ontstaat Misschien gaat de vergelijking enigs zins mank, maar zo ongeveer ging het Door HENK VAN HEESWIJK in uw geval. Zijn attenties, het gevoel van zijn handen, als u samen danste, de blik in zijn ogen, de zachte toon van zijn woorden waren stuk voor stuk fakto ren, die langzaam voerden naar de cli max. Uw handen vergleden in elkaar, u ging elkaar kussen en liefkozen. U stond op het laatst volkomen open voor zijn avances, in welke vorm ook en daarom was er voor u geen enkele reden meer om nee te zeggen, toen hij zonder meer vroeg de deur van uw kamer niet op slot te doea Integendeel u wachte hem op als uw bruidegom. Want, mevrouw, nu ging bovendien weer het feit, dat u een kind wilde, overheersen: u ontdekte toen pas de liefde met een grote L. En wie liefheeft, mevrouw, kan offers brengen. Het of fer, dat u zonder enige reserve bracht, was uw huwelijk. Want door uw daad bracht u de basis van uw huwelijk aan het wankelen. De basis, die al lang niet meer hecht was, weerhield u niet, te doen wat u wilde. Mijn taak is niet om te oordelen, of te veroordelen, maar slechts om te ver klaren. Het opsporen van oorzaken en het verklaren van gevolgea Daarom begrijp ik uw daad. Uw geval staat niet op zichzelf. Het komt in ons land in duizenden gezinnen voor, al ontwik kelt die zich bij ieder kinderloos echt paar weer anders. (wordt vervolgd)

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 4