ZIERIKZEE BELEEFDE ZEER WARME EERSTE TOERISTENDAG Minder druk, maar prima sfeer STREEKNIEUWS DIAMANTEN ECHTPAREN OP SC HO UWEN-D UIVELAND ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Donderdag 15 juli 1982 Nr. 23147 3 SEROOSKERKE, 13-7. De heer M. de Blonde (86) en zijn echtgenote J. de Blonde-Bakker (81) uit Serooskerke vierden dinsdag hun dia manten bruiloft. In bijzijn van de enige doch ter en schoonzoon werd 's ochtends in huiselij ke kring de feestelijke dag gevierd. Op de eetta fel lagen stapels felicitatiekaarten, die het echt paar niet de post had ontvangen. Op de tafel in de woonkamer stond een bloemstukje van de gemeente Westerschouwen. Het diamanten paar" verkeert na al die jaren nog steeds in een redelijk goede gezondheid en ze zijn allebei nog goed ter been. De heer De Blonde werd geboren in Nieuwerkerk, maar verhuisde al op jeugdige leeftijd naar Noordgouwe. Samen met zijn ouders vertrok hij later naar Serooskerke, waar hij tot nu toe bleef wonen. Zijn vrouw is geboren en getogen in Serooskerke. ..Mijn geboortehuis bestaat nog steeds, het staat nu te koop", zegt mevrouw De Blonde. Het echtpaar heeft elkaar meer dan zestig jaar geleden tijdens een bruiloftsfeest in Serooskerke leren kennen en liet daar later de ei gen bruiloft op volgen. Uit het huwelijk werd een dochter geboren. De heer en mevrouw De Blonde hebben twee kleinkinderen en drie achterkleinkinderen. Landbouwbedrijf De heer De Blonde had tot de watersnoodramp van 1953 een eigen landbouwbedrijf en werkte de laatste jaren tot zijn pensioen bij de Grontmij in Serooskerke. Zijn echtgenote heeft wegens ziekte van haar man regelmatig op het land bij moeten springen. ,,Het was hard werken vroeger om de kost te verdienen", vertelt ze in de woonkamer. In de middaguren kwamen de familieleden van het diamanten paar bijeen in het dorpshuis, 's Avonds werd een receptie gehouden. ZIERIKZEE, 14-7. Woensdag ivas het echt paar Bin uil de Zuidwelleslraat te Zierikzee zestig jaar getrouwd. Zowel de heer J. Bin (84) als zijn vrouw T. Bin-van der Welle (84) zijn in Zierikzee geboren en hebben heel hun leven in deze stad gewoond. Het echtpaar heeft vier kin deren, dertien kleinkinderen en één achter kleinkind. De heer en mevrouw Bin hebben elkaar op 28 januari 1917 in Zie rikzee tijdens het schaatsenrijden leren kennen. Na hun trouwdag woonde het echtpaar vier jaar in de Raamstraat, maar verhuisde daarna naar de Zuidwellestraat. waar mevrouw Bin destijds ook werd geboren. Tot zijn dertigste jaar werkte de heer Bin in de landbouw; hij kreeg daarna een betrekking bij de gemeente als chauffeur. Verder is hij ook vijfentwintig jaar bestuurder van de brandweerwagen ge weest. In 1955 ging de heer Bin met vervroegd pensioen. Woensdag kreeg het diamanten echtpaar veel bezoek, onder ande ren van de loco-burgemeester, de heer C. Bij de Vaate. Ook werd een telegram van de kommissaris van de Koningin ontvangen. Het feest ter gelegenheid van het zestigjarig huwelijk wordt zaterdag 24 juli met een etentje gevierd. (Foto's: Zierikzeesche Nieuwsbode) litie gaf desgevraagd een schatting van het aantal mensen, dat deze eerste toeristendag bezocht. Hij hield het op een aantal van tussen de vier en vijf duizend bezoekers. Geen overmatige drukte en het parkeerter rein aan de Scheldestraat stond dan ook niet eens helemaal vol. Piek- drukte lag tussen tien en twaalf uur. Het toeristenverkeer werd aanvan kelijk zo veel mogelijk uit de bin nenstad geweerd. Later in de middag werd het politietoezicht alleen ge handhaafd bij de Noordhavenpoort en de Weststraat. Extra kontainers De heer Lindhout zei zeer verheugd te zijn over de extra kontainers, die door de Reinigingsdienst beschik baar werden gesteld. ,,De stad zag er rond vijf uur/half zes heel schoon uit en de mensen van de Reinigings dienst toonden zich daar aangenaam verrast over", aldus de voorzitter van de Evenementénkommissie. De toeristendagen in Zierikzee zullen wordt voortgezet op de eerst komen de dinsdagen: 20 en 27 juli en 3, 10 en 17 augustus. NAM boort bij Zeelandbrug In Serooskerke en Zierikzee Volgende week begint de NAM (Ne derlandse Aardolie Maatschappij) aan de voorbereidende werkzaamhe den voor de boring naar gas en olie op Noord Beveland. Dè lokatie waar geboord wordt ligt in de nabijheid van de Zeelandbrug. ZIERIKZEE Bud Spencer deelt weer klappen uit in Zierikzee ZIERIKZEE. Met een stralende zon, vrolijke terrasjes en een grappige kinderdraaimolen kreeg het Havenplein tijdens de eerste toeristendag een sfeertje, dat bijna deed denken aan een pleintje in een subtropisch vakantieland. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) ZIERIKZEE, 13-7. Het was warm, wat minder druk dan enkele voorgaande jaren, maar er hing een prima sfeer en de mensen die in Zierikzee vertoefden hebben zich uitstekend vermaakt dinsdag tijdens de eerste toe ristendag. Voorzitter van de Evenementenkommissie de heer H. Lindhout is er dan ook van overtuigd, dat die eerste toeristendag op vrijwel alle onderdelen heel goed is geslaagd. Persoonlijk betoont de voorzitter zich echter wat aangeslagen door, naar zijn zeggen, wat onaangename reakties van enkele ondernemers. Hij moest ervaren, dat je het met der gelijke evenementen blijkbaar niet iedereen naar de zin kunt maken. Kort na de officiële opening van de Zierikzeese toeristendagen door loko-burgemeester C. Bij de Vaate ging de wolspinwedstrijd in de Sint Domusstraat van start. Twee-en- twintig deelnemers toonden hun kunnen in het dik, dun en getwijnd spinnen. Aan deze wedstrijd werd extra luister bijgezet door de monstraties weven, wol verven en vilt maken. ,,Het is voor het publiek altijd leuk mensen aan het werk te zien", meende één der juryleden me vrouw A. Kuyper-Delst en het bleek, dat ze daar gelijk in had want de da mes in de demonstratiekramen kre gen talloze malen de gelegenheid hun toelichting te geven. Verven Mevrouw L. Flohil-Kostense, die liet zien hoe je met meekrap en ande re planten wol kunt verven, kreeg van de brandweer te horen, dat ze een brandblusser bij zich diende te hebben, gezien haar werk met de vier gaspitten. De brandweer zorgde er zelf voor, dat dit veiligheidsattri buut er kwam. Een bezienswaardig proces bleek het vervilten van wol. ,,Hoe primi tiever het schaap, hoe beter het vilt", liet de demonstratrice weten. Het vervilten van de gekaarde wol bestaat uit twee fasen: het vilten van de vezels en vervolgens het zoge naamde vollen om volume te krijgen. Bij het vilten worden enkele laag jes gekaarde wol samengehouden in een netwerkje van vitrage. Met warmwater en zeep (de bekende huis houdzeep uit grootmoederstijd) wordt met de handen - of bij een gro tere lap met de voeten - gedurende enige tijd flinke druk uitgeoefend. De wolvezels zullen zich dan stevig in elkaar vasthechten. Na deze fase volgt het vollen, de lap wordt dan met de grol op een geribbelde onder grond bewerkt. Het was dinsdag al lemaal te aanschouwen tijdens het wolspin-gebeuren. Modeshow Er waren verder ook enkele stand jes ingericht met hele mooie zelfge maakte wollen kledingstukken. In dit kader werd rond het middaguur ook een modeshow gehouden waar werkstukken van de wedstrijddeel nemers werden getoond. Mevrouw Kuyper betreurde het een beetje dat voor dit programma-onderdeel geen mikrofoon beschikbaar was. Volgens de juryleden waren er zulke fraaie modellen bij, dat eigenlijk veel meer mensen naar deze show gelokt had den moeten worden. Langs het Havenpark stonden kraampjes opgesteld met onder meer sieraden, curiosa, de oude ansichten- boekjes, lederwaren en een stand van de dierenbescherming. Naast de muziektent zorgde de groep „Sistrum" uit Dordrecht voor hele fijne muziek. Deze muzikanten bleken een vrijwel onuitputtelijk uithoudingsvermogen te bezitten en brachten talloze Oudhollands aan doende liedjes ten gehore. Hun enthousiaste inzet werd be loond met vrijwel doorlopend een talrijk publiek, dat zich, geboeid door het optreden, spontaan op de straat rond het Havenpark nestelde. Op het Havenplein kon vooral de inwendige mens aan zijn trekken ko men: in een bonte variatie wisselden gebak, broodjes, worsten, hambur gers, suikerspin en bierpompen el kaar af. Kinderdraaimolen Verder op het Havenplein een kin derdraaimolen, kleurrijke en hele grote ballonnen, een kraampje met echte bijenhoning, zonnebrillen, tas sen, schoenen, een portrettekenaar, een standje van de Hervormde Vrou wengroep en - de oude ambachten ontbraken niet helemaal - een riet dekker en een stoelenmatter. De braderie werd langs de Mol, Melkmarkt en Schuithaven voortge zet met het vanouds bekende assorti ment: kleding, poppen, hapjespan nen, tègels, palingbroodjes, stroop wafels, deegspuiten en waskaarsen. Op de Schuithaven waren' ook weer vrolijke terrasjes ingericht en een ac cordeonist met Franse Muzette mu ziek zorgde daar voor een fijn sfeer tje. Muziek van een heel ander genre kregen de deelnemers aan het orgel- wandelconcert te horen. Organist en rondleider Theo Faber toonde zich zeer tevreden met het aantal deelne mers op deze warme dag. Ruim veer tig mensen maakten de tocht langs de Zierikzeese orgels en beluisterden de korte concerten. Helemaal „los" Schot in de roos ble^k de Kjndei;- snuffelmarkt op de Bal.ié. Dé jeugdi-'. ge ondernemers deden prima zaken en sommigen waren reeds na korte tijd „los". In de middaguren werd het voor de kinderen wat te veel om in de felle zon op de Balie te vertoe ven en daarom werd besloten de snuffelmarkt voortijdig te beëindi gen. Er komen ten slotte nog vijf toe ristendagen tijdens welke de jeugd haar handel zal kunnen aanprijzen. Cithersoliste Cecillia Verdonck liet weten met zeer veel plezier in Zierik zee te hebben opgetreden. Ze kreeg tijdens dat optreden overigens nog bijval van een spontane zomergast, die een fikse zangsolo weggaf.v De koetsier van de paardentram had het bijzonder druk. Velen bleken belangstelling te hebben voor een tochtje met dit vervoermiddel door het centrum van de stad. Aantal bezoekers Een woordvoerder van de rijkspo- Bud Spencer deelt komend wee kend weer klappen uit in de Concert zaal te Zierikzee. Dit keer speelt hij de rol van Banana Joe, een man die op een eiland woont en daar een pa radijselijk. leventje leidt. Hij leeft van bananen en vaart zo nu en dan met zijn boot naar Limas om deze te ruilen tegen andere levensbehoeften. Op een dag komt hij in kontakt met zakenman Torcello, die grote plannen heeft om op Joe's eiland Amantido in korte tijd schatrijk te worden. Joe, die zich tegen deze plan nen wil verzetten, belandt hierna in vreemde situaties. „Banana Joe" is een film voor alle leeftijden. Verder vertoon Stichting het Thea ter zaterdagavond nog een Tiroler sexfilm. Dinsdagmiddag, toeristen dag, is er voor de jeugd een Walt Dis ney film „Pinocchio". Aanrijding Op de Kleine Zelkeweg reed auto mobilist J. M. L. uit Noordwelle dinsdagavond om 19.50.uur tegen au to van J. 'A. P. uit Zierikzee aan. L. stopte en reed achteruit, waardoor hij tegen de auto van P. botste. Kettingbotsing Bij een aanrijding bij de ver keerslichten op het kruispunt Tol op Rijksweg 18 raakten vier auto's be trokken. Automobilist J. K. uit Oosterhout remde voor het rode licht en de ach ter K. rijdende auto's bestuurd door respektievelijke G. A. uit Breda, V. d. B. uit Uden en V. d. P. uit Geer- truidenberg botsten tegen elkaar. De drie laatstgenoemden moesten hun auto's laten wegslepen door takelbe- drijf Jan de Jonge uit Zierikzee. De auto van K. liep lichte schade op. WESTENSCHOUWEN Op „Neeltje Jans" wordt fiks gestolen Op het werkeiland Neeltje Jans worden de afgelopen tijd nogal wat goederen vermist. Dit was voor de bewakingsdienst reden een steek proef te houden bij de Tol voor de brug'naar het werkeiland. Het resul taat is schrikbarend. Tien procent van de aangehouden wagens be schikte over gestolen spullen zoals technische apparaten, talloze boor machines en dergelijke instrumen ten. RENESSE Geslaagd Robert Jan Kostense uit Renesse slaagde voor het examen MTS op de auto technische school te Apeldoorn. Ruit ingegooid In de nacht van dinsdag op woens dag is een ruit van het huis van de fam. S. aan de Lange Reke te Renesse ingegooid. Vier jongeliu urineerden in de nacht voor het betreffende pand, waarna de heer S. aan de jongelui liet weten dit niet op prijs te stellen. De vier personen reden weg in een auto, maar keerden even later terug met een steen, die zij door de ruit gooi den. Diefstal rubberboot Bij de afrastering aan de duinover gang aan de Jan van Renesseweg had A. d. G. uit Utrecht dinsdag zijn rub berboot achtergelaten. Bij terugkeer bleek de boot te zijn verdwenen. Bij het beoordelen van de gespon nen resultaten moest de jury konsta teren, dat het onderdeel dik spinnen het moeilijkste bleek. In vergelij king werden bij het dun spinnen en twijnen hogere ogen gegooid. De beoordeling en prijsuitreiking werden verricht volgens de deelne mersnummers, dus niet op naam. On der de twee-en-twintig deelnemers bevond zich één man; hij wist een tweede prijs te behalen. De prijswin naars kregen een houtsnijwerk met schapenmotief en een kadobon aan geboden. DREISCHOR Orgelkoncert ZIERIKZEE. Twee-en-twintig deelnemers schreven zich dinsdag in voor de wolspinwedstrijd. Zij konden tijdens dit evenement hun talenten tonen in het dik, dun en getwijnd spinnen. (Foto: Zierikzceschr Nieuwsbode) De organist Dirk Jz. Zwart uit Rot terdam geeft dinsdag 20 juli op het orgel van de Hervormde Kerk in Drcischor een orgelkoncert. Het be treft het eerste koncert in een serie van vier. Zwart speelt werken van Bach, Handel, Hollins, Guilmant en Jan Zwart. Ook zullen er werken worden uitgevoerd van de organist zelf. Voor tijd: zie agenda. 1 4

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 3