ENORME VELDSLAG ROND BASRA IN OORLOG IRAK-IRAN Stichting Het Theater Ruim half miljoen werklozen AGENDA Brief Reagan om opvang PLO'ers Vleessmokkel België/Nederland Elektriciteitstarief grootverbruikers omlaag Nota over onderwijzers salarissen Treinongeluk in Belgi ie Britse koningin belde zelf Meer geld voor bodemsanering Lijk meisje gevonden Kind verongelukt Verzoek van VVDM-advokaat Jeugdsozen in het weekeinde ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE 2 TEHERAN, 14-7. De Iraanse strijdkrachten zijn dins dagavond laat de sinds dagen aangekondigde aanval op Iraaks grondgebied begonnen. Volgens een legerkommu- niqué dat woensdag door de Iraanse radio bekend werd gemaakt zijn de Iraniërs op verscheidene plaats tot 10 ki lometer op Iraaks grondgebied doorgedrongen. De leider van de Islamitische revolutie, Ayatollah Roehollah Chomeini, riep in een door Radio-Teheran verspreidde boodschap de Iraakse bevolking op zich tegen het regime van Saddam Hoessein te keren en zich met de „Moslimse Iraanse broeders te verenigen. Flitsen uit het buitenland VATICAANSTAD. De Heilige Stoel heeft drie internationale des kundigen opdracht gegeven een on derzoek in te stellen naar de rekenin gen van de Vaticaanse bank. Dit naar aanleiding van berichten over ban den van de bank met de Italiaanse Banco Ambrosiano, waarvan de di- rekteur, Roberto Calvi, op 10 juli dood in Londen werd aangetroffen. Dit heeft het persbureau van het Va- ticaan dinsdag gemeld. NA-'ROBI. Somalische rebellen hebben melding gemaakt van sukses- sen in de twaalf dagen geleden be gonnen strijd in het Ethiopisch-So- malische grensgebied. De rebellen ontkennen, dat zij steun krijgen van Ethiopië. WARSCHAÜ. De Poolse autoritei ten hebben in de afgelopen dagen een aantal van de ongeveer 2.500 geïnter neerden vrijgelaten. Leiders van het ondergronds gegane vakverbond So lidariteit hebben in een pamflet dat in Warschau cirkuleert, opgeroepen tot het niet meer houden van stakin gen of demonstraties. Sommige ex- geïnterneerden verklaarden na te rugkeer uit het kamp of de gevange nis, dat ze meer vrijlatingen ver wachten. MIAMI, Florida. De Saoedi-Arabi- sche sjeik die vorige week was aan gehouden omdat hij zijn hotelreke ning niet had betaald, heeft de reke ning met 1.560.000 dollar - ver effend. De advocaten van de sjeik verweten de hoteldirektie dat de re kening was opgeschroefd, maar ze overhandigden niettemin een chequè voor bovenstaand bedrag. WASHINGTON, 15-7. President Reagan heeft koning Fahd van Saoedi-Arabië en diverse andere Arabische leiders geschreven om lan den te vinden die de 6.000 ingesloten Palestijnse guerrillastrijders in Bei roet zouden willen opnemen, zo heb ben Amerikaanse regeringsfunktio- narissen woensdag verklaard. Het vinden van een opvang noem den zij het grootste struikelblok voor de totstandkoming van een vredesre geling voor Libanon na de Israëlische invasie van 6 juni. Syrië verklaarde vorige week tegen alle verwachting in hen onder de huidige omstandig heden niet op te nemen. Reagan had volgens de funktionarissen geop perd, dat Syrië de meesten zou ne men en de overigen naar elders zou den gaan. Voordien waren van Ame rikaanse zijde behalve Syrië, Algeri je, Egypte en Jordanië als mogelijke bestemmingen genoemd. DEN HAAG, 15-7. De Europese Commissie heeft naar aanleiding van berichten over toenemende smokkel van vee tussen Nederland en België een bijeenkomst belegd met de Ne derlandse en Belgische douane. Zij heeft hen gevraagd nauw samen te werken bij een onderzoek naar spe- kulatieve handel in vee, en haar op de hoogte te stellen van het resultaat van dit onderzoek. De kommissie, het „dagelijks bestuur" van de Europese gemeen schap, heeft dit meegedeeld in ant woord op vragen van een lid van het Europees parlement, mevrouw Ewing, naar aanleiding van berich ten dat na de jongste devaluatie van de Belgische franc de veesmokkel over de Belgisch-Nederlandse grens is toegenomen. De kommissie zegt tot nu toe in kennis te zijin gesteld van slechts één spekulatieve transaktie, waarbij het om een tiental stuks vee ging. Huwelijksrekord FORT SMITH, 14-7. Toen de 19-jarige Salus Newquest op 20 januari 1900 zijn geliefde schaakte, die op dat moment slechts 13 lentes telde, zal hij zich wel niet gerealiseerd heb ben dat het huwelijk dat hij kort daarna met haar aanging 82 jaar stand zou houden. Newquest overleed enkele dagen geleden op 101-jarige leeftijd. Hij en zijn vrouw Min nie, die nu 94 jaar is, hadden enkele maanden geleden nog hun 82-jarig huwelijksfeest ge vierd. Zij woonden in Fort Smith, een stad in de Ameri kaanse staat Arkansas en zorg den voor een nageslacht van negen kinderen, tien kleinkin deren. 25 achterkleinkinderen en 11 achter-achterkleinkinde- Volgens berichten in de Libanese hoofdstad Beiroet wordt er ook van daag zwaar gevochten rond Basra. De Amerikaanse inlichtingendienst CIA meldde dat de strijd rond Iraks voornaamste industriestad zich ont wikkelt tot de grootste veldslag die de wereld de afgelopen 30 jaar kende. Het televisienetwerk ABC zei uit kringen van de CIA te hebben verno men dat 125.000 Iraakse soldaten te genover 100.000 Iraniërs staat. Het moreel van de Irakezen is volgens ABC na bijna twee jaar oorlog vrij In het militaire kommuniqué stond verder dat de Iraakse troepen in de meeste gevallen op de vlucht sloegen bij het naderen van het Iraanse leger. De derde en negende divisie zouden grotendeels vernietigd zijn en de 26e pantserbrigade volledig in de pari zijn gehakt. Honderden tegenstan ders zouden gedood of gevangen zijn genomen. Bovendien berichtte het kommuniqué dat Iran vier Iraakse gevechtsvliegtuigen had neergescho ten in de olierijke provincie Choe- zestan. Tegenoffensief De Iraakse minister van defensie, generaal Adnane Chayrallah, ver klaarde woensdag dat de Iraakse strijdkrachten in het tegenoffensief waren gegaan en dat grote delen van de Iraanse strijdmacht waren vernie tigd. DEN HAAG, 14-7. Het aantal men sen dat als werkloos staat gere gistreerd is eind juni over het half miljoen geschoten. Het bedroeg toen volgens voorlopi ge cijfers van het ministerie van soci ale zaken 521.600 tegen 486.000 eind mei, een stijging van 35.600 (16.100 mannen 19.500 vrouwen). Eind mei echter waren er ook al meer dan een half miljoen werklozen (519.600) als rekening wordt gehou den met het feit dat de werkloosheid gezien het zomerseizoen flink had moeten dalen. Nu zijn er, als reke ning wordt gehouden met deze sei- zoenskorrektie, 537.400 mensen werkloos. Dat zijn er 17.800 meer dan eind mei (12.100 mannen en 5.700 vrouwen). DEN HAAG, 14-7. De elektrici teitsprijs voor bedrijven die meer dan 30 miljoen kilowattuur per jaar verbruiken is met terugwerkende kracht tot 1 juli met ongeveer vier cent per kilowattuur omlaag gegaan. Daarmee wordt het konkurrentie- nadeel dat deze bedrijven hebben ten opzichte van met name Westduitse en Franse ondernemingen voor een aan zienlijk deel weggewerkt. Dat blijkt uit een brief die minister Terlouw van ekonomische zaken aan de Twee de Kamer heeft gestuurd. De kilowattuurprijs voor deze grootverbruikers ligt op 13 a 15 cent. Na de verlaging van die prijs moet zo'n vier cent zal het prijsverschil met West-Duitsland nog ongeveer twee cent zijn. Dat vindt Terlouw aanvaardbaar. DEN HAAG, 15-7. De zwaarte van de funktie en niet, zoals nu, de be voegdheid en de leeftijd wordt bepa lend voor de hoogte van het salaris van onderwijzers en leraren. Dat is de kern van.de nota herzie ning onderwijs salarisstruktuur (Hos-nota), die minister Deetman van onderwijs en wetenschappen donderdag in Den Haag heeft gepre senteerd. Op het ogenblik worden leraren be taald naar de diploma's die zij bezit ten en naar leeftijd, ook als zij met weinig of geen ervaring les geven aan klassen waarvoor een lagere be voegdheid dan de hunne voldoende is. Dat leidt ertoe dat zo iemand meer verdient dan een kollega die moge lijk met veel meer ervaring hetzelfde werk doet, maar slechts de voor die funktie vereiste diploma's heeft. De minister vindt dat dit het systeem nodeloos kostbaar maakt en dat het bovendien niet aansluit bij wat elders in de rijksdienst en in de maatschappij gebruikelijk is. BRUSSEL, 14-7. Het treinongeluk dat dinsdagochtend in België heeft plaatsgevonden heeft vijf doden ge kost. Twintig mensen zijn bij dat on geval gewond. Tot die konklusie is men woensdag gekomen, nadat de gehele nacht van dinsdag op woensdag en ook woens dag zelf nog een onderzoek was in gesteld in de wrakstukken van de vernielde wagons. Het zal zeker nog tot vandaag duren voordat de sporen zijn vrijgemaakt. Dat betekent dat het spoorwegverkeer tussen Gent en de Belgische kust voorlopig nog wordt omgeleid. De uit Nederland komende trein van Roosendaal naar Oostende rijdt niet verder dan Gent. LONDEN, 14-7. Koningin Eliza- beht van Engeland gebruikte de tele foon naast haar bed om de politie er van te verwittigen dat zij vrijdag in haar slaapkamer was verrast door een indringer, maar de agenten had den bijna twintig minuten nodig om op te komen dagen, schreef het dag blad Standard. ,,De koningin belde de politie op, maar de eerste die haar kamer betrad was een kamermeisje, tien minuten nadat de indringer was binnengeko menaldus de Standard. De politie kwam acht minuten daarna, toen het kamermeisje de man al had wegge- poeierd". DEN HAAG, 14-7. Débedragen, die de regering tot nu toe heeft gereser veerd voor de bodemsanering, zijn onvoldoende om de verontreinigde grond overal te zuiveren. Daarom heeft staatssekretaris mevrouw Lambers-Hacquebard van volksge zondheid en milieuhygiëne in de gesprekken over de begroting voor 1983 voorgesteld, meer geld voor dit doel beschikbaar te stellen. In de meerjarenramingen voor de daarop volgende jaren zal eveneens meer geld moeten worden gereserveerd. BEMMEL, 14-7. Tussen Eist en Bemmel is woensdag het stoffelijk overschot gevonden van de 15-jarige Ingrid Kamminga uit Arnhem, die sinds maandagmorgen werd vermist. Het meisje zou na een bezoek aan het zwembad in Eist naar kennissen in Bemmel gaan, maar is daar nooit aangekomen. Het ontzielde en vrijwel naakte li chaam van het meisje werd woens dagmorgen door een voorbijganger gevonden nabij een droge greppel. Sektie door patholoog-anatoom dr. J. Zeldenrust zal donderdag moeten uitwijzen op welke wijze het meisje om het leven is gebracht en of er sprake is van een zedendelict. VOORTHUIZEN, 14-7. De 2-jarige Remco Light uit Haarlem is dinsdag avond in een Amersfoorts ziekenhuis overleden nadat hij 's middags op een camping in Voorthuizen in een vijver was gevallen. De peuter was tijdens het spelen in de tuin van de buren terecht gekomen, waar hij bij een bruggetje voorover in de halve meter diepe vijver viel. LONDEN. De zgn. Falkland-hef- boom deed de populariteit van de Britse premier, Margaret Thatcher, met sprongen omhoog gaan. Maar wanneer de bijzonderheden bekend zullen worden van de gebeurtenissen die leidden tot de oorlog in het zuid en van de Atlantische Oceaan en de ekonomische problemen weer in het middelpunt van de belangstelling komen, zou het volgens waarnemers wel weer eens bergafwaarts met haar kunnen gaan. Iedere maandag Bruinisse Dorpshuis. Speel- en strip-O-theek. 18.30 - 20.00 uur. Dorpshuis. Meer Bewegen voor Ouderen. 16.00 - 16.45 uur. Iedere woensdag Zierikzee Consistoriekamer Gastfiuiskerk. Re petities Herv. Chr. gemengd koor. 19.30 - 21.30 uur. Consistoriekamer Gasthuiskerk. Op gave leden kinderen i.o, 19.00 - 19.30 RIJSWIJK. De stichting Rijswijk- se Taxi Centrale is failliet. De direk- teur, een 49-jarige Rijswijker, is in middels op non-aktief gesteld. Vol gens de chauffeurs van de centrale heeft het bedrijf een miljoenenschuld onder andere door het niet afdragen van sociale premies aan de fiscus. DEN HAAG. Staatssekretaris Van den Broek van buitenlandse zaken vertrekt 21 juli naar Athene vooreen kennismakings- en werkbezoek aan zijn Griekse ambtgenoot Vargis, al dus heeft de woordvoerder van het ministerie van buitenlandse zaken meegedeeld. UTRECHT, 14-7. Mr. E. Hummels, de advocaat van WDM-bestuurder Oscar van Rijswijk die ervan wordt beschuldigd geheime defensiestuk ken te hebben gestolen, heeft de krijgsraad in Arnhem gevraagd een onafhankelijke deskundige in te schakelen om vast te stellen hoe ge heim de tekeningen zijn, waarom het gaat. De deskundigen van defensie, die de krijgsraad daarover tot nu toe heeft gehoord, staan volgens mr. Hummels niet onafhankelijk genoeg tegenover de legerleiding. Zij spre ken elkaar bovendien tegen. Noordgouwe Verenigingsgebouwtje, 14.00-16.00 uur, kinderklub. Oosterland „Open lessen". Bejaardengymnas- tiek. 9.15 - 10.15 (v.m.). Iedere donderdag Zierikzee Poststraat 37: Wereldwinkel Schou- wen-Duiveland; 9.30-16.30 uur. Iedere vrijdag Schouwen-Duiveland Op alle politieburo's op Schouwen- Duiveland: spreekuur, van 14.00 tot 17.00 uur. Brouwershaven Gemeenschapsruimte. Nutsbiblio- theek. 19.30 - 20.30 uur. Iedere tweede dinsdag van de maand Zierikzee Rode Kruis-gebouw, 16.00-17.00 uur, adviesburo van de A.N.I.B. - Iedere vrijdag vanaf 4 juni Burgh Café '„Het Gróte Zwijn". Prijskïa; verjassen. 20.00 uur. Maandag 3 juli t/m zaterdag 5 augustus Zierikzee Burgerwêeshuis: Beeldentuin en klein antiek, van ma t/m za van 10.00-17.00 uur. Van 5 juli tot 23 juli Zierikzee Gravensteen. Zomertentoonstelling Zeeuwse Kunstkring, 11.00 tot 17.00 uur. Iedere dinsdag t/m 12 augustus Haamstede Hervormde Kerk. Tentoonstelling Orgels in Nederland. 10.00 - 12.00 uur. Iedere donderdag t/m 12 augustus Haamstede Hervormde Kerk. Tentoonstelling Orgels in Nederland. 10.00 - 17.00 uur. Donderdag 15 juli Burgh Herv. Kerk. Zomeravondmuziek. 20.00 uur. Haamstede Ring Promotion. Groots opgezette braderie met vele demonstraties en evenementen. Van 10.00 tot 18.00 uur. Tevens om 15.00 uur dia-serie „De banken zijn hard" in de Ned. Herv. Kerk. Renesse Start WV-kantoor. Avondfietsdrie- daagse. 19.00 uur. Zonnemaire Café Bommenede. Klaverjaswed- strijd. 20.00 uur. Schuddebeurs De Tol. Zomeravondkoncert „Con Amore". 20.00 uur. Vrijdag 16 juli Westenschouwen Parkeerterrein Rotonde. Koncert „Witte van Haemstede". 19.00 - 21.00 uur. Haamstede Ring. Koncert Kon. Muziekvereni ging „Witte van Haemstede". 19.00 - 21.00 uur. Renesse „De Zoom". Touwtrekwedstrijden. 20.00 uur. Bruinisse Visserijmuseum, Molenstraat. Offi ciële opening door de heer S. A. Ju- melet. 15.00 uur. Korte Ring/Oudestraat. Braderie. 10.30 uur; 14.00 uur optreden Arjo de Koning. Advertentie vertoont in de Concertzaal A.s. zaterdag 19.00 uur A.s. zondag 20.00 uur A.s. dinsdag 20.00 uur Alle leeftijden A.s. zaterdag 21.30 uur KOM MET JE WALDHOORN TUSSEN M'N ALPEN 16 jaar A.s. dinsdagmiddag 16.00 uur tuMMWALANOCR MAftO SCARPETTA OANRWNCOBAflfiA m _y. tr| BCOGARHB GWTStFHLFP S|»NO tfacGUDO&MAUnZlOOEANGaB Alle leeftijden Haven. Optreden Havenzangers. 14.30 uur. Zaterdag 17 juli Zierikzee Concertzaal. Film: „Banana Joe", 19.00 uur, a.l. Film: „Kom met de waldhoorn tussen m'n alpen", 21.30 uur, 16 jr. Bruinisse Korte Ring/Oudestraat. Braderie. 10.30 uur. Haven. Visserijdagen. Inschepen vlootshow. 13.30 uur, 14.00 uur af vaart. Haven. Optreden groep The Familee. 15.30 uur. Sportveld. Voetbalwedstrijd Bruse Boys-Club Brugge. 18.30 uur. Zondag 18 juli Zierikzee Concertzaal. Film: „Banana Joe", 20.00 uur, a.l. Maandag 19 juli Kerkwerve Kerk, Beaxtraat. Vakantie Bijbel- school. 10.00 - 12.00 uur en van 14.00 - 16.00 uur. Haamstede Geref. Kerk. Maandagavondzang. 20.00 uur. Dinsdag 20 juli Zierikzee Nobelpoort. Foto expositie. 10.00 -12.00 uur en van 13.00 - 16.00 uur. Toeristendag. Evenementen door de gehele stad. Concertzaal. Jeugdfilmvoorstelling „Pinocchio", 16.00 uur, a.l. „Banana Joe", 20.00 uur, a.l. Bruinisse Muziektent. Opening visserijdagen door burg. T. C. Hekman. 14.00 uur. Dorpsweg. Ronde van Bru voor lief hebbers, 50 km. Start 16.30 uur. Dorpsweg. Start Ronde van Bru voor Amateurs. 100 km. 18.30 uur. Rode Kruisgebouw, verkoop Welfare-artikelen, van 10.00 uur af. Kerkwerve Kerk, Beatrixtraat. Vakantie Bijbel- school. 10.00 - 12.00 uur en van 14.00 - 16.00 uur. Brouwershaven St. Nicolaaskerk. Koncert Gerard Dekker. 20.00 uur. Dreischor Ned. Herv. Kerk. Orgelkoncert Dirk Jzn. Zwart. 20.00 uur. AMSTERDAM. Nadat andere lan delijke afdelingen van D'66 zich de afgelopen weken al in die richting hebben uitgesproken heeft ook de af deling zich gekant tegen een kabinet van C.D.A., V.V.D. en D'66 na de ka merverkiezingen op 7 september. Woensdag 21 juli Zierikzee Poppentheater „Al te Klein", pop penspel „Lodewijk, de lachende leeuw", St. Domusstraat 24, 14.30 uur. Kerkwerve Kerk, Beatrixstraat. Vakantie Bij- belschool. 10.00 - 12.00 uur en van 14.00 - 16.00 uur. Haamstede Ned. Herv. Kerk. Dia-presentatie „De banken zijn hard". Aanvang: 20.00 uur. Donderdag 22 juli Kerkwerve Kerk, Beatrixstraat. Vakantie Bij- belschool. 10.00 - 12.00 uur en van 14.00 - 16.00 uur. Burgh Herv. Kerk. Zomeravondmuziek. 20.00 uur. Haamstede „De Schutse" Kledingbeurs door Ned. Vereniging van Huisvrouwen afd. Westerschouwen. 14.00 - 17.00 uur. Renesse Bouwterrein Mauritsweg. Demon stratie Ruitervereniging. 19.30 uur. Brouwershaven Stadhuis. Openstelling van het histo rische stadhuis en diavertoning. Muziektent. Optreden poppenthea ter Robhetty. 19.00 uur. Vrijdag 23 juli Kerkwerve Kerk, Beatrixstraat. Vakantie Bij- belschool. 10.00 - 12.00 uur en van 14.00 - 16.00 uur. Zaterdag 24 juli Renesse Terrein Kooijmansweg. Autocross. 14.00 uur. Burgh-Haamstede 't Dal. Rommelmarkt. 8.30 uur. Bruinisse Ballonnenwedstrijd en kinderspelen bij muziektent. 16.00 uur. Scharendijke Braderie. Vanaf 10.00 uur. Maandag 26 juli Haamstede Geref. Kerk. Maandagavondzang. 20.00 uur. Dinsdag 27 juli Zierikzee Nobelpoort. Foto expositie. 10.00 -12.00 uur en van 13.00 - 16.00 uur. Toeristendag. Evenementen door de gehele stad. Concertzaal, jeugdfilm voorstelling 16.00 ur; Rode Kruisge bouw, verkoop Welfare-artikelen, van 10.00 uur af. Dreischor Ned. Herv. Kerk. Orgelkoncert Dirk Jzn. Zwart. 20.00 uur. Woensdag 28 juli Zierikzee Poppentheater „Al te Klein", pop penspel „Lodewijk, de lachende leeuw", St. Domusstraat 24, 14.30 uur. Haamstede Ni'd. Herv. Kerk. Dia-presentatie „De banken zijn hard". Aanvang: 20.00 uur. Big ,,S" (Burgh-Haamstede) Openingstijden: vrijdag van 20.00-23.00 uur; zaterdag van 20.00- 24.00 uur. Zondag van 14.30-18.00 uur. De Pul (Bruinisse) Openingstijden: vrijdag 19.30 - 23.00 uur, zaterdag 19.30 - 24.00 uur; zon dag gesloten. Trace (Scharendijke) Openingstijden: vrijdag 20.00-24.00 uur; zaterdag 20.00-24.00 uur; zondag 14.30-17.30 uur. The Little Pub (Nieuwerkerk) Openingstijden: vrijdag 19.30-23.00 uur. (01110) 6551 HUISAANSLUITINGEN Redaktie (niet voor bezorging), na 17.30 uur: (01110) 5396 (01112) 1774, (01110) 6564 Advertenties (01119) 1660 Bezorging (01119) 1660 na 18.30 uur

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 2