1,. Sfeer rond eeuwwisseling herleefde in Zierikzee KERKERADEN VERONTRUST OVER NAAKTREKREATIE PAAUWE PAAUWE B.V. 6 DE ZIERIKZEESCHE COURANT Opnamen KRO-televisie Verhalen van Nescio Brief aan kolleges b. en w. ZKP* PE Biir Noodweer trok over Zeeland L ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE REDAKTIE, ADMINISTRATIE EN BEZORGING Telefoon (01110) 6551. Voor telefoonnummers na 17.30 uur: zie pagina 2 onder de rubriek „Agenda". Uitgave B.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Jannewekken 11, 4301 HH Zierikzee. Postbus 1, 4300 AA Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling 34,90, per jaar f 133,00. Losse nummers 70 cent. De abonnementsprijzen zijn inclusief 4% BTW Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Advertentieprijs 45 cent per losse mm; „Succesjes" (t/m 4 regels) f 5,60. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4% BTW. Donderdag 15 juli 1982 138ste jaargang Nr. 23147 WAARIN OPGENOMEN (1797 - 1889) in dit nummer: Eerste paal sporthal Burgh-Haamstede li. ld ZIERIKZEE, 15-7. Ondanks zomerdrukte en langs snorrend verkeer heerste woensdag op enkele lokaties in Zierikzee een sfeertje anno 1900. Babbelende Zeeuwse vrouwtjes wandelden rustig over de witte brug, kinde ren in klederdracht renden over de Oude Haven, boert jes in 't zwart hingen nonchalant over de brugleuning en dit alles werd tot in details in scène gezet voor KRO- televisie opnamen voor de twee-delige serie van de wer ken van schrijver Nescio. beeld te kreëren van het leven van „toen". De eerste opnamen werden 's ochtends bij de Noord- en Zuidhaven poort gemaakt, 's Middags ging het KRO/NOS team o.a. in het Karsteil, Vrijpoortje en Meelstraat aan het werk. Volksdansgroep Figuranten waren voornamelijk le den van de volksdansgroep „Vodago" uit Goes, die zelf over ou de klederdrachten beschikken. De hoofdpersonen „De Titaantjes" wer den door jonge akteurs of toneel schoolstudenten gespeeld. In Zierik zee kwamen alleen Bavink en Japie aan bod. In overige steden (Veere, Uitdam, Muiderberg, Amsterdam) spelen de overige Titaantjes mee. Producer Piet van Hest vertelt: Ne scio is eigenlijk tijdloos. De dialogen tussen de twee jongens Bavink en Ja pie, zoals Nescio die neerschreef, 2ijn nog steeds aktueel. Het is puur Ne derlands en we hopen met deze ver filming de teksten van Nescio op een juiste wijze te visualiseren". Inmiddels namen de figuranten en spelers alweer voor de vijfde maal hun plaatsen in. De politie liet voor enkele minuten het verkeer stoppen ter voorkoming van storende achter grondgeluiden. „Aktie" „Aktie" riep de opname-leider en alsof het voor de eerste keer was, lie pen de klederdrachtdames en huppe lende kinderen weer over de witte brug. Wachtende automobilisten, die niet wisten wat er gaande was, be gonnen te toeteren, één van de to neelspelers versprak zich, een figu rant bleeft te lang in beeld en dat was Dit nummer bestaat uit 8 pagina's. Zeeuws boertje wacht rustig af, vast proefopnamen maken. \erwijl de cameramannen rechts van hem al weer reden genoeg om het allemaal nog eens over te doen. En daar gingen ze weer, voor de zesde keer. Het valt niet mee om 1900 echt te laten herleven. „De Titaantjes" van Nescio zal waarschijnlijk in november door de KRO worden uitgezonden. Het boek werd bewerkt door schrijver Hugo Heinen. De regie is in handen van Jan Keja. *i>'- *>- - - 'r v ÏJ. Sfeervolle opnamen met Zierikzee als decor. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Velen zullen de legendarische figu ren in zijn boeken als „De Uitvreter" of „De Titaantjes" herinneren, die woensdag herleefden met Zierikzee als decor. Zierikzee leent zich uitstekend voor dergelijke opnamen, al heeft ook in deze stad de tijd niet stil gestaan. Hedendaagse voorwerpen als verkeersborden e.d. werden ver wijderd, om een zo goed mogelijk WESTENSCHOUWEN, 14-7. Een aantal kerken in de gemeenten Westerschouwen en Middenschouwen heeft burgemeesters en wethouders v^n deze gemeenten een brief overhandigd waarin wordt gevraagd op te treden tegen naaktrekreatie. „Wij, kerkeraaden, spreken in de eerste plaats uit, dat naaktrekreatie zonde is. In de bijbel wordt geboden dat de mensen zich kleden", aldus een fragment uit de brief. Dit schrijven werd ondertekend door de Room-Katholieke, de Neder lands Hervormde en de Christelijke Gereformeerde kerken te Haamste de, de Ned. Hervormde kerk te Re nesse, Gereformeerde Kerk Vrijge maakt te Brouwershaven, Gerefor meerde Gemeente Haamstede en de Christelijke Gereformeerde Kerk te Kerkwerve. Alwetend ben ik niet, doch veel is mij bewust. Goethe ï-'-è (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) DEN HAAG. De ministers van eko- nomische zaken, van volkshuis vesting en ruimtelijke ordening en van c.r.m. hebben na overleg met de Bond van Nederlandse Architecten (B.N.A.) ingestemt met een verho ging van de uurtarieven van bouw kundige architekten en hun naaste medewerkers, aldus een mededeling van het ministerie van ekonomische zaken. baden of zich te bevinden zonder te zijn gekleed in een aan de eisen van de goede zeden voldoende bad- of zwemkleding". De kerkeraden verzoeken de kolle ges van Westerschouwen en Midden- schouwen zeer dringend erop toe te zien, dat deze bepaling wordt nage leefd, dat de politie de overtreders bekeurt en dat de justitie tot straf vervolging overgaat. Verwachting tot vrijdagavond: Wisselend bewolkt Wisselend bewolkt en een enkele bui; minimumtemperatuur omstreeks 15 graden; middagtemperatuur van 19 graden aan zee tot 24 graden in het zuidoosten van het land; matige zuid westenwind. WEERSVOORUITZICHTEN Weersvooruitzichten over Neder land: de cijfers zijn een globale aan duiding: het interval rond deze cij fers moet ruimer genomen worden naarmate de dag waarvoor de ver wachting geldt verder in de toekomst ligt. Verwachting t/m maandag 19 juli: Zaterdag: Wisselend bewolkt Kans op neerslag: 50%. Min.temp.: 14 gr. Middagtemp.: 22 gr. Windkracht: west 3 Zondag: Kans op neerslag: 50%. Min.temp.: 14 gr. Middagtemp.: 22 gr. Windkracht: n.west 4 Maandag: Kans op neerslag: 50%. Min.temp.: 14 gr. Middagtemp.; 22 gr. 'Windkracht: noord 3 ZON- EN MAANSTANDEN 16 juli Zon op 5.39, onder 21.53 Maan op 2.03, onder 17..03 Nieuwe Maan: 20 juli (20.57) HOOG- -EN LAAGWATER Zierikzee Hoogwater Laagwater 16 juli 11.44 23.50 5.06 16.37 Doodtij: 23 juli HET WEEKOVERZICHT DE BILT, 15-7. Het K.N.M.I. deelt mede: Een onweersstoring die gister middag vanuit Frankrijk kwam op zetten heeft een eind gemaakt aan het zonnige en zeer warme weer van de laatste dagen. Het zwaarste onweer kwam langs de kust voor, waar windstoten wer den gemeten van 90 km per uur. De daling van temperatuur verloopt ge leidelijk. Vandaag kon het nog vrij warm worden. Morgen zorgt een zuidwestenwind voor een verdere temperatuur da ling. Vanaf zondag kan de tempera tuur weer oplopen, een gevolg van de ontwikkeling van een hogedrukge- bied, een uitloper van het bekende Azorenhogedrukgebied. Door deze ontwikkeling zal de buiïgheid in ons land dc komende dagen snel minder worden - w SCHARENDIJKE. Hier mag dus niet worden gesurfd. Schurendijkse moeders trokken aan de bel om surfers te weren uit het spartelbudjes omgeven door een grinddam, aan het strandje bij het Koepeltje te Scharendijke. zodat de kleine kindertjes rustig en zonder gevaar kunnen spar telen en bootjevaren op hun speciale plekje. Een speciaal bord wijst op het verbod. Maar net over de grinddam zijn dezer dagfn de surfers weer in groten getale bezig op het Grevelingenmeer. Ook bij de aanlooproute naar de haven en in de haven zelf mag niet worden gesurfd. voor hun eigen veiligheid en die van de pleziervaart. (Foto: Zierik/ersrlii Nieuwsbode) Niet ondertekend De Gereformeerde Kerk te Haamstede en de Hervormde Kerk te Burgh hebben dit schrijven niet on dertekend. De kerkeraden, die deze brief schreven, willen de aandacht van de kolleges vragen voor de toenemende naaktrekreatie in de gemeenten op Schouwen-Duiveland. De briefschrijvers zijn overigens van mening, dat de situatie in deze regio nog niet zo erg is als in andere gemeenten, waar zelfs een gedeelte van het strand vrijgegeven is voor nudisten. „De kerk heeft - ook in het verle den - de leden geboden de overheid te gehoorzamen, maar de overheid ook gewezen op haar verantwoordelijke taak, dat zij goede wetten moet ma ken en dat de wetten ook gehoor zaamd worden. Zij moet het gezag hooghouden", aldus de brief. Politieverordening In dit schrijven wordt ook verwe zen naar dc Algemene Politicveror dening art. 103 lid 1: „Hel is verbo den in het openbaar te zwemmen, te Laat woninginrichter van uw huis een paleisje maken! Wij komen op verzoek gratis en geheel vrijblijvend op elk uur van de dag met stalen bij u aan huis. Zuidweg 20a - Zonnemaire Telef. 01112-1318, b.g.g. 1469 UTRECHT. Het aantal erkende zie kenhuisbedden in Nederland is het afgelopen jaar feitelijk al met 2.835 bedden naar beneden gegaan. Dat be tekent een daling van ruim vier pro cent. Het bezettingspercentage van de bedden ging daardoor, mede door de stijging van het aantal opnemin- ge*n, met 5,6 procent omhoog, van 85,3 tot 90,1 procent. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Nationaal Zie kenhuisinstituut. Hier weinig problemen ZIERIKZEE, 15-7. De buien, ge paard met windstoten en onweer, die woensdagmiddag en -avond over Zeeland trokken hebben op Schouwen-Duiveland voor weinig problemen gezorgd. De Rijkspolitie te Zierikzee meld de twee blikseminslagen in de dui nen bij de Oude Moolweg te Renesse. De brandweerkorpsen van Renesse en Haamstede rukten uit, maar de hevige regen had de mini-brandjes al geblust. In Middelburg en Vlissingen heb ben de buien wel enige schade aange richt. Straten en kelders liepen onder water en verder werden alarminstal laties van bedrijven geaktiveerd door inslaande bliksem. Volgens de politie deden zich nergens persoonlij ke ongelukken voor.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 1