HANNIE'S HUWELIJKSVAKAN TIE Rabobank Koerskaartje Reis- en Eurocheques De bank vlak in de buurt Erosbotenplan in strijd met de wet Orgelconcerten te Goes een rustig vakantie-gevoel. Onderzoek naar besmetting in wervel- en warmwaterbaden een rustig vakantie-gevoel. Vlissings stuwadoorsbedrijf spant kort geding aan tegen FNV ANWB ontwikkelt systeem benzineprijs Mik kandidaat lijsttrekker D'66 een rustig vakantie-gevoel. 4 Woensdag 14 juli, 19.50 uur, Nederland 1:Limelight". Een scène uit deze film met Buster Keaton en Charlie Chaplin als de oude clowns. Wat biedt de BEELDBUIS? WOENSDAG 14 JULI NED. 1: Na Roby en Boby een afle vering uit de spannende Zweedse af levering van Het goud van de Kraai- enberg. De kinderen vertrouwen kruidenier Lagerström voor geen cent. Volgens hen moet hij iets met de verdwijning van de klomp goud te maken hebben. De rest van de mid dag wordt gevuld door de Engelse film Geluksvogels. Na de vaste ru brieken van de NOS verzorgt de TROS verder het programma. Begon nen wordt met een speelfilm uit 1951 met Charles Chaplin. Het verhaal handelt over een clown die bij het grote publiek uit de gratie raakt en zich terugtrekt op een pensionkamer, waar hij een oplossing in de drank zoekt. Het laatste programma onder deel is een dokumentaire over de ekonomische betrekking van Neder land met Indonesië. NED. 2: In Dynastie zet Alexis zijn zoon Steven aan tot een bezoek aan zijn vader Blake. Ilona Visser en Jan de Vries presenteren hierna het pro gramma Infoshow. De wereld rond is de titel van de aflevering van een Ca nadese serie. Dit keer speelt het af op het eiland Apolima waar de Fautasi bootraces gehouden worden. Het VOO programma wordt besloten met een aflevering uit de serie Taxi. WOENSDAG 14 JULI NED. 1: 15.30 Roby en Boby; 15.40 Het goud van de Kraaienberg; 16.10 Geluksvogels; 18.20 Nieuws voor do ven; 18.58 Nieuws; 19.00 Van gewest tot gewest; 19.20 Oogst in beeld; 19.50 Limelight; 21.37 Journaal; 21.55 Li melight; 22.25 Indonesië, de vergeten handelspartner; 23.15 Journaal; 23.20 Nieuws voor doven. NED. 2: 13.00 Nieuws voor doven; 18.30 Tour de France; 18.54 Bereboot; 18.59 Chritina's afscheid; 19.25 Ken merk; 20.00 Journaal; 20.27 Socutera; 20.32 Dynastyu; 21.20 Infoshow; 22.10 De wereld rond: Fautasi; 22.35 Taxi; 23.07 Journaal. DONDERDAG 15 JULI NED. 1: De KRO begint met een va kantieprogramma en wel met het eerste deel van de tweedelige tv film De vondeling. Het avondprogramma wordt verzorgd door de AVRO. Gestart wordt met een aflevering van Toppop waarin teruggeblikt wordt. Dan het tweede deel van de driedelige sf-serie De kronieken van de Planeet mars met in de hoofdrol Rock Hudson. Maar liefst 19.000 mensen zijn op Mars aangekomen en willen op deze planeet een nieuw le ven beginnen. Op de aarde dreigt een allesvernietigende oorlog uit te bre ken Dan een impressie van De nacht van de honderd artiesten. Deze waren aanwezig om het 100-jarig bestaan te vieren van het hulpfonds voor noodlijdende artiesten. Optre dens zijn te aanschouwen van Lizza Minelli, Ginger Rogers, Gregory Peck, Bette Davis, Warren Beaty, Anthony Quinn, Peter Falk en vele anderen. NED. 2: Cijfers en letters het spel letje van de KRO opent de uitzen ding. Het huwelijk tussen Dave en Grace botert niet zo goed en dit is te zien in De Sullivans. In Centennial schakelt de Britse investeerder Oli ver Secombe Skimmerhorn in om vee en cowboys aan te schaffen. Op het spoor van de mensen werd gemaakt door antropoloog Richard Leakey. Hierin wordt getracht een antwoord te vinden op de vraag of de mens van de aap afstamt of niet. DONDERDAG 15 JULI NED. 1: 15.30 De vondeling18.20 Nieuws voor doven; 18.58 Nieuws; 19.00 Toppop; 20.00 De kronieken van de planeet Mars; 21.37 Journaal; 21.55 Night of hoiidred stars; 23.30 Journaal; 23.35 Nieuws voor doven; 23.40 Tour de France. NED. 2: 13.00 Nieuws voor doven; 15.45 Tour de France; 18.54 Bereboot; 18.59 Cijfers en letters; 19.25 De Sul livans; 20.00 Journaal; 20.27 Centen nial; 22.05 Brandpunt; 22.30 Op het spoor van de mens; 23.25 Journaal; 23.30 Nieuws voor doven. DEN HAAG. De maan zal volgende week dinsdag 20 juli door zijn scha duw een kleine hap uit de zon nemen. Omdat dit in de avonduren plaats vindt, zal deze gedeeltelijke zonsver duistering nauwelijks te zien zijn. Alleen mensen met een vrije horizon, bijvoorbeeld op zee of aan het strand, kunnen om half tien 's avonds zien hoe de maan gedeeltelijk voor de zon schuift om 21.34 uur. HILVERSUM. Sytze Faver, een van de vroegere loyalisten in de C.D.A.-tweede-kamerfraktie, heeft grote moeite met de uitspraak van zijn politieke leider Dries van Agt dat met de P.v.d.A. geen coalitie te vormen valt als die partij de plaat sing van nieuwe kernraketten in Ne derland blijft afwijzen. ROTTERDAM/DEN HAAG, 11-7. Het Erosbotenplan dat de gemeente Rotterdam in samenwerking met de voormalige Katendrechtse sexbazen heeft ontwikkeld om een eind te kun nen maken aan de overlast gevende prostitutie in Rotterdam, is in strijd met de wet. Bij voortduring zal namelijk op grote schaal artikel 250bis van het Wetboek van Strafrecht, waarin staat de gelegenheid geven tot prosti tutie strafbaar is, worden overtre den. Dit heeft de afdeling rechtspraak van de Raad van State bepaald in het geschil dat tegenstanders van de twee voorgestelde lokaties (Waalha ven en Parkkade) aan de afdeling hadden voorgelegd. De afdeling heeft, nadat de verleende vergunnin gen in 1980 al waren geschorst, deze nu definitief op deze formeel juridi sche gronden vernietigd. GOES, 12-7. De komende maanden worden er diverse orgelkoncerten ge geven in de Maria Magdalenakerk te Goes. De avondkoncerten beginnen om 20.00 uur en de marktkoncerten, waarvoor de toegang vrij is, worden iedere dinsdag om 12.30 uur gehou den. De agenda voor de marktkoncer ten: dinsdag 20 juli, Willem van Twil- lert uit Spakenburg; dinsdag 27 juli, J^n.Hora uit Praag; 3 augustus, Ed ward de Geest uit Eeklo; 10 augustus, Albert Moerman uit 't Woud en dins dag 17 augustus, Kees van Eersel uit Goes. Zaterdag 17 juli geeft Gert Oost een avondkoncert in de Magdalenakerk, voor zaterdag 7 augustus werd Stof fel Gunst uit 's-Heer Arendskerke uitgenodigd en zaterdag 21 augustus bespeelt Klaas Jan Mulder uit Kam pen het orgel in deze kerk. Het laatste avondkoncert wordt zaterdag 4 september gehouden door Kees van Eersel uit Goes. Advertentie Wat moet ik betalen? Word ik niet afgezet? Begrijpelijke vragen, wanneer u snel in vreemd geld moet rekenen. Steek 't Rabobank Koerskaartje op zak. De Rabobank verzorgt 't. Ook uw Reisverzekering, Reis- of Eurocheques, Buitenlands geld, Europeesche Automobilistenhulp Verzekering of Internationale Reis- Bsihnhsint en Kredietbrief, tijdelijke Auto Cascoverzekering of Safe-loket. nullUUulllfe Klachten bezoekers DEN HAAG, 12-7. In opdracht van het ministerie van volksgezondheid en milieuhygiëne verricht het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid (R.I.V.) een onderzoek naar de bacteriologische verontreiniging van wervel- en ande re warmwaterbaden. Gebleken is dat dit soort baden in zweminrichtingen, sauna's, voetbalklubs, bungalowparken en andere rekreatieve instellingen een verhoogde kans op besmetting hebben. Uit het lopende onderzoek is reeds gebleken dat de verontreiniging van de wervelbaden in sommige inrich tingen verdacht hoog is. In Amerika zijn al enkele epidemieën van huid ontsteking, veroorzaakt door besmetting in dit soort baden, ge meld. Het onderzoek strekt zich uit tot al lerlei nieuwe vormen van baden die thans in de mode zijn, zoals golfslag, kolk, bruis- en borrelbaden. Plantebakken Ook de plantebakken, die tegen- Ad vcr tent ie woordig menig zwembad sieren, worden vanwege mogelijke besmet tingen aan een onderzoek onderwor pen. Het ministerie van volksgezond heid en milieuhygiëne heeft geen en kel bezwaar tegen deze rekreatieve ontwikkeling, maar wil wel graag weten wat de hygiënische konse- kwenties zijn. Waarschijnlijk doen zich regelma tig infekties voor, maar worden ze niet in verband gebracht met het ge bruik van wervelbaden e.d. Zo heeft zich in een zwembad in ons land, dat voorzien was van een kolkbad, een epidemie van oorklachten voorge daan. De besmettingen, die zich kunnen voordoen, zijn onder andere dysente rie, ontsteking van de huid en het oogslijmvlies, wondinfekties, buik loop en middenoorontsteking. Er zijn zelfs twee gevallen van hersenvlies ontsteking bekend, die baders in re- kreatiewater opliepen. Deze deden zich in het buitenland voor. 't Kan gebeuren dat vlugge vingers uw portemonnee kapen. Dan is hotel of tent te klein. Steek Reis- of Eurocheques bij u. Verzekerd tegen verlies of diefstal.De Rabobank regelt 't. Ook uw Reisverzekering, Buitenlands geld, Europeesche Automobilistenhulp Verzekering of Internationale Reis- en Kredietbrief,tijdelijke Auto Casco- f verzekering of Safe-loket. Vraag ook eens naar het handige Koerskaartje. IlSilJWllflRISi LJBêb ROTTERDAM, 12-7. Het Stuwadoorsbedrijf Vlissingen Oost (S.V.O.) heeft bij de rechtbank in Middelburg een kort geding aangespannen tegen de ver- voersbond F.N.V. Het bedrijf eist van de rechter, dat hij de vervoersbond ver biedt S.V.O. nog langer in diskrediet te brengen. Bovendien moet de bond zich volgens S.V.O. onthouden van het organiseren van akties die tegen het bedrijf gericht zijn. Dit op straffe vah een dwangsom van 200.000 gulden per dag. Flitsen uit het buitenland KARLSRUHE. Een sekretaresse bij een Westduitse luchtmachtbasis in Beieren is gearresteerd op verden king van spionage voor Oost-Duits- land, zo heeft de federale officier van justitie in Karlsruhe maandag mee gedeeld. Een woordvoerder zei dat de 41-jarige vrouw ervan wordt beschul digd een half jaar lang militaire ge gevens aan de Oostduitse spionage dienst te hebben geleverd. f DEN HAAG, 11-7. De ANWB ont wikkelt momenteel een systeem dat na het loslaten van de benzineprijzen een inzicht in de prijssituatie moet verschaffen en zo een bijdrage moet leveren tot gezonde konkurrentie- verhoudingen. De ANWB is wel voor het spoedig loslaten van het maximumprijs systeem, maar vreest dat dit niet overal tot lagere prijzen zal leiden. Goede prijskontrole en -voorlichting kan dit gevaar beperken. Dat schrijft de ANWB minister Terlouw van eko nomische zaken. Deze heeft een besluit over afschaffing van het maximumprijssysteem voor aard olieproducten tot 1 augustus uit gesteld. WASHINGTON. Bij de aflossing van hun schulden voor Amerikaanse wapenleveranties hebben dertien ar me landen een betalingsachterstand opgelopen van in totaal 28 miljoen dollar (ruim 73 miljoen gulden). Dit heeft de Washington Post" maan dag meegedeeld. MOSKOU. De Russische minister van defensie Dmitri Oestinof heeft de Verenigde Staten er maandag van beschuldigd onbuigzaam te zijn bij de onderhandelingen in Genève over de middellange-afstandsraketten. In partijblad Pravda zegt maarschalk Oestinov dat Washington niet verder wil gaan dan de zgn. nul-optie". PARIJS. Uit protest tegen de land bouwpolitiek van hun regering heb ben Franse boeren maandag in heel Frankrijk het wegverkeer soms aan merkelijk belemmerd. NAIROBI. In het Somalisch- Ethiopiisch grensgebied is het dit weekeinde tot nieuwe zware gevech ten gekomen. Volgens het Somali- sche ministerie van defensie hebben twee Ethiopische gevechtsvliegtui gen van het Russische type Mig-23 zondag de Somalische stad Galcaio aangevallen. Eén toestel zou neerge haald zijn. DEN HAAG, 10-7. H«[t D'66- Tweede kamerlid Gerrit Mik stelt zich kandidaat voor het lijsttrekker schap van zijn partij bij cle kamer verkiezingen op 8 september. Volgens Mik - die wordt, gerekend tot de linkervleugel van D'66 - is zijn kandidatuur het gevolg v£n een be roep dat een grote groep geestver wante partijgenoten op hein heeft ge daan. Die wil een tegenkandidaat voor Jan Terlouw naar vbren schui ven, voor het geval deze niet akkoord gaat met een blokkade van het D'66- verkiezingskongres op 1? juli tegen een koalitie met het CDA len de WD. Naast Terlouw en Mik is ook Harry van Woerden (ambtenaar op binnen landse zaken) in voor het lijsttrek kerschap. Hij wordt tot vleugel gerekend. Den Uyl opnieuw lijsttrekker PvdA AMSTERDAM, 10-7. Zonder dis- kussie is Joop den Uyl zaterdag door het verkiezingskongres v in de Partij van de Arbeid aangewezen als lijst trekker bij de komende Kamerver kiezingen. Ondat Den Uyl de m heeft opengelaten om tu: rug te treden, zal het pd een procedure ontwerpen die het kongres of de partijraad in staat moet stellen bij een evenl ueel terug treden van Den Uyl een uitspraak te doen over diens opvolgir g als lijst trekker. Na een daverend appi obligate bos bloemen in o itvangst te hebben genomen, opend^ Den Uyl onmiddellijk de aanval senkabinet van CDA en E hij noemde, het beoogde 1 CDA en VVD. Het kort geding vloeit voort uit een boycotaktie die de vervoersbond twee weken geleden tegen S.V.O. voerde, waarbij met sukses werd voorkomen dat personeel van S.V.O. een schip belaadde. Volgens de bond is S.V.O. een koppelbaas, die de stu wadoorswet overtreedt. De bond is al maanden bezig om met S.V.O. een c.a.o. af te sluiten. Het bedrijf moet volgens de bond vast personeel ter grootte van een ploeg in dienst ne men en op het haventerrein akkom- modatie bouwen, zoals toiletruimte en een kantine. Niet ongelukkig De vervoersbond F.N.V. is niet on gelukkig met het kort geding. ,,Op die manier krijgen wij de gelegen heid om onze bezwaren tegen S.V.O. nog eens uitgebreid uit de doeken te doen", zo zei een woordvoerder van de bond. Naast de vervoersbond zijn ook de twee bestuurders Nico Sannes en Cees van Nimwegen, door S.V.O. gedagvaard. Zij organiseerden op 28 juni de boycotaktie in Vlissingen. Het kort geding dient op donderdag 15 juli voor de president van de recht bank in Middelburg. BANGKOK. Prins Norodom Siha nouk, leider van de anti-Vietnamese coalitie in Cambodja heeft zondag zijn regering rondgekregen. de rechter- agelijkheid sentijds te- rtijbestuur op het tus- '66 en, wat abinet van Advertentie VanTexel tot Vaals, van Scheveningen tot Winterswijk: er is altijd een Rabobank dicht in de buurt. Waar u ook met vakantie bent. Rustig gevoel. Want stel dat u PoKntionb J zonder geld zit, dan stapt u zo naar binnen en wordt 't snel geregeld. ndllUUdlln f jd 70 „Zo, mevrouw Boerée, dat was een hele litanie. We gaan nu eerst rustig samen een kop thee drinken en een si garet roken". Hij wees naar een ge makkelijke crapaud en belde. Even Iter kwam er een vrouw binnen en zette twee koppen thee voor hen neer. De man keek haar vriendelijk aan. „Zo, nu en sigaret, die kalmeert We drinken eerst onze thee." Na enige tijd begon de arts te pra ten. „Er zijn twee ooorzaken te noe men, waarom u in Noordwijk geen weerstand heeft kunnen bieden aan de avances van die meneer X. Om dit te verklaren, moet ik teruggaan naar uw jeugd Uw man en u zijn samen opge groeid en dan gaat het in menig opzicht zoals dat gaat met broers en zusters. Men weet wederzijds alles van elkaar, de kleine foutjes en gebreken, de goe de eigenschappen, de zwakke plek ken vult u het rijtje zelf maar aan. Er ontstaat al spoedig een hechte vriendschap en als men op een leeftijd komt van vijftien, zestien jaar, dan ontdekt men eikaars sexe. Maar omdat men van kind af aan samen omging, verstoort dit het evenwicht niet Men konstateert het als een nieuw feit en profiteert er op rustige wijze van. Men kust elkaar en wederzijds hebben er liefkozingen plaats. Geleidelijk aan groeit het verlangen elkaar geheel toe te behoren, dus wordt het uiteindelijk een huwelijk Maar wat u beiden be schouwde als liefde, was slechts gene genheid. Weliswaar diepe wederzijdse vriendschap. Omdat men voor elkaar in het geheel geen geheimen had. Men kende elkaar zelfs veel beter dan elk ander gemiddeld paar, dat plotseling in elkanders leven kwam. Dan moet er eerst van alles ontdekt worden, wat jullie van elkander al lang wisten. Het nare is evenwel, dat dit geen voldoende basis vormt voor een standvastig hu welijk Uw huwelijk was een soort ma- riage de raison. Een bekroning van een vanzelfsprekend feit zou je het ook kunnen noemen. De weg van de minste weerstand. Bij geen van uw beiden kwam ooit de gedachte op met elkaar te breken en een andere partner te zoe- kea Uw huwelijk begon als een stro- vuur, terstond hevig oplaaiend, maar spoedig weer dovend. Dat was de eerste faktor, die aanleiding zou zijn tot het schipbreuk lijden van uw huwelijk De tweede oorzaak manifesteerde zich pas na een paar jaar het feit, dat uw huwelijk kinderloos bleef. Indien u na verloop van een normale tijd, bijvoor beeld een jaar of achttien maanden een baby had gekregen, zou het zeer waar- schijnlijk anders gelopen zijn. Een kind vormt dikwyls een dusdanige hechte band tussen de ouders, zodat het huwelijk zich konsolideert Met andere woorden: wederzijds beseft men de verantwoordelijkheid, die men heeft ten opzichte van het kind. Door gaans komen er nog één of twee kin deren bij en het gezin is kompleet Er zijn voldoende faktoren aanwezig om de band stevig te houden. In bepaalde Door HENK VAN HE ES WIJK vallen groeit de liefde Weer en ver- diept, omdat je tot jezelf Ikomt en de rust terugkeert in je leveni Er zyn din gen, die je elke dag doet verheugen en je gaat zachter over elkaar oordelen. Het is een smalle basis, maar er zijn nu alle faktoren, die het vrebreden aan moedigen, aanwezig, je verheugt je over de opgroeiende kinderen. Weder- zijds heb je iets, datje liefhebt En dat schept een band, die duurzaam kan worden. Maaruw huwelijk bleef kinder loos en dat ontstaat een leegte, een hiaat Er groeit ontevredenheid, vooral wanneer de partner niet bereid is zich te laten onderzoeken door een specia list De ontevredenheid gaat aver in verlangen. Verlangen naar een kind. Dat wordt onbewust heftiger en voeg daarbij uw ongenoegen omdat uw part ner nog altijd niet bereid is naar een specialist te gaan, dan is het klimaat geschapen voor de vrouw om ontvan kelijk te zijn voor elke redelijke en aannemelijke mogelijkheid om te pro beren dat verlangen te bevredigen. Als ik nu een voorlopige konklusie trek voor wat uw huwelijk betreft, stel ik vast dat die meneer X in Noordwijk een aantal verlangens bij u kon ver vullen: hoffelijkheid, tederheid en ge negenheid. Wat tot gevolg had, dat u op uw beurt meer dan enkel sympathie voor hem liet blijken. (wordt vervolgd)

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 4