Na moeilijk jaar sprankje hoop voor het opbouwwerk Boerenorganisaties willen aktie bacterievuur starten Orgeltentoonstelling Diefstal brandstof op verdichtingsschip Mytilus Knelpunten: organisatie en financiën Onderzoek R.P. te water Jaarverslag Stichting Samenlevingsopbouw STREEKNIEUWS ZIERIKZËËSCHË NIEUWSBODE Dinsdag: 13 juli 1982 Nr. 23146 3 ZÏËRlKZÊE. Het U. V. V.-gebouw in Zierikzee zal tijdens de toeristendagen, die vandaag van start gingen, aangeduid worden als het ..orgelcentrum". In dit gebouw wordt op de toeristendagen een speciale orgeltentoonstelling ge houden. Men treft er onder meer fotoseries aan van orgelbouw en -restauraties. In deze tentoonstellingsruimte zal. voorafgaande aan de wan- delkoncerten langs de fraaie orgels in Zierikzee. ook een diaserie worden ver toond over het indrukwekkende romantische orgel in de Grote of Nieuwe Kerk. Op de foto demonstreert mevrouw ff. M. Pannekoek-v. d. Weele. die als' invalster ook kerkorgels bespeelt, de werking van een mini-orgeltje. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Botsing op rotonde Op de rotonde in Zierikzee raakten een Westduitse automobilist en een motorrijder uit Zierikzee betrokken bij een aanrijding. F. S. uit Stuttgart kwam uit de richting Burgh- Haamstede en wilde richting Brui- nisse. De motorrijder J. C. V. nader de vanaf de Lange Blokweg en moest voorrang verlenen. S. stopte echter, waarna V. tegen de auto aanreed. Beide voertuigen liepen schade op. BURGH-HAAMSTEDE Fietser geschept Op het fietspad aan de Klooster- weg heeft zich maandag een zeer on gelukkige botsing voorgedaan. Ter wijl een fietser over het fietspad reed, stopte een auto in de tussen weg en fietspad liggende grasstrook. Het portier ging open, waardoor de fiet ser uit moest wijken. Inmiddels was naast de fietser een andere brommer gaan rijden, die derhalve ook opzij moest. Van de andere kant naderde fietser J. S., die door de brommer werd ge schept. De namen van de bestuurder van de auto, de fietser en de brom merrijder zijn niet bekend. Ringpromotion Op de Ring in Burgh-Haamstede wordt donderdag 15 juli de Ringpro motion gehouden. Het programma met oude ambachten en informa tiestands is hetzelfde als twee weken geleden bij de opening. Het jeugdpro gramma van 11.00 - 13.00 uur wordt donderdag verzorgd door John en Ri ta. ZIERIKZEE, 12-7. „In de welzijns-vierjarenplannen hebben de gemeenten op Schouwen-Duiveland tot onze vreugde gesteld, dat er natuurlijk voor de Stichting Sa menlevingsopbouw werk aan de winkel is en dat de stichting haar tweede kans gewoon moet waarmaken". Dit staat vermeld in het jaarverslag 1981 van de stich ting Samenlevingsopbouw Schouwen-Duiveland. In dit verslag wordt 1981 omschre ven als „een moeilijk jaar". Er wordt herinnerd aan het vertrek van de vo rige opbouwwerker en aan het feit, dat stichting met een nieuwe op- bwswkcr geen volledige tweede kans kreeg. ,,De in de stichting deelnemende gemeenten grepen de ontstane vaka- ture aan om op te zeggen, waardoor het voortbestaan van de stichting en het daaraan gekoppelde Kleine Ker nen Experiment in gevaar kwam", aldus het jaarverslag. Opnieuw bekijken Daar volgens de statuten een op zegtermijn van twee jaar geld en de deelnemende gemeenten toezegden voor het eind van deze twee jaar de zaak opnieuw te bekijken, heeft de stichting, volgens het jaarverslag, de moeilijke taak zich met de in septem ber 1981 aangestelde opbouwwerker de heer A. Boonman voor 1 januari 1984 een nieuw bestaansrecht te ver werven. De eerste weken van het funktione- ren van de opbouwwerker stonden in het teken van een uitgebreide ken nismakingsronde. Gesprekken met diverse informanten, bestuurlijke kaders en wegwijs worden op Schou wen-Duiveland. Het bijwonen van enkele vergade ringen en open avonden zorgde voor een eerste kontakt tussen de op bouwwerker en de bevolking. In deze periode werd door het dage lijks bestuur en het personeel van de stichting en het Kleine Kernen Expe riment aandacht besteed aan de in- troduktie. Informatiefolder Om duidelijkheid te scheppen in de nieuwe situatie en de vele mogelijk heden van het opbouwwerk aan te geven, werd in november 1981 een in formatiefolder op grote schaal ver spreid onder de besturen van de ver schillende verenigingen en instanties op Schouwen-Duiveland. Op basis van de ervaringen van de kennisma kingsperiode stelde de opbouwwer ker het Werkplan '82 in concept op ter bespreking in het bestuur. Dit werd als uitgangspurt aangenomen voor de eerste maanden van 1982. Tij dens dit jaar zal nader bekeken wor den of hel plan op basis van de prak tijkervaringen bestelling verdient. Met het concept-werkplan in de hand voerde de opbouwwerker met een afvaardiging van het dagelijks bestuur een aantal gesprekken met de kolleges van burgemeesters en wethouders in de zes gemeenten op Schouwen-Duiveland. ,,Dit ter kennismaking en om te toetsen of het werkplan overeen kwam met de verwachtingen van de desbetreffende kolleges", aldus het jaarverslag. Hoop Naar aanleiding van de ontmoetin gen met de kolleges in de regio wordt in het jaarverslag geschreven over prettige gesprekken, waarin als rode draad door heen liep de diskussie. dat de bestuurders hoopten op een goede verstandhouding met de op bouwwerker en op konkrete resulta ten van het werk. Burgemeesters en wethouders hadden de hoop, dat te leurstellende ervaringen uit het ver leden voorkomen konden worden. De leden stelden zich op de hoogte van bepaalde zaken door exkursies te maken naarEtten-Leuren Almere, waar meer informatie werd ingewon nen over isolatie en verschillende bouwtypes. Er werden tekeningen bekeken voor de splitsing van bestaande du plex woningen te Zierikzee en be jaardenwoningen te Burgh- Haamstede. In Nieuwerkerk was de VAC aanwezig bij het opleveren van zogenaamde Van Dam-woningen en aangepaste woningen voor gehandi capten. RENESSE. Het zeilschip ,,De Zeeuwse Stromen" waar Pleun van der Lugt solo de wereld mee rondde, is te koop. Hier mee wordt een spannende onderneming die de zeiler overigens zeer suksesvol heeft beëindigd, definitief afgesloten. Het schip ligt momenteel bij de werf Ferrocem te Schiedam, waar het ook werd gebouwd. Het zou een aardig souve- nier zijn van bijna driehonderd dagen durende wereldreis, maar wel wat kostbaar want „De Zeeuwse Stromen" zal ongeveer anderhalve ton moeten opbrengen. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Tak van een pereboom besmet met bacterievuur, die nog snel van de boom werd verwijderd. De aantasting was herkenbaar door verdorring en slijmvor- ming. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) De fruittelers op Schouwen-Duive land zijn de dupe geworden van het veel schade toebrengende bacterie- vuur. Ondanks dat de betrokkenen er zelf zoveel mogelijk aan doen om de besmettelijke ziekte in de boom gaarden tegen te gaan, hebben ze hulp van buitenaf nodig. De CBTB en de NCB schaarden zich vrijdag achter het initiatief van de ZLM een reddingsaktie te starten om de schade nog te beperken. Alle ver tegenwoordigers waren het erover eens dat een grootscheepse aktie hard nodig is en wel op korte ter mijn. Onvoldoende mensen ,,We gaan proberen met vrijwilli gers in een kring rond de' fruitteelt- bedrijven te werken. De Plantenziektekundige Dienst beschikt momenteel echter niet over voldoende mensen. Er zal worden na gegaan of er mensen uit andere gebie den tijdelijk inzetbaar zijn. De knel punten in de organisatie willen we deze week rondhebben", aldus de heer Oggel. Uit het overleg bleek dat de PD geen enkele verantwoordelijkheid op haar schouders wil nemen met be trekking tot ongevallen. Dat geldt zowel voor schade aan materiaal als voor persoonlijke ongevallen bij mensen. Financiën Een ander belangrijk knelpunt bij de uitvoering van de reddingsaktie betreft het (tekort aan) geld. Mr. Og gel deelt mede dat het budget mo menteel zeer krap is. „De landbouw zou op „fifty-fifty-basis" moeten meebetalen, maar daar voelt de land bouw niet veel voor. Dat is een zaak die ze achteraf nogmaals willen be kijken. Nu wordt geprobeerd de ministers van landbouw en c.r.m. naar Zeeland te krijgen, zodat ze met eigen ogen kunnen zien hoe ernstig de situatie is", aldus de heer Oggel. Geld provincie De provincie Zeeland stelt geld ter beschikking voor de bestrijding van de bacterievuur-explosie. Het pro vinciaal bestuur heeft maandag alle belanghebbenden, onder andere landbouwers, Staatsbosbeheer en Natuurbescherming bijeen geroepen voor overleg. Gedeputeerde mevrouw E. Maris- Koster waarschuwde maandagmid dag in Middelburg voor een ongeli miteerde kaalslag bij de grootscheep se bestrijding. Mevrouw Maris-Koster zei overi gens niet te verwachten, dat de ziek te die sinds 1966 in Nederland voor komt helemaal kan worden uitge- In Memoriam Dr. Mr. H. P. Schaap Maandag 12 juli overleed, vrij on verwacht, op 87-jarige leeftijd dr. mr. H. P. Schaap te Zierikzee. Dr. mr. Schaap was procureur, gepensio neerd ambtenaar en gepensioneerd majoor voor speciale diensten bij de Generale Staf Koninklijke Land macht. Herbert Paul Schaap werd op 3 no vember 1894 in Groningen geboren. Hij begon zijn loopbaan als advokaat op het kantoor van zijn vader in Gro ningen. In 1927 promoveerde hij naar aanleiding van de scriptie „Philips Wieland en diens corte instructie om- me jonghe practisienen in civiele za ken". Hij was griffier in Den Briel en vervolgens in Assen. In 1962 liet hij zich inschrijven als procureur in het arrondissement Middelburg; het jaar daarop vestigde hij zich in Zierikzee. Hij had een grote historische be langstelling en bezigde in dit ver band ook meestal de oude spelling...^. Tijdens zijn periode in Assen schreef? - hij enkele artikelen over de strijd van de Drentse bevolking tegen de Utrechtse bisschop Otto II, die in 1227 werd verjaagd. Naar aanleiding van deze publikaties werd dr. Schaap destijds de eer gegund een herdenkingsbeeld in het Drentse Ane (bij Coevorden) te onthullen. Hij maakte zich verder stérk voor „Sannekin", een Vlaamse organisa tie ter bevordering van de Neder landse taal in Vlaanderen. Verder was hij vaak aanwezig tijdens de her denking van de Gulden Sporenslag in Vlaanderen. Op die dag wapperde van de gevel van zijn woning aan de Oude Haven ook altijd een gele vlag met zwarte leeuw. Tijdens de politionele akties in In donesië in het begin der vijftiger ja ren was dr. Schaap lid van de krijgs raad ter velde. Hij werd onderschei den met het Oorlogs- en Verzetskruis met Gesp, het Officierskruis XV voor langdurige dienst, het Mobilisa tie Oorlogskruis, het Militair Herin- neringskruis '14-T8 en het Kruis van Verdienste in goud van de A.M. Dr. Schaap betoonde zich aanhan ger van de Sadduceeërs, een Israëli sche sekte, die niet gelooft in de opstanding der doden in de dagen van Christus. De crematie zal plaatsvinden don derdag 15 juli om 11.00 uur in het cre matorium te Middelburg, Westelijke Oude Havendijk 3. ZIERIKZEE, 12-7. In verband met diefstal van brandstof op „Mytilus", het verdichtingsschip dat onder vigeur van Aannemerskombinatie Dosbouw wordt inge zet bij de Oosterscheldewerken, werden vorige week in opdracht van de R.P. te water te Vlissingen twee aan houdingen verricht. Een medewerker op de „Mytilus", A. S. uit Haamstede werd aangehou den wegens het feit, dat hij P. B. uit Haamstede, eigenaar van een sport vissersvaartuig gelegenheid zou heb ben gegeven langszij van het verdich tingsschip brandstof te tanken. HAAMSTEDE Kampioenschappen zweefvliegen Ton de Bruine, lid van de zweef- vliegklub Haamstede, neemt mo menteel deel aan de open Franse kampioenschappen zweefvliegen te ISsoudun. Deze zweefvlieger, die al zeer veel wedstrijd met sukses heeft afgerond, rekent er op ook in Frank rijk goede resultaten te boeken. Het programma voor de kampioenschap pen is zwaar, o.a. een vlucht van 3 x 300 kilometer. Maandag stond Tonny nog op de dertiende plaats (er zijn 80 deelne mers) maar hij is vast van plan alles in het werk te stellen om hoger op de ranglijst te eindigen. DUIVELAND Opbrengst kollekte De huis-aan-huis kollekte ten bate van het werk van het Rode Kruis De rijkspolitie van de groep Schou wen-Duiveland verleende assistentie bij dit onderzoek in opdracht van de R.P. te water, dat - tegen eerdere ver wachtingen in - slechts leidde tot ge noemde twee aanhoudingen op maandag 5 juli Hoeveelheid Een woordvoerder van de Rijkspo litie te Zierikzee deelde mee, dat het moeilijk te zeggen was om hoeveel li ter brandstof het precies ging. Een eerste onderzoek wees een hoeveel heid van ruim 1500 lieter uit. Een direktiewoordvoerder van de Aannemerskombinatie Dosbouw, de heer S. A. N. Hesp, zei desgevraagd deze kwestie niet verder in de publi citeit te willen brengen en onthield zich dan ook van kommentaar. bracht in Duiveland op de som van 4.333,52. In Oosterland was het 1.831,76; in Nieuwerkerk 1.982,76, in Ouwerkerk de som van 519,-. Dank aan gevers en kollektanten. OOSTERLAND Siamees voetbal spel Uitgaanden van de jeugdklub „De Pul", zullen er ook in Oosterland tij dens de zomervakantie enige evene menten plaatshebben. Zo zal er aan staande woensdagavond, 14 juli, op het voormalige voetbalveld aan de Sint Joostdijk een „Siamees voet balspel" worden gespeeld. Deelne mers en deelneemsters kunnen (zo spoedig mogelijk) zich opgeven bij Rianne Kwaak, tel. 2138 of bij Nel van der Werf, tel. 2835. BRUINISSE Drs. J. M. J. Jetten verlaat Aquadelta Drs. J. M. J. Jetten zal op 1 januari 1983 zijn funkties als direkteur Wil- ma Beleggingen B.V. en als kommis- saris Aquadelta neerleggen wegens zijn vergevorderde plannen om zich zelfstandig te vestigen als registerac countant, financieel adviseur en be- leidsadviseur. In de vakature zal vol gens Wilma zo spoedig mogelijk wor den voorzien. Geslaagd Cum Laude Studente P. E. van der Werf uit Bruinisse is aan de Rijks Universi teit te Groningen Cum Laude geslaagd voor haar doctoraal examen Engelse taal en Letterkunde. KORTE BERICHTEN UIT HET BINNENLAND DEN HAAG. De Vereniging van Nederlandse aannemers met belan gen in het buitenland (NABU) heeft in 1981 voor een bedrag van 11,3 mil jard gulden aan opdrachten ontvan gen. Hiermee is voor het eerst de grens van tien miljard gulden over schreden, aldus een kommuniqué van de NABU maandag. DEN HAAG. In bijna de helft van 178 onderzochte ondernemingen in de chemische industrie is tussen novem ber 1980 en juli 1981 de wet niet-CAO- inkomens overtreden. Dat blijkt uit een onderzoek van de loontechnische dienst van het ministerie van sociale zaken. ZIERIKZEE, 12-7. Als de organisatorische knelpunten zijn opgelost kan op korte termijn op Schouwen-Duive land worden begonnen met het bestrijden van het in ern stige mate heersende bacterievuur. Mr. J. Oggel, alge meen sekretaris van de ZLM vertelde, dat tijdens het vrijdag gevoerde overleg tussen de Landbouwmaat- schappij en de Plantenziektekundige Dienst (P.D.) te Goes overeenstemming was bereikt over de op handen zijnde reddingsaktie. bannen. „Maar we kunnen in ieder geval dit soort grote explosies probe ren te voorkomen", aldus de gedepu teerde. ZIERIKZEE Jaarverslag VAC In het jaarverslag van de Vrouwen Advies Kommissie voor de Woning bouw afdeling Schouwen-Duiveland staat dat het doel van de VAC is een bijdrage te leveren aan de verbete ring van het wonen en de woonomge ving, door in een zo vroeg mogelijk stadium daar invloed op uit te oefe nen.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 3