Groeiend pessimisme over vreedzame PLO-aftocht Nieuwe projekten en nader bodemonderzoek in Zeeland Schaarste in Polen wordt nog nijpender AGENDA Zware bom ontmanteld in Oslo Britse gewonden naar huis Argentijnse gevangenen naar huis Iraanse inval in Irak ophanden Kardinaal van Napels hekelt popgroep Trein in ravijn in Mexico Begin anti- kernwapenmars door Sowjet-Unie In Mexico Minstens 35 doden bij spoorwegongeluk Voedsel- en kledingtekort Zierikzee niet meer nodig Burgh-Haamstede toegevoegd (01110)6551 ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE 2 BEIROET/JERUZALEM/WASHINGTON, 12-7. Hoe wel de wapens maandag in Beiroet weer zwegen, gaven Israëlische funktionarissen te kennen steeds pessimisti- schers te worden over een vreedszame afstocht van de PLO uit Beiroet. De Amerikaanse president Reagan be gon desondanks een nieuw diplomatiek offensief om een niet-militaire oplossing dichterbij te brengen. Radio-Beiroet berichtte dat tijdens de hevige beschietingen van zondag in Beiroet, die 15 uur duurden, 82 mensen om het leven waren gekomen en 211 werden gewond. Het Israëli- OSLO, 12-7. De Noorse politie on derzoekt een niet-ontplofte bom die afg1 lopen weekeinde werd gevonden in O 'o's grootste eind station. Als het ap, araat was ontploft waren mo gelijk 30 tot 40 mensen omgekomen. Dit heeti een politiewoordvoerder maandag meegedeeld. ,,Het is niet minder dan een won der dat het ding niet afging. Als het druk was geweest in het station wa ren er zeker 30 of 40 do Jen gevallen", zei hij. De bom werkte niet vanwege een kleine fout in de bedrading, en kon bij de geringste schok explode ren, aldus de woordvoerder. MONTEVIDEO, 13-7. Het Britse hospitaalschip „Hydra" is maandag in de Uruguayaanse hoofdstad Mon tevideo aangkomen met 56 personen aan boord die gewond waren geraakt tijdens de oorlog met Argentinië om de Falkland-eilanden. Een toestel van de Britse lucht macht zal de soldaten naar Londen overbrengen. LONDEN, 12-7. Groot-Brittannië heeft maandag besloten de 593 Ar gentijnse krijgsgevangenen die het nog vasthield naar huis te sturen. Volgens het ministerie van buiten landse zaken in Londen heeft Argen tinië ermee ingestemd alle vijande lijkheden te beëindigen. De gevangenen zullen zo gauw mo gelijke met het transportschip St. Edmund naar de Argentijnse haven Puerto Madryn worden gebracht. In het weekeinde was de enige Britse krijgsgevangene, een jonge piloot, uit Argentinië naar Groot-Brittannië teruggekeerd. LONDEN, 12-7. Het Iraanse leger staat klaar Irak binnen te vallen en alleen een politiek besluit van Tehe ran kan dit inval tegenhouden. Dit is de mening van westerse diplomaten. Zij meldden maandag dat de Ira- niërs een groot aantal divisies bijeen gebracht hadden aan het oorlogs front en nu de Iraakse havenstad Basra bedreigden. De diplomaten ba seerden zich op rapporten van inlich tingendiensten. Religieuze en politieke leiders in Iran hebben de laatste weken kam- pagne gevoerd voor een inval in Irak om zo president Saddam Hussein van Irak te dwingen herstelbetalingen te geven voor de oorlog tussen Iran en Irak. NAPELS, 12-7. Naar aanlei ding van haar optreden ko mend weekeinde in Napels heeft de aartsbisschiop van de ze stad, kardinaal Corrado Ur- si, maandag over de popgroep The Rolling Stones gezegd dat zij „draagster van beginselen van geweld en drugsis. Wanneer de Rolling Stones spelen in het voetbalstadion „San Paolo" aldus kardinaal Ursi, „kan de kerk van Napels alleen maar bijeenkomen om te weeklagen over geweld in het verleden en in de toe komst De groep vertegenwoordigt volgens hem „ware en waarachtige kuituur wan ge weld en volledig gebrek aan zedelijke waarden Ursi greep de begrafenis van een agent van politie aan die vorige week vrijdag door een drugsverslaafde was ver moord om de Britse popgroep te hekelen. sche leger deelde mee dat er drie Is raëlische soldaten de dood vonden en 28 werden gewond. Grote delen van West-Beiroet wer den door Israëlische kannoneerboten in puin geschoten en het zuidelijke vluchtelingenkamp Bourj Barajneh was ook zwaar getroffen. Ambassades van Libië, Iran, Qa tar, Algerije, de Sowjet-Unie en de Verenige Arabische Emiraten liepen eveneens schade op. De Palestijnen beschoten voor het eerst nu ook het oostelijk deel van de Libanese hoofdstad waar de Christe lijk Falangisten heer en meester zijn. Nieuw initiatief President Reagan begon na een va kantie van 11 dagen in Californië met een nieuw diplomatiek initia tief. Hij stuurde brieven naar ver scheiden staats- en regeringsleiders in Europa evenals naar de Egypti sche president Hosni Moebarak, waarin hij hen verzocht de Ameri kaanse bemiddeling in het Libanon- konfliket te steunen. De precieze in houd van de brieven werd echter niet bekend. In kringen van het Israëlische mi nisterie van buitenlandse zaken werd vernomen dat Tel Aviv de Ame rikaan bemiddelaars Philip Habib en Morris Draper duidelijk heeft ge maakt dat de tijd om te onderhande len beperkt was. Toen een woord voerder van buitenlandse zaken ge vraagd werd hoe lang de Israëlische regering nog zou wachten met het forceren van een militaire oplossing zei hij: „Er is geen tijdslimiet, maar TEPIC, MEXICO, 12-7. In het westen van Mexico zijn maandag ze ker 23 doden gevallen en honderd ge wonden, doordat de helft van de 26 voertuigen van een trein ruim 240 meter diep in een ravijn stortte. De trein was van de grens met de Ameri kaanse staat Arizona op weg naar het zuiden en vervoerde in totaal bij an 1.600 passagiers. Het aantaldqdep, zou tot 75 kunnen stijgen, doordat'de' gewonden in een „zeer ernstige toestand" verkeerden. De trein ont spoorde doordat een deel van de grond onder de baan verdwenen was. de tijd is niet onbeperkt". De zegs man sprak het bericht in het Ameri kaanse tijdschrift Time tegen dat president Reagan premier Begin had laten weten dat Washington direkt met de Palestijnse bevrijdingsorga nisatie PLO zou gaan onderhandelen als Israël de bemiddelingspogingen in Beiroet zou blokkeren. Vraagtekens De politieke korrespondent van de Jerusalem Post schreef dat het ver trouwen van het Israëlische kabinet in minister van defensie Sharon, de voornaamste architekt van de opera tie „Vrede voor Galilea", tanende was. Hij zei dat Begin vraagtekens had bij de beoordelingen van Sharon en hem niet meer de vrije hand gaf die hij in het begin van de oorlog had. STOCKHOLM, 12-7. De anti-kern wapenmars via Leningrad, Moskou, Smolensk en Minsk over een afstand van 1.500 kilometer door de Sowjet- Unie begint vandaag. Dan stappen rond 300 deelnemers, meest vrouwen in Stockholm op de boot om via Helsinki naar Leningrad te reizen. De mars wordt georgani seerd door de groep Noorse vrouwen voor vrede. Zij werkt samen met Sowjet-organisaties. De groep orga niseerde ook de mars van vorig jaar van Kopenhagen naar Parijs. Volgens haar woordvoerster maan dag gaat de mars nu naar Minsk om „evenwicht te brengen tussen vre- deskampagnes in het Westen en in het Oosten". Met toestemming van de Sowjet-autoriteiten worden leu zen gevoerd zoals „neen tegen kern wapens in Oost- en West-Europa", „neen tegen kernwapens in de we reld" en „ja voor ontwapening en vrede". TEPIC, 13-7. Bij een spoorwegonge luk in het westen van Mexico zijn minstens 35 mensen omgekomen en 120 gewond. Volgens funktionarissen van de Mexicaanse spoorwegmaat schappij Ferrocarril del Pacifico ont spoorde de terin in de buurt van Te- pic om vervolgens in een 250 meter diep ravijn te storten. De trein, bestaande uit 26 wagons, was met 1.560 passagiers op weg van Nogales aan de grens met de Ameri kaanse staat Arizona naar Guadala jara, de tweede stad van Mexico. De funktionarissen vreesden dat het do dental nog aanzienlijk zal oplopen omdat veel gewonden er zeer slecht aan toe zijn. WARSCHAU, 13-7. De Polen hebben maandag de waarschuwing gekregen dat er nog magerder maanden in het verschiet liggen dan de huidige, met nog groter schaarste aan levensmiddelen, schoenen en meubels. Het regeringsblad „Rzeczpospolita" berichtte dat het ministerie van binnenlandse handel had voorspeld dat de bevoorrading van de markt nog verder zou afnemen in ver gelijking tot het eerste halve jaar van 1982. Waar het minder nijpend aan zal ontbreken zullen draagbare radio's, cassetterecroders en bandopnameap paraten zijn. „Het ministerie gelooft niet dat er kans op is dat de rantsoenering dit jaar wordt opgeheven", aldus Rzecz pospolita. Eetwaren In Polen zijn veel essèntiëie eetwa ren zoals vlees, boter, bloem, suiker en zeep en ook sigaretten en wodka op de bon. Brood, zout, kaas, fruit en groenten en vis zijn niet gerantsoe neerd, maar volgens het blad zal de visaanvoer sterk stagneren. Schoe nen zijn op het ogenblik niet te krij gen in Polen. Voor kinderen zouden ze, samen met kleren, in de toekomst overvloediger kunnen zijn, aldus Rzeczpospolita. Het persbureau PAP berichtte maandag dat de kolenproduktie, die van het grootste belangs is voor de redding van de volledig ingezakte ekonomie, dit jaar het 100 miljoen ton heeft bereikt, een verbetering van 14 procent in vergelijking tot het eerste halve jaar van 1981. MIDDELBURG, 13-7. Gedeputeerde staten van Zee land hebben het tweede deel van het bodemsane ringsprogramma voor 1982 aangeboden aan staatssekre- taris I, Lambers-Hacquebard van milieuhygiëne. Het tweede deel bevat een aantal nieuwe projekten, maar er zijn ook lokaties opgevoerd, waarvan bij het oriënterend onderzoek is vastgesteld dat nader onderzoek gewenst is. Het terrein van de voormalige gasfabriek te Zierikzee komt - na een eerste onderzoek - niet meer in de opsom ming voor, maar in Burgh-Haamstede zal het terrein van een transportbedrijf aan de Zandweg worden onder zocht. Na onderzoeken in en bij wasserij en elders in den lande zijn dusdanige konklusies getrokken, dat het wen selijk is, dat de in Zeeland gevestigde wasserijen in aanmerking komen voor oriënterend onderzoek. Het gaat om de voormalige wasserij De Dageraad aan de Beestenmarkt in Hulst en de nog in bedrijf zijnde was serijen in Goes (Wijngaardstraat) en Vlissingen (Paul Krugerstraat). Tholen De voormalige viszilver- of parel- moerfabriek in Tholen (stad) had een kunststoffen afvalwaterleiding, waardoor verontreiniging kan zijn ontstaan. Oriënterend onderzoek is gewenst naar trichloorethyleen, bu- tylacetaat, aceton en petroleum. Oriënterend onderzoek wordt aan- bevloen voor een terrein aan de oost kant van de Westlandstraat, eigen dom van Gebr. Cruson. Het vermoe den bestaat dat afval van de verzink- afdeling is gestort met daarin cyani- den, zinkfosfaten en bezinksel uit de bassins. Het terrein van de voormalige tex tielfabriek in Sas van Gent is bestemd voor woningbouw, maar voordat gebouwd gaat worden, wor den grond en grondwater onderzocht op gechloreerde koolwaterstoffen en polycyclische aromaten. Burgh-Haamstede Een metaalwarenbedrijf in Hulst (Nieuweweg), het terrein van een oliehandel in Wemeldinge (Oranje boomstraat) en dat van een trans portbedrijf in Burgh-Haamstede (Zandweg) komen voor oriënterend onderzoek in aanmerking. Middelburg Op het terrein in Middelburg waar de Zeeuwse bibliotheek zal worden gebouwd, hebben een ijzergieterij en een houthandel gestaan. Oriënterend en nader onderzoek zijn hier al uitge voerd; er is op enkele plaatsen een verhoogd gehalte aan kwik en koper gevonden. De uitgegraven, veront reinigde grond moet worden afge voerd naar een gekontroleerde stort plaats. Voor deze kosten is het pro- jekt op het programma opgevoerd. Naast het oriënterend onderzoek aan de Westlandstraat wordt voor het terrein van Cruson een tweede nader onderzoek voorgesteld. Eerder onderzoek bracht aan het licht dat het terrein en het grondwater veron treinigd zijn met zware metalen. In het grondwater werden verder ge vonden gechloreerde koolwaterstof fen, xyleen, tolueen, styreen, fluo- rantheen en pyreen. In de grond monsters werden gekonstateerd xy leen, tolueen, styreen, extraheerbaar organisch chloor en een perchloore- theen. Het nu aangemelde onderzoek zal zich richten op grondwater- monsters aan de rand van het be drijfsterrein en daarbuiten. Gasfabriek Tholen Het terrein van de voormalige gas fabriek op Tholen en het daaraan grenzende terrein van de voormalige parelmoerfabriek vormen een ge heel. Voor het gedeelte van de gasfa briek worden saneringsonderzoek en sanering aanbevolen. Bij de sanering wordt voorlopig alleen het wegge deelte voorgesteld; dit houdt ver band met het spoedmatige karakter. Het saneringsonderzoek wordt ge raamd op 230.000,— en de gedeelte lijke sanering op 562.000,—. Andere gasfabrieken Nader onderzoek wordt gevraagd voor de terreinen van voormalige gasfabrieken in Goes, Aardenburg, Hansweert en Wemeldinge. In Goes is de grond verontreinigd met cyaniden en zwavelverbindin- gen, terwijl een verhoogde koncen- tratie aan polycyclische koolwa terstoffen werd gemeten. In het grondwater werden ook cyanide en polyclysche koolwaterstoffen gevon den. Onder de bestrating op het terrein in Aardenburg werd plaatselijke ver ontreiniging door éyjmide en zwavel gemeten. Bij het grondwater gaat het om verontreiniging met cyanide en extraheerbaar organisch chloor. Het nadere onderzoek moet worden uit gevoerd aan de noordkant van het fa brieksgebouw en in de bovengrond van de volkstuintjes in de buurt; ook moet de mate van verontreiniging door extraheerbaar organisch chloor worden onderzocht. Het terrein in Hansweert is licht verontreinigd met cyanide en er is een verhoogd gehalte aan polycycli sche koolwaterstoffen aangetroffen. Het nadere onderzoek zal zich rich ten op de bouwvoor van de tuintjes in de direkte nabijheid. In Wemeldinge tenslotte werden cyanide en zwavel gevonden in de bo dem. Het grondwater is verontrei nigd met cyanide en met aromatische verbindingen. Stortplaatsen Twee voormalige stortplaatsen in Goes zijn opgevoerd voor nader on derzoek: 's-Heer Arendskerke en de Goese Polder. Aanvankelijk waren voor Vlissin gen het terrein van de voormalige gasfabriek en de voormalige stort plaats in Papegaaienburg voornader onderzoek in het programma opgeno men; dit onderzoek is voorlopig uit gesteld; bekeken wordt of het als aanvulling alsnog voor 1982 moet worden aangemeld. Iedere maandag Bruinisse Dorpshuis. Speel- en strip-O-theek. 18.30 - 20.00 uur. Renesse Dorpshuis. Meer Bewegen voor Ouderen. 16.00 - 16.45 uur. Iedere woensdag Zierikzee Consistoriekamer Gasthuiskerk. Re petities Herv. Chr. gemengd koor. 19.30 - 21.30 uur. Consistoriekamer Gasthuiskerk. Op gave leden kinderen i.o, 19.00 - 19.30 uur. Noordgouwe Verenigingsgebouwtje, 14.00-16.00 uur, kinderklub. Oosterland „Open lessen". Bejaardengymnas- tiek. 9.15 -10.15 (v.m.). Iedere donderdag Zierikzee Poststraat 37: Wereldwinkel Schou- wen-Duiveland; 9.30-16.30 uur. Iedere vrijdag Schouwen-Duiveland Op alle politieburo's op Schouwen- Duiveland: spreekuur, van 14.00 tot 17.00 uur. Brouwershaven Gemeenschapsruimte. Nutsbiblio- theek. 19.30 - 20.30 uur. Iedere tweede dinsdag van de maand Zierikzee Rode Kruis-gebouw, 16.00-17.00 uur, adviesburo van de A.N.I.B. Iedere vrijdag vanaf 4 juni Burgh Café „Het Grote Zwijn". Prijskla- verjassen. 20.00 uur. Maandag 3 juli t/m zaterdag 5 augustus Zierikzee Burgerweeshuis: Beeldentuin en klein antiek, van ma t/m za van 10.00-17.00 uur. Van 5 juli tot 23 juli Zierikzee Gravensteen. Zomertentoonstelling Zeeuwse Kunstkring, 11.00 tot 17.00 uur. Iedere dinsdag t/m 12 augustus Haamstede Hervormde Kerk. Tentoonstelling Orgels in Nederland. 10.00 - 12.00 uur. Iedere donderdag t/m 12 augustus Haamstede Hervormde Kerk. Tentoonstelling Orgels in Nederland. 10.00 - 17.00 uur. Dinsdag 13 juli Zierikzee Nobelpoort. Foto expositie, 10.00 -12.00 uur en van 13.00 - 16.00 uur. Restaurant De Val, hek Zuidhoek-in- laag. Plantenwerkgroep verzamelen om 19.00 uur. Toeristendag. Evenementen door de gehele stad. Concertzaal, jeugdfilm voorstelling 16.00 ur; Rode Kruisge- bouw, verkoop Welfare-artikelen, van 10.00 uur af. Concertzaal. Film: „Frank en Frey". 16.00 uur. Burgh-Haamstede Start avondfietsdriedaagse bij sport park Van Zuyen. 19.00 uur. Renesse Start VW-kantoor. Avondfietsdrie daagse. 19.00 uur. Brouwershaven St. Nicolaaskerk. Koncert Kees van Eersel, orgel. 20.00 uur. Woensdag 14 juli Zierikzee Poppentheater „Al te Klein", pop penspel „Lodewijk, de lachende leeuw", St. Domusstraat 24, 14.30 uur. Haamstede Ned. Herv. Kerk. Dia-presentatie „De banken zijn hard". Aanvang: 20.00 uur. Renesse Start VW-kantoor. Avondfietsdrie daagse. 19.00 uur. Hervormde Kerk. Koorklanken. 20.00 uur. Oosterland Voormalig voetbalveld. Siamees voetbalspel georganiseerd door jeugdsoos De Pul. 19.00 uur. Donderdag 15 juli Burgh Herv. Kerk. Zomeravondmuziek. 20.00 uur. Haamstede Ring Promotion. Groots opgezette braderie met vele demonstraties en evenementen. Van 10.00 tot 18.00 uur. Tevens om 15.00 uur dia-serie „De banken zijn hard" in de Ned. Herv. Kerk. Renesse Start VW-kantoor. Avondfietsdrie daagse. 19.00 uur. Zonnemaire Café Bommenede. Klaverjaswed- strijd. 20.00 uur. Schuddebeurs De Tol. Zomeravondkoncert „Con Amore". 20.00 uur. Bruinisse Muziektent. Opening visserijdagen door burg. T. C. Hekman. 14.00 uur. Dorpsweg. Ronde van Bru voor lief hebbers, 50 km. Start 16.30 uur. Dorpsweg. Start Ronde van Bru voor Amateurs, 100 km. 18.30 uur. Vrijdag 16 juli Westenschouwen Parkeerterrein Rotonde. Koncert „Witte van Haemstede". 19.00 - 21.00 uur. Haamstede Ring. Koncert Kon. Muziekvereni ging „Witte van Haemstede". 19.00 - 21.00 uur. „De Zoom". Touwtrekwedstrijden. 20.00 uur. Visserijmuseum, Molenstraat. Offi ciële opening door de heer S. A. Ju- melet. 15.00 uur. Korte Ring/Oudestraat. Braderie. 10.30 uur; 14.00 uur optreden Arjo de Koning. Haven. Optreden Havenzangers. 14.30 uur. Zaterdag 17 juli Bruinisse Korte Ring/Oudestraat. Braderie. 10.30 uur. Haven. Visserijdagen. Inschepen vlootshow. 13.30 uur, 14.00 uur af vaart. Haven. Optreden groep The Familee. 15.30 uur. Maandag 19 juli Haamstede Geref. Kerk. Maandagavondzang. 20.00 uur. Dinsdag 20 juli Zierikzee Nobelpoort. Foto expositie. 10.00 -12.00 uur en van 13.00 - 16.00 uur. Toeristendag. Evenementen door de gehele stad. Concertzaal, jeugdfilm voorstelling 16.00 ur; Rode Kruisge- bouw, verkoop Welfare-artikelen, van 10.00 uur af. Brouwershaven St. Nicolaaskerk. Koncert Gerard Dekker. 20.00 uur. Dreischor Ned. Herv. Kerk. Orgelkoncert Dirk Jzn. Zwart. 20.00 uur. Woensdag 21 juli Zierikzee Poppentheater „Al te Klein", pop penspel „Lodewijk, de lachende leeuw", St. Domusstraat 24, 14.30 uur. Haamstede Ned. Herv. Kerk. Dia-presentatie „De banken zijn hard". Aanvang: 20.00 uur. Donderdag 22 juli Burgh Herv. Kerk. Zomeravondmuziek. 20.00 uur. Haamstede „De Schutse" Kledingbeurs door Ned. Vereniging van Huisvrouwen afd. Westerschouwen. 14.00 - 17.00 uur. Renesse Bouwterrein Mauritsweg. Demon stratie Ruitervereniging. 19.30 uur. Brouwershaven Stadhuis. Openstelling van het histo rische stadhuis en diavertoning. Bruinisse Muziektent. Optreden poppenthea ter Robhetty. 19.00 uur. Zaterdag 24 juli Renesse Terrein Kooijmansweg. Autocross. 14.00 uur. Burgh-Haamstede 't Dal. Rommelmarkt. 9.30 uur. Bruinisse Ballonnenwedstrijd en kinderspelen bij muziektent. 16.00 uur. Maandag 26 juli Haamstede Geref. Kerk. Maandagavondzang. 20.00 uur. Dinsdag 27 juli Zierikzee Nobelpoort. Foto expositie. 10.00 -12.00 uur en van 13.00 - 16.00 uur. HUISAANSLUITINGEN Redaktie (niet voor bezorging), na 17.30 uur: (01110) 5396 (01112) 1774. (01110) 6564 Advertenties (01119) 1660 Bezorging (01119) 1660 na 16.30 uur

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 2