TWEEHONDERD POSTDUIVEN VLOGEN ZIERIKZEESE TOERISTENDAGEN OPEN Schuldenlast Beekenkamp C.V. opgelopen tot f 9,- miljoen Daling bedrijfsresultaten mossel- en kottervissers Zes pupillen omgekomen door brand op Dennendal DE ZIERIKZEESCHE COURANT ,,Wees lief voor toeristen £i«tnis«« Faillissement Tomatenkwekerij Dreischor Iraanse troepen brengen Koerden slag toe Overzicht L.E.I. Z1ERIKZEESCHE NIEUWSBODE REDAKTIE, ADMINISTRATIE EN BEZORGING Telefoon (01110) 6551. Voor telefoonnummers na 17.30 uur: zie pagina 2 onder de rubriek „Agenda". Uitgave B.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Jannewekken 11, 4301 HH Zierikzee. Postbus 1, 4300 AA Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling 34,90, per jaar t 133,00. Losse nummers 70 cent. De abonnementsprijzen zijn inclusief 4% BTW. Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Advertentieprijs 45 cent per losse mm; „Succesjes" (t/m 4 regels) 5,60. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4% BTW. Dinsdag 13 juli 1982 138ste jaargang Nr. 23146 WAARIN OPGENOMEN (1797 - 1889) In dit nummer: Sprankje hoop voor Opbouwwerk Dit nummer bestaat uit 8 pagina's. Een kostbaar kleinood is de goede naam. Schiller DREISCHOR, 12-7. Tegen Tomatenkwekerij Beeken kamp C.V. te Dreischor werd donderdag het reeds gerui me tijd dreigende faillissement uitgesproken. Voor alle vijftien werknemers is een ontslagaanvraag ingediend bij het Arbeidsbureau in Zierikzee. ZIERIKZEE, 13-7. Met het oplaten van witte vredes duiven opende loko-burgemeester C. Bij de Vaate heden (dinsdag) ochtend aan de rand van het Havenpark de Zie- rikzeese toeristendagen. Te gelijkertijd werden enkele meters verderop het Havenpark tweehonderd postdui ven opgelaten. Deze officiële handeling gaf een ludiek tintje aan de start van het toeristengebeuren op de zes achtereenvolgende dinsdagen in Zierikzee. De duiven werden beschikbaar gesteld door de Zierikzeese Postdui venvereniging ,,De Gevleugelde Vrienden". Een geste waar het bestuur van de Evenementenkom missie zich zeer erkentelijk voor toonde. Voorzitter van de Evenementen kommissie de heer H. Lindhout liet er geen twijfel over bestaan, dat deze Toeristendagen als een goede zaak beschouwd moeten worden. ,,Ze zijn van groot belang niet alleen voor de ondernemers en voor Zierikzee, maar ook voor de toeristen en voor geheel Schouwen-Duiveland", aldus de voorzitter. Werkgelegenheid Hij verwees naar de grote werk loosheid en naar het feit, dat de „toe ristenindustrie" - wat hij overigens niet zo'n prettig woord vond - in deze regio een belangrijke pijler vormt voor de Werkgelegenheid. Hij deed een beroep op de autochto ne bevolking, dat te willen inzien en de overlast die de toeristendagen voor de eigen inwoners veroorzaken voor lief te willen nemen. WASHINGTON. Somalië heeft de Verenigde Staten om onder meer mi litaire en diplomatieke hulp ge vraagd bij zijn strijd tegen Ethiopië. De heer Lindhout vestige er verder de aandacht op, dat dit jaar getracht werd wat nieuwe elementen in het programma aan te brengen. Tot slot dankte hij iedereen, die aan de totstandkoming van de Zierikzeese toeristendagen had meegewerkt. Extra attenties waren er voor de Dienst gemeentewerken en voor de rijkspolitie. De heren D. D. J. v. d. Poel en adjudant J. Hoekman moch ten resp. een zogenaamde „Dikke To ren koek" in ontvangst nemen. Veel inzet Loko-burgemeester Bij dt Vaate sprak namens het gemeentebestuur dank uit aan het adres van de Evene mentenkommissie voor de organisa tie van de toeristendagen. Hij gaf er blijk van in te zien, dat het op touw zetten van een dergelijk programma heel wat inzet en vrije tijd vergt. „Zierikzee is een Monumen- tenstad, het is geen dode, maar een levendige stad, waar de ondernemers bereid en in staat zijn de toeristen gastvrij te ontvangen", aldus de heer Bij de Vaate. Hij zei het vanzelfsprekend te vin den, dat de gemeente Zierikzee haar volle medewerking verleende aan de totstandkoming van de toeristenda gen. Aan de dinsdagochtend reeds aan wezige toeristen liet de loko-burge meester weten: „De mossels zijn goed, voor een koele dronk zal u ook terecht kunnen, ik hoop, dat u een goed verblijf in Zierikzee zult heb ben". Ten slotte ging hij over tot het oplaten van de vredesduiven. Spekulaasplank Als dank voor het verrichten van de officiële opening mocht de loko- burgemeester uit handen van de heer Lindhout een fraaie spekulaasplank met een reliëf van de stadhuistoren in ontvangst nemen. Voor mevrouw Bij de Vaate-Legemaate, de echtge note van de loko-burgemeester was er een mooi boeket bloemen. De publieke belangstelling tijdens deze opgeningsceremonie was vrij groot, Op het Havenplein waaide op dat moment ook nog een verkoelende zomerbriesje en de kleurrijke terras jes waren zeer uitnodigend: een stra lende start derhalve. Het is echter de vraag of ook van middag de Zierikzeese toeristenda gen bij tropische temperaturen de konkurrentie met strand en zee aan kunnen. ZIERIKZEE. Loko-burgemeester C. Bij de Vaate opende heden (dinsdagochtend) de Zierikzeese toeristendagen. Hij deed dat met een korte toespraak en het oplaten van enkele witte vredesduiven, die snel omhoog vlogen naar de strak ke blauwe zomerhemel. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Restaurant Renesse voor reservering: tel. 01116-1215 maandag gesloten Volgens een overzicht uan het Landbouw Ekonomisch Instituut daalde de omzet in de mosselkuituur van 56 naar 33 miljoen gulden. Een gegeven dat-formeel of informeel-waarschijnlijk ook ter sprake zal komen tijdens de reünie van de mosselsektor van Zevibel, die zaterdag 17 juli in kader van de Visserijdagen in Bruinisse wordt gehouden (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Het faillissement werd vorige week aangevraagd door één der be langrijkste leveranciers. Mr. Den Hollander liet weten, dat ook de P.Z.E.M. een vordering van ongeveer 500.000,— op het bedrijf heeft. De eerste hypotheekhoudster, de Rabobank in 's-Gravenzande zoekt inmiddels een gegadigde, die deze ex perimentele tomatenkwekerij zou kunnen en willen overnemen. Het be drijf werd ruim twee jaar geleden op gezet met een rijkssubsidie van 3,— miljoen. WARSCHAU. In de maanden april en mei zijn bijna 50.000 Polen uit gesloten uit de (kommunistische) verenigde arbeiderspartij (P.V.A.P.). In de grote zeevisserij steeg de om zet van 98 tot 143 miljoen gulden. Het verlies van zes miljoen gulden in 1980 kon mede hierdoor omslaan in een winst van vijf miljoen. Het aantal schepen verminderde vorig jaar met één. In de mosselkuituur (83 schepen) daalde de omzet van 56 naar 33 mil joen gulden. Oorzaak hiervan was de prijsdaling van mosselen, die op haar beurt weer werd veroorzaakt door een grotere vangst, aldus het insti tuut. Met de daling van jaarreseul- taat speelde de mosselbranche quit te: geen winst, geen verlies. Het aan tal schepen veranderde niet. Brandstofprijzen De omzet van de 549 kottervissers (518 in 1980) steeg van 440 tot 521 mil joen gulden. De hoge brandstofprij zen waren een belangrijke oorzaak van de terugval van het resultaat met drie miljoen tot vijf miljoen gul den verlies, schrijft het ekonomisch instituut. LONDEN, 12-7. Iraanse veilig heidstroepen hebben bij een reeks akties bij Orumiyeh in het noord westen van het land 80 Koerdische verzetsstrijders gedood en 95 ge wond. Dit heeft Radio-Teheran maandag gemeld. Volgens de Radio maakten de slachtoffers deel uit van een 380 man sterke groep guerrillastrijders van de Koerdische Demokratische Partij (KDP) en van de linkse Moedjahedin. Koerdische opstandelingen en linkse Iraanse groeperingen werken samen tegen de regering van Iran. LISSABON. Minister Hans van Mierlo van defensie heeft maandag met zijn Portugese ambtgenoot Dio- go Freitas Do Amaral overlegd over de bouw van drie fregatten voor de Portugese marine. Dit is officieel meegedeeld in Lissabon. Nederland en West-Duitsland zijn in de markt voor de bouw van deze oorlogssche pen, die drie fregatten moeten gaan vervangen die gebouwd zijn in 1966, 1967 en 1968. Advertentie Verwachting tot woensdagavond: Nog warm Zonnig en warm en later op de dag in het zuiden van het land mogelijk on weer; minimumtemperatuur onge veer 16 graden; middagtemperatuur cirka 30 graden; matige zuidoostelij ke wind. Wegens een technische storing in Engeland was het KNMI niet in staat vandaag een meerdaagse weers voorspelling te publiceren. ZON- EN MAANSTANDEN 14 juli Zon op 5.36, onder 21.55 Maan op 1.20, onder 14.23 15 juli Zon op 5.37, onder 21.54 Maan op 1.40, onder 15.42 Laatste Kwartier: 14 juli (5.47) HOOG- EN LAAGWATER Zierikzee Hoogwater Laagwater 14 juli 9.39 21.45 3.03 15.24 15 juli 10.39 22.44 4.02 16.27 Doodtij: 16 juli HET WEEKOVERZICHT DE BILT, 13-7. Het K.N.M.I. deelt mede: Woensdag is het nog warm en zonnig, maar langzaam wordt de kans op een weersomslag groter. Het hogedrukgebied dat het weer in ons land al enkele dagen beheerst, trekt langzaam weg naar Rusland en daar door wordt de weg voor onweerssto ringen uit Frankrijk vrij gemaakt. Dinsdagmorgen lag de voorste be grenzing van het onweersgebied vlak ten zuiden van Parijs. Op een enkele plaats viel een milimeter of zes re gen. Het ziet er naar uit dat morgen tegen het einde van de middag wat bewolking in het zuiden van het land zichtbaar wordt en mogelijk valt daar later een onweersbui. DEN DOLDER, 13-7. Een felle brand in het paviljoen De Grashoek van de zwakzinningeninrichting Willem Arntsz Hoeve op het Dennendalkomplex in Den Dolder heeft in de nacht van maandag op dinsdag het leven gekost aan zes pupillen in de leeftijd van 15 tot 20 jaar. Toen de brand rond één uur uit brak waren 20 kinderen in het paviljoen (van een soort stalen casco) aanwezig. Mr. Den Hollander in Middelharnis werd aangesteld als kurator. Hij liet desgevraagd weten, dat het schul denbedrag van tomatenkwekerij Beekenkamp tot ongeveer 9,— mil joen is opgelopen. De kurator maakte daar echter wel de kanttekening bij, dat hij nu nog over slechts summiere gegevens beschikt, daar de eigenaar van het bedrijf, de heer Beekenkamp, enige weken geleden naar Portugal is uit geweken. Mr. Den Hollander was van mening, dat het weinig zinvol zal zijn de heer Beekenkamp naar Ne derland te laten terugkeren. „Dik rood" „Het bedrijf stond al zo dik in de rode cijfers, dat hij buiten misschien wat eigen geld, niets uit het bedrijf heeft kunnen meenemen", aldus de kurator. De zes overleden kinderen sliepen in een aparte slaapzaal in het cen trum van het paviljoen. Vijf van hen stikten door de rookontwikkeling, de zesde overleed in het ziekenhuis in Zeist. De veertien overige pupillen, in de leeftijd van vijf tot twintig jaar, konden tijdig in veiligheid wor den gebracht. Een nachtwaker die de brand ontdekte kon de 14 met door hem gealarmeerde kollega's redden. De brand is vermoedelijk ontstaan in het dagverblijf in het centrum van de Grashoek. De brandweer, die permanent een wagen in de buurt gestationeerd heeft, was binnen tien minuten na het uitbreken van de brand ter plaat se maar kon weinig meer uitrichten. De Grashoek is goeddeels uitge brand, het paviljoen dateert van 1969. Er waren nieuwbouwplannen, over twee jaar had er een nieuw pand moeten staan. Raadsel Volgens het hoofd van de dienst verpleging en verzorging, J. Marce- lis, voldeed het gebouw aan alle brandweervoorschriften en is het pand nog onlangs gekeurd. Volgens hem is het een raadsel hoe het vuur zo snel om zich heen heeft kunnen grijpen. Over de oorzaak van de brand is nog geen duidelijkheid. DEN HAAG, 12-7. Hoewel de grote zeevisserij 1981 heeft afgesloten met een winst van vijf miljoen gulden (25 schepen), hebben de mossel- en kottervissers hun resulta ten vorig jaar met respektievelijk 25 en drie miljoen gulden achteruit zien gaan. Dit blijkt uit een maandag gepubliceerd overzicht van het Landbouw-Ekonomisch Insti tuut in Den Haag.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 1