C.J.V.-schip „Vita Pugna" maakte twee bejaardenreizen Burgemeester ontvangt eerste kwartetspel Westerschouwen Jeugd en ouderen bijeen Wetsontwerp nieuwe warenwet n K Wat biedt de BEELDBUIS? Bezetters bunker Kloetinge vrijgelaten Vara tweede bij Knokke-festival Vijfduizend banen in havens op tocht 4 ZIERIKZEE, 10-7. „Nou bedankt voor de goede zorgen hoor!"; „Tot ziens hoor meisjes, het was ontzettend ge zellig"; „toi-toi-toi" en „kom nog eens langs als de foto's klaar zijn". Deze uitroepen waren zaterdagochtend te horen aan boord van het C.J.V.-schip de „Vita Pugna" toen omstreeks tien uur werd afgemeerd aan 't Luitje. De bejaardenvaarreis van een week zat erop. De opgewonden stem ming aan het dek, als gold het een einde van een schoolreisje, maakte duidelijk dat de gasten hadden geno ten van deze vaarvakantie onder lei ding van het C.J.V.Samen Verder". ,,Ik ben vol lof over alles, de reis was fijn, het eten en drinken was pri ma, de avonden waren heel erg gezel lig", vertelt mevrouw M. M. Achter berg. In haar hand houdt zij een scheepsjournaal, dat ze gewoon voor zichzelf van dag tot dag heeft bijge houden. Als straks de foto's gereed zijn, zal ze het schrift kompleet ma ken tot een tastbare herinnering aan deze unieke week. Tienjarig bestaan Het C.J.V.-bestuur besloot begin dit jaar tot deze speciale ouderenreis om in het kader van het tienjarig bestaan van de C.J.V.-bejaardendag eens wat extra's te doen. Die bejaar dendag betekent een gastvrije ont vangst van Zierikzeese ouderen op het C.J.V.-kamp in Renesse. Een eve nement, dat dit jaar, zoals gezegd, voor de tiende keer zal worden geor ganiseerd. Naast die lustrumgedach te, leefde bij het C.J.V.-bestuur ook de wens jeugd en ouderen eens wat intensiever met elkaar in kontakt te brengen en het resultaat van die ge dachten waren de plannen een bootreis van een week voor bejaar den op touw te zetten. Alles zou zo veel mogelijk in eigen (C.J.V.) beheer verricht moeten wor den, de kosten voor de deelnemers dienden uiteraard niet te hoog te worden. Funktionaris van de Stichting Wel zijn Ouderen, de heer R. v. d. Weide toonde zich enthousiast over dit C.J.V.-initiatief en zette zich in als reisbemiddelaar. De belangstelling bleek bijzonder groot, zo groot zelfs dat de aanvankelijk geplande reis van 3 tot 10 juli al zeer snel was vol geboekt. Na rijp beraad werd beslo ten een tweede tocht te organiseren, die in de week van 26 juni tot 3 juli zou plaatsvinden. Alles vérliep vol gens plan en op zaterdag 26 juni ver trok de ,,Vita Pugna" uit de Nieuwe Haven met aan boord zeventien be jaarden. Kapiteitn T. T. van Mill voerde het gezag, matroos H. Hillebrand verzet te bergen werk en voor de verzorging van de gasten waren zes C.J.V.-leden en mevrouw Boot van de Rode Kruis- kolonne aanwezig. Aan de tweede boottocht, die de af gelopen week werd gevaren, namen 25 ouderen deel, het maximum aan tal. De kapitein en de matroos waren ook nu weer van de partij, maar de C.J.V.-groep werd ververst" en als verpleegkundige was Carla van Rosmalen aan boord. Ook C.J.V.- voorzitter B. D. Schot maakte deze tweede boottocht mee. Hard aanpakken ,,Het was hard aanpakken voor ons, maar deze vakantie is van beide zijden zeer goed bevallen en we gaan zeker bekijken of in het in de toe komst mogelijk is meer van dergelij ke reizen te organiseren", vertelde hij zaterdagavond na aankomst aan 't Luitje. De reis met de „Vita Pugna" voer de van Zierikzee naar Willemstad, waar de zondag werd doorgebracht. Vervolgens werd koers gezet naar Gouda, Leiden, Delft, Schoonhoven, Numansdorp om daarna weer in Zie rikzee terug te keren. Het weer zorgde niet voor onaange name verrassingen en de bruin ver weerde gezichten zaterdagochtend op het dek lieten zien, dat het op het wa ter goed toeven was geweest. Er werd elke dag van ongeveer ne gen uur 's ochtends tot drie uur 's middags gevaren. Elke avond werd een vrolijk programma afgewerkt, waar de gasten spontaan aan deelna men: bingospel, elkaar uit tekenen, een gezellig lied, e.d., Hengel uit Sommigen kwamen 's ochtends wel eens heel vroeg uit de veren, soms werd om vijf uur al een hengel uitgeworpen. De totale buit van de gehele week bedroeg twaalf palin gen, „maar dan zijn de visjes, die te ruggegooid werden niet meegere kend", lacht C.J.V.-begeleidsterTon- ja Schot. In de haven van Gouda kregen de gasten van de voorzitter te horen, dat er na drie dagen eten en drinken en niets doen eens flink getrimd moest worden. De groep zou daartoe in twee delen worden gesplitst. Het viel nogal mee met dat trim men: het bleek te gaan om een fijne tocht door Gouda met een zogenaam de „Jan Plezier" getrokken door twee Friese paarden. In Schoonhoven werd nog een ex- kursie gemaakt naar het Klokken- en zilvermuseum. Ziekenhuis Vrijdagochtend gebeurde er iets minder plezierigs: een van de gasten moest met lichte hartklachten in het ziekenhuis in Gouda worden opgeno men. De verpleegkundige vergezelde de vrouw in kwestie naar het zieken huis. C.J.V.-voorzitter Schot infor meerde zaterdagochtend nog naar haar toestand. Er was op dat moment echter geen reden meer voor onge rustheid. Waarschijnlijk kan de pa tiënte heden (maandag) al overge bracht worden naar Zierikzee. Zaterdagochtend in de haven van Numansdorp werd de tros al vroeg los gesmeten: om half zegen - volgens het scheepsjournaal van mevrouw Achterberg - zette de „Vita Pugna" koers naar Zierikzee, waar het schip exakt op tijd de Nieuwe Haven bin nenliep. Op de kade wachtte uiter aard een groep familieleden om de bootreizigers af te halen. DEN HAAG, 10-7. De ministeries van volksgezondheid en milieuhygië ne, ekonomische zaken en landbouw en visserij hebben bij de Tweede Ka mer het wetsontwerp voor een nieu we warenwet ingediend. Nieuwe wet, die de oude uit 1935 daterende warenwet moet gaan vervangen, be perkt zich niet zoals voorheen hoofd zakelijk tot levensmiddelen. Zij verkrijgt het karakter van een algemene produktiewet. Om de kon- sument meer duidelijk informatie over waren te geven is in het wets ontwerp de nadruk gelegd op het ge ven van een goede voorlichting. Bescherming milieu Geheel nieuw is de mogelijkheid regels te kunnen stellen ter bescher ming van het milieu. Het gaat hier om goederen en produkten die tij dens of na het gebruik door de konsu- ment het milieu kunnen aantasten. De departementen denken bijvoor beeld aan fosfaatrijke (af)wasmidde- len, verpakkingen die niet biologisch afbreekbaar zijn enz. Ten bate van dorpshuis-interieur BURGH-HAAMSTEDE, 10-7. In de tuin van burge meester J. L. Niemantsverdriet-Leenheer van de ge meente Westerschouwen werd vrijdagavond tijdens een informele bijeenkomst het eerste exemplaar van een kwartetspel aan de eerste burger overhandigd. Diezelfde dag kreeg het komitee, dat gelden verzamelt voor het dorpshuis-interieur de eerste exemplaren ter beschik king. Het kwartet is samengesteld uit foto's van de Wes thoek. De verkoop van deze kwartetten, be langeloos verzorgd door de heren J. P. C. Boot en K. Delfsma komt ten goede aan het dorpshuis-interieur. In de tuin van de burgemeester hield de voorzitter van het komitee, de heer dr. H. J. van Zuylen een toespraak. Hij vermeldde dat vele mensen zich inzetten om financiën ten bate van het dorpshuis-interieur bij el kaar te krijgen. Spreker beloofde dat het komitee voor een fraai interieur zal zorgen, omdat het voor de ge meente Westerschouwen een te grote last zal worden. Samen met een bloe metje overhandigde de heer Van Zuijlen de burgemeester het eerste kwartet. Mevr. Niemantsverdriet bedankte het komitee voor het symbolische ge baar en vertelde dat vele artikelen vlot de deur uit gaan, allemaal ten bate van het interieur. Zij sprak de hoop uit dat er van de opbrengst wel een goed interieur gekocht kan wor den, maar niet het duurste. Van het kwartet zijn 2500 exempla ren aangekocht. De tien onderwer pen variëren van torens, monumen ten, dagvlinders, sporten, boswach- terij, kerken, Oosterscheldewerken, wilde planten, panorama's tot vo gels. Op de kerkmis gingen zaterdag enkele kwartetten van de hand. Drie exemplaren van het Westerschouwen kwartet. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) ZIERIKZEE. Met een korte improvisatie over „de grote en de kleine k van kunstopende streekarchivaris Wiebe Kei- kes vrijdagavond in de tuin van galerie Borsboom de expositie van werken van Trudy Doeleman, Wietse Hendrik Setz en Johan D. C. Berrevoets. Ondanks de warmte, bestond er bijzonder veel belangstelling voor deze expositie en vooral de brooddeegkunstwerkjes van Trudy Doeleman-Huter stonden in het middelpunt van de aandacht. Degene die nog wat van haar werken wil zien (en kopen) moet er snel bijzijn. De galerie is dagelijks, ook op zondag t/m 1 augustus, ge opend. Op de foto: De heer Keikes (rechts) verricht de opening. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) DINSDAG 13 JULI NELf. 1: In de serie Mijn huisdieren is Bingo de hond het middelpunt. In Nitwits wordt de boosdoener McBash ten tonele gevoerd. Een film uit 1940 komt dan op het scherm waarin George Formby de hoofdrol vertolkt. De EO start het programma met een natuur dokumentaire over de zilvermeeuwen. In De hand van de meester wordt van het verhaal ver teld over een oude viool, die pas zijn waarde bewijst als hij door een meesterhand bespeeld wordt. De Amerikaanse zanger Walt Mills staat centraal in de muziekspecial. Zo vrij als een vogel. Flavius Josephus en de Dode Zee rollen is de aflevering van De Bijbel open. In God wil bij de mensen wonen, staat de familie Mon- suur uit België in het middelpunt die vertellen over wat voor hen Leven in het licht betekent. NED. 2: De Dukes van Hazzard sluiten vriendschap met de autocu- reur Cale Yarborough. In Dallas weet Leslie Stewart JR in te palmen. Echtparen en aanstaande echtparen proberen elkaar de loef af te steken in de Wie-kent-kwis. Het schilderij Het Bad van Edgar Degas staat cen traal in het programma Honderd be roemde schilderijen. DINSDAG 13 JULI NED. 1: 15.30 Mijn huisdieren; 15.40 Nitwits; 15.55 George knapt het op; 18.20 Nieuws voor dovenls. 58 Nieuws; 19.00 De meeuwenkolonie; 19.25 De hand van de meester; 20.25 Zo vrij als een vogel; 21.00 De Bij bel open; 21.37 Journaal; 21.55 God wil wonen bij de mensen; 22.30 Journaal; 22.35 Nieuws voor doven. NED. 2: 13.00 Nieuws voor doven; 18.30 Tour de France; 18.54 Bereboot; 18.59 Archibald; 19.05 De Dukes uit Hazzard; 20.00 Journaal; 20.27 bal las; 21.20 Wie-kent-kwis; 22.30 Tele- vizier magazine; 23.10 De toestand in de wereld; 23.15 Honderd beroer ide schilderijen; 23.30 Journaal; 23.35 Nieuws voor doven. 69 Hij wilde haar graag ontvangen en ze maakte een afspraak met hem voor de Volgende middag. Devierde dag van haar verblijf in Utrecht, kreeg ze 's morgens een tele foontje van advokaat De Boorder, de konfrattr van haar broer Dick, met wie hij zich gelieerd had. Deze stelde zich voor enlegde uit, dat hij in Dicks plaats haar btlangen zou behartigen. Of ze daarmee akkoord ging. „Maar natuurlijk, meneer De Boor der. Dek had me al ingelicht hierom trent" „Wei, mevrouw Boerée, ik heb me in verbinding gesteld met uw echtgenoot, maar rij heeft geen advokaat in de arm genorten om de eenvoudige reden, dat hij ni«t wil scheiden." „Wit vertelt u me nu?" „Uv echtgenoot wil zeer beslist niet scheiden. Hij adviseert u nog enige dagen te wachten tot beider gemoede ren tot kaltme zijn gekomen om dan weerterug te keren naar Haarlem. Hij is bereid de op komst zijnde baby te aksepteren als de zijne en tevens be reid een geheel nieuw leven met u te beginnen. Hij wil dan hetgeen achter u beiden ligt vergeten en er nooit meer over spreken. Als voorwaarde stelt hij, dat u g«en enkel kontakt meer zult opnemei met die meneer Van Bave- len. Als i daarmee akkoord gaat, zal uw echtgenoot zich in verbinding stellen met dezi meneer en hem verzoeken u voortaar met rust te laten. Niet meer telefoneren en niet meer schrijven of andere wijze jjogingen in het werk stellen u te benaderen. Denkt u rustig na over dit voorstel van uw echtgenoot en Iaat u het mij dan weten. Doet u het kalm aan. Neem geen overijld besluit, maar overweeg alle voor- en nadelen van een terugkeer. Als advokaat wil ik in dit geval geen advies geven, maar wel opmerken, dat uw echtgenoot een breed standpunt inneemt Dat kom ik in de praktijk niet iedere dag tegen." Hannie was overdonderd. „Ditdit is het laatste, wat ik verwacht had, meneer De Boorder. Goed, ik zal het natuurlijk overwegea Met een paar dagen krijgt u mijn antwoord." „Uitstekend, mevrouw, ik wens u sterkte bij het nemen van uw beslis sing. In elk geval kunt u blijvend op mijn hulp rekenen." „Dat is heel vriendelijk van u, me neer. Dank u weL" Toen ze de hoorn op de haak had gelegd, zat ze geruime tijd met haar handen in de schoot voor zich uit te staren. Flip wilde dus niet scheidea Nu begreep ze het ten volle: hij wil geen schandaal in de familie. Waar schijnlijk heeft hij nog niemand verteld van de plotseling ontstane impasse in ons huwelijk. Misschien schaamt hij zich, dat het zo gelopen is. Of het is de angst voor het oordeel van zijn moeder. Ze kon zich voorstellen, hoe de reaktie van Marjan Boerée zou zijn: Zie je wel? Ik heb je altijd gewaarschuwd tegen dat loeder. Zij was geen vrouw voor je. Wat heb je nu bereikt? En zo voort Door HENK VAN HEESWIJK Nee, Fliop is nog altijd bang voor ma Boerée. Die zal zijn mond wel gehou den hebben en voor het plotselinge vertrek van zijn vrouw een of andere aannemelijke verklaring hebben gege ven. Want Beppie, het dienstmeisje zal de volgende morgen ongetwijfeld ge vraagd hebben, waar mevrouw was. En Ab merkt het eveneens in no time. Die ziet toch altijd zo scherp. Vandaag neem ik in ieder geval geen beslissing. Terugkeer naar de Kruis weg lokt me vooralsnog in het geheel niet aan. Daarom zal ik de raad van mijn advokaat opvolgen en alles kalm overwegen. 's Middags ging Hannie naar de psy chiater, aan wie ze zo ongeveer haar hele levensgeschiedenis vertelde. Zon der ook maar iets, wat ze van belang achtte, te verzwijgen. Ook haar escapa des gedurende de een en twintig dagen vakantie in Noordwijk en Noordwij- kerhout biechtte ze zonder enige te rughoudendheid op. En toen ze geko men was tot de bewuste avond, toen Gerard van Bavelen had gebeld en memoreerde, dat ze nog diezelfde avond naar een hotel in Utrecht was vertrokken, in afwachting van de schei dingsprocedure, voegde ze er tenslotte nog aan toe, wat haar advokaat haar die morgen had meegedeeld „Zo, en dat is alles. Voor zover ik me kan herinneren, heb ik niets verzwegen. Het is de grootste biecht, die ik ooit in mijn leven heb gedaan." De arts knikte en bekeek zijn aaiv tekeningen. (wordt vervolgd) ASSEN. De politie in Assen heeft zes Moiukkers van twintig tot 31 jaar aangehouden in verband met de be schieting van een politieauto in de stad op 11 juni. MIDEELBURG, 10-7. De tien leden van de anti-militaristische aktie- groep Onkruit die vorige week een bunker bezetten van het provinciaal militair commando in Kloeting zijn op vrijejvoeten gesteld. „Het onderzoek in deze zaak is vol tooid. Er is geen reden om hun nu nog langer /ast te houden", aldus de hoofdofiicier van justitie van de rechtbark te Middelburg, mr. J. Ha- ge. I De tiei zullen zich - aldus de offi cier - bhnenkort voor de rechtbank in Midcblburg onder meer moeten verantwoorden voor het „verzame len en verspreiden van gegeven, waarvaii de geheimhouding van be lang is voor de staat", hetgeen bestraft kan worden met ten hoogste zes jaar fel. Onkruit konkludeert uit de vrijla ting, dat het „de autoriteiten in eerste instantie niet gelukt is de ak- tie de criminaliseren". De aktiegroep zegt over de aktie: „De machtheb bers kruipen onder de grond als het erop aarkomt een oorlog te bevelen die af zal stevenen op de totale ver nietiging". KNOKKE, 12-7. Noorwegen heeft dit weekeinde bij het songfestival van Knokke de Knokke-cup'82 ge wonnen. De Noorse ploeg, bestaande uit John Teigen, Anita Skorgan en Anne-Lse Gjostol, kreeg van de inter nationale jury 264 punten. De Neder landse Vara-ploeg werd met 259 pun ten tweede. De Belgische ploeg van de BRT werd derde met 239 punten. De nieuwe warenwet bevat een al gemeen verbod voor het verhandelen van voor de gezondheid schadelijke waren. Dit betreft ook eet- en drink waren die ongeschikt zijn voor ge bruik of in ernstige mate ondermaats zijn. Ook het gebruikmaken van ver meldingen en voorstellingen en de re- klame zullen aan regels gebonden zijn. Met name bij eet- en drinkwaren geldt een verbod van zogenaamde medische claims. Dit zijn vermeldin gen of voorstellingen die aan de waar eigenschappen toeschrijven inzake het voorkomen, behandelen of gene zen van een ziekte of daarop toespe lingen maken. ROTTERDAM, 10-7. De Vervoers- bond FNV vreest dat de komende tien jaar 5.000 adminstratieve ar beidsplaatsen bij havenbedrijven in ons land zullen verdwijnen. „De tweede automatiseringsgolf zullen die banen overbodig maken", zo vreest de werkgroep administra tieve automatisering van de bedrijfs groep havens van de vervoersbond. Momenteel werken bij de Nederland se havenbedrijven in totaal ongeveer 10.000 beambten. Als de sombere voorspellingen van de werkgroep uitkomen betekent dit dat de komende tien jaar een op de twee havenbeambten zijn of haar baan zal verliezen. De werkgroep ad ministratieve automatisering vrees bovendien dat de banen die er nog over zullen blijven zo zullen zijn uit gehold tot routinematigheid dat er weinig plezier meer aan te belven valt. Volgens de voorzitter en de sekre- taris van de werkgroep, de heren Zuydwijk en Walstra, kan de de sastreuze ontwikkeling in de beamb- tensektor van de havenbedrijven niet meer worden tegengehouden.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 4