Verkoop Zeeuwse mosselen viel wat tegen door hitte Rode Kruistocht Bruinisse weer geslaagde happening Winkeltje in Oosterse kleding en sieraden Vrijdag seizoen geopend Uitstekende kwaliteit STREEKNIEUWS ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Maandag 12 juli 1982 Nr. 23145 3 Het echtpaar Traas tijdens de lunch op het terras ZIERIKZEE, 9-7. „Ze zijn geweldig en bovendien aan te bevelen," zei mevrouw A. G. vrijdagmiddag op het terras van restaurant Auberge ritiem te Zierikzee. Samen met haar echtgenoot, de J. C. Traas proefde ze op de eerste dag van het nieuwe mosselseizoen de verse schelpdieren. Het echtpaar uit Middelharnis bezocht een dagje de monumentenstad maakte tevens van de gelegenheid gebruik om bij let visrestaurant de eerste heerlijke mosselen te eten. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) nieuwe mossels vaak wat roder van kleur zijn dan de mossels later in het seizoen. „Dat wordt veroorzaakt doordat ze nog niet helemaal rijp zijn, maar er mankeert verder niets aan, hoor", stelt hij de kopers gerust. Een van de koks kwam speciaal uit de keuken om het echtpaar op het terras te bedienen. Nadat mevrouw Traas enkele mossels had geproefd schoof ze de schaal aan haar man door, die naar zijn zeggen geen enke le moeite had met de fikse hoeveel heid. Mevrouw Traas had twee scholle tjes besteld, maar gaf toe daar toch wel spijt van te hebben. Voor haar bestaat er echter nog volop gelegen heid de mossels te eten, want het sei zoen loopt tot het voorjaar van 1983. Goede kwaliteit De plaatselijke restaurant houders, de viswinkels en de mossel vissers vinden de verse aanvoer van uitstekende kwaliteit. De heer J M. Hogerheijde had vrijdag in zijn kei nog niet erg veel mossels kocht. „Dat komt door het warme yeer. Dan zijn er niet veel toeristen in de stad. Maar uit voorgaande jarei^ we ten we dat in het begin van het }ieu- we seizoen fiks veel mossels worden verkocht, maar dat is afhankelijk van het toerisme, de heer Hogerheijde. Hij betrekt zijn mossels van rikzeese mossel vissers. Na de in de Oosterschelde of de worden de schelpdieren naar ke gebracht en verwaterd, natuurlijk proces verdwijnen en slib uit de schelpen. De heer Hogerheijde vertelt d^t de Wel merkt hij op dat de rodere mos sels iets droger zijn. Het publiek wil in de regel liever de blanke. In de winkel valt echter niet te konstateren of de mossel rood is of blank, dat blijft een verrassing. De kwaliteit is in elk geval goed en dat is voldoende. Voor de liefhebbers van mosselen is de „smultijd" aange broken. 18.00 uur een geparkeerd staande au to bij het strandje aan Schelphoekha- ven, opengebroken. Eigenaar is v. d. L. uit Koog a/d Zaan. Ontvreemd zijn een auto - telefoon ter waarde van 13.000,— en alle autopapieren. burgh-haamstede Radio-cassette recorder gestolen Uit een op de parkeerplaats aan de J. J. Boeijesweg geparkeerd staande auto van R. v. H. uit Ridderkerk werd in de nacht van zaterdag op zon dag een radio-cassetterecorder plus boxen een booster gestolen. Smeulende bladeren De brandweer van Burgh-Haam- stede is zondagmiddag rond 14.05 uur naar de Kloosterweg uitgerukt om een zogenaamde brand te blussen. Tegenover perceel 16 bleken slechts enkele bladeren te smeulen onder een zitbankje. Aanrijding Op de hoek Noordstraat-Ring vond zondag een aanrijding plaats. Auto mobilist J. M. uit Brussel kwam over de Ring en gaf geen voorrang aan A. v. d. B. uit Burgh-Haamstede. Beide voertuigen raakten vrij ernstig be schadigd. Rommelmarkt Ten bate van de Ned. Hervormde kerk wordt op zaterdag 24 juli in Haamstede een rommelmarkt gehou den in 't Dal (bij de fontein). Allerlei stands zijn weer aanwezig o.a. de handwerkstands met eigen werk. Verder rad van avontuur, en de ver koop van oude spullen die de hoofd moot vormen. renesse Schoudertas gestolen In de nacht van zaterdag op zondag rond 01.00 uur is de schoudertas van J. S. B. uit Heerlen gestolen. Zij zat op het terras van een café. Uit de tas werd 150,- ontvreemd en verdwe nen de benodigdheden voor kontakt- lenzen. ELLÉMEET Geslaagd Mejuffrouw Riet van de Hoek slaagde aan de Vrije Universiteit voor het kandidaatsexamen genees kunde. zonnemaire Geslaagd Jaap van Sas uit Zonnemaire is geslaagd aan de Praktijkschool in Horst (L.). Het betreft hier het Cen trum voor Onderwijs in de Dieren- veredeling en de Rundveehouderij. SCHUDDEBEpR§ Zomeravondkonceit De muziekvereniging Con Amore uit Noordgouwe geeft dondag 15 juli een zomeravondkoncert op de Tol, Donkerweg te Schuddebeurs. Voor tijd: zie agenda. oüsterland Schoolkrant Onlangs is een uitgave van de Vlin derklapper verschenen. Dat is het or gaan van ds ds. J. Bogermanschool, de kleuter- en lagere school op Refor matorische Grondslag. De voorzitter van het school bestuur de heer Matth. Stouten opent het blad met een artikel, getitel Onze Opdracht. Dit heeft betrekking op het beginsel, waarop het Reformato risch onderwijs is gegrond. De onder wijzer, de heer I. J. van Nieuwendijk behandelt in de Vlinderklapper de wet op de medezeggenschap. Na een bladzijde met bijdragen van de jongste leerlingen volgt een verhaal over lezen op school. Alle aspekten daarvan worden behandeld. Verder vermeldt het blad nog wat kinderpraat en een bijdrage over de watersnoodramp, geschreven door Anne Marie Hendrikse. Ook de bij dragen van de kleuterschool komen aan bod, voorafgegaan door een ver haal van de hoofdleidster mej. Van Duinkerken. Aanrijding Op vrijdagmiddag, te 16.55 uur vond op Rijksweg 18 een botsing plaats. H. J. G. uit Goes reed richting Zierikzee en passeerde bij de „Blau we Keet" een stilstaande bus aan de rechterkant, terwijl van de andere zijde J. P. M. B. uit Oud-Gastel links af sloeg om te gaan tanken. Beide au to's reden op elkaar en werden ern stig beschadigd. Garage Ista voerde de wagens af. In de viswinkel van Hogerheijde viel de verkoop van verse mossels een beetje tegen. Toch kon de verkoopster kele kilo's aan de klanten aanreiken. (Foto: Zierikzeesche Inbraak In restaurant „de Blauwe Keet" is tussen 9 en 10 juli een inbraak ge pleegd. Vermist worden een tuner en een geldbedrag. De waarde hiervan is nog niet bekend. De technische re cherche stelt een onderzoek in. bruinisse ZIERIKZEE Geslaagd Rini Bolle en Theo Willemse slaag den aan de Hugo de Vriesschool te Rotterdam voor vakbekwaam hove nier. Brandje Het dakmateriaal van de Mavo aan de Calandweg is zondagavond om 23.00 uur in brand gevlogen. Het vuur werd door omstanders en poli tiemensen gedoofd. De oorzaak van de brand is niet bekend. Boekentafel in Gasthuiskerk Tijdens de toeristendagen op de dinsdag 13, 20, 27 juli en 3, 10, 17 au gustus zal de Gasthuiskerk voor be zichtiging geopend zijn van tien uur 's morgens tot ca. vier uur 's mid dags. In de kerk zal een boekentafel wor den gepresenteerd door de Bijbel Kiosk Vereniging. Er zal veel lek- tuur te zien zijn o.a. ook in de Duitse taal. Bovendien zal er veel materiaal zijn voor kinderen. Leden van de plaatselijke Hervormde en Gerefor meerde kerken zullen deze boekenta fel verzorgen. Er wordt verwacht dat veel vakan tiegangers een kijkje zullen nemen in de Gasthuiskerk. Ook inwoners \an stad en regio zijn hartelijk welkoin. In de Gasthuiskerk mag vrij roid gekeken worden. Aanrijding op rotonde De automobilisten S. B. uit Zieirit- zeeen T. S. uit Brouwershaven raak ten zondagochtend rond 10.00 uur be trokken bij een aanrijding op de ro tonde te Zierikzee. B. kwam vanaf de Grachtweg en verleende geen voor rang aan S. Beide voertuigen liepen schade op. serooskerke Diefstal uit auto Op de 10e juli is tussen 13.J0 en Geslaagd Aan de M.T.S.-Zuid te Rotterdam is geslaagd voor het diploma elektro techniek mét de prijs voor de beste praktijkleerling Tonie van Breda. Han de Groot slaagde aan dezelfde school voor het diploma werktuig bouw en motorvoertuigentechnie. middelburg Expositie Liesbeth de Jonge De in 1952 in Zierikzee geboren kunstenaar Liesbeth de Jonge expo seert van zaterdag 17 juli tot en met donderdag 5 augustus in het Zeeuws kunstenaarscentrum. Liesbeth, die in Rotterdam woont, stelt grafiek en tekeningen ten toon. Zij volgde de opleiding schilderen en tekenen aan Een aantal van de deelnemers direkt na de start van de Rode Kruistocht in Bruinisse. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) BRUINISSE, 10-7. Schitterend wandelweer en een sportieve geest begeleidden zaterdagmiddag de Rode Kruis wandeltochten waaraan dit jaar een paar leuke opdrachten waren verbonden. de Academie voor Beeldende Kuns ten te Antwerpen, waarna zij zich in Praag op de Umprum Academie op grafiek richtte. Haar werk kent als thema's: mensen en details van alle daagse dingen. De expositie is op dinsdag en don derdag van 10.00-17.30 uur open, op woensdag en vrijdag van 13.30-17.30 uur en van 19.00-21.00 uur en op za terdag van 10.00-16.00 uur. Orgefkoncert De Kampense organist Klaas J. Mulder geeft dinsdag 20 juli in de Nieuwe Kerk te Middelburg een or- gelkoncert. Het programme luidt: in leidend koraalspel, K. J. Mulder; Fantasie in G, J. S. Bach; Sonate in d, B. Guluupi; Sonatie III, F. Mendels sohn; Scherzo, Chant Pastoral en In Paradisum, Th. Dubois; Fuga in D, J. Lemmens; Carillon de Westminster, L. Vierne. Besloten wordt met Tocca ta ps. 146. J. Zwart. Aanvang 20.00 uur. De deelnemers aan de wandeltocht, naar keuze, 5, 10 en 15 km lang, wer den dus ook gestest op hun parate kennis. Er werden vragen gesteld over het Rode Kruis (wie was de oprichter? hoe heet de Rode Kruis- boot voor vakanties voor langdurig zieken en gehandicapten? enz.) naast vragen over Bruinisse. Er waren in de wandeltocht ook en kele prominente figuren waar te ne men. Zo liepen burgemeester T. C. Hekman (15 km zelfs) en mevrouw J. Lodewijk mee. Mevrouw Lodewijk uit Nieuwerkerk, met al enorm veel wandeltocht-kilometers in de benen deze week, heeft nog geen Rode Krustocht in Bru overgeslagen. Trouw elk jaar verschijnt ze weer aan de start. Veel jongeren kunnen aan deze ruim 70-jarige een sportief voorbeeld nemen. Ieder die de gekozen afstand uit liep kreeg weer een medaille of een vaantje. Terug in het Rode Kruisge- bouw werden de deelnemers getrak teerd op een welkome verfrissing. Ad en José in „Star Ruby" ZIERIKZEE, 10-7. „Star Ruby" heet het knusse win keltje van Ad v. d. Broek en José Kamp, dat onlangs werd gevestigd in het pand Nieuwe Boogerdstraat 22, voorheen gebruikt als pakhuis en voor die lang geleden nog dienstdoend als groentezaakje. Ad en José verkopen er nu een bre de kollektie Oosterse kleding, aange vuld met vrijetijdskleding, antieke handwerken, fraaie sieraden: een Oosterse kollektie en een serie zelf gemaakte, oud zilver, schoeisel, exo tische parfums en zeep en wat verde re snuisterijtjes. De naam „Star Ruby" prijkt nog niet voluit op de etalageruit, maar „dat komt nog" zegt Ad, want hij heeft een heel mooi ontwerp daar voor in het hoofd. Zijn ondernemerszin uitte zich on geveer twaalf jaar geleden reeds met een verkoopkraam op de straat in Italië. Ad bezit namelijk ook een on dwingbare reislust en in de praktijk bleek, dat beide aspekten best te kombineren waren. Zelf inkopen Zelf inkopen doen in Marokko en India spreekt hem bijzonder aan en als de herfst nadert vertrekt hij dan ook weer samen met José naar het zuiden. Het winkeltje in de Nieuwe Boogerdstraat omschrijft Ad derhal ve als een „lente- en zomerwinkeltje", hoofdzakelijk ge richt op de toeristen die in deze tijd Zierikzee aandoen, hoewel autochto ne bewoners uiteraard ook van harte welkom zijn in „Star Ruby". Naast de winkel, die voor het over grote deel door José voor haar reke ning wordt genomen, trekt Ad met zijn handel naar vele markten in Zee land. In Zierikzee heeft hij een vaste standplaats gedurende het zomersei zoen aan de rand van het Haven- plein. Beetje teleurgesteld was hij toen hem een vergunning voor een stand plaats onder de Beurs werd gewei gerd. Kommerciëel gezien een betere plaats door de veel geringere invloed van de weersomstandigheden. Geen toestemming om zich onder de Beurs te vestigen, maar wel een vlot afge geven vergunning om in het pand in de Nieuwe Boogerdstraat de winkel in te richten en daar is Ad dan ook weer best over te spreken. „Anders dan anders" Op de vraag waarom het Oosters assortiment bij vele jongeren duide lijk aanslaat, antwoordt José: „De lage prijs speelt een belangrijke rol". Een jeugdige klant, die net de winkel bezoekt, laat weten: „Ik koop al een jaar niet anders meer, het is nou een maal anders dan anders, veel leuker dan een gewoon blousje". Ook in Oosterse kleding zijn naast de klassieke modellen, opmerkelijke modetrends te signaleren. Het is der halve zaak de vinger aan de pols te houden, maar dat zijn Ad en José dan ook vast van plan om te doen. ..Star Ruby", het winkeltje uan Ad v. d. Broek en José Kamp in de Nieuwe Boogerdstraat biedt een brede kollektie Oosterse kleding. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode)

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 3