„Kerkmis" rond Gereformeerde kerk Haamstede druk bezocht O.V.M. stort deel van premies terug Zeeuwsvlaatnse „schonen" geven de toon aan in De Loze Visser PAAUWE PAAUWE B.V. DE ZIERIKZEESCHE COURANT Bruto-opbrengst f 9.000,- Voortzetting spoorwegstaking in Engeland Miss-verkiezing organisatorische Janboel ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE REDAKTIE, ADMINISTRATIE EN BEZORGING ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Telefoon (01110) 6551. Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling f 34,90, per jaar f 133,00. Losse Voor telefoonnummers na 17.30 uur: zie pagina 2 onder de rubriek nummers 70 cent. De abonnementsprijzen zijn inclusief 4% BTW. „Agenda". Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Advertentieprijs Uitgave B.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Jannewekken 11, 45 cent per losse mm; „Succesjes" (t/m 4 regels) f 5,60. Vraagt onze 4301 HH Zierikzee. Postbus 1, 4300 AA Zierikzee. contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4% BTW. Maandag 12 juli 1982 138ste jaargang Nr. 23145 WAARIN OPGENOMEN (1797 - 1889) In dit nummer: C.J. V.-bejaardenreizen Geen krachtiger tegengif tegen lage zinnelijkheid dan de vere ring der schoonheid. Schlegel Laat woninginrichter van uw huis een pal.eisje maken! Wij komen op verzoek gratis en geheel vrijblijvend op elk uur van de dag met stalen bij u aan huis. Zuidweg 20a - Zonnemaire Telef. 01112-1318, b.g.g. 1469 HAAMSTEDE, 10-7. De „Kerkmis" zaterdag rond de Gereformeerde kerk in Haamstede heeft een bruto be drag van ruim 9.000,- opgebracht. Deze inmiddels tra ditionele „Kerkmis" wordt georganiseerd door de Rekreatie-kommissie Gereformeerde Kerk Haamstede. DEN HAAG. De prijzen in ons land zijn tussen midden mei en midden ju ni met 0,2 procent gestegen. Dat blijkt uit het prijsindexcijfer voor de gezinskonsumptie, dat het ministerie van ekonomische zaken bekend heeft gemaakt. In het eerste half jaar be droeg de prijsstijging drie procent, terwijl het centraal ekonomisch plan voor het gehele jaar op 5,5 tot 6 pro cent uitkomt. Hoewel de opbrengst dit jaar wat minder was dan voorgaande keren, toonden de organisatoren zich zater dag na afloop zeker niet ontevreden over het resultaat. De opening van de „Kerkmis" werd zaterdagochtend omstreeks tien uur verricht door de burge meester van Westerschouwen, me vrouw J. L. Niemantsverdriet-Leen- heer. De weersomstandigheden droegen er zeker toe bij, dat zeer veel mensen naar het terrein rond de Gerefor meerde Kerk togen, 's Middags liep de publieke belangstelling wat te rug, toen velen een bezoek aan het strand bleken te pref eren. De op brengst van de „Kerkmis" is bestemd voor de zending en voor de kerk zelf. De opzet van het evenement, be kend van voorgaande jaren, werd ook dit jaar gehandhaafd. Zo waren er kraampjes ten behoeve van het dorphuis-interieur. Verder was ook het Christelijk Na tionaal Vakverbond vertegenwoor digd. De werkgroep Ontwikkelings samenwerking was aanwezig, even als de Wereldwinkel, Youth for Christ en Amnesty International. Rommelmarkt LONDEN, 12-7. De bond van trein machinisten in Engeland is vast besloten de staking door zijn onge veer 20.000 leden voort te zetten, on danks de dreiging van de spoorweg- direktie het treinverkeer in het gehe le land stil te leggen als de stakers het werk niet hervatten. Dé leider van de Bond, Ray Buck- ton, verklaarde zondag dat praktisch alle afdelingen van zijn organisatie zich voor voortzetting van. de aktie hadden uitgesproken. HILVERSUM. De Ondernemings raad van de AVRO heeft besloten in zijn geheel af te treden. Aanleiding hiertoe is onderling verschil van op vatting over de manier waarop de raad de direktie moet benaderen rond de problemen met onder andere de reorganisatie van de omroepvere niging. AMSTERDAM. B. en W. van Amsterdam zullen geen manifesta ties en demonstraties toestaan op het bouwterrein van het Stadhuis-mu ziektheater. In een verklaring zegt het kollege dat er opdracht is gege ven hiervoor de nodige maatregelen te nemen. Advertentie De belangstellenden moesten bijzonder lang wachten, vooraleer er eindelijk wat aktie viel te bespeuren in het kader van de Panorama-missverkiezing in Renesse. (Foto's: Zierikzeesche Nieuwsbode) Lange tijd aarzelde de jury bij het aanwijzen van de winnares, omdat er nauwelijk een keus gemaakt kon worden tussen de uiteindelijke win nares Carina Serrarens uit Hulst en haar Zeeuwvlaamse kollega Dingena Andriessen uit Terneuzen. De 21- jarige Terneuzense kon al bogen op een ervaring. „Tijdens de Miss Hol land-verkiezing 1980 pakt ik verras send een derde plaats", vertelt de Terneuzense. „Dat heeft mijn loop baan als fotomodel erg veel goed ge daan. Tenslotte moeten wij het in ons vak hebben van publiciteit. Dat is ook de reden waarom ik vandaag hier ben, maar ik ben niet echt te leurgesteld, dat ik niet heb gewon nen. Carina was een sterk opponente". Voor Carina zelf betekende de miss-verkiezing slechts een „aardig- Ook de plaatstelijke vrouwelijke tak was in Renesse vertegenwoor digd. Red Sox-zangeres Inge Takken - nog maar achttien - stapte parmantig het podium op om zichzelf te testen. „Om onbegrijpelijke redenen ben ik voor optredends met de Red Sox vaak zenuwachtig", vertelde zij. „Ik denk, laat ik eens zien of dat nou voor zo'n miss-verkiezing ook het ge val is". Overigens bracht Inge Tak ken het in de wirwar van verkleed partijen niet zo ver. In „het veld" van twaalf „schonen" bezette zij evenwel een goede positie in de mid denmoot en haar test kijken hoe zij reageert bij het voor het voetlicht treden - slaagde optimaal. Inge Takken van de Renesser groep Red Sox deed aan de miss verkiezingen mee om wat podium ervaring op te doen. HET WEEKOVERZICHT DE BILT, 12-7. Het K.N.M.I. deelt mede: Ons land kwam het afgelopen weekeinde opnieuw in een oostelijke stroming met droge lucht terecht. Vooral in het midden en zuiden van het land kon de temperatuur flink oplopen. In het noorden met name in het Waddengebied, bleef de invloed van het relatief koude zeewater merkbaar. Voor morgen .wordt nog weinig verandering in het weer verwacht. Wel kan er in het zuiden van het land wat hoge dunne bewolking zichtbaar worden, voorbode van onweerssto ringen die in Frankrijk aktief zijn. Voorafgaan onweersstoringen zijn gisteren en vandaag naar de Engelse zuidkust weggedreven. Na morgen wordt de kans groot dat dergelijke storingen ook ons land bereiken. Er was ook een breed assortiment met rommelmarkt-artikelen en ver der kon het publiek zich bezighouden met ballen gooien, sjoelen en het ra den van een naam van een fraaie pop. Ook was er een verkoopstand met handwerken. Mensen met hongerige magen kon den terecht bij de kraampjes met pannekoeken, worst en bier. HAAMSTEDE. De ..Kerkmis" op het parkeerterrein rond de Gereformeerde kerk trok veel belangstellenden. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Dit nummer bestaat uit 8 pagina's. Deze „Kerkmis" betrof het eerste onderdeel van het evenementenpro gramma opgesteld door de rekreatie- kommissie. Vanaf heden (maandag) avond vindt tot en met 16 augustus elke maandagavond in de Gereformeerde Kerk te Haamstede een zangavond- plaats met orgelbegeleiding van af wisselend Frans van Tilburg en Har ry Hamer. Verder zullen tijdens deze maandagavondzangdiensten solo optredens worden verzorgd door Leo Torn (trompet), Diny Knetsch (zang), Leen de Borst (hobo) en Reinata Heemskerk (zang). GOES, 10-7. De Onderlinge Verze-* keringsmaatschappij (OVM) van de Zuidelijke Landbouwmaatschappij keert een deel van de winst van 9,5 miljoen gulden over vorig jaar uit aan de verzekerden. Alle mensen die hun auto hebben verzekerd bij de OVM krijgen 15 pro cent van hun betaalde premies terug evenals de mensen met die een Alge mene Arbeidsongeschiktheidsverze kering (AOV). De rest van de winst, 3,6 ton, wordt aan de reserves toege voegd. De OVM heeft dit gebaar ook vorig jaar kunnen maken, maar toen kregen de verzekerden minder van hun premie terug. De twaalf deelneemsters mochten achtereenvolgens verschijnen in drie verschillende outfits, waarbij vooral de laatste - met een minimum aan textiel - het mannelijk gedeelte van het publiek er toe gebracht zou heb ben twaalf eerste prijzen uit te rei ken. Kommentaar Het kommentaar bij de show werd door Ad Roland verricht, toch een man, die zou moeten weten wat pre senteren is, hetgeen echter niet bleek. Het oog werd echter zo bezig gehouden, dat het oor nauwelijks funktioneerde, het deerde dus nau welijks iemand. Carina Serrarens pakte ten slotte min of meer verras send de eerste plaats voor Dingena Andriessen en Edith van Eijk. De overigen ontvingen een aardige her innering, maar werden tevens een leuke ervaring rijker. Verwachting tot dinsdagavond: Warm Droog en zonning, maar in de zuide lijke provincies ook enkele wolken velden; minimumtemperatuur onge veer 18 graden; middagtemperatuur rond 30 graden, in het Waddengebied omstreeks 24 graden; vrij krachtige oostelijke wind. WEERSVOORUITZICHTEN Weersvooruitzichten over Neder land: de cijfers zijn een globale aan duiding: het interval rond deze cij fers moet ruimer genomen worden naarmate de dag waarvoor de ver wachting geldt verder in de toekomst ligt. Verwachting t/m vrijdag 16 juli: Woensdag: Zonnige perioden Kans op neerslag: 20%. Min.temp.: 19 gr. Middagtemp.: 30 gr. Windkracht: zuidoost 5 Donderdag: Kans op neerslag: 70%. Min.temp.: 17 gr. Middagtemp.: 24 gr. Windkracht: zuid 4 Vrijdag: Kans op neerslag: 40%. .Min.temp.: 15 gr. 'Middagtemp.: 21 gr. Windkracht: zuidwest 3 ZON- EN MAANSTANDEN 13 juli Zon op 5.35, onder 21.56 Maan op 1.01, onder 13.08 Laatste Kwartier: 14 juli (5.47) HOOG- EN LAAGWATER Zierikzee Hoogwater Laagwater 13 juli 8.49 20.49 2.13 14.28 Doodtij: 16 juli HAAMSTEDE. De kwartetten van Westerschouwen ten behoeve van het dorpshuis-interieur werden ook ver kocht op de „Kerkmis" te Haamste de. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) heidje". „Ik wilde ook wel eens een keer meemaken, hoe zo iets nou voelt", stelde ze na haar zege. „Nou, ik moet zeggen, nadat ik na de eerste ronde de plankenkoorts een beetje te boven was, ging het verder prima. Het staat me wel aan en ik verheug me er dan ook al op om naar Amsterdam te gaan, hoe het verder ook afloopt". Het verbaasde Carina Serrarens overigens, dat zij en niet Dingena Andriessen met de eerste prijs terug mocht naar Hulst. „Als ik zelf had mogen kiezen had ik haar veel meer kans gegeven, maar ik ben best trots op mijn verkiezing", voeg de de glunderende winnares er aan toe. Naast de twee Zeeuwsvlaamse meisjes bereikte ook de Goese Edith van Eijk de laatste drie uitverkore nen, die een extra loopje moesten doen om te komen tot de uiteindelij ke klasseringen van de topdrie. „Ik had me er helemaal niets van voor gesteld", konstateerde de 19-jarige Goese verpleegster. „Het is inder daad een hele belevenis om steeds maar voor al die mannen-ogen te to nen wat moeder natuur je heeft mee gegeven, maar dat neemt niet weg, dat ik bij een volgende gelegenheid best weer mee wil doen. Het is span nend om eens echt mee te maken, wat je in al die Dallas-achtige televisie programma'a allemaal kunt zien". Inge Takken RENESSE, 10-7. Alles bij elkaar was er niet zo erg veel dat goed ging tijdens de Miss-verkiezing, die één van 's lands grootste weekbladen zaterdag in Renesse organi seerde. De om tien uur geprogrammeerde voorronden gingen volledig de mist in, omdat zich toen nog nauwe lijks kandidaten hadden gemeld. Derhalve werd beslo ten meteen maar om twaalf uur een finale af te werken. Ook die evenement moest herhaaldelijk worden doorge schoven, omdat presentator Ad Roland na te zijn opge houden door de eerste zich naar de vakantie-oorden on derweg zijnde bouwvakkers, ook nog eens het spoor bijster raakte in de voorwijken van Renesse. Daar nog bij tellend het veel te laat arriveren van de Electric Steel Band, die voor de achtergrond- en opvullende muziek moest zorgen en duidlijk is, dat „Panorama" op het ge bied van het organiseren van dergelijke evenementen nog wel wat kan verbeteren. Moeilijke keus Het feit, dat er tenslotte toch nog enkele „missen" het uren braaklig gende podium op het terras van uit spanning „De Loze Visser" betraden, maakte toch nog veel goed. Na vier ronden schiften bleek Carina Serra rens uit Hulst, 22 lentes jong, in de ogen van de jury met CDA-raadslid L. C. Hoogerhuis en ex-miss-Europa Elly Koot de uitverkorene, waardoor zij later in het jaar in de finale mag aantreden in Amsterdam.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 1