SHOE-SHOP ZIERIKZEE „IRENE ST. JAN antiek Opruiming in de Shoe-Shop NOTENSHOP- CHOCOLATERIE Adverteren doet verkopen! 5 gulden Aluminium horren DOE HET ZELF VAN ZOEST DORST ruime woning HET adres voor eetbare gezelligheid en fijne kadootjes: APPELMARKT 5 ZIERIKZEE DOE HET ZELF VAN Z0EST SUCCESJES RUITENBEEK BETON Schöning Wisburn stoffen Vogue Het Niewe Moollenhuys makelaarskantoor J. BIJ DE VAATE maanu bi) slaat De meestergraveur van Christallerie Zwiesel JOH. DE VRIES f RIES J# MORIAAN VIERGEVER SERVICE CENTER uw uitlatenspecialist Val d'Or: roomwit Engels porselein met een gouden randje het Geschenbenhuis ROYAL ALBERT verse Zeeuwse mosselen Mosselhandel Scjhot Gemeente Westerschouwen HINDERWET 8 Dames kurkbandslippers nu M4,90 Damesschoenen, reeds vanaf f 25,00 Modieuze dameslaarsjes, geel, suède, spotkoopje f 25,00 Trimschoenen, wit en blauw f25,00 Witte klompen, slechts f 19,90 Linnen schoenen, Tamaris 24,90 Wit-lak ballerina's f 39,90 Herenschoenen, spotprijs, wit en blauw Linnen tassen Lederen tassen f 50,00 f 12,50 f 15,00 korting De opruiming begint 15 juli a.s. HAVENPLEN 9 REKLAME - REKLAME - REKLAME: Tegen inlevering van'deze advertentie krijgt u 250 gram GEMENGEDE NOTEN voor maar 3,75 (Geldig t/m volgende week donderdag!) Tijdens de bouwvakvakantie zijn wij normaal geopend St. Domusstraat 43 - Zierikzee - Tel. 01110-3395 Diversen: Koeltechnischburo Kemink (01110) 4537. Service en plaat sing van koel-, vries-en air- cond-installaties Kelders lek of vochtig, wij maken onder garantie kel ders en muren blijvend wa terdicht (referenties beschik baar). Leico B.V. 01119-1992, ook 's avonds. Zitdag 12 juli in het wijkge- b.O-UWL'te Scharendijke. Pedi cure Pedologe A. G. Steen- dijk. Tel. afspr. 01li0-4440. BruinisSe Tijdens de bouwvakvakantie normaal GEOPEND Telefoon 01113-1390 oooooooooooooooooooooooooocosoeoooooooi MAKELAAR P. KORSTENBROEK Bemiddeling bij: Aan- en verkoop - Taxaties - Beheer Bouwkundige adviezen - Hypotheken Poststraat 53- Zferlkzee Telefoon (01110) 6655 Buiten kantooruren: Tel. (01112) 1472 - Tel. (01115) 2258 Naast de exclusieve kunnen wij u nu ook de patronen leveren! 99 99 Korte St. Janstraat 8 - Zierikzee - Tel. 01110-5506 Mooie kollektie kasten, dekenkisten, eethoeken, bureau's en salontafels. Koperen, tinnen en ijzeren gebruiksvoorwerpen. Olielampen. te Dreischor t/o de molen Telefoon (01112) 1252 Makelaar in onroerende goederen en assurantieën ty Nieuwe Haven 147- Zierikzee Telefoon (01110) 2577 Enkele graveer- voorbeelden uit ons glasassortiment is dinsdag 20 juli a.s. in onze zaak aanwezig. Hij graveert kunstzinnige monogrammen (initialen) in de prachtige BIERGLAZEN PORTGLAZEN WIJNGLAZEN SHERRYGLAZEN COGNACGLAZEN etc. vanaf f 6,00 van Zwiesel voor maar (exclusief glas) Voor uzelf, uw vriend(in), kennis of familielid Een klinkklare kadotip van Zwiesel U kunt nu reeds een bestelling opgeven bij: \7 HAVENPLEIN 8-10 ZIERIKZEE TELEFOON (01110) 2573 Voordelen: - licht in gewicht - snel te maken - behoeven niet geverfd te worden Profiel in elke gewenst lengte te leveren, dus u hoeft bij ons niet te kiezen uit 5 of 6 (soms scha delijke) maten. St. Domusstraat 43 - Zierikzee - Tel. 01110-3395 In de wolken met een plank van Speciaal geschikt voor Uw mogelijkheden en afgestemd op Uw beurs. RDHH Win! Havenweg 2 (Jachthaven Schotsmani shag, sigaretten en sigaren hoge kwaliteit, laag in prijs hoek Kraanplein Zierikzee H.H. Landbouwers Wilt u schuimaarde, kippemest of stalmest strooien, bel ons dan even voor prijsopgaaf. Tevens uw adres voor gewasbeschermingsmiddelen en Bogena dieren-, genees- en voedingsmiddelen. LOONBEDRIJF .v®» V* Telefoon 01114-1279 99 Pr. Irenestr. 1 - Bruinisse Telef. (01113) 1292 -2409 Vraag de kleurenbrochure met alle 70 koppen en schotels bij uw speciaalzaak: Noordstraat 33-35 Haamstede Telefoon 01115-1331 Edit Engels porsetón Êm lezen, slapen, ontbijten auping-auronde bedden geven u daarbij perlekt komfort, u hebt keus uit een- en tweepersoons uitvoeringen, in diverse kleuren en met meerdere soorten matrassen, 't lange uus biedt u daarbij een grote keus in ideens dekbedden en zaalbergs dekens, komf u 't eens heel wakker bekijken in: 't lange uus b.v. interieurontwerp woninginrichting havenpark 26-28/4301 CD zierikzee tel. 01110-3727 Zierikzeesche Nieuwsbode uw grootouders lazen hem al! I.v.m. tijdelijke tewerkstelling TE HUUR GEVRAAGD voor 1 of 2 jaar geheel of gedeeltelijk gestoffeerd. Voorkeur Haam stede - Zierikzee - Goes. Brieven onder nr. 4692 aan buro van dit blad. Zierikzee - Tel. 3218 b.g.g. 4869 DOGCOCOGOdOOi openbare kennisgeving Burgemeester en wethouders van Westerschouwen; A. gelet op artikel 12 van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne; maken bekend, dat op 28 mei 1982 bij hen de aanvrage voor een vergunning ingevolge de Hinderwet is ingekomen van: de heer H. J. Hanse te Noordwelle, voor een land bouwbedrijf, gelegen aan de Hakeweg 5 tè Noord welle. De aanvragen en andere ter zaken zijnde stukkèn liggen op het gemeentehuis ter inzage en wel tot 9 hugustus 1982, elke werkdag van 09.00 uur tot 12.00 uiir en van 13.30 uur tot 16.30 uur en op 12, 19,26 juli en 2 augustus 1982 van 18.00 tot 21.00 uur. Gemotiveerde bezwaren kunnen tot 9 augujstus 1982 schriftelijk bij ons worden ingediend. Degene, die een bezwaarschrift indient, kan verzoeken zijn pjersoonlij- ke gegeven niet bekend te maken. Indien daarom telefonisch wordt verzocht (01115-1651, tst. 35 of 44) kunnen tot één week voor bovengenoemde datum mondeling bezwaren worden ingebracht, waar bij tevens gelegenheid wordt gegeven tot eeh gedach- tenwisseling over de aanvraag tussen het bevoegd ge zag, de aanvrager en de overige aanwezigen. Zij vestigen er tenslotte de aandacht op dat degenen die bezwaren hebben ingebracht op de wijze als bovenom schreven en een ieder die aantoont, dat hij daartoe rede lijkerwijs niet in staat is geweest, in de gelegenheid zul len worden gesteld bezwaren tegen de ontwerp beschikking in te dienen. B. Gelet op artikel 24, tweede lid, onder c van de Wet al gemene bepalingen milieuhygiëne; maken bekend dat zij voornemens zijn om op de aan vraag voor een vergunning ingevolge de Hinderwet van: Cebeco-Zuidwest Zierikzee, voor een nieuwe de ge hele inrichting omvattende vergunning voor een graan en peulvruchten op- en overslag bedrijf, gele gen aan de Meeldijk 20 te Burgh-Haamstede; positief te beschikken onder ter inzage gelegde voor schriften om gevaar, schade of hinder voor de omge ving te ondervangen. De ontwerp-beschikkingen, alsmede andere terzake zijnde stukken liggen op het gemeentehuis ter inzage en wel tot 23 juli 1982, elke werkdag van 09.00 uur tot 12.00 uur en van 13.30 uur tot 16.30 uur en op 12 en 19 juli 1982 van 18.00 tot 21.00 uur. De aanvragers, alsmede degenen die bezwaren hebben ingebracht naar aanleiding van de aanvrage en een ie der die aantoont dat hij daartoe redelijkerwijs niet in staat is geweest, kunnen tot 23 juli 1982 schriftelijk be zwaren inbrengen naar aanleiding van het ontwerp van de beschikking. Degene, die een bezwaarschrift indient, kan verzoeken zijn persoonlijke gegeven niet bekend te maken. Een bezwaarschrift dient gericht te worden aan ons col lege. Burgemeester en wethouders van Westerschouwen, De burgemeester, J. L. NIEMANTSVERDRIET-LEENHEER De secretaris,wnd., A. C. HOUTMAN Haamstede, 9 juli 1982

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 8