HOEVEEL OESTERS LIGGEN ER IN HET GREVELINGENMEER ONZE PUZZELRUBRIEK STREEKNIEUWS Vangsten trekken aan SINDS VANDAAG ZIJN ER WEER MOSSELEN TE KOOP De Plompe toren van Koudekerke KERKDIENSTEN VOOR ZONDAG INGEZONDEN STUKKEN Kursus gehoorzaamheid voor honden marktberichten 6 OUDESTRAAT, BRUINISSE ZIERIKZEE, 8-7. Liggen er nu 30, 40 of 50 miljoen oesters in het Grevelingen? Deze vraag stellen de biolo gen van het Rijksinstituut voor Visserij onderzoek uit IJmujiden (met een dependance in Yerseke) zich af. En om daarop een antwoord te vinden, dat zij voor septem ber aan de minister van landbouw en visserij willen aan bieden, is daar een nauwgezet onderzoek naar gestart. RENESSE Botsing Automobilist J. v. d. M. uit Ha- gestein wilde donderdag met zijn au to op de Laone achteruit een inrit in rijden. Op dat moment naderde J. J. E. uit Scharendijke op een tractor met aanhanger. V. d. M. raakte de tractor en zijn auto raakte bescha digd. SEROOSKERKE Komplete informatie in Dorpskrant Vlak voor de zomervakantie is weer een Dorpskrant Serooskerke verschenen, die een goed overzicht geeft van hetgeen in die kern de afge lopen tijd is gebeurd en nog gaat ge beuren. De dorpsgemeenschap, de bejaar- densoos, het jeugd- en tienerwerk ko men aan de orde, er is nieuws van de school en ds. Bolijn schrijft over de kerk. Met vakantietips, een gedicht in het Zeeuws, sportnieuws en een puz zel is het weer een flinke krant ge worden, gevuld door jong en oud Se rooskerke. KERKWERVE Ophalen oud papier Zaterdag 10 juli haalt de s.v. WIK oud papier op in Kerkwerve, Noord- gouwe en Schuddebeurs. Wilt u het s.v.p. gebundeld aan de weg zetten. BRUINISSE Loop der bevolking over juni Geboren Josselyn van Stokkum, Esther Slingerland, Marinus J. Geense, Ri chard den Boer, Hendricus van Pop- pel, Jan C. Stouten. Overleden Willem Bolijn, 84 jr.; Wilhelmina van den Berge, 76 jr.; Cornelia Over- beek w.v. van der Haven, 87 jr. Drs. J. Dijkema, stelt nog een ande re vraag. Hij is ambtenaar aan het in stituut te Yerseke, dat alles wat de veranderingen in het gebied van Oosterschelde en aanverwante stro men gebeurt, mede naar aanleiding van de Deltawerken gebeurt re gistreert. Hij wil weten of het aantal oesters, dat overblijft nadat op een bepaald afgebakend gebied waarop de oesters zijn opgekord, groter is dan in de praktijk wordt aangenomen. Uitstekende kwaliteit Vast staat wel, dat een groot aantal oesters van uitstekende kwaliteit op de bodem van het Grevelingenmeer ligt. Wat nog niet vast staat is, of de broedval op het Grevelingen meer dit jaar groot of klein is. De warme dagen van juni waren uitermate geschikt om een maximale broedval te verwachten, maar eind juni werden nog weinig oesterbroed- jes op de daarvoor uitgezette kollek- teurs of op de schelpen waargeno men. Opmerkelijk was ook, dat de wa tertemperatuur in de Grevelingen snel terugliep, toen de warme perio de weer werd afgewisseld door een aantal koude dagen. DEN HAAG. Kamerleden van D'66 hebben zich donderdagavond op een vergadering van de Zuidhollandse le den van D'66 in Den Haag gedistan- cieerd van de strategieresolutie die is opgesteld door het hoofdbestuur van D'66. In die strategieresolutie wordt de deur naar een coalitiekabinet van CDA, WD en D'66 op een kier gezet. Het hoofdbestuur meent dat zo'n coa litiekabinet na de verkiezingen van 8 september mogelijk moet zijn indien het beleid van zo'n kabinet van vol doende progressief gehalte is. VISSERIJ De Noordzeevissers, die in de maand juni door de slechte vangsten zorgwekkend tegen de debetstand van hun rekening bij de bank zaten aan te kijken, kunnen weer wat rui mer ademhalen. De vangsten van de platvis, schol en tong trokken weer wat aan, daar staat tegenover dat de aanvoeren van kabeljauw terug lie pen. Gelukkig blijven de prijzen re delijk, zodat voor de kottervissers weer een betere tijd aanbreekt. Kwaliteit goed. prijzen redelijk ZIERIKZEE, 9-7. Sinds vandaag zin de mosselen weer overal verkrijgbaar. Was het oorspronkelijk de bedoeling, om op 12 juli met de aflevering van mos selen door de handel aan de detailhandel te beginnen, de goed kwaliteit die de mosselen nu al kenmerkt heet er toe geleid, deze aflevering met enkele dagen te vervroegen. Er was deze week en de vorige een zeer vlotte aanvoer, zodat er op be scheiden schaal ook al enkele aange voerde partijen waren, waarvooreen beroep op het mosselfonds moest worden gedaan, omdat ze geen koper vonden. Vorige week waren dat er zes, ook deze week zullen het wel on geveer 6 10 vrachten zijn. Goede prijzen De prijzen zijn voor de kwekers zeer bevredigend, al is het ook hier de kwaliteit die de doorslag geeft. Als een gedenksteen aan een onheilsdag staat eenzaam triest, de Plompe toren en die verweesd om wat hij heeft verloren op geen herleving hopen mag. Als in gebed sta je eeuwen lang en kijkt naar de Schelde met lege ogen je vertelde de meeuwen die je omvlogen van Koudekerke en haar ondergang. Hier nam het noodlot de levens af toen mensen en kinderen verdronken de kerk, het dorp in de diepte verzonken nu is een zandbank het verlaten graf. Tijd is een haven die langzaam verzandt het leven gaat verder, verdriet wordt verbeten de tranen om Koudekerke zijn vergeten wie peinst nog over verdronken land. Maar als de nevel bij avond een wade weeft ligt daar een kerkhof zonder zerken en hoor ik het Requiem voor Koudekerken dat fluisterend over de Schelde zweeft. Jan Tuinder BRUINISSE. Een historisch plaatje van Bruinisse. Zo zag de Oudestraat er toen uit. Een aaneengesloten rij van mooie pandjes, geen groen te bekennen, maar het groepje prachtig geklede mensen maakt het totaalbeeld toch levendiger. Met zeepokken bezette mosselen, met het redelijk visgewicht, leveren 25,— tot 30,— per ton op. Mosselen waarop geen zeepokken zitten met een vleesgewicht van 25 tot 30 kg noteren het dubbele, tot plm. 70,— per ton. UTRECHT, 9-7. Het hoofdbestuur van de soldatenvakbon VVDM is door de achterban op de vingers ge tikt inzake het beleid in de „gehei- me-stukkenaffaire". De VVDM-ge- stuurders die in verband metdeze zaak hebben vastgezeten, zijn tijdens het militaire onderzoek tegen hen ten onrechten door het bestuur tijdelijk uit hun funktie ontheven, zo bepaal de de WDM-achterban-donderdag op een speciale algemene leden ver gadering in Utrecht. Door-de schorsing werd de indruk gewekt dat de WDM weinig ver trouwen had in zijn bestuurders, en dat had volgens de leden niet mogen gebeuren, zeker gezien de geringe omvang van de hele zaak. De schor sing werd door de algemene vergade- ring ingetrokken en het VVDM- bestuur heeft moeten beloven derge lijke maatregelen in het vervolge niet meer zo te nemen. De WDM heeft als gevolg van de geheime-stuk- kenaffaire volgens het bestuur wei nig direkte schade geleden: slechts enkele tientallen leden hebben de af gelopen weken om deze reden voor de bond bedankt. MOSKOU. De Sowjet-Unie stuurt wapens naar Syrië ter aanvulling van de voorraden die verloren gingen in gevechten met Israëlische militai ren in Libanon, zo heeft het officiële persbureau Tass donderdag gemeld. Het bericht van Tass is de duide lijkste bevestiging tot nu toe, dat Moskou militaire hulp geeft aan een van de betrokkenen bij het Libanese konflikt. WASHINGTON. De Amerikaanse luchtmacht gaat helpen met het over brengen van voedsel naar die gebie den in Tsjaad die getroffen zijn door jarenlange droogte en de burgeroor log. Dit hebben funktionariseen don derdag gezegd. De Kynologenklub Zeeland gaat in augusÊus weer starten met een kur sus in gedrag en gehoorzaamheid voor honden. Deze kursus is bedoeld om gelei ders te leren op een juiste wijze met de hond om te gaan en te leren de hond zodanig onder appél te krijgen, dat deze anderen niet tot last is. Ook op Schouwen-Duiveland zal weer een kursus van start gaan. Men sen die in het bezit zijn of komen van een pup, kunnen inschrijven voor de puppy-kursus. Voor inlichtingen, kan worden ge beld naar mevr. De Feiter-Torenaar, tel. 01103-2347. Paardenmarkt Den Bosch DEN BOSCH, 8-7. Aanvoer: 175 stuks. Prijzen per stuk: Luxe paarden' 2000 - 3550; voljarige 1750 - 2700; 2-jarige, luxe (merries) 1500- 2300; 2-jarige luxe (hengsten) 1400 - 2000; 1-jarige, luxe (merries) 850 - Nederlandse Hervormde Kerk Zierikzee: Gasthuiskerk: 9.30 uur ds. P. Mentzel, Dordrecht. 11.00 uur ds. H. J. Zoethout, Colijnsplaat; 19.00 uur ds. B. J. Kruit. Kerkwerve: 11.00 uur ds. Duk. Serooskerke: 10.00 uur ds. Bolijn. Burgh: 10.00 uur ds. Baas. Haamstede: 9.30 uur kand. J. de Goeij, Asperen; 19.00 uur ds. L. West- land, Amersfoort. Renesse: 9.00 uur ds. Fahner, 10.30 uur kand. J. Wege- rif, 19.00 uur ds. Eikelboom. Noord- welle: 10.30 uur ds. Fahner. Scharen dijke: 9.30 uur ds. Duk. Brouwersha ven: 9.30 uur ds. Schneider, H.D. Zonnemaire: 11.00 uur ds. Schneider, H.D. Noordgouwe: 11.00 uur ds. Geers. Dreischor: 9.30 uur ds. Geers. Ouwerkerk: 10.00 uur de heer Baas. Nieuwerkerk: 9.30 uur ds. Van den Ban. Oosterland: 10.00 en 18.00 uur ds. Plante. Sirjansland: 10.00 uur ds. J. Smit, Hilversum; 18.30 uur kand. H. Poot, Doeveren. Bruinisse: 10.00 uur en 17.00 uur ds. Teekens. Lutherse Kerk Zierikzee: 10.00 uur de heer J. W. Zondervan, (Dg), Vlissingen. Gereformeerde Kerken Zierikzee: 10.00 uur ds. Blokland, 18.30 uur ds. A. v. d. Waal, Middel- harnis. Haamstede: 9.00 en 10.15 uur ds. Eikelboom; 17.00 uur ds. Meyer; 19.00 uur ds. Fahner. Scharendijke: 10.00 en 19.00 uur ds. J. Niemantsver- driet, Meppel. Brouwershaven /Zon nemaire: 10.00 en 18.30 uur ds. Aal- bers, Vlaardingen. Nieuwerkerk: 10.00 uur ds. L. Weerman, Harder wijk; 17.00 uur drs. T. M. Gilhuis, Amsterdam. Bruinisse: 10.00 uur drs. T. M. Gilhuis, Amsterdam; 17.00 uur ds. L. Weerman, Harderwijk. Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt Brouwershaven: 8.45 en 11.00 uur ds. Meijer; 19.00 uur ds. Geelhoed. Christelijke Gereformeerde Kerken Zierikzee: 10.00 en 18.00 uur ds. De Graaf. Kerkwerve: 10.00 en 18.00 uur Van dér Sluys. Haamstede: 11.00 en 17.00 uur drs. W. C. Moerdijk, in Ned. Herv. kerk. Renesse: 9.30 uur drs. W. C. Moerdijk, Rozenburg. Gereformeerde Gemeenten Haamstede: 10.00 uur kand. T. M. van Dijk, Dirksland; 18.30 uur ds. Van Gelder.Nieuwerkerk: 9.30 en 15.30 uur ds. Van Gelder. Oosterland: 10.00 uur leesdienst; 14.30 en 18.30 uur kand. T. M. van Dijk, Dirksland. Gereformeerde Gemeenten in Nederland Zierikzee: 10.00 en 18.00 uur lees dienst. Nieuwerkerk: 9.45 en 15.30 uur leesdienst. Bruinisse: 10.00 en 17.00 uur leesdienst. Oud-Gereformeerde Kerken Oosterland: 9.30, 14.30 en 18.30 uur leesdienst. Bruinisse: 10.00 en 17.00 uur leesdienst. Remonstrants Ger. Gemeente Sommelsdijk: 10.00 uur mevr. ds. A. B. Pool-Bast, Rotterdam. Leger des Heils Zierikzee: 10.00 uur samenkomst. 1650; 1-jarige, luxe (hengsten) 800- 1600; veulens, merries 550 -ƒ 1050; veulens, hengsten 550 -ƒ 1050; hit ten 550 - 1500; Shetlandse pony's (ruins) 200 - 475; Shetlandse pony's (merries) 225 - 525. Prijzen per kg: Jonge slachtpaar- den 6,40 - 7,15; oude slachtpaar- den 6,30 - 7,05. Aanvoer zeer zwak, prijzen min der. De Eierveilingen BARNEVELD, 8-7. Coöp. Veluwse Eierveiling: Aanvoer 4.681.190 stuks. Stemming: traag. Prijzen per 100 stuks: Eieren van 50-51 gram 7,10 - 7,00; 55-56 gram 7,50 - 7,45; 60-61 gram 8,10 - 8,90; 65-66 gram 9,10 - 10,60. Eierveiling: Aanvoer 1.316.160 stuks. Stemming: traag. Prijzen per 100 stuks: Eieren van 51-52 gram 7,30 - 7,35; 56-57 gram 7,60 - 7.70; 61-62 gram 8,10 -ƒ 9,35; 66-67 gram 9,05 - 10,65. Eiermarkt: Aanvoer ca. 950.000 stuks. Handel: redelijk. Eieren van 48-54 gram 7,25 - 8,00 per 100 stuks, kg-prijs 1,51 - 1,48; 57-61 gram 8,50 - 10,00 per 100 stuks, kg-prijs 1,49 - 1,64; 64-67 gram 11,50 - 12,50 per 100 stuks, kg-prijs 1,80-1,87. Rooms-Katholieke Kerk Zierikzee: za. 19.00 uur, zo. 10.00 uur. Haamstede: za. 19.00 en zo. 10.00 uur. Renesse: za. 19.00 uur en zo. 10.00 uur. Pinkstergemeente Zierikzee: De diensten zijn op zonda gen om 10.00 uur en op de woensdag avonden om 20.00 uur. Jehova's Getuigen Zuidwellestraat 37, Zierikzee: Zondag: 10.00 uur openba re lezing, 11.00 uur Wachttorenstu die. Donderdag: 19.30 uur Theokrati- sche school; 20.30 uur dienstvergade- ring. Rode Kruis Ziekenhuis 1Q.15 uur Lt. Dijkstra. KERKNIEUWS Werkgroep onderzoekt verpleeginrichtingen In de z.g.n. Gereformeerde gezind te, de rechterflanken van de kerken in Nederland, is verzet gerezen tegen de verschuivende normen, die wor den gehanteerd in de verpleeginrich tingen voor verstandelijk gehandi capten in Nederland. Men acht de vri je omgang tussen de sexen, zoals die de laatste jaren vorm wordt gegeven of zelfs worden gepropageerd acht men in strijd met de normen van de Bijbel. Er is een werkgroep ingesteld, die probeert inzicht te krijgen in wat op dit gebied in de verschillende 'ver pleeginrichtingen in Nederland wordt toegestaan, of bevorderd. Eén van de leden van de werkgroep is ds. M. van der Sluys (Chr. Geref.) uit Kerkwerve. Ook ds. A. Schaap (Ned. Herv.) te Arnemuiden maakt er deel van uit. Nederlandse Hervormde Kerk Beroepen te Berkenwoude: B. J. Damman, kandidaat te Enschede; te Vaassen: A. A. Drost, Barendrecht; te Wierden: H. Harkema, Brakel; te Beerzerveld: J. Riemersma, kandi daat te Ternaard. Benoemd tot bijstand in het pasto raat te Amerongen: H. Bossenbroek, a.s. emeritus predikant te Ingen. Gereformeerde Kerken Beroepen te Heerenveen: C. Terpstra, Ruinerwold. Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt Beroepen te Daarlerveen: H. Knig- ge, Langeslag; te Heerenveen: J. van de Wetering, Harkstede-Overschild. Uit de toegestuurde oplossingen van de weekpuzzel van 3 juli werden de hieronder vermelde prijswinnaars getrokken. Binnenkort kunnen zij hun waardebon van 10,— tegemoet zien. Eerste prijs: W. A. v. d. Meijden Molenweg 48 Oosterland Tweede prijs: Mevr. C. Reijgersberg Olmenlaan 19 3121 AX Schiedam De oplossing van de vorige puzzel luidt als volgt: HORIZONTAAL: 1. tamboer; 6. blesbok; 11. profiel; 12. ei; 13. ijzel; 14. geit; 15. op; 17. en; 19. kt.; 21. drost; 24. jam; 26. eiwit; 29. rust; 30. flank; 32. rede; 33. alt; 34. ia; 35. ik; 37. lor; 38. hoera; 39. ploeg; 40. duo; 42. p.a.; 44. te; 45. esp; 48. alom; 50. oehoe; 53. leer; 54. morel; 56. kam; 57. basta; 58. eb; 60. K.O.; 61. el; 62. even; 64. kooi; 65. ui; 67. Edammer; 69. trai ner; 70. andijvie. VERTIKAAL: 1. toendra; 2. mi; 3. opzet; 4. eren; 5. rol; 6. big; 7. leek; 8. elite; 9. bij; 10. kapster; 16. post hoorn; 18. naar; 20. kwelgeest; 22. rul; 23. St.; 24. jl.; 25. m.n.; 27. Ir.; 28. Ido; 30. farao; 31. kilte; 34. iep; 36. koe; 40. damhert; 41. ULO; 43. shag; 46. set; 47. praline; 49. me; 51. e.k.; 52. om; 53. la; 55. leven; 57. boord; 59. be de; 60. koen; 63. nar; 64. KMA; 66. na; 68. e.v. DE NIEUWE PUZZEL HORIZONTAAL: 1. bloem als dat gene waaruit zich later een vrucht ontwikkelt; 6. zweef rek voor akroba- ten; 12. het hoogst begaafde wezen op aarde; 14. plaats in Noord-Holland; 15. voorzetsel; 17. ontevredenheid; 20. 100 liter (afk.); 21. vrijstaande overdekking van b.v. een station; 23. middel tegen verkoudheid; 24. vrou welijk rund; 25. ringvormig koraal eiland; 27. kattekruid; 28. gewestelij ke benaming voor de bruine kieken dief; 29. bloem; 31. sprookjesfiguur; 32. grootste arend van Zuid-Ameri ka; 33. vis; 35. opgeworpen hoogte in dijkloos land; 36. kring; 37. bordpa pier; 39. wars van laagheid; 41. cilin der met schroefdop; 43. provincie van de Unie van Zuid-Afrika; 45. door, met (Latijn); 47. metaal; 49. toestel voor het vangen van dieren; 50. Spaans riet; 52. volksoverlevering; 53. ringvormig handvat; 54. primitief vaartuig; 56. onderdeel van een ze thaak; 57. 0,001 meter (afk.); 58. plaats in Zuid-Holland; 60. voorzet sel; 61. vrucht met harde schaal; 62. god der liefde (mythologie); 64. scheepswezen; 65. beklagenswaardig persoon. VERTIKAAL: 1. zware zijden stof; 2. voorzetsel; 3. rivier in Utrecht; 4. wijze waarop een kledingstuk gesne den is; 5. stad in Duitsland; 7. snellei- ding (toneel); 8. de gezamenlijke ede len; 9. duinvallei; 10. eminentie (afk.); 11. dikste been in de beneden- arm; 13. drempel; 16. vinnige klap; 18. familielid; 19. plant; 20. wensende verwachting; 22. Nederlandse schrij ver en dichter (1808-1875); 24. militai re rang; 26. plaats in Zuid-Holland; 28. eertijds gebruikelijk samen gesteld projektiel; 30. ondeugende jongen; 32. strijdlustig aquariumvis je; 34. soort kip; 35. mak, gedwee; 38. salaris; 40. keurig; 42. babbelaar; 44. op alle plaatsen, overal; 45. wijn soort; 46. zonderling; 48. opgeld bo ven de parikoers; 50. gekanaliseerd riviertje in Zuid-Holland; 51. voeg woord; 54. slaapplaats op een schip; 55. lastdier; 58. in staat van bederf; 59. blikken drinkketeltje; 61. op dit moment; 63. godsdienst (afk.).

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 6