deurloo mode HANNIE'S HUWELIJKSVAKANTIE „Zeeuwse duikverordening is diefstal van mogelijkheden" ELEKTRO LIEVENSE Sportduiker uit Amsterdam: Zitting kantongerecht r'prniii SliXf Toekomstige binnenstad Amsterdam Benoeming landbouw- ambtenaren Minder lucht verontreiniging Rijnmondgebied Plan erosboten lijdt schipbreuk Congrestoerisme levert miljoenen op Wat biedt de BEELDBUIS? Prijs voor Judith Herzberg 4 ZIERIKZEE, 8-7. „De Zeeuwse duikverordening is voor mijn gevoel een diefstal", zei A. S. W. J. B. uit Amsterdam donderdagmiddag tijdens de zitting van het kantongerecht. Deze sportduiker had ih het Grevelin- genmeer in betonde vaarwater en zonder vergunning ge doken. Volgens de Zeeuwse duiksportverordening is dat verboden. B. had naar de verdronken stad van Bomme- nede gedoken, hoewel hem bekend was dat hij zich op verboden terrein bevond. B. verkeerde in de veronderstel ling dat duiken in betonde vaarwater niet gevaarlijk is, omdat de motor van een schip onder water te horen is. Hij heeft zijn 2e sterbrevet en vindt dat belangrijker dan de veror dening. Hij noemde de duikverordening een diefstal, omdat een sportduiker daardoor in zijn mogelijkheden wordt beperkt. Ook had hij het ge voel dat duikers gediscrimineerd worden ten opzichte van andere wa tersporters. „Zij mogen zich wel in wankele bootjes te water begeven en dieren mee naar boven nemen", al dus B. De officier van justitie, mr. J. van Marion noemde het verweer van het woord „diefstal" te ver van het rede lijke om daar zinnig op in te gaan en vond „discriminatie" een mode woord. Hij eiste 150,- of drie dagen hechtenis. Kantonrechter mr. J. H. Verstegen, plaatsvervanger voor W. F. van Solinge, vonniste conform de eis. Geen rijbewijs J. E. M. uit Burgh-Haamstede werd dit jaar voor de derde maal (ook in 1980 en 1981) betrapt op het rijden in een personenwagen zonder rijbewijs. M. had al verscheidene malen exa men gedaan, maar zakte steeds voor het theoretische deel. De officier noemde M. bijzonder hardleers. „Mevrouw is weer betrapt en bovendien in een auto, die rijp is voor de sloop", zei Van Marion. Hij eiste een boete van 750,- of vijftien dagen hechtenis en een proeftijd van twee jaar. Verstegen vonniste con form de eis. Diskussie Veertig minuten lang had D. C. d. J. uit Middelburg gediskussieerd met de motorpolitieagent over de af stand, die D. J. had bewaard ten op zichte van de voor hem rijdende auto. De agent beweerde vier tot vijf meter en de verdachte zei twintig meter. De overtreding was door de agent op 17 juni 1981 gekonstateerd op Rijksweg 18 tussen Oosterland en Bruinisse. De officier van justitie vond de aan gedragen argumenten van D. J. niet toereikend en eiste 130,- of drie da gen. Verstegen vonniste schuldig ver klaring zonder oplegging van straf. Ook C. V. uit Zierikzee kreeg don derdagmiddag ontslag van rechtsver volging. Op 23 januari van dit jaar Advertentie I Kostuums v.a. f 298,- Colberts v.a. t 129,- H. W. V. heeft op 4 augustus van het vorige jaar op de Rijksweg 18 ter hoogte van Ouwerkerk in dichte mist een botsing veroorzaakt. V. reed in een file en kon niet meer tijdig stop pen toen hij moest remmen. Bij het uitwijken raakte V. een tegemoetko mende vrachtauto en botste vervol gens tegen de auto van J. K. op. De verdachte V. was tijdens de zitting niet aanwezig èn voor J. K. kwam ge machtigde O. De eis luidde 270,- of zes dagen hechtenis. Verstegen von niste conform. Advertentie reed hij in zijn auto over het Kraan plein komende uit de richting Oude Haven en hij zou op het Kraanplein op de verkeerde rijbaan hebben gere den. V. maakte de kantonrechter duide lijk zich niet van de overtreding be wust te zijn. Hij toonde door middel van foto's aan dat het aanduidings bord niet op de juiste hoogte staat op het Kraanplein. Volgens de wet moet het bord bin nen de bebouwde kom minimaal op een hoogte van 1.50 m staan. Wat is het? Een vrachtauto en personenwagen zijn soms moeilijk uit elkaar te hou den. Dat bleek donderdagmiddag. Verdachte M. A. d. R. uit Zierikzee werd op 17-10-1981 om vijf uur in de ochtend aangehouden. D. R. had geen rijpapieren bij zich en ook geen werkmap, verplicht in een vrachtau to. D. R. dacht in een personenauto te rijden, maar tijdens de zitting bleek dat D. R. in een vrachtauto reed. Die zelfde ochtend heeft D. R. al zijn pa pieren op het bureau in Zierikzee la ten zien. Er werd hem verteld dat het verder wel goed was. D. R. keek dan ook vreemd op dat hij een boete moest betalen. De eis luidde schuldig zonder oplegging van straf, de kan tonrechter vonniste conform. Windbuks In verband met een vechtpartij in de Huybertstraat te Zierikzee pakte J. C. B. uit Zierikzee zijn windbuks uit zijn huis en liep daarmee de straat op. De bedoeling hiervan werd niet he lemaal duidelijk tijdens de zitting, maar in elk geval wilde B. er niet mee schieten. Wel sloeg hij met de windbuks een ruitje in van het buis van een van de vechtenden. Y(an Ma rion eiste 140,- of drie dagêri'hech tenis en een verbeurdverklaring van de buks. De kantonrechter verlaagde de boete naar 80,- maar vonniste conform de verbeurdverklaring. DEN HAAG. Voormalig C.D.A.- fraktievoorzitter mr. Willem Aantjes wordt voorzitter van de Kampeer- raad. De ministerraad heeft op voor dracht van de minister van c.r.m. tot die benoeming besloten. Aanleg Elektr.- en waterinstallaties Verkoop en reparaties Elektrische apparaten Radio-apparatuur Televisie - Video - enz. UTRECHT. De Rabo-bank staat in beginsel positief tegenover het voor stel tot wijziging van het wetsont werp inzake de postbank dat door de regering aan de Tweede Kamer zal worden aangeboden, aldus een ver klaring van de Rabobank. Door aan vaarding van dit wijzigingsvoorstel kan een eind worden gemaakt aan de onduidelijke positie van de PTT- gelddiensten te midden van de instel lingen die in Nederland financiële diensten aanbieden. DEN HAAG. De omroepen gaan deelnemen in de produktie van Ne derlandse speelfilms. Dit is overeen gekomen door een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van de omroep, het produktiefonds voor Nederlandse film en vertegen woordigers van het ministerie van c.r.m. Het ministerie heeft dit woens dag laten weten. AMSTERDAM, 8-7. De toekomst van de Amsterdamse binnenstad staat of valt met de bereikbaarheid per openbaar vervoer en per auto. Het gemeentebestuur en het rijk als voornaamste financier zullen moeten erkennen dat de metro een groot suk- ses is, waarvan de kwaliteit door geen enkel openbaar vervoermiddel te evenaren is. Op korte termijn zijn een aftakking naar Amstelveen en een verlenging naar Amsterdam- Noord de beste investeringsmiddelen voor de binnenstad. Dat is een van de aanbevelingen, die de werkgroep „Externe bijstand ten behoeve van het ekonomisch be leid" doet aan b. en w. van Amster dam in het donderdag gepresenteer de rapport „sterkten moeten worden uitgebuit". DEN HAAG, 8-7. Dr. ir. M. P. M. Vos wordt 1 augustus direkteur alge mene zaken bij het ministerie van landbouw en visserij. Het ministerie heeft dit meegedeeld. Vos is nu bij het ministerie al plaatsvervangend direkteur- generaal landbouw en voedselvoor ziening en blijft dat ook. In de nieu we funktie volgt hij drs. A. R. van Nes op. Een andere funktie, die van direkteur bedrijfsstrukturele aange legenheden, legt hij neer. Zijn opvol ger daarin wordt ir. P. P. Koks, nu nog adjunkt-direkteur veehouderij en zuivel. Direkteur veehouderij en zuivel wordt per 1 september dr. ir. H. P. F. Curfs, thans adjunkt-direkteur akker- en tuinbouw. Hij volgt ir. E. F. Geessink op, die bij het ministerie raadadviseur wordt, belast met bij zondere opdrachten. ROTTERDAM, 8-7. De luchtveront reiniging in het Rijnmondgebied is door de slechte ekonomische gang van zaken het afgelopen jaar minder ernstig geworden. Uit het verslag van de Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond (D.C.M.R.) blijkt dat in 1981 evenals in het jaar daarvoor, de industrieën in het Waterweggebied minder luchtverontreinigende stof fen hebben uitgeworpen. De dienst, schrijft dit overigens niet alleen toe aan de geringe industriële aktiviteit, - maar ook aan de milieubeschermen- de maatregelen die de bedrijven ne- ROTTERDAM. De vloot van Smit- intemaionale in Rotterdam zal een belangrijke uitbreiding en vernieu wing ondergaan. Zowel in de zeesleepvaartsektor, de bevoorra dingsvaart als in de berging zijn nieuwbouworders geplaatst bij Ne derlandse werven. Volgens de direk- tie van het Rotterdamse concern is met die opdrachten een bedrag van ongeveer 160 miljoen gulden ge moeid. DEN HAAG/ROTTERDAM, 8-7. De afdeling rechtspraak van de Raad van State heeft donderdag vergun ningen vernietigd die de gemeente Rotterdam aan een stichting van Ka- tendrechtse seksbazen heeft verleend voor de exploitatie van twee zoge naamde erosboten in de Waalhaven en aan de Parkkade in Rotterdam. De beweegredenen van de Raad van State zullen pas over veertien dagen bekend gemaakt worden in een schriftelijke motivatie. In 1980 werden de vergunningen al geschorst in afwachting van een latere defini tieve uitspraak. Aangenomen wordt echter dat het gemeentelijke plan om de overlast gevende prostitutie terug te dringen door ze op een beperkt aantal loka- ties te concentreren, ten aanzien van de erosboten definitief schipbreuk heeft geleden. Eerder probeerde de gemeente Rotterdam ook al tever geefs soortgelijke plannen op loka- ties aan de wal te verwezenlijken. AMSTERDAM, 8-7. Het con grestoerisme, waarbij buitenlanders het bezoek aan een congres in Neder land koppelen aan toeristische akti- viteiten, heeft Nederland het vorig jaar circa 220 miljoen gulden aan bui tenlandse deviezen dpgeleverd. Dit zegt het Nederlands Congres Bureau in het blad „De VW en Amsterdam", een uitgave van de VW Amsterdam. Volgens het N.C.B. wordt het con grestoerisme ekonomisch gezien steeds belangrijker voor ons land. Heel Nederland, maar vooral Amsterdam als het meest belang rijke congrescentrum, heeft hier pro fijt van. ZATERDAG 10 JULI NED. 1: Vara's filmklub heeft ver schillende films voor de jeugd te bie den. Zoals Het .bed in de mierenhoop een Tsjechisch sprookje. Wat minder liefelijk gaat het toe in de aflevering van Captain Caveman, waarin drie meisjes van alles beleven met de ou de holbewoner. Aan de rand van de wereld speelt af op het eilandje Dun can Case. Tot slot kan dan nog geke ken worden naar De Roze panter en Kreezie en De film van Ome Willem. De Avro start het programma met Fietscrass Trophy 1982, hierin een muzikaal intermezzo van BZN en Drukwerk. Alice" en haar vriendin Flo bevinden zich in de problemen. Dit is te aanschouwen na de voetbal wedstrijd' uit Alicante. Liefhebbers van de jazzmuziek komen aan hun trekken met een registratie van het North Sea Jazz festival. NED. 2: Allereerst een rechtstreeks verslag van de Tour de France. Uit Amsterdam een verslag van de roei- wedstrijden. De NCRV biedt van avond het spelletje Zo vader, zo zoon, gevolgd door Verhalen uit de Bijbel. Michel Strogoff slaagt er in om op tijd in Irkoets graaf Dimitri van de ware identiteit van Ogareff op de hoogte te stellen. Eveneens de slotaf levering van het Zuiderzeespel. Ker- kepad'82 voert langs Halsteren, Wouw en Oud-Vossemeer op Tholen. In de politieserie Maggie Forbes Zaterdag 10 juli, 22.35 uur, Nederland 1: North Sea Jazz Festival 1982. Een opname van het festival 1981, waarin Dizzy Gillespie ook al optrad. wordt genoemde dame te hulp geroe pen in een chantagekwestie. ZATERDAG 10 JULI NED. 1: 15.30 Nieuws; 15.32 Film klub; 18.20 Nieuws voor doven; 18.58 Nieuws; 19.00 Fietscross trophy 1982; 19.55 W.K. Voetbal; 21.52 Journaal; 22.10 Alice; 22.35 North Sea Jazz festival 1982; 22.55 Journaal; 23.00 Nieuws voor doven. NED. 2: 13.00 Nieuws voor doven; 15.30 Tour de France; 18.00 Studio Sport extra; 18.45 Toeristische tips; 18.54 Bereboot; 18.59 Alfons; 19.10 Zo vader, zo zoon; 19.35 Verhalen uit de Bijbel; 20.00 Journaal; 20.27 Michel Strogoff; 21.25 Zuiderzeespel; 22.25 Kerkepad'82; 22.50 Maggie Forbes; 23.45 Journaal; 23.50 Nieuws voor do- ZONDAG 11 JULI NED. 1: Een reportage van de etap pe van de Tour de France opent de uitzending. De VARA begint het pro gramma in Venetië waar de derde af levering over werk en leven van de meester pianist Arthur Rubenstein zich afspeelt. Vrouwen die op zoek zijn naar een baan staan centraal in het feministische magazine Kijk Haar. In de comedyserie Sorry pro beert Ma zoonlief Timothy op een be paalde manier weer voor haar kar retje te spannen. Twee uur lang is er tijd om naar het Knokke songfesti val te kijken. NED. 2: In de science fictionfilm Galactica zorgt een oorlogsschip voor de vernietiging van een voedselbe- voorradingsschip. De aflevering van Studio Sport biedt roeiwedstrijden. Voor de voetballiefhebbers is het ein delijk zo ver, want vanavond wordt de finale om het WK voetbal gespeeld. Uit 1951 is de Amerikaanse sf-film die de titel heeft De dag dat de aarde stil stond. ZONDAG 11 JULI NED. 1:13.45 Tour de France; 18.20 Nieuws voor doven; 19.00 Nieuws; 19.05 Artur Rubinstein in Venetië; 20.00 Kijk haar; 20.50 Sorry; 21.20 Knokke festival; 23.20 Journaal; 23.25 Nieuws voor doven. NED. 2: 13.00 Nieuws voor doven; 15.30 Nieuws; 15.35 Galactica; 16.25 Kronycke; 18.00 Studio Sport extra; 18.35 Ti-ta-tovenaar; 19.00 Studio Sport; 19.45 Lotto; 19.40 Journaal; 19.50 W.K. voetbal; 21.55 H.V.; 22.00 The day the earth stood still; 23.35 Journaal; 23.40 Nieuws voor doven. MAANDAG 12 JULI NED. 1: Tweetie opent de uitzen ding en wordt afgelost door een afle vering van De Flintstones. Liefheb bers van dansen kunnen aan hun trekken komen met het programma rond het folkloristisch ballet Mexico. Dan een herhaling van de dokumen- taire Een dagje op de bank, over de gebrekkige menselijke relaties van de medewerkers onderling en dit in tegenstelling van die op het tech nisch vlak. Vader Dudley is in deze aflevering van Onder vaders vleu gels ontzet over het feit dat één van zijn dochters een relatie heeft met een veel oudere man. De filmrubriek over nieuwe rolprenten, Wordt ver wacht sluit het programma van de KRO af. NED. 2: Allereerst een samenvat ting van de Tour de France. In de af levering van Dieren in beweging staan de dieren centraal die zich over hele grote afstanden moeten ver plaatsen. Shelley ergert zich in deze aflevering mateloos aan Francis. In Poldark heeft Ross met goed resul taat Daniel uit het kielzog van McNeil gehlopen. In de rubriek Thea ter thuis wordt vanavond een Oost- duitse film uit 1974 getoond met de titel Jakob de leugenaar. Centraal staat hierin de Joodse man Jakob Heym die door de Nazi's gedwongen werd in een ghetto te leven. MAANDAG 12 JULI NED. 1: 13.00 en 18.20 Nieuws voor doven; 18.58 Nieuws; 19.00 Tweetie; 19.05 De Flintstones; 19.30 Het fol kloristisch ballet van Mexico; 20.20 Eén dag op de bank; 21.05 Onder va ders vleugels; 21.37 Journaal; 21.55 Wordt verwacht; 22.25 Journaal; 22.30 Nieuws voor doven. NED. 2: 13.00 Nieuws voor doven; 18.30 Tour de France18.54 Bereboot; 18.59 Dieren in beweging; 19.25 Shel ly; 20.00 Journaal; 20.27 Achter het nieuws; 21.10 Poldark; 22.00 Theater thuis; 23.40 Journaal; 23.45 Nieuws voor doven. AMSTERDAM, 8-7. De prijs van de kritiek, een onderscheiding van de kring van Nederlandse theaterkriti- ci, is voor 1982 toegekend aan de schrijfster Judit Herzberg. Zij krijgt de bekroning voor het toneelstuk „Leedvermaak", dat dit seizoen door de Amsterdamse toneelgroep Baal op de planken is gebracht. Judith Herzberg heeft in „Leedver maak" een beeld geschetst van on verwerkte oorlogservaringen, en de wijze waarop die ook bij de na oorlogse generatie nog doorwerken. 68 „O eh...schikt het bijvoorbeeld om half elf? Of vind je dat te vroeg?" „In orde, Dick. Half elf ben ik bij je op kantoor. Dit blijft voorlopig onder ons he? Thuis hoeven ze voorlopig nog niets te weten." „Allicht niet Overigens...ik ben ad- vokaat, Hannie." De volgende morgen zat ze tegeno ver haar broer in zijn kantoor en ver telde alles, zonder ook maar iets te verzwijgen. „Zo, besloot ze haar re laas, „nu weetje het van a tot z. Als mijn broer zul je me misschien verachten, het zij zo. Zelf kan ik namelijk geen aannemelijke verklaring geven voor mijn gedrag Als je mij gezegd zou hebben..een paar dagen voor m'n ver- trek naarNoordwijk, dat ik dit alles zou beleven, had ik je voor gek verklaard. Ik had niet de minste plannen in dit opzicht Dat moetje van me aannemen het is onverklaarbaar, maar we werden als het ware door onzichtbare banden naar elkaar toegetrokken" Weet Flip ook alles?" vroeg Dick. „Niet in bizonderheden, maar dat snapt hy best Gerard belde me gisten avond omdat hij opgenomen moest worden in het ziekenhuis voor een blindedarmontsteking. Flip was er bij, toen ik dat telefoongesprek met hem had. En daarna vroeg hij vanzelfspre kend om een nadere verklaring. Toen heb ik hem heel summier het een en ander verteld." „En was buiten zichzelf van woede. Heeft hij je de deur uitgegooid?" Ze glimlachte even. „Je kent Flip niet hij is o zo bang voor zijn reputatie. Nee, Flip ging naar beneden, naar de zaak. Intussen pakte ik mijn spullen bij elkaar en reed weg. In de kadett Die zal hij waarschijnlijk wel opeisen De wagen is namelijk van de zaak, maar ik mocht ermee rijden Daarom had ik sleuteltjes." „Nou, ik zal me met Flip in verbin ding stellen, dat hoor ik wel, wie zijn advokaat is. Enne, Hannie...dit kan ik niet zelf behandelen Je bent mijn zus ter. Het is geen usance, dat een advo kaat de belangen van zijn familieleden behartigd. Ik geef dit door aan een confrater. Maak je geen zorgen, hjj is bekwaam. In dit soort zaken bekwa mer kan ik, omdat hij jarenlange erva ring heeft" „Moet je een voorschot hebben?" Hij lachte even „Dat komt te zijner tijd wel in orde. We zullen het vel niet over je neus halen Heel verstandig, dat je mij onmiddellijk hebt ingelicht Heb je aanmerkingen op zijn huwelijks trouw? Was er misschien in zijn leven een vriendinnetje?" hannie lachte spottend. „De gedach te, dat Flip een vriendin had. Nee, Dick, Ik heb geen enkel wapen Ik aal de verliezende partij wel zijn, maar dat wist ik op hetzelfde moment, dat ik zijn huis verliet De consekwanties zal ik aanvaarden" Terwijl hij zijn zuster een sigaret en vuur gat keek hij haar nadenkend aan Hier zat zijn zuster tegenover hem. DE Door HENK VAN HEESWIJK vrouw, tegen wie hij altijd zo opgezien had. het meisje, dat vanaf haar jeugd al wistwat ze wilde: trouwen met Flip Boeréé, de buurjongen, de houten Klaas, die nooit meedeed met andere jongens, maar altijd met het meisje optrok. En deze vrouw was opeens van het hoge voetstuk gevallen, waarop hij haar had geplaast Ergens had hij me delijden met haar. Vrouwen waren ge- comkpliceerde wezens, waar je nooit hoogte van kreeg „Kun je je financieel redden? vroeg hij. „Ik voorzie namelijk, dat Flip zal weigeren alimentatie te verstrekken, als hy beweert, dat de baby niet van hem is." Maak je geen zorgen, broer, voorlo pig heb ik voldoende geld. Ik moet eerst acclimatiseren. Voor de baby is het ook beter, dat ik me niet al te veel opwind." Toen ze elkaar ten afscheid gekust hadden en hannie op het punt stond te vertrekken, zei de man: „Weet je, wat jij eens moest doen? Naar een psychia ter gaan. Misschien kan gij verklaren watje bezielde om te handelen, zoals je gedaan hebt Mij dunkt daarvoor moet toch een verklaring te vinden zijn. je bent toch een normale vrouw met een gezond stel hersens!" Gedurende twee dagen overwoog Hannie dit advies. Toen stelde ze zich in verbinding met een bekende Utrechtse psychiater. (wordt vervolgd)

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 4