KNAP STUNTWERK BLIJFT BOEIEND VOOR PUBLIEK Brandweerkorpsen Bruinisse en Duiveland oefenden suksesvol Grote belangstelling voor avond-wandeldriedaagse Chr. Geref. bejaarden maakten jaarlijks reisje Vuur, rook en motoren Hollywood-show vandaag en zaterdag in Renesse Geslaagd evenement te Renesse „Schouwse Klanken" tijdens zomeravondconcert Renesse Naar Gouda STREEKNIEUWS Geënsceneerde tankerbrand ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Vrijdag 9 juli 1982 Nr. 23114 3 BROUWERSHAVEN, 8-7. Brommende motoren, cros sen door een vlammenzee, autorijden op twee wielen en meer van dergelijke stunts, doen het nog steeds goed bij het publiek. Zo ook donderdagavond in Brouwershaven, waar enkele honderden mensen op de show van „Holly- wood-stuntteam" waren afgekomen. Bijna anderhalf uur kon men (zo nu en dan) genieten van angstaanjagen de Dukes of Hazzard-capriolen, ge presenteerd door beroepsstuntman nen die we - volgens de presentator - ook in televisiefilms als „stand-ins" aan het werk konden zien. Degenen die dit alles gemist heb ben kunnen vandaag en morgen nog terecht in Renesse, waar dit team eveneens twee shows presenteert op terrein Stoofweg/Mauritsweg. Vurig Voor de pauze kwamen onon tkoombaar de traditionele stunts aan bod als: schansspringen met motoren (Suzuki's) en het op twee wielen rij den met een splinternieuwe Toyota. RENESSE, 8-7. De avondwandel- driedaagse die ieder jaar door de eve nementenkommissie van de V.V. Re nesse wordt georganiseerd, werd ook dit jaar een groot sukses. Maandag avond gingen ongeveer 200 wande laars van start. Woensdagavond, werden de deel nemers door het polderlandschap rond Renesse gevoerd om uiteinde lijk bij de Vroonpias uit te komen, waar de wandelaars werden opge haald door de Renesser fanfare „Luc- tor et Emergo". Met de muziek voor op werd nog een rondje door het dorp gemaakt, om uiteindelijk halt te hou den bij het V.V.V.-kantoor. Daar werd kórt gesproken door de voorzit ter van de V.V.V., de heer Joh. Janse. Hij dankte mevrouw T. Blom-van Nieuwenhuizén en de heer R. Dale- Het klapstuk was de „sensationele val" waar een groot gedeelte van het publiek op af was gekomen. Een enorme kraan, waarin een wagen tot grote hoogte werd gehesen, riep al voordat de show was begonnen de nieuwsgierigheid van de aanwezigen op. Het wachten werd beloond. Tergend langzaam werd een sloopauto, met daarin een stuntman, omhoog gehesen om daarna in vrije val op een stapel sloopauto's naar be neden te pletteren. In tegenstelling tot de overige pro gramma-onderdelen, werd het tij dens dit nummer muisstil. Slechts twee leden van het team kunnen deze stunt zonder beenbreken ondergaan, alhoewel één van de twee had tijdens een vorige show bij dit nummer de ribben gebroken. Eén van de organi satoren lichtte desgevraagd toe dat het bij dit nummer zeer nauw luistert hoe men de klap opvangt. Overladen met sensationele informatie van de presentator, steeg de spanning ten top, totdat uiteindelijk de kabel werd losgekoppeld en de wagen met hoge snelheid op de sloopauto's neer kwam. Geen paniek Geen paniek dit keer, want de stuntman stapte met een lachend ge zicht de wagen uit. „Met hem hoef je geen medelijden te hebben, 't is zijn werk hoor" zei één van teamleden nog. 't Is maar wat je ambieert. Na afloop werd de stuntshow op de Delingsdijk door een deel van het en thousiast geraakte publiek nog eens dunnetjes overgedaan, niet zo spek- takulair natuurlijk, maar wel ge vaarlijk. RENESSE, 8-7. Woensdagavond werd in de Hervormde Kerk van Renesse voor de tweede maal dit seizoen een zomeravondconcert gehouden. Titel van deze avond was „Schouwse Klanken". De goed bezochte avond werd geo pend door de heer J. H. Blom, die ook de solisten bij het publiek introdu ceerde. Hoofdmoot van het programma waren de twee optredens van de Zeeuse troubadour Engel Reinhoudt, die liedjes zong in Zuid-Bevelands dialect. Schouwse muzikanten zorgden voor muzikale intermezzo's. Ben Ne- lisse bracht, op de piano begeleid door mevr. Elvira Vos-Simons, op zijn Besbas „Parade der Olifanten" van Frits Jakma. Samen met Irene Blom speelde mevrouw Vos quater- main twee Spaanse dansen van Mosz- kowski en Helle van de Roest bracht op bugel Lon, long ago van H. Roud ten gehore. Dialect Daar tussen door deed Karin Koo- man een voordracht in Schouws dia lect. In de pauze kregen alle aanwezigen een Zeeuwse babbelaar aangeboden. Bij elkaar een suksesvolle avond die uitstekend in de smaak viel bij het publiek. Volgende week woensdagavond wordt het volgende zomeravondcon cert gegeven. Dan treedt het R.E.T. mannenkoor uit Rotterdam op onder leiding van Piet Struyk. ZIERIKZEE, 7-7. De Chr. Ger. bejaarden uit Zierikzee, Kerkwerve en Burgh-Haamstede maakten dinsdag het jaarlijkse reisje. Een gezelschap van ongeveer negentig personen, onder wie de helpsters/leden van de vrouwenvereniging vertrok met twee bussen van de fa. Van Oeveren uit Zie rikzee, bestuurd door de heren Manni en Tuijnman. Zeer beheerst reden de stuntmannen met de wagens op twee wielen over het parcours. Sportievelingen uit het publiek mochten ook een eindje meerijden. Zo trok ambtenaar Egberts van de gemeente Brouwershaven, de stoute schoe nen aan en stuntte even mee, maar niet zoals op deze foto. Daar is nóg meer moed voor nodig. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Het klapstuk van de show: een stuntman laat zich in een sloopauto van enkele tientallen meters hoogte, naar beneden vallen. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Een beetje griezelig was toch wel de zogenaamde „slide for life". Eén van de stuntmannen hing achter een oud Fiat je en liet zich, glijdend over de grond, door een vlammenzee rijden. Nog meer vuur kwam er aan te pas. Een provisorisch in elkaar gezet muurtje werd in brand gestoken, waar motorrijders met een aardige snelheid doorheen raceten. Sensatie dus in Brouwershaven en een beetje humor, verzorgd door clown Lulu die de kinderen nog wel aan het lachen kreeg. Na de pauze werd het wat spannen der. Hoe vaak men met een autootje over de kop kan slaan totdat het vol ledig total loss is, werd vakkundig gedemonstreerd. Er bleef echt weinig meer van over. bout voor het vele werk dat ze voor dit evenement hebben verricht. Bei den bood hij een bloemetje aan, even als aan mevrouw M. Dalebout-v. d. Sloot, informatrice van de V.V.V. Verder dankte hij de heer W. Kriste- lijn van het Rode Kruis, de politie en de fanfare voor de medewerking. De jongste De jongste deelneemster, de drieja rige Esther Barendrecht bood hij een attentie aan. Tot slot sprak hij de hoop uit dat iedereen genoten had van de fraaie routes. Hij verzekerde dat er volgend jaar zeker weer een wandeldriedaag- se zal worden georganiseerd. Alle deelnemers kregen als herin nering aan de tocht een medaille aan geboden. In afwachting van de medaille, luisteren de deelnemers naar een kort praatje van V.V.V.-voorzitter Joh. Janse. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) ZIERIKZEE Gewonde bij aanrijding Op de rotonde is donderdagmiddag rond 14.00 uur bij een aanrijding tus sen twee auto's de Westduitser K. P. H. uit Wolfsenbüttel gewond ge raakt. H. naderde uit de richting Bruinis- se en wildé naai- de Grachtweg. Uit de richting Burgh-HaamSteüe kwam een vrachtauto van Transportbedrijf R. uit Burgh-Haamstede, bestuurd door C. S. uit Burgh. H. botste fron taal tegen de vrachtwagen op. Dok ter Van Geer behandelde H. in zijn praktijk aan zijn verwondingen. De auto van de Westduitser raakte to taal vernield en werd weggesleept door takelbedrijf Jan de Jonge uit Zierikzee. De vrachtwagen liep lich te beschadigingen op. Vergadering Reinigingsdienst Het bestuiur van de Reinigings dienst Schouwen-Duiveland stelt tij dens de vergadering op maandag 30 augustus in de Putmeet te Scharen- dijke voor in 1983 geldleningen aan te gaan tot maximaal 350.000,—. Het bestuur stelt verder voor de be groting 1983 vast te stellen, de veror dening reinigingsrechten 1983 vast te stellen, een maximum krediet in re kening-courant 1983 vast te stellen en de eerste, tweede en derde wijziging van de begroting 1983 vast te stellen. Ook stelt het bestuur voor de vierde wijziging van de begroting 1982 vast te stellen. Tweeling geslaagd Aan de H.T.S. te Apeldoorn is Teun van der Wekken uit Zierikzee geslaagd voor het ingenieursdiplo ma. Hij studeerde af in de richting Automobieltechniek Aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam in de faculteit der Ge neeskunde slaagde zijn tweeling zuster Lianne van der Wekken voor het kandidaatsexamen in de Genees kunde. Stichting Zeeuwse Volksgezondheid verhuisde De Zeeuwse Stichting voor Geeste lijke Volksgezondheid te Zierikzee verhuisde deze week van het pand Nieuwe Haven 2 naar Lange No- belstraat 24. BURGH-HAAMSTEDE Zomerconferentie in „de Burght" Van 31 juli tot 7 augustus houdt het Instituut voor Evangelisatie in „de Burght" te Burgh-Haamstede een conferentie met als thema „de christen heeft toekomst". Dr. Th. Kunst zal dit onderwerp belichten aan de hand van de beide Thessalonicenzen-brieven. Dr. Kunst is docent aan het Bijbelinstituut Bel gië en oprichter van de theologische faculteit aldaar. Ds. Bram Krol spreekt over de mo gelijkheden tot groei van de gemeen te. Hij is medewerker van het Insti tuut voor Evangelisatie en auteur van de boeken „Onder commando" en „Gemeentegroei". Geslaagd Willem Riegman uit Burgh-Haam stede slaagde aan de MTS Christiaan Huygens te Rotterdam voor de afde ling elektronika. SCHARENDIJKE Rekreatiewerk in Scharendijke Op initiatief van de plaatselijke Hervormde en Gereformeerde kerk wordt deze zomer gedurende vier we ken rekreatiewerk georganiseerd. In de periode van 17 juli tot 14 augustus vinden ten dienste van de plaatselij ke bevolking en de aldaar verblij vende vakantiegasten dagelijks di verse aktiviteiten plaats, zoals: kiri- dermórgens,- zangavonden, volks dansen, orgelkoncerten en film avonden. Zaterdag 17 juli om half vijf vindt op en rond de muziektent van Scha rendijke de officiële opening plaats. De muziekgroep „By the Way" zal medewerking verlenen aan dit ge beuren. 's Avonds om acht uur geeft deze groep een gratis toegankelijk koncert in het Hervormd Vereni gingsgebouw, waar men verder kan kennismaken met het rekreatieteam. BEIROET/JERUZALEM. Hoewel nog een aantal netelige problemen dient te worden opgelost viel er vrij dagmorgen een voorzichtig opti misme te bespeuren in kringen rond de onderhandelingen over het ver trek van de Palestijnse bevrijding sorganisatie PLO uit West-Beiroet. Zo zou de PLO haar eis van blijvende politieke aanwezigheid in de Libane se hopofdstad hebben laten vallen. BONN. De Westduitse regering heeft in het eerste halfjaar van 1982 in totaal 575 politieke gevangenen uit de DDR vrijgekocht. Dat meldt het Westduitse dagblad Die Wélt in zijn uitgave van vrijdag. Onder de reizigers bevonden zich ook ds. Van der Sluys uit Kerkwerve en ds. De Graaf uit Zierikzee met hun echtgenoten. Na het zingen en lezen van ps. 46 6 en gebed dronk men ge zamenlijk koffie. De bussen vertrokken naar Gouda, waar een bezoek werd gebracht aan de aardwerkfabriek De Drietand. Vele' bejaarden waren verrast, daar zij in de veronderstelling verkeerden dat blauw aardewerk overwegend uit Delft afkomstig is. De bezoekers kregen tekst en uitleg over het fabri cageproces. In Harmeien werd gegeten, waarna de bussen weer naar Gouda terug keerden voor een bezoek aan de Gro te of St. Janskerk met zijn unieke brandgeschilderde ramen. Deze kerk is de langste van Nederland (123 m) en was gewijd aan Sint Jan de Doper. Op kosten van een gemeente raadslid van Zierikzee dronk het ge zelschap koffie in restaurant Bodega. In Zierikzee kregen de bejaarden tot slot nog een broodmaaltijd aangebo den. De chauffeurs werden bedankt, net als het kosterechtpaar uit Zierikzee en de Vrouwenvereniging. Ds. Van der Sluys besloot de dag met het zin gen van enkele psalmverzen en dank gebed. BRUINISSE, 8-7. Het is bijna kwart voor zeven als er grote zwarte rookwol ken boven Bruinisse verschijnen. Onderzoekingen wijzen uit, dat er een tan kerbrand gesignaleerd is even buiten Bruinisse. Om tein voor zeven worden de brandweerkorpsen van Bruinisse en Duiveland gealarmeerd en amper twee minuten later rukt de Bruinisser spuit al uit, nadat een teintal brand weermannen hollend, fietsend en autorijdend gehaast richting brandweerka zerne zijn gekomen. Vier minuten na het alarm staat de Bruinisser brandweer al op de loskade, klaar om aan boord te stappen van de RP 5, die de spuit gasten naar de brand moet brengen. De boot van de Waterpolitie ligt toevallig in de haven. Tegelijkertijd flist de brandweer van Duiveland al over de Gre- velingendam om de brand vanaf de andere kant te attakeren. Om één minuut over zeven arri veert de RP 5 met een aantal brand weerlieden aan boord bij de plaats des onheils. Het blijkt allemaal aar dig mee te vallen met de omvang van de brand. „Eén straal is voldoende", stelt kommandant Marien Jumelet. Even later ronkt de motor van de la- gedrukpomp en wordt de strijd met de felle, maar zeer plaatselijke brand aangebonden. „Het zal allemaal wel los lopen", voegde Jumelet nog toe. Schepen Inmiddels zijn een paar mensen van de brandweer van Duiveland met een motorbootje bij de branden de tanker gearriveerd om een twee tal gewonden snel naar de wal te ver voeren. De overige leden van de door kommandant Leen Ista geleide brandweer naderen aan boord van de tonnenlegger Grevelingen. Aangeko men worden twee stralen op de in middels al een flink stuk gedoofde brandhaard gericht. In minder dan geen tijd blijken de beide korpsen het vuur meester. Om vier minuten over half acht volgt het sein „brand meester" en kunnen de manschappen alle aange rukte materieel weer bij elkaar ha len. Bruinisse met tien en Duiveland met ongeveer twintig mensen de- monstrrerden ten aanschouwe van de burgemeesters T. C. Hekman van Bruinisse en J. van Bommel van Dui veland, dat de beide korpsen hun taak goed aan kunnen. „De oefening is bijzonder geslaagd", stelt Marien Jumelet vast. „Alles is erg vlot verlo pen, maar de weersomstandigheden waren wel gunstig. Desondanks mo gen we tevreden zijn". Leden van de Bruinisser brandweer gaan van de RP 5 aan boord van de brandende tanker. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode)

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 3