dcunloo b.u. Minister Gardeniers wil 8000 ziekenhuisbedden minder Zoete Grevelingen niet mogelijk volgens bericht Deltawerken installatiebedrijf Voornamelijk rond vier grote steden Geen konsekwenties voor Zierikzee en Goes Brezjnjev waarschuwt Reag an Bosbranden in Zuid-Frankrijk en Spanje Nederland moet slechte kwaliteit zwemwater gaan aanpakken Twee bejaarde broers gewond bij boerderijbrand Heroïnesmokkel Ruim 1.500 nieuwe banen in de bouw Van Mierlo wil 1000 banen minder bij land- en luchtmacht WEEKEINDE. ARTSENDIENST DIERENARTS APOTHEEK Voor 8 miljoen de boot in Ingemetseld lijk geïdentificeerd AGENDA Jeugdsozen in het weekeinde (01110)6551 ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE 2 DEN HAAG, 8-7. Minister Gardeniers heeft donderdag aan de Tweede Kamer voorgesteld ongeveer dertig zie kenhuizen over het hele land te sluiten. Een groot aantal ziekenhuizen moeten bovendien afdelingen inleveren. In totaal moeten voor 1990 8.000 van de huidige 66.000 zie kenhuisbedden verdwenen zijn. De grootste klappen vallen in en om de vier grote steden. Voor de ziekenhui zen te Zierikzee en Goes hebben de plannen van de mi nister geen konsekwenties. Hun aantallen bedden blij ven zoals ze zijn. De Vereniging van Nederlandse Ziekenfondse (V.N.Z.) is het „hart grondig eens" met de plannen van minister Gardeniers. Bij de uitvoe ring moet de minister er volgens de V.N.Z. wel op toezien dat er per regio o «oeg vervangende voorzieningen zijn komen, zoals poliklinieken en dagce ra. „Wij zullen de ziekenfon- se in dt regio's vragen daarover mee te denken", aldus een woordvoerder van de V.N.Z. donderdag. MOSKOU, 8-7. De Russische presi dent, Leonid Brezjnjev, heeft presi dent Reagan donderdag opgeroepen alles te doen wat in zijn vermogen ligt „bloedvergieten in Libanon en de barbaarse vernietiging door Israë lische troepen van Libanezen en Pa- lestijnen te stoppen", aldus een mel ding van het officiële persbureau Tass. Brezjnjev waarschuwde Rea gan voor het sturen van Amerikaan se troepen naar Libanon, omdat de Sow jet-Unie dan verplicht zou wor den bij de uitstippeling van het be leid rekening te houden met dit feit. AVIGNON, 9-7. In het zuiden van Frankrijk zijn 600 brandweerman nen bezig een enorme bosbrand te bestrijden. Volgens funktionarissen uit de omgeving van Avignon is 18 vierkante kilometer pijnbomenbos in vlammen opgegaan. Ook een boer derij werd oor het vuur verwoest. Honderden mensen zijn geëvacueerd en een brandweerman liep ernstige verwondingen op. De brand, die woensdag uitbrak, breidt zich nog steeds uit. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. In Spanje zijn in de omgeving van Barcelona 4.000 hectare bosgebied en 30 huizen door branden verwoest. De branden worden bestreden door 3.000 man brandweer, die worden bij gestaan door soldaten. LUXEMBURG, 8-7. Ht hof van justitie van de Europese Gemeen schappen in Luxemburg heeft Neder land veroordeeld omdat ons land niet heeft voldaan aan wettelijke bestuursrechtelijke maatregelen be treffende de kwaliteit van zwemwa ter. Op 10 december 1977 al, had Ne derland de EG in kennis moeten stel len vande maatregelen die volgens een EG-richtlijn moeten worden ge nomen om binnen 10 jaar in verschil lende badzones verontreiniging te rug te brengen tot een voorgeschre ven fysisch-chemische en microbiolo gische kwaliteit. Nederland heeft de Gemeenschap tot nu toe niets laten weten. Als excuus heeft Nederland de Eu ropese kommissie, het dagelijks bestuur van de EG, meegedeeld dat waterkwaliteitsbeheer in ons land via een gedecentraliseerd stelsel plaatsvindt. Flitsen uit het buitenland P ARIJ S. De F ranse politie heeft op het Parijse vliegveld Orly een Ira niër aangehouden, die twee kilo springstof in zijn koffer had. De man wilde, naar hij zelf zei, een aanslag plegen op de voormalige Iraanse pre sident Banisadr, die nu in balling schap in Frankrijk woont. JERUZALEM. De Palestijnse uni versiteit van Bir-Zeit vlak bij Ra- mallah is donderdag op last van de Israëlische militaire gouverneur van* de bezette westelijke oever van de Jordaan gesloten voor een periode van drie maanden. Dit blijkt uit een militair kommunique dat donderdag werd uitgegeven. De ziekenfondsen zijn altijd voor stander geweest van de afstoting van overtollige ziekenhuisbedden, omdat deze op de ziekenfondspremie druk ken. Kritiek Kritiek kwam van de ziekenhui zen, verenigd in de Nationale Zieken huisraad (N.Z.R.), die meedeelde dat ze overwegen naar de rechter te stap pen om een stokje voor de plannen te steken. Ook de landelijke specialis tenvereniging voorziet dat de kwali teit van de gezondheidszorg op de tocht zal komen te staan. De F.N.V.-bond ABVA KABO, die vreest dat er in de ziekenhuizen 18.000 banen gaan verdwijnen, is er vooral boos over dat elk spoor van een werkgelegenheidsgarantie ont breekt. De minister zegt dat de besparing die de beddenreduktie oplevert mede ten goede moet komen aan uitbrei ding van andere sektoren in de ge zondheidszorg (bijvoorbeeld polikli nische hulp) en dat die uitbreiding het banenverlies in de ziekenhuizen zoveel mogelijk moet kompenseren C.D.A. positief C.D.A.-minister Gardeniers van volksgezondheid en milieuhygiëne kan bij de C.D.A.-fraktie in de Twee de Kamer rekenen op een positief onthaal van haar plannen. Lansink herinnert er aan dat het C.D.A. al eerder in de Kamer heeft aangedron gen op een samenhangend be leidsplan voor beddenreduktie. P.v.d.A.: onevenwichtig De P.v.d.A.-fraktie vindt de plan nen onevenwichtig. Alle ziekenhuis bedden zijn op een hoop gegooid zon der de kwaliteit van de gezondheids zorg bij de overwegingen te betrek ken. Op grond van deze overwegin gen wijst de P.v.d.A.-fraktie in de Tweede Kamer de voorstellen van Gardeniers van de hand. het gaat de P.v.d.A. vooral om de wijze waarop KUIT AART, 8-7. Door een brand in een boerderij in het Zeeuwsvlaamse Kuitaart zijn donderdagavond twee bejaarde broers bedwelmd geraakt. Een van hen is er zeer ernstig aan toe. Voor zijn leven wordt gevreesd. De brand brak rond zeven uur uit in de bijkeuken van de boerderij aan de Bouterlodijk in Kuitaart. Twee van de drie samenwonende broers bevonden zich op dat moment in de bijkeuken van de boerderij en raak ten bedwelmd door de rook. Ze moesten door de brandweer uit het brandende huis gered worden. De brandweerkorpsen van Kloosterzan- de en Vogelwaarde wisten de brand schade beperkt te houden tot het aan gebouwde keukengedeelte van de boerderij. Naar de oorzaak van de brand zal de technische recherche uit Middelburg vrijdag een onderzoek instellen. de minister tot de beddenverminde ring denkt te komen, want ook de P.v.d.A. vindt dat er bezuinigd moet worden op de gezondheidszorg, on der andere via beddenreduktie. D'66: te geïsoleerd De fraktie van D'66 is van mening, dat het voorstel van minister Garde niers (volksgezondheid en milieuhy giëne) te geïsoleerd is gebracht. Bed den en ziekenhuizen zijn immers slechts een onderdeel van de gezond heidszorg. Evenzo belangrijk is de eerstelijns-gezondheidszorg - wijk verpleging, huisartsen, gezinshulp, poliklinische hulp - maar in het voor stel van Gardeniers is niets opgeno men over verbetering van die sektor. D'66 vindt dat ziekenhuizen in een regio in de toekomst verplicht moe ten worden met elkaar samen te wer ken. Het beddenoverschot is door dit gebrek aan samenwerking ontstaan en heeft geleid tot een veel te duur systeem van gezondheidszorg, aldus D'66. HAARLEM, 8-7. De officier van justitie bij de rechtbank in Haarlem heeft donderdag tegen de 33-jarige A. S. A. en de 29-jarige C. C. S. uit Ma leisië gevangenisstraffen van vijf jaar geëist wegens heroïnesmokkel. Verdachten zouden in april van dit jaar als koerier zijn opgetreden bij invoer van bijna vijf kilogram heroï ne met een waarde van vijf miljoen gulden. De opdrachtgever van het tweetal zou een vakantiereis naar Europa hebben aangeboden waarbij niet gesproken zou zijn over het vervoe ren van verdovende middelen. Bij aankomst op Schiphol vond de doua ne de verdovende middelen in de kof fers. Verdachten verklaarden niet ge weten te hebben dat het om heroïne ging. De rechtbank doet 22 juli uit spraak. DEN HAAG, 8-7. Als gevolg van een extra investering in de bouw van honderd miljoen gulden zullen er in deze bédrijfstak naar schatting 1.550 mensjaren werk ontstaan. Het mi nisterie van volkshuisvesting en ruimtelijke ordening heeft dit don derdag verklaard. Minister Nypels van dit departe ment heeft het geld bij elkaar gekre gen uit de inkomensmatiging van ambtenaren en beroepsgroepen (bij voorbeeld onderwijzend personeel) wier salarissen die van de ambtena ren volgen. Een derde van het extra werk komt terecht in de drie noordelijke provin cies, weer een derde in Limburg en vierhonderd mensjaren in Noord- Brabant. De rest zal verspreid over het land worden geschapen. DEN HAAG, 8-7. Bij de landmacht en de luchtmacht zullen de komende jaren ongeveer 1.000 banen verdwij nen. Minister Van Mierlo (defensie) heeft de Vaste Kamerkommissie voor defensie donderdag ingelicht over drie organisatorische plannen voor beide machten. Het pakket maatregelen moet vanaf volgend jaar blijvend tot besparing leiden die zullen worden aangewend voor in voering van nieuw materieel, zo blijkt uit de notitie van Van Mierlo. De inkrimpingen houden verband met de aankondiging in de voorjaars nota dat niet verder op het defensie budget voor 1982 zou worden gekort maar dat het budget voor 1983 met 87 miljoen gulden zal worden vermin derd. ZIERIKZEE, 8-7. Wat betrokkenen reeds lang beweerden en ook wel naar voren brachten, wordt nog eens onderstreept in het laatste nummer van het Driemaandelijks bericht van de Deltawerken. Als het werkelijk op aankomt, als de Rijn als gevolg van een droge periode een lage waterstant vertoont, is er geen water genoeg, om dat naar de Grevelingen af te voeren. Ook het Rijnwater is zout, zodat het zeer moeilijk wordt, de Grevelin gen van goed water te voorzien. Een zoete Grevelingen wordt een vuile Grevelingen, evenals het Hollands Diep. Land- en tuinbouw zullen dus in het geheel niet uit de problemen zijn, mocht men ooit besluiten de Grevelingen zoet te maken. Via een kanaal Mocht dat besluit ooit vallen, dan moet water in de Grevelingen wor den gebracht via een te graven hals kanaal. Een scheidingskanaal in het Volkerak, waardoor het zoute water van de Krammersluizen wordt afge houden. en voorzieningen aan de schutsluis bij Bruinisse zullen eve neens eens nodig zijn, want een schei dingssysteem tussen zout en zoet wa ter kent deze schutsluis (nog) niet. Goed systeem Laat men daarentegen het Greve- lingenmeer zout, dan heeft men de beschikking over een goed draaiend systeem. Men kan door de Brouwers- damsluis het water zo uitstekend re gelen, dat als men dat wil, het zout-* gehalte van het Noordzeewater ge lijk is aan dat van het Grevelingen- water, of omgekeerd. Zaterdag 10-, zondag 11 juli Dokter H. J. M. Sleegers, Noordgou- we, tel. (01112) 1480, neemt waar voor dokter Bontkes, dokter Van Geer en dokter Vis ser. Spreekuur voor dringende gevallen zaterdag- en zondagmorgen van 11.00-11.30 uur. Westhoek/Brouwershaven Haamstede Dokter J. Ph. P. Stenger, Burghse- weg 54, Haamstede. Tel. (01115) 1861. Burgh Dokter Van Beek-Verbeek, Burghse- weg 54, Haamstede. Tel. (01115)1861. Dokter J. L. Flach, Jan van Renesse- weg 6, Renesse. Tel. (01116) 1280. Brouwershaven Dokter L. A. M. Bruel, „De Waag", Markt Brouwershaven, tel. (01119) 1280. De weekenddienst loopt van vrijdag middag 18.00 uur tot maandagmor gen 08.00 uur. Voor spoedgevallen is er spreekuur van 11.30-12,00 uur en van 16.30-17.00 uur, zowel op zater dag, en zondag. Buiten spreek uurtijden alleen dringende gevallen. Dokter M. M. van den Berg, weth. v. Klinkenstraat 10, Nieuwer- kerk, tel. (01114) 1810, neemt waar voor dokter Buitendijk en dokter Speelman Tandarts D. H. de Kup, Vroonweg 4, Haamstede, telefoon 01115- 1359 neemt waar voor geheel Schou wen-Dui veland De weekenddienst bestaat uit twee spreekuren voor spoedgevallen na melijk van zaterdag- en zondag middag van 17.00-17.30 uur. Zuster Du Croo, Kloosterweg 30, Haamstede, tel. (01115) 1535 neemt waar voor Zierikzee. Zuster I. Dekker, Kerkweg 17b, Nieuwerkerk. Tel. (01114) 2836, neemt waar voor Bruinisse en Duiveland Zuster C. v. d. Haven, Haamstede, Bernardstraat 2, tel. (01115) 1423, neemt waar voor geheel Schouwen. Dierenarts M. K. Buth, Hogezoom 9, Haamstede (tel. 01115-2254) heeft dienst voor Schouwen- Dui veland. Apotheek C. C. H. Verschuren, Zie rikzee, Dam 18 is op zaterdag geopend van 9.00-12.30 uur en van 16.30-17.30 uur. Op zondag van 12.00-12.30 uur en van 18.00-18.30 uur. Bel voor noodgevallen alarmcen trum Noord- en Midden-Zeeland, tel. (01100)14444. Gehandicapten adviesbureau Zee land. Adviseur: J Meertens, tel. 01113-2215. DEN HAAG. Het binnenlands ver bruik van energie is volgens bereke ningen van het Centraal Bureau voor de Statisteiek vorig jaar 5,1 procent gedaald in vergelijking met het voor afgaande jaar. AMSTERDAM, 8-7. Met de aanhou ding van vier mensen heeft de politie in Amsterdam een einde gemaakt aan grootscheepse zwendelpraktij- ken, waarbij Nederlanders en Duit sers voor ongeveer 8 miljoen gulden werden opgelicht. Dit geld hadden grote en kleine be leggers afgegeven aan het bedrijf Acom-Londen Ltd. en het Nederland se filiaal Acom-Nederland B.V., dat als bemiddelaar optrad bij opties op de goederentermijnmarkt. Ge bleken is nu, aldus een politie woordvoerder, dat door dit bedrijf slechts eenderde van de 8 miljoen gulden daadwerkelijk belegd werd. De rest is de afgelopen twee jaar door de direkteuren en medewerkers in ei gen zak gestoken. IJSSELSTEIN, 8-7. Het tot nu toe onbekende „ingemetselde lijk" in IJsselstein is geïdentificeerd. Het is de 56-jarige mevrouw J. H. Slijkhuis. Haar lijk werd afgelopen dinsdag door de politie gevonden in een wo ning in IJsselstein waar zij sedert enige maanden met de 34-jarige A. D. samenwoonde. D., die eind mei uit de woning vertrok, wordt door de poli tie gezocht als getuige, niet als ver dachte, aldus een politiewoordvoer der. Het met cement overgoten lijk heeft zeker zes weken op de grond in de slaapkamer gelegen. Het lichaam was zo vergaan dat de recherche pas donderdag de identiteit precies kon vaststellen, mede aan de hand van het gebit. Verder heeft de politie in deze zaak nog geen enkel aankno pingspunt, aldus de woordvoerder. Advertentie Maandag 19 juli Haamstede weekend servicedienst lel. (01110)6255 Maandag 3 juli t/m zaterdag 5 augustus Zierikzee Burgerweeshuis: Beeldentuin en klein antiek, van ma t/m za van 10.00-17.00 uur. Van 5 juli tot 23 juli Zierikzee Gravensteen. Zomertentoonstelling Zeeuwse Kunstkring, 11.00 tot 17.00 uur. Zaterdag 10 juli Haamstede Parkeerterrein Geref. Kerk. Kerk mis. 10.00 - 17.00 uur. Bruinisse Rode Kruisgebouw, Molenstraat 42. Wandel puzzeltocht Rode Kruis. In schrijven 13.00 uur. Start 13.30 uur. Maandag 12 juli Haamstede Geref. Kerk. Maandagavondzang. 20.00 uur. Dinsdag 13 juli Zierikzee Nobelpoort. Foto expositie, 10.00 -12.00 uur en van 13.00 - 16.00 uur. Restaurant De Val, hek Zuidhoek-in- laag. Plantenwerkgroep verzamelen om 19.00 uur. Toeristendag. Evenementen door de gehele stad. Concertzaal, jeugdfilm voorstelling 16.00 ur; Rode Kruisge bouw, verkoop Welfare-artikelen, van 10.00 uur af. Burgh-Haamstede Start avondfietsdriedaagse bij sport park Van Zuyen. 19.00 uur. Renesse Start VW-kantoor. Avondfietsdrie daagse. 19.00 uur. Brouwershaven St. Nicolaaskerk. koncert Kees van Eersel, orgel. 20.00 uur. Woensdag 14 juli Zierikzee Poppentheater „Al te Klein", pop penspel „Lodewijk, de lachende leeuw", St. Domusstraat 24, 14.30 uur. Haamstede Ned. Herv. Kerk. Dia-presentatie „De banken zijn hard". Aanvang: 20.00 uur. Renesse Start VW-kantoor. Avondfietsdrie daagse. 19.00 uur. Hervormde Kerk. Koorklanken. 20.00 uur. Donderdag 15 juli Burgh Herv. Kerk. Zomeravondmuziek. 20.00 uur. Haamstede Ring Promotion. Groots opgezette braderie met vele demonstraties en evenementen. Van 10.00 tot 18.00 uur. Tevens om 15.00 uur dia-serie „De banken zijn hard" in de Ned. Herv. Kerk. Renesse Start VW-kantoor. Avondfietsdrie daagse. 19.00 uur. Zonnemaire Café Bommenede. Klaverjaswed- strijd. 20.00 uur. Bruinisse Muziektent. Opening visserijdagen door burg. T. C. Hekman. 14.00 uur. Dorpsweg. Ronde van Bru voor lief hebbers, 50 km. Start 16.30 uur. Dorpsweg. Start Ronde van Bru voor Amateurs, 100 km. 18.30 uur. Vrijdag 16 juli Renesse „De Zoom". Touwtrek wedstrijden. 20.00 uur. Visserijmuseum, Molenstraat. Offi ciële opening door de heer S. A. Ju- melet. 15.00 uur. Korte Ring/Oudestraat. Braderie. 10.30 uur; 14.00 uur optreden Arjo de Koning. Haven. Optreden Havenzangers. 14.30 uur. Zaterdag 17 juli Bruinisse Korte Ring/Oudestraat. Braderie. 10.30 uur. Haven. Visserijdagen. Inschepen vlootshow. 13.30 uur, 14.00 uur af vaart. Haven. Optreden groep The Familee. 15.30 uur. Geref. Kerk. Maandagavondzang. 20.00 uur. Dinsdag 20 juli Zierikzee Nobelpoort. Foto expositie. 10.00 -12.00 uur en van 13.00 - 16.00 uur. Toeristendag. Evenementen door de gehele stad. Concertzaal, jeugdfilm voorstelling 16.00 ur; Rode Kruisge bouw, verkoop Welfare-artikelen, van 10.00 uur af. Brouwershaven St. Nicolaaskerk. Koncert Gerard Dekker. 20.00 uur. Dreischor Ned. Herv. Kerk. Orgelkoncert Dirk Jzn. Zwart. 20,00 uur. Woensdag 21 juli Zierikzee Poppentheater „Al te Klein", pop penspel „Lodewijk, de lachende leeuw", St. Domusstraat 24, 14.30 Haamstede Ned. Herv. Kerk. Dia-presentatie „De banken zijn hard". Aanvang: 20.00 uur. Donderdag 22 juli Burgh Herv. Kerk. Zomeravondmuziek. 20.00 uur. Renesse Bouwterrein Mauritsweg. Demon stratie Ruitervereniging. 19.30 uur. Brouwershaven Stadhuis. Openstelling van het histo rische stadhuis en diavertoning. Bruinisse Muziektent. Optreden poppenthea ter Robhetty. 19.00 uur. Zaterdag 24 juli Renesse Terrein Kooijmansweg. Autocross. 14.00 uur. Bruinisse Ballonnenwedstrijd en kinderspelen bij muziektent. 16.00 uur. Maandag 26 juli Haamstede Geref. Kerk. Maandagavondzang. 20.00 uur. Dinsdag 27 juli Zierikzee Nobelpoort. Foto expositie. 10.00 -12.00 uur en van 13.00 - 16.00 uur. Toeristendag. Evenementen door de gehele stad. Concertzaal, jeugdfilm- voorstelling 16.00 ur; Rode Kruisge bouw, verkoop Welfare-artikelen, van 10.00 uur af. Dreischor Ned. Herv. Kerk. Orgelkoncert Dirk Jzn. Zwart. 20.00 uur. Woensdag 28 juli Zierikzee Poppentheater „Al te Klein", pop penspel „Lodewijk, de lachende leeuw", St. Domusstraat 24, 14.30 Haamstede Ned. Herv. Kerk. Dia-presentatie „De banken zijn hard". Aanvang: 20.00 uur. Donderdag 29 juli Burgh Herv. Kerk. Zomeravondmuziek. 20.00 uur. Haamstede Ring Promotion. Groots opgezette braderie met vele demonstraties en evenementen. Van 10.00 tot 18.00 uur. Tevens om 15.00 uur dia-serie „De banken zijn hard" in de Ned. Herv. Kerk. Big „S" (Burgh-Haamstede) Openingstijden: vrijdag van 20.00-23.00 uur; zaterdag van 20.00- 24.00 uur. Zondag van 14.30-18.00 uur. De Pul (Bruinisse) Openingstijden: vrijdag 19.30 - 23.00 uur, zaterdag 19.30 - 24.00 uur; zon dag gesloten. Trace (Scharendijke) Openingstijden: vrijdag 20.00-24.00 uur; zaterdag 20.00-24.00 uur; zondag 14.30-17.30 uur. The Little Pub (Nieuwerkerk) Openingstijden: vrijdag 19.30-23.00 uur. HUISAANSLUITINGEN Redaktie (niet voor bezorging), na 17.30 uur: (01110) 5396 (01112) 1774, (01110)6564 Advertenties (01119) 1660 Bezorging (01119) 1660 na 18.30 uur

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 2