I. Reinigingsdienst begroot voor volgend jaar vier procent tariefsverhoging q^uc Jumelage-groep Saint Hilaire werd officieel welkom geheten BRADERIE Haamstede Leden „Onkruit" blijven in voorlopige hechtenis DE ZIERIKZEESCHE COURANT Vriendschapsbanden worden verstevigd Een gezellige ftlNQ a.s. donderdag 15 JULI AUTO LOUIS G0EDBL0ED WA> ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE REDAKTIE, ADMINISTRATIE EN BEZORGING Telefoon (01110) 6551. Voor telefoonnummers na 17.30 uur: zie pagina 2 onder de rubriek „Agenda". Uitgave B.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Jannewekken 11, 4301 HH Zierikzee. Postbus 1, 4300 AA Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling f 34,90, per jaar f 133,00. Losse nummers 70 cent. De abonnementsprijzen zijn inclusief 4% BTW. Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Advertentieprijs 45 cent per losse mm; „Succesjes" (t/m 4 regels) f 5,60. Vraagt onze contrkctprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4% BTW. Vrijdag 9 juli 1982 138ste jaargang Nr. 23144 WAARIN OPGENOMEN (1797 - 1889) In dit nummer: Geslaagde wandeldriedaagse Renesse ZIERIKZEE, 8-7. Vijftien kinderen uit de Franse jume- lage stad Saint Hilaire-du-Harcouet arriveerden woens dagavond in Zierikzee voor een uitwisseiingsbezoek van twee weken. De jeugdige Franse gasten wacht een zeer gevarieerd en interessant programma met veel exkur- sies, maar eveneens met veel ruimte voor ontspanning en voor verblijf binnen het gastgezin. Dat laatste blijft uiteraard de hoofdzaak van de jumelage-gedachte: aan halen van de vriendschapsbanden tussen de jongeren van deze twee landen. Daar vestigde ook burgemeester Th. H. de Meester de aandacht op toen hij de Franse kinderen en de gastgezinnen officieel welkom heette donderdagochtend in de trouwzaal van het stadhuis. Advertentie HAAMSTEDE^ in PEKING. China heeft donderdag de Verenigde Staten en de Sowjet- Unie ervan beschuldigd de ruimte tot een slagveld te maken teneinde de wereld te overheersen. Het officiële persbureau Nieuw China deed die be schuldiging aan het slot van een nieuwsoverzicht waarin de militaire doeleinden werden opgesomd van de Ruissische en de Amerikaanse ruim tevaartprogramma 's. Een speciaal welkomstwoord gold Monsieur L. Blouin, die altijd een be langrijke rol heeft gespeeld in het ka der van de jumelage en ook nu de groep weer begeleidt. De burgemeester sprak de hoop uit, dat de jeugdige bezoekers een ge weldig, maar tevens ook interes sant verblijf op Schouwen-Duive- 1 and zullen hebben. Hij verwees naar de diverse exkursies, die óp het pro gramma staan en'was er dan ook ze ker van de kinderen nauwelijks tijd zullen hebben om zich te vervelen. Historie De heer De Meester gaf een toelich ting op de rijke historie van Zierik zee; sprak over de imponerende poor ten *over de St. Lievens Monster toren. Verder liet hij zijn jeugdig gehoor weten, dat het Zierikzeese stadhuis in 1555 werd gebouwd en hij om schreef dit gebouw als „een juweel uit de Renaissance". Tot slot sprak hij de hoop uit, dat de Europese gedachte, waar de jume lage op stoelt, zal bijdragen aan de verbroedering van de jongeren in de verschillende landen van Europa. Tot de Nederlandse kinderen zei de burgemeester te hopen, dat dit kon- takt zal leiden tot een betere beheer sing van de Franse taal. Dankwoor-; den sprak hij tot de gastgezinnen, die zich bereid toonden de Franse kinde ren gedurende de komende twee we ken onderdak te verschaffen en te verzorgen. Namens het gemeente bestuur gaf de burgemeester uiting aan zijn waardering voor mevrouw A. J. Steutel-Dirks en de heer F. NEELTJE-JANS. Zeeland is een goed windland, maar de windmolen die tot begin dit jaar op werkeiland Neeltje Jans heeft gestaan kon de stormen die de Oosterschelde zo nu en dan teisteren niet aan. Een nieuw en steviger exem plaar werd donderdagmiddag op het werkeiland geplaatst. Deze molen, ei gendom van de PZEM, heeft een vemxogen van 60 kilowatt en zal straks stroom leveren aan de centrale van rijkswaterstaat. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Schoof, die de jumelagegroep tijdens alle exkursies zullen begeleiden. Kadootje vergeten Monsieur Blouin bracht vervolgens de groeten over uit Saint-Hilaire. Beetje beschaamd liet hij de burge meester weten nog een attentie voor hem in petto te hebben, die echter in de haast in Frankrijk was achterge laten. In Nederland omschrijven we zoiets als met de „Franse slag", grap te de heer De Meester daarop. Na een verkoelend glad jus d'oran- ge werd vervolgens de film „Zierikzee-stad als een kasteel" ver toond en tot slot van deze officiële ontvangst volgde een rondleiding door het stadhuis en het stadhuismu seum. Donderdagmiddag stonden er geen grote dingen op het programma, deze uren kon naar eigen keuze worden doorgebracht, 's Avonds kwam de groep bijeen in het gebouw „De Leli". Heden (vrijdag) wordt een be- zoèk gebracht aan Amsterdam en wordt - uiteraard - een rondvaart door de Amsterdamse grachten ge maakt. De jeugd uit Saint-Hilaire en de kinderen van de Nederlandse gastgezinnen kwamen donderdagochtend in de trouw zaal bijeen voor de officiële ontvangst. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) VLISSINGEN, 8-7. De tien leden van de anti-militaristische aktiegroep „Onkruit", die dinsdag werden aangehouden na een bézettingsaktie van-de. oorlogsbunker van het provinciaal militair commando Zeeland in Kloetinge blijven minstensd nog 48 uur in hechtenis. Dat heeft de hoofdofficier van justitie Mr, J. Hage in Middelburg dinsdagmiddag beslist in verband met het feit dat het onderzoek door de Koninklijkke Marechaussee nog niet is afgerond. De tien jongelui, acht mannen en twee vrouwen, allen afkomstig uit Amsterdam, lopen kans op een gevangenisstraf van ten hoogste zes jaar als bewsezen wordt verklaard dat ze zich schuldig heb ben gemaakt aan het verzamelen en verspreiden van gegevens, waarvan de geheimhouding van belang is voor de staat. Bewaringstelling? Volgens Mr. Hage zal zaterdag aan de hand van het onderzoek door de Koninklijke Marechaussee, beslist worden of aan de rechter- kommissaris gevraagd kan worden de verzekeringstelling om te zetten in een bewaringstelling, die dan weer zes dagen kan duren. Tijdens het onderzoek dat direkt a de beëindiging van de bezetting door een speciale eenheid van de Konink lijke Marechausse in de bunker in Kloetinge werd ingesteld, is niet ge bleken, dat de aktievoerders gehei me dokumenten te pakken hebben gekregen. Ook bleken er geen ver nieuwelingen in de bunker te zijn aangericht. De tien aktievoerders zijn opgeslo ten in de politiebureaus van Goes en Vlissingen en bij de Koninklijke Ma rechaussee. ZIERIKZEE, 9-7. De Reinigingsdienst Schouwen-Dui- veland gaat in haar begroting voor 1983 uit van een ver hoging van 4% van zowel de reinigingsrechten als de stortgelden. Dit in verband met toekomstige investerin gen en een post onvoorzien. Voor de gemeente wordt het stortgeld per m3 van 10,50 naar 11,00 verhoogd en voor partikulieren van 11,50 naar 12,00, inklusief B.T.W. Om financiële redenen werd de aanvankelijk in 1981 en 1982 geplan de vervanging van huisvuilauto's uitgesteld. De Reinigingsdienst gaat er van uit dat in het komende jaar een huisvuilauto vervangen kan wor den. De investeringen daarvoor wor den op 250.000 geschat. De vrachtauto, ingezet bij werk zaamheden op de stortplaats is ook aan vervanging toe. De toestand van de wagen is zodanig, dat deze niet meer op de weg mag rijden. Ver- Advertentie wacht wordt dat voor 80.000,— een redelijke tweede hands auto voor dergelijke sleep- en til werk kan wor den aangeschaft. De dienst wil ook graag een nieuwe stoomcleaner aan schaffen, die gebruikt wordt voor het wassen van de huisvuilwagens. Hier voor zal een investering van 10.000,— nodig zijn. Het totaal van de uit de genoemde investeringen voortvloeiende lasten voor 1983 be draagt 32.000,—. Afval „Een duidelijk gevolg van de eko- nomische achteruitgang is de ver mindering van de aanvoer van afval door derden," zegt de begroting voor 1983. In 1980 bedroeg de aanvoer 30.908 m3 en in 1981 was dit gedaald tot 27.983 mJ. Ook het eerste kwartaal van 1982 vertoonde een aanzienlijke daling ten opzichte van dezelfde peri ode in 1981. Met enig optimisme houdt de Rei nigingsdienst, gezien de verwachtin gen in de rekreatieve sektor, voor 1983 rekening met een aanvoer van 26.000 m3 aan. NEW DELHI. India heeft donder dag de Israëlische konsul in Bombay tot ongewenst persoon verklaard we- gens opmerkingen die hij in een vraaggesprek had gemaakt. Hij kreeg 48 uur de tijd om het land te verlaten. Reinigingspolitie De noodzaak van Reinigingspolitie blijkt steeds groter te worden. Het dagelijks bestuur heeft besloten voor drie maanden een proef te nemen met een reinigingspolitie. Officieel Cltroën dealer Inruilauto's: altijd 35 stuks van f 250,- tot f 25.000,- Verhuur van nieuwe en gebruikte wagens Leasing van nieuwe Citroëns v.a. f 413,-/mnd Okkasionleasing alle typen en merken v.a. t 250,-/mnd Financiering - klaar terwijl u wacht Landi den Hartog gasinstallaties Korte Nobelstraat 37-39, Zieritaee, 01110-4951 Dit nummer bestaat uit 10 pagina's. PE Bltr Blijkt het noodzakelijk voor toe zicht een permanente oplossing te kiezen, dan zal het nodig zijn de ex tra kosten hiervan te dekken door verhoging van de rechten. Voor een volledige betrekking worden de jaarlijkse lasten op 75.000,— geraamd. Daarvoor zal een verhoging van de rechten met nog eens 4 5 nodig zijn. Destruktiedienst Sinds 1974 wordt door de gemeente Zierikzee, Brouwershaven, Midden- schouwen en Westerschouwen een bijdrage verleend in het exploitatie tekort van de destruktiedienst. De Reinigingsdienst vraagt zich af of het jaarlijkse tekort van 4000,— niet in het totaal van de dienst kan worden opgenomen. Advertentie Verwachting tot zaterdagavond: Regen- of onweersbuien Half tot zwaar bewolkt en enkele regen- of onweersbuien; minimum temperatuur ongeveer 20 graden; middagtemperatuur van 20 graden aan zee tot circa 26 graden in het noordoosten van het land; matige wind draaiend naar westelijke rich tingen. WEERSVOORUITZICHTEN Weersvooruitzichten over Neder land: de cijfers zijn een globale aan duiding: het interval rond deze cij fers moet ruimer genomen worden naarmate de dag waarvoor de ver wachting geldt verder in de toekomst ligt. Verwachting t/m dinsdag 13 juli: Zondag: Zonnige perioden Kans op neerslag: 30%. Min.temp.: 14 gr. Middagtemp.: 21 gr. Windkracht: noord 4 Maandag: Kans op neerslag: 10%. Min.temp.: 12 gr. Middagtemp.: 21 gr. Windkr.: noord 3 Dinsdag: Kans op neerslag: 10%. Min.temp.: 12 gr. Middagtemp.: 21 gr. Windkracht: west 3 ZON- EN MAANSTANDEN 10 juli Zon op 5.31, onder 21.58 Maan op onder 9.32 11 juli Zon op 5.32, onder 21.58 Maan op 0.22, onder 10.43 12 juli Zon op 5.34, onder 21.57 Maan op 0.42, onder 11.54 Laatse Kwartier: 14 juli (5.47) HOOG- EN LAAGWATER Zierikzee Hoogwater haagwater 10 juli 7.00 18.28 0.14 12.19 11 juli 7.35 19.08 0.52 12.58 12 juli 8.09 19.57 1.30 13.40 Doodtij: 16 juli HET WEEKOVERZICHT DE BILT, 9-7. Het K.N.M.I. deelt mede: Een onweersstoring die zich thans boven Bretagne bevindt, zal zaterdag het weer in ons land beheer sen. De bewolking ervan en de eerste buien worden vanavond boven het zuidwesten van ons land verwacht, waarna ze zich geleidelijk over het land uitbreiden. De temperatuur blijft vannacht met ongeveer 20 gra den vrij hoog, zaterdag lopen de mid- dagtemperaturen uiteen van onge veer 20 graden aan zee tot mogelijk nog zes-en-twlntig graden in het noordoosten van het land.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 1