VEEL DURF EN SHOW BIJ STUNTWERK LES LEMOINES Mark van Riet overbrugt 5.27 meter bij verspringen Betere resultaten voor A/B meisjes Delta Sport Schipper Theo de Meester: Zege te danken aan hecht teamverband99 Nog optredens in Oosterland en Nieuwer kerk INGEZONDEN STUKKEN Verontrusting over sluiting vormingscentrum „Van Eegenhuis" Tijdens duel Zeeland WBAC Avondfiets- driedaagse in Haamstede Bep Bakhuys overleden Opnieuw hoofdprijs voor de „Vento Volente" ZIERIKZEF.SCHE NIEUWSBODE Donderdag 8 juli 1982 Nr. 23143 7 aantrekt om een stunt je „mee te doen". Aangrijpend Aangrijpender is beslist het door een brandende schutting razen met een motor en in tweede instantie met een sloopklare auto met een van de artiesten, liggend op de motorkap. De ongeveer 600 toeschouwers op het terrein van manege De Korenzol der in Bruinisse hadden hiervoor woensdagavond terecht een open boekje Over. Dat was ook het geval voor de leider van de groep. Heinaar Lemoine die met behulp van slechts een schans moedwillig een auto een koprol liet maken. MARKTBERICHTEN Beursbericht Markt Goes van dinsdag 6 april 1982 Plantuien Op auto geleverd, direkt rooien, droog- en gesorteerd gewicht 15 cent tot 18 cent per keg. Droog- en sorteer- kosten voor rekening koper. Exklu- sief b.t.w. Vlas Ongerepeld, op auto geleverd, ex- klusief b.t.w. 0,40 - 0,42 per kg. Hooi en stro Alle prijzen per 1.000 kg: Weide- hooi, eerste kwaliteit, 260,— - 275,—; dijkhooi, eerste kwaliteit, f 210,260,—; verregend weide en dijkhooi, vanaf 150,—; Luzeme- hooi 310,— - 330,—; Roodzwenk 80,- - 90,-; Veldbeemd 125,- - 140,—. Exklusief b.t.w. De Eierveilingen BARNEVELD, 6-7. Coöp. Veluwse Eierveiling. Aanvoer 3.326.400 stuks. Stemming: traag. Prijzen per 100 stuks: Eieren van 50-51 gram 7,05 - 7,00; 55-56 gram 7,75 - 7.60; 60-61 gram 8,40 - 9,05; 65-66 gram 9,40 - 11,50. Veemarkt Den Bosch DEN BOSCH, 7-7. Aanvoer: totaal 7171, waarvan runderen 1932, gras kalveren 194, vette kalveren 43, nuchtere kalveren 2180, schapen 1916, lammeren 111, slacht varkens 795, slachtrunderen 1105. Prijzen per stuk: Melk- en kalf- koeien 2225 - 3225; guiste koeien f 1675 -ƒ 2225; kalfvaarzen roodbont f 2400 - 3150; zwartbont 2025 - f 2675; klamvaarzen 1725 - 2300; guiste vaarzen 1675 - 2225; pinken f 1025 - 1750; graskalveren 750 - f 1450; nuchtere kalveren voor fok en mesterij roodbont f 320 - 625; zwartbont 265 - 515; weidescha- pen 100 -ƒ 170; lammeren 80 - 160; vette schapen 130 - 210; vet te lammeren 125 - 195. Prijzen per kilogram geslacht ge wicht: Stieren le 8,45 - 9,00, 2e 7,75 -ƒ 8,45; vaarzen le 8,30 -ƒ 9,15, 2e 7,65 - 8,30; koeien le 8,25 -ƒ 9,05, 2e 7,50 - 8,25, 3e 7,10 -ƒ 7,50; extra 9,00 - 13,50; worst koeien 5,90 - 7,25. Prijzen per kilogram levend ge wicht: vette kalveren le 6,30 -ƒ 6,45, 2e 6,15 - 6,30, 3e 5,70 -ƒ 6,15; slachtzeugen le 3,13 - 3,25, 2e 3,00 - 3,13, 3e 2,50 - 3,05. Overzicht: melk- en kalfkoeien: aanvoer minder, handel vrij rustig, en prijzen flauw prijshoudend; guiste koeien: aanvoer normaal, han del slepend, en prijzen niet te hand haven; graskalveren: aanvoer be perkt, handel lui, en prijzen duur; vette kalveren: aanvoer even ruimer, handel redelijk, en prijzen stabiel; nuchtere kalveren: aanvoer iets gro ter, handel willig, en prijzen stijf, duur; schapen en lammeren: aanvoer minder, handel rustig, en prijzen iets aflopend; slachtvee: aanvoer minder, handel stroef, en prijzen moeizaam prijshoudend; en slachtzeugen: aan voer als vorige week, handel minder vlot, en prijzen niet prijshoudend. SCHEEPVAART Abida, 3-7 te Singapore Acmaea, 6-7 van Antofagata naar Guayaquil Aldabi, 5-7 van Antwerpen naar Duinkerken Aludra, 5-7 van Barcelona naar Genua Macoma, 5-7 te Kharg Isl. Nedlloyd Tasman, 6-7 te Melbourne Ondina, 5-7 van PTO Miranda naar Rouen De Stichting Telefonische Hulp dienst Zeeland heeft een brief ver zonden aan minister H. de Boer van c.r.m. over het Vormingscentrum „Van Eeghenhuis", dat met sluiting wordt bedreigd. De letterlijke tekst luidt als volgt: „Excellentie, De vrijwillige medewerkers, staf en bestuur van de Telefonische Hulp dienst Zeeland zijn zéér verontrust door de berichten dat het vormings centrum „Van Eeghenhuis" met sluiting wordt bedreigd. Vanaf 1976 heeft onze stichting een zeer goede en hechte samenwerking met het „Van Eeghenhuis" opgebouwd. De vor mingsstaf van het „Van Eeghenhuis" heeft in nauwe samenwerking met de staf van de THD een gedegen ba sistrainingsprogramma ontwikkeld. Per jaar volgen gemiddeld 10 nieuwe vrijwilligers deze basistrainings weekends. Voorts nemen per jaar gemiddeld 40 vrijwilligers deel aan één van de drie vervolg-trainingsweekends, waarvan het programma eveneens in samenwerking tussen de staf van de THD en de vormingsstaf van het „Van Eeghenhuis" wordt ontwor pen. Wij menen te kunnen stellen dat in de loop van ruim 5 jaar een voor de telefonische hulpverlening unieke en onmisbare deskundigheid is ontwik keld binnen het „Van Eeghenhuis". Wij zouden door het wegvallen van deze specifieke deskundigheid zéér gedupeerd worden, en vrezen dan ook dat de THD en haar kliënten daardoor geschaad zullen worden. Wij hechten eraan dit onder uw aandacht te brengen en spreken de hoop en verwachting uit dat u alles zult ondernemen wat in uw vermo gen ligt, om het „Van Eeghenhuis" voor Zeeland, en daarmee voor de THD-Zeeland, te behouden." Hoogachtend, namens het bestuur W. Veenhoven, sekretaris namens de vrijwilligers; Koos, voorzitter Ver gadering van Vrijwilligers namens de staf, G. J. Wolters, koördinator. BERGEN OP ZOOM, 3-7. Tijdens de duelmeet tussen atletiekploegen van Zeeland en de West-Brabantse Atletiek Klubs, die in Bergen op Zoom werd af gewerkt hebben diverse Delta Sport-atleten voortreffelijke prestaties gele verd. Dankzij hun inbreng kon de Zeeuwse ploeg een afgetekende zege boeken op de Brabanders. Tegenover de 369 punten van de Zeeuwen kon de tegenstan der slechts 275 punten stellen. De meest opmerkelijke prestatie kwam ander maal op naam van Mark van de Riet, die zich in het nog prille seizoen al diver se keren manifesteerde via puike resultaten. Van de Riet verbeterde in Ber gen op Zoom zijn persoonlijk rekord op het verspringen en bracht het nu tot een verste poging van 5,27 meter, hetgeen voor een D-junior een knap resul taat is. Bedankt voor Bennebroek: H. C. van Itterzon, Gouda; Ooltgensplaat: D. C. Floor, Wekerom. Toegelaten tot de evangeliebedie ning: C. van Alderwegen, de Schippe rij 2, 7447 XK Hellendoom, 05486- 54697. W. H. Everts, de Genestetlaan 35, 9602 CW Hogezand, 05980-27541. J. Riemersma, van Aylfastraat 21, 9145 SN Temaard, 05198-513; J. Schippers, Pastorielaan la, 9785 AV Zuidwolde, 05900-12700. Mevr. A. C. Schippers-van Noord, adres zie bo ven. Alle kandidaten stellen zich be roepbaar in de Nederlandse Her vormde Kerk. Toegelaten tot de Evangeliebedie ning en beroepbaar: C. Bochanen, Pontanusstraat 3I1T, 1093 RV Amster dam, 020-934618; mevr. E. I. Pot, Sin- gerl 502n, 1017 AX Amsterdam, 020- 249906; mevr. A. A. I. van Wouden- berg-Meijer, Kolkrijst 2, 3828 EH Hoogland, 033-802138. SPIJKENISSE, 6-7. Atletiekvereniging Spark uit Spijkenisse organiseerde de tweede kompetitiewedstrijd voor A/B-juniorenploeg le en 2e klas. Delta Sport komt met een meisjes A/B-ploeg uit in de tweede klas en moest het in Spijkenisse opnemen tegen zes konkurrerende verenigingen. Het openingsnummer, de 4 100 meter-estafette, werd door het Delta Sport-kwartet voltooid in 55,1 sekon- de. De ploeg bestond uit Jacolies van Gastel, Frederike van Veeren, Janne- ke van de Linde en Jos van Lange- raad. Jacolies van Gastel kwam in aktie op het hoogspringen en strand de evenals twee tegenstandsters al op de 1.50 meter. Dit matige resul taat werd veroorzaakt door de harde wind. die fatsoenlijk hoogspringen onmogelijk maakte. Met een verste worp van 23.80 be zette Annemieke Goedhart de twee de plaats bij het diskuswerpen. Fre derike van Veeren boekte eveneens een tweede plaats op het versprin gen. Voor het eerst overbrugde zij meer dan vijf meter met een verste poging van 5.01 meter. Op de 400 me ter kwam zij tot 69,6 sekonde. Jos van Langeraad kwam in aktie op de 800 meter. Zij voltooide deze af stand in 3.05,9. Op het speerwerpen kwam zij tot 23.96 meter. Janneke van de Linde nam het kogelstoten voor haar rekening. Met de vier kilo kogel kwam zij tot 8.26 meter, het geen tevens een eerste plaats bete kende. Jacolies van Gastel kwam winnend uit de 100 meterserie met een tijd van 13,0 sekonde. De Delta Sportploeg kwam tot 5391 punten, 170 meer dan in de vorige kompeti tiewedstrijd. PEKING. In Peking hebben woens dag 24 buitenlandse deskundigen en studenten betoogd tegen de wapen wedloop van de Sowjet-Unie en de Verenigde Staten. De demonstraten waren afkomstig uit zes verschillen de landen. Het was de eerste paci fistische betoging, die in China is ge organiseerd. Klassiek zijn de stunts met de auto's en de motoren, die de zeven ar tiesten, zoals speaker Stemerdink, die ook als manager van de ploeg op treedt, zijn mensen noemt. Met een motor over 25 mensen springen, via een springschans is al vele malen ver toond en ook het op twee wielen rij den met een auto is vast niet meer „kakelvers". Desondanks raakt het publiek bij de zoveelste presentatie van deze acts terecht weer in verruk king, zeker wanneer zo maar iemand uit het publiek de stoute schoenen Technisch bijzonder knap is het tweede gedeelte van de show van Les Lemoines, die overigens vanavond (donderdag) nog optreden in Ooster land en morgen (vrijdag) hun tenten opslaan in Nieuwerkerk. Het werken op een 14 millimeter dikke stalen ka bel blijft ongetwijfeld een knap stuk je werk. Reinaar en Marcel Lemoine wandelen even eenvoudig de kabel op en neer, die dan ook nog een hoog teverschil overbrugt van drie naar twintig meter, alsof ze gewoon op straat lopen. Reinaar Lemoine be roemt zich er tevens op de enige ter wereld te zijn die ook de weg naar be neden kan maken. Nadat Marcel Lemoine op een ver vaarlijk op en neer zwiepende paal met een boogie van 40 meter zijn akrobatische toeren verricht heeft, besluit een klassiek staaltje motori sche durf, vermengd met het onmis bare show-element de uiterts geslaagde act van Les Lemoines. Met een motor een stalen kabel oprijden is immers ook al tot in den treuren vertoond. Het lopen op de stalenkabel is ongetwijfeld met af stand het hoogtepunt van een pro gramma dat het bekijken overigens, zeker waard is. Dinsdag 13, woensdag 14 en don derdag 15 juli kan men in Haamstede deelnemen aan de avondfietsdrie- daagse. Dit evenement wordt georga niseerd door de sportvereniging D.F.S. DEN HAAG, 8-7. Woensdag is inj het Haase Rode Kruis-ziekenhuis oud-voetbalinternationaal Bep Bak huys overleden. Bakhuys, die tfissen 1928 en 1937 23 keer voor het Neder lands elftal uitkwam, was 73 jaar oud. Bakhuys kreeg grote faam als mid- voor, die in zijn loopbaan voor HBS, ZAC en de Franse profklub Metz uit kwam en voor het nationale elftal 28 keer scoorde. Slechts Cruijff (35), Lenstra en Wilkes (beiden 33) over treffen de prestatie van Bakhuys, die grote roem vergaarde door zijn kop bal in de wedstrijd tegen België op 1 maart 1933. Bakhuys deed de bal na een voorzet van Wels met een snoek- duik tegen het net belanden. Neder land won die wedstrijd met de re- kordcijfers van 9-3. Bakhuys, die op 16 april 1909 gebo ren werd, bleef in de jaren zestig be kend door zijn verslaggeving voor het sportprogramma Sport en Beeld. KERKNIEUWS Oud Gereformeerde Kerk BRUINISSE. De dienst van ds. M. van de Ketterij uit Urk voor zater dag 10 juli in de Oud Gereformeerde Kerk gaat wegens ziekte niet door. Nederlandse Hervormde Kerk Beroepen te Zoetermeer: H. Veld huizen, Alblasserdam; te Groot- Ammers: H. Harkema, Brakel; te Welsrijp-Baijum: J. Riemersma, kand., Temaard. Aangenomen nar Oosterwolde (Gld.): G. de Greef, Nederhemert; naar Zeist: M. Verduin, Kampen, die bedankte voor Zwolle; naar Cuyk (part-time): J. W. Lemereis, kand., Aalten; de benoeming tot bijstand in het pastoraat te Ridderkerk (wijkge- meente Goede Herderkerk): J. H. Boerlijst, a.s. emeritus predikant te Overdinkel; de benoeming tot bijstand in het pastoraat te Mij drecht: C. A. Helms, emeritus predi kant te Elim. Overwinningen liet Van de Riet ook aahtekenen op de 60 meter hor den, waar hij de klokken liet stilstaan op 13,9 sekonden. Hij vol tooide zijn trilogie op de 80 meter vlak. Zijn tijd hier was 10,7 sekon den. Een dubbele zege boekte ook Chris Hoek. Hij won zowel de 300 meter horden als het verspringen bij de B-junioren. Op de 300 meter horden liet hij 43,1 sekonden aantekenen en bij het ver springen overbrugde hij weer ruim schoots de zes meter door uit te ko men op 6,13 meter. Op de 300 meter horden was de tweede plaats voor Dixon van de Sande, die 45,1 sekon den noteerde. Overwinningen waren er voor Del ta Sport-atleten ook voor Frederike van Veeren, Annemieke Goedhart en Ralph Koper. Frederike van Veeren won het hoogspringen bij de B- meisjes met een sprong over 1,45 me ter en Annemiek Goedhart trok het kogelstoten naar zich toe in dezelfde kategorie met een verste stoot over 11,13 meter. Ralph Koper won het balwerpen bij de jongens B-pupillen met een worp over 33 meter. Op de 40 meter eiste hij een tweede plaats op in 7,2 sekonden en de derde prijs was zijn deel op het verspringen met een sprong over 3,39 meter. Robert Begemann kwam bijzonder goed voor de dag op de 100 meter voor B-junioren door 12,1 sekonden af te laten drukken. Bij het diskus werpen voor B-meisjes ontliepen Marjolein Kort en Annemieke Goed hart elkaar niet veel. Met 23,12 meter pakte Marjolein Kort de tweede plaats op de voet gevolgd door klub- genote, die de diskus op 23,10 meter liet neerkomen. Gereformeerde Kerken Beroepen te Hoogkerk: J. W. de Roo, Zwijndrecht; te Oostwold: E. Baljet, kand., aldaar die dit beroep heeft aangenomen; te Damwoude (2e predikantsplaats): drs. C. Corporaal, Onstwedde. Aangenomen naar Grootegast-Se- baldeburen: A. Groenewegen, Nieuw-Amsterdam." Beroepbaar gesteld: E. Baljet, Goldhoom 11, Oosterwolde. Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt Bedankt voor Leerdam: K. Har- manny, kand., Kampen. Gereformeerde Gemeenten Beroepen te Vlaardingen: R. Kat- tenberg, Lelystad. Konsessies Doordat er geen konsessies werden gedaan aan het komfort, is het voor schipper en bemanning van de „Ven- to Volente" extra moeilijk om win nend uit een wedstrijd te komen. „Je moet bijzonder goed je best doen", legt De Meester uit. „Belang rijk in zo'n geval is, dat je de situatie ter plaatse bijzonder goed moet ken nen, zodat je op de stroom kunt va ren. Dat is iets wat ik bij veel sche pen vaak mis. Veelal varen ze maar achter elkaar aan om zodoende een rustige tocht te hebben en een ander maar voor de problemen te laten op draaien. Dat is eigenlijk niet echt sportzeilen. Je moet de problemen zelf weten en er je maatregelen voor nemen. Dat is juist de grote charme van deze sport". Theo de Meester is al van kinds af bekend met het water en alles wat er op en om leeft. „Op m'n twaalfde ben ik begonnen in een kano en al voor de oorlog was ik aktief zeiler", vertelt De Meester. In 1950 begon de huidige Zierikzeese burgervader met het ech te wedstrijdzeilen. „Ik deed toen di verse jaren met een jacht van de Ma- rinejachtklub mee aan de befaamde Harwich-race, die vandaag de dag is omgedoopt in North Sea-race, maar in 1960 kreeg ik mijn eerste eigen schip, de „Zeevolen". Toen het gezin De Meester in de kleine kinderen kwam raakte het wedstrijdzeilen duidelijk op de ach tergrond en moest de „Zeevolen" plaats maken voor een toerbootje. Maar kleine kinderen worden groot en toen Uneco en Jan de Meester meer en meer bij vrienden gingen meezeilen besloot vader Theo de meester ook het wedstrijdzeilen weer op te pakken. Aanvankelijk kwam er een schip, dat niet zo gewel dig uit de verf kwam, maar toen de „Vento Volente" twee jaar geleden werd aangeschaft werden de sportie ve suksessen weer talkrijker. Als eerste werd in Reimerswaal gestart en tot ieders verrassing eiste Theo de Meester een tweede plaats voor zich op. „De „Vento Volente" bleek bijzonder goede kwaliteiten te hebben het geen in de Deltaweek en de Septemberwedstrijden nog eens extra werd bewezen", stelt Theo de Meester. „Zeer verrassend bleken we aan het eind van het seizoen de Ooster- scheldewimpel te hebben gewonnen. Dit is een prijs voor de beste over alle wedstrijd, die op de Oosterschelde worden vervaren in een seizoen. Wij hadden onze zege voornamelijk te danken aan zeer konstant zeilen". Deze zege had voor Theo de Meester en zijn Vento Volente" wel tot gevolg, dat zijn handikap voor „Het is wel een erg snel schip, maar het werd niet als zodanig als wedstrijdschip gebouwd", vertelt De Meester. „Het is een zogenaamde „toer-racer". Dat wil zeggen, dat er in tegenstelling tot bij de officiële wedstrijdschepen, zoals die in de IOR-klasse varen, wel degelijk alle komfort aan boord is. We gebruiken de „Vento Volente" dan ook veelal als gewoon toerschip als er geen wedstrijden zijn. Momenteel is het onderweg naar Frankrijk, waar we gaan genieten van een welverdiende vakantie". De „Zeevolen" was een platbodem van het type schokker. De Meester, die toen nog eerste burger van West- kapelle was, manifesteerde zich met dit schip terdege in de Maas wedstrij den, vanwaaruit later de Deltaweek is ontstaan. Hij behaalde in deze wedstrijden, die gedurende een weekeinde werden vervaren (tegen woordig trouwens nog) diverse hoge klasseringen en behaalde zelfs een keer de „Zilveren Boeier", de over- allprijs van dit gebeuren. Wedstrijdzeilen Z1ER1KZEE, 7-7. „We hadden er eigenlijk helemaal geen rekening mee ge houden, dat we ook maar enige kans maakten om in aanmerking te komen voor een hoofdprijs", vertelt Theo de Meester, beter bekend als Th. H. de Meester, burgemeester van Zierikzee. „We waren zelfs niet naar de prijs uitreiking gegaan van de Deltaweek '82. Toen we werden opgebeld, dat de Scheldebel later op de avond zou worden afgegeven, drong het tot ons door, dat we eigenlijk best goed hadden gevaren en dat we onszelf duidelijk onder schat hadden". Theo de Meester boekte zijn zege in de NKK-klasse met zijn schip de „Vento Volente", hetgeen staat voor „Zoals de wind het wil". De „Vento Volente" is een ontwerp van D. Koopmans uit Lelystad en werd in 1977 gebouwd, maar in 1980 door De Meester tweede hands gekocht. Het is een type Victoire 34. het seizoen 1982 aanmerkelijk werd verzwaard, waardoor het nog moei lijker werd om zich een positie bij de eersten te verwerven. „Op zich had ik er niet zo'n moeite mee, omdat ik toch niet om prijzen vaar, ondanks het feit, dat ik de naam heb bijzonder fel te zijn in een wedstrijd", legt De Meester lachend uit. „Voor mij gaat het voornamelijk om de voldoening een baan zo goed mogelijk te varen. Tegenstanders op pure zeilkwalitei- ten kloppen, dat schenkt me voldoe ning, niet zo'n bekertje of medaille". De Meester vindt dat de zege nog meer cachet krijgt door het feit, dat hij altijd in gezinsverband vaart. Sa men met zijn echtgenote en zijn zoons Uneco en Jan vormt hij het voor naamste deel van de bemanning. „Ons eigen viertal wordt dan nog aangevuld met twee zogenaamde opstappers, maar ook die zijn veelal familie. We vormen een hecht team en ik denk, dat dat onze kracht is", besluit Theo de Meester zijn betoog. BRUINISSE, 7-7. Veel durf, maar ontegenzeggelijk ook een fikse portie show, zijn de voornaamste ingre diënten waarop het stuntwerk van The Hell Drivers en Les Lemoines stoelt. Hieruit mag gerust een voortreffe lijk programma worden afgeleid, dat het publiek gedu rende de 90 minuten, dat het duurt, boeit.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 7