HANNIE'S HUWELIJKSVAKANTIE De bijstandsuitkeringen per 1 juli voor bewoners bejaardentehuizen deurloo mode De bijstandsuitkeringen per 1 juli 1982 SNELRECHT VOOR POOLSE ZIGEUNERS composés 298,- Tegen 2000 vijfhonderd miljoen ouderen De Middenschool Mr. J. W. H. Huyts (tuinbouwveilingen) overleden „Flitsen" uit het buitenland Wat biedt de BEELDBUIS? Verontrusting over omvang opzetten van dieren Bunkerbezetters nog in hechtenis 4 ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Donderdag 8 juli 1962 Nr. 23143 5 DEN HAAG, 6-7. Bij de halfjaar lijkse herziening van de bijstands normen zijn de netto bedragen als volgt samengesteld. Voor bewoners van bejaardente huizen en inrichtingen is het maande lijks bedrag voor persoonlijke uitga ven vastgesteld op 245,30 (voor al leenstaanden) en op 422,65 (voor echtparen). Het vakantiegeld is ge lijk aan dat van de AOW en bedraagt voor een alleenstaande 57,27 en voor echtparen 81,81 per maand. Dit vakantiegeld wordt eens per jaar, in mei, uitbetaald. Als de broodmaaltijden niet in de verzor ging zijn opgenomen, ontvangt een alleenstaande hiervoor 92,45 per maand en een echtpaar 184,90 per maand. Woonkosten Huurders met een huur tussen 217,50 en 700,— per maand heb ben meestal recht op huursubsidie. Bijstandsontvangers met een eigen huis waarvan de woonkosten tussen 217,50 en 700,— per maand liggen, kunnen een toeslag krijgen die gelijk is aan de huursubsidie. Bij woon kosten boven 700,per maand kan hooguit tijdelijk een toeslag worden gegeven. Bijverdiensten uit arbeid Voor het geld dat een bijstandsont vanger met een bijbaan verdient, wordt een derde niet van de uitke ring afgetrokken. Bij een één-ouder gezin wordt de eerste 148,80 van wat de ouder per maand verdient, niet afgetrokken. Onderverhuur en kostgangers Twee derde van de overeengeko men huur wordt niet afgetrokken. Van wat de kostgangers betalen, wordt veertig procent beschouwd als verdiensten. Deze verdiensten wor den per kostganger gesteld op mini- Advertentie HET \TRSCHIL TUSSEN KLEURLOOSHEID OF 'N ZELFBEWUSTE UITSTRALING. de laatste van Gils HET VERSCHIL. Mol 5-7, Ziertkzee DEN HAAG, 7-7. Tegen het jaar 2000 zal de wereldbevolking onge veer vijfhonderd miljoen mensen tel len die ouder zijn dan zestig jaar. De sterkste groei is niet te zien in de geïndustrialiseerde, maar in de Azia tische landen. Dit heeft de algemene vergadering van de Verenigde Naties er toe aan gezet een wereldassemblee over het ouder worden te houden: van 26 juli tot en met 6 augustus in Wenen. De Nederlandse delegatie naar die as semblee zal er blijk van geven dat in het Nederlandse bejaardenbeleid on derdelen zitten waaraan men elders iets heeft, aldus het ministerie van c.r.m. KORTE BERICHTEN UIT HET BINNENLAND ATfNHEM. Gedeputeerde Staten van Gelderland voelen niets voor een verhuizing van een deel van het pro vinciale apparaat naar Nijmegen. Het kollege koos unaniem voor uit breiding door nieuwbouw in Arn hem. EINDHOVEN. Een verzeke ringsmaatschappij heeft smartegeld uitgekeerd wegens het afzetten van een verkeerd been bij een bejaarde vrouw in het Sint Jozephziekenhuis te Eindhoven. Dit heeft de Eindho- vense advocaat mr. W. v. d. Grinten desgevraagd meegedeeld. Hoe groot het bedrag is, wilde hij niet zeggen. maal 223,25 per maand. Evenals an dere bijverdiensten wordt een derde deel, dus minimaal 74,40 per maand, niet afgetrokken. Zijn er drie of meer kostgangers, dan is er sprake van een pensionbedrijf en worden de inkomsten volledig afgetrokken. Van alle bijverdiensten samen mag niet meer worden behouden dan: 372,05 per maand voor het hoofd van een één-oudergezin (inklusief de eerste 148,80 per maand van bijver diensten uit arbeid) 233,50 per maand voor een echtpaar met of zon der kinderen; 156,25 per maand voor een alleenstaande; 83,80 per maand voor een thuisinwonende. Eigen vermogen Niet al het spaargeldbehoeft te- worden aangesproken, voordat men voor bijstand in aanmerking komt. Het vrij te laten vermogen is sinds 1 januari 1982 (dus ongewijzigd): 15.200,— voor gezinnen; 7.600,— voor alleenstaanden; 9.200,— voor bejaarde echtparen in bejaardente huizen en inrichtingen; 4.600,— voor bejaarde alleenstaanden in be jaardentehuizen en inrichtingen. DEN HAAG, 6-7. Bij de halfjaarlijkse herziening van de bijstandsnormen zijn de netto bedragen als volgt vastgesteld. per week per maand Echtparen zonder/met kinderen (normbedrag) 335,05 1451,80 Eén-oudergezinnen (normbedrag)301,55 1306,65 Het vakantiegeld bedraagt bij echtparen 81,81 per maand en bij één-ouder gezinnen 73,63 per maand. Thuisinwonende (werkloze) kinderen (normbedragen) per week per maand Bij 20 jaarƒ118,10 ƒ511,80 Bij 19 jaar 95,85 ƒ415,25 Bij 18jaar79,10 342,75 Bij 17 jaar62,65 ƒ271,45 Bij 16 jaar51,50 223,10 Vakantiegeld per maand Bij 20-jarigen49,59 Bij 19-jarigen43,46 Bij 18-jarigen37,81 Bij 17-jarigen 32,08 Bij 16-jari«en29,02 Alleenstaanden (normbedragen) per week per maand Bij 23 jaar of ouder234,50 1016,25 Bij 22 jaar213,65 925,75 Bij 21 jaar194;55 843,- Bij 20 jaar 173,30 750,95 Bij 18 en 19 jaar167,50 725,90 In zeer bijzondere gevallen komt het voor dat jongeren beneden de 18 jaar niet meer thuis kunnen wonen en dus alleenstaand zijn. De gemeente beslist of en hoe lang hiervoor bijstand wordt gegeven. Vakantiegeld voor alleenstaanden per maand. Bij 23 jaar of ouder57,27 Bij 22 jaar54,49 Bij 21 jaar 49,64 Bij 20 jaar49,59 Bij 19 jaar 43,46 Bij 18 jaar37,81 Het vakantiegeld wordt eens per jaar, in juni, uitbetaald. MIDDELBURG, 6-7. De rechtbank in Middelburg heeft dinsdag een vorm van snelrecht toegepast op een groep Poolse zigeuners die vorige week be trapt waren bij insluipingen en diefstallen in Zeeuws-Vlaanderen. Volgens de Middelburgse officier van justitie mr. J. van Marion werken dit soort groepen altijd volgens een vast plan. Een lid van de groep vrouwen belt aan bij afgelegen woningen op het platteland om een glas water te vra gen. De rest verspreidt zich in ijl tem po viéi de achterzijde van de woning door het huis en doorzoekt de hele DEN HAAG. Minister Zeevalking voelt er niets voor om de eerste klas in de trein af te schaffen om zo meer ruimte te geven aan reizigers in de tweede klas, die nu tijdens de spitsu ren hun reistijd dikwijls staande moeten doorbrengen. Opheffing van de eerste klas zal er toe leiden dat een aantal van de huidige treinreizigers per auto gaat reizen en dat is niet in overeenstemming met het verkeers- en vervoersbeleid van de regering. AMSTERDAM. Het kort geding dat het wijkcentrum d'Oude Stadt had aangespannen tegen de aanne- merskombinatie Stamuco en de ge meente Amsterdam om de bouw van het stadhuis-muziektheater te dwarsbomen, is naar een later tijdstip verschoven. Dat gebeurde op verzoek van de gedaagde partijen. Als reden is opgegeven dat de raadsleden in kwestie in verband met vakantie verhinderd zijn. Het geding wordt nu behandeld op 16 au gustus om 14.00 uur, en niet op 19 ju li, zoals oorspronkelijk de bedoeling was. STADSKANAAL. B. en w. van Stadskanaal hebben besloten de dis- triktsgezondheidsdienst voor Oost- Groningen te verzoeken op korte ter mijn een voorlopig bevolkingsonder zoek in te stellen onder de bewoners van de huizen die met hun tuinen grenzen aan een afvalsloot van de Philipsfabriek in Stadskanaal. Deze fabriek heeft jarenlang afvalwater geloosd via de sloot, waardoor die sterk is verontreinigd met onder meer cadmium. UTRECHT. Twee leden van de Ver eniging Dienstweigeraars (V.D.) heb ben woensdag voor de Utrechtse rechtbank ieder een boete van 750 gulden tegen zich horen eisen, omdat zij principieel weigeren een werksta king van vijftien dagen in te halen. DEN HAAG. Een beter overwicht tussen marktsektor en kollektieve' sektor, inkomensmatiging en sane ring van de overheidsuitgaven zijn volgens voorzitter dr. J. W. de Pous van de sociaai-ekonomische raad de wegen waarlangs ekonomisch her stel gezocht moet worden. Hij schrijft dit in het jaarverslag 1981 van de S.E.R., dat woensdag is gepu bliceerd. zaak. Waardevolle artikelen zoals geld en sieraden verdwijnen uit goed verborgen bergplaatsen en de groep vertrekt weer naar het volgend ob- jekt. Tijdens hun aanhouding was de groep in het bezit van een mand met dubbele bodem, daarin bevonden zich gestolen geld en sieraden. Gevangenisstraf De rechter veroordeelde twee vrou wen van 52 en 58 jaar dinsdagmiddag conform de eis tot acht weken gevan genisstraf waarvan twee voorwaar delijk. Een minderjarig medeplichtig meisje moet nog voor de kinderrech ter verschijnen en de man die de da mes met een auto van plaats tot plaats begeleidde werd vrijgespro ken vanwege het feit, dat hij niet zou hebben geweten wat de vrouwen ter plaatse uitvoerden. Een van de twee vrouwen heeft tij dens haar korte verblijf in de politie cel tot driemaal toe geprobeerd zich zelf van het leven te beroven. Dit kon steeds door bewakend personeel worden voorkomen. UTRECHT. Terwijl Philips zelf weigert de prijskompensatie te hand haven is platenproducent Polygram, een 50 procent dochter van Philips, wel akkoord met handhaving van de .prijskompensatie. In slechts een overlegronde sloten de vakbonden met Polygram een nieuwe c.a.o. af, inklusief prijskompensatie voor de 1400 werknemers bij dit bedrijf. DEN HAAG, 8-7. Het afschaffen van selektie aan het begin en het eind van een schoolperiode is geen garan tie voor het verminderen van de on gelijkheid van kansen tussen kinde ren van verschillende sociale milieus en tussen jongens en meisjes. De noodzakelijke differentiatie van leerlingen binnen de school brengt onvermijdelijk selektie met zich. Voor de middenschool dreigt ze on doorzichtig en onkontroleerbaar te worden, per school te verschillen, en volledig afhankelijk te zijn van sub- jektieve oordelen van leerkrachten. De eindtermen van het voortgezet basisonderwijs ofwel de midden school dienen dan ook centraal te worden getoetst. Tot deze slotsom komt het Sociaal en Cultureel Planbureau (S.C.P.) in „Hoe Verder?", een advies over de nota „Verder na de basisschool", waarmee een wet wordt voorbereid over opzet en inhoud van de midden school, een nieuw stelsel van ver volgonderwijs. BOEDAPEST. De Franse presi dent, Francois Mitterrand, heeft woensdag in Boedapest een krachtig pleidooi gehouden voor de ontspan ning tussen Oost en West. Op de eerste dag van zijn tweedaags bezoek aan Hongarije zei hij dat het zijn wens was „echte coëxistentie" en een „ware dialoog" tussen Oost en West te zien. DEN HAAG, 8-7. Mr. J. W. H. Huyts, oud-voorzitter van het Cen traal Bureau van de Tuinbouwveilin gen, is maandag overleden. De voor zitter van het Landbouwschap heeft dit woensdag in de bestuursvergade ring van het schap meegedeeld. De heer Huyts was 58 jaar. Hij had eerder dit jaar het voorzitterschap van het Centraal Bureau om gezond heidsredenen neergelegd. Van 1973 tot begin dit jaar was hij ook bestuurslid en vice-voorzitter van het Produkschap voor Groenten en Fruit. Mr. Huyts kwam in 1948 bij het Centraal Bureau van de tuinbouw veilingen in dienst. Huyts was offi cier in de Orde van Oranje-Nassau. De begrafenis is vrijdag in Den Haag, na een uitvaartdienst in de Pascaliskerk aldaar. JOHANNESBURG. De Zuidafri- kaanse politie heeft tussen de 80 en 100 zwarte mijnwerkers gearresteerd bij de ,,Venterpos"-goudmijn ten westen van Johannesburg, terwijl bij andere mijnen waar het de afgelopen dagen onrustig was het werk weer was hervat. WARSCHAU. Het Poolse parle ment, De Sejm, heeft een strakke be groting voor 1982 aangenomen. Hier aan is een ongekende onenigheid voorafgegaan tussen het ministerie van financiën en de kommissie voor ekonomische planning van De Sejm. over de omvang van het begro tingstekort. MADRID. De Spaanse 'rege ringsleider Leopoldo Calvo Sotelo heeft'onverwachts zijn ontslag aan geboden als voorzitter van de rege rende Centrumpartij (U.C.D.). Sote lo, die premier blijft, stelde voor dat de huidige parlementsvoorzitter Landelino Lavilla hem opvolgt. GUATEMALA-STAD. De Guate- malaanse president, Rios Montt, heeft de media in zijn land censuur opgelegd in de berichtgeving over aktiviteiten van de linkse guerrilla beweging. De Guatemalaanse media mogen geen berichten hierover méér publiceren die niet afkomstig zijn van het bureau van de president. WASHINGTON. Onderminister Walter Stoessel leidt het Amerikaan se ministerie van buitenlandse zaken totdat de senaat de benoeming van de nieuwe minister George Shultz heeft bekrachtigd. Dat wordt volgen de week verwacht. BRUSSEL. Een vertegenwoordi ger van het Belgische wisselkantoor „Kirschen Roger en Co" te Antwer pen is nabij Mechelen van 50 kilo goud met een waarde van meer dan anderhalf miljoen gulden beroofd. JERUZALEM/BEIROET. Syrië heeft aangeboden de Palestijnse guerrillastrijders, die vastzitten in het belegerde westelijke deel van Beiroet, op te nemen. NEW DELHI. De Indiase premier Indira Gandhi heeft met de keuze van oud-minister van binnenlandse zaken Giani Zail Singh tot presi dentskandidaat opnieuw een kontro- verse geschapen ronde de presidents keuze. In 1969 leidde een dergelijke kontroverse tot een scheuring binnen de kongrespartij. Vrijdag 9 juli, 22.05, Nederland 1: ,,Zijn de spelers klaar?". Amateurs spe len Hamlet. VRIJDAG 9 JULI NED. I: De Flinstones gaan vooraf aan een twee uur durende Western uit 1972, waarin John Wayne de hoofdrol vertolkt. Het verhaal van De Cowboys, handelt over een leraar cowboy, die met zijn tien schooljon gens een grote kudde vee opdrijft. Ze werken hard en tijdens de tocht groeien ze op tot volwassen mannen. Na het journaal volgt het wekelijkse gesprek met de minister-president. Zijn de spelers klaar? is de titel van een dokumentaire over het amateur toneel in Nederland. NED. II: Het Nederlandstalige lied staat weer centraal in het program ma Op volle toeren. Monique van Erp presenteert het quiz programma Fa- miliekwartet. Expo water 1982 is de titel van een amusementsprogramma dat in de Martinihal werd opgeno men. De artiesten die hun opwach ting zullen maken zijn: Bonny St Clair, Alexander Curly, Drukwerk, Harrie Klorkestein, Pierre Kartner en Imca Marina. Een aflevering uit de Duitse politieserie Onze Ouwe besluit het programma. Hierin ziet Koster zich geplaatst voor een wel zeer moeilijk probleem. De moorde naar van ex-getineerde Radek kan n.l. gezocht worden onder twee ver schillende groepen. Radek was na melijk zeer bevriend met de dochter van een professor, die echter niets van zijn verleden af wist. Ook zijn vroegere .kollega's" lieten hem niet met rust. VRIJDAG 9 JULI NED. I: 13.00 en 18.20 Nieuws voor doven; 18.58 Nieuws; 19.00 De Flinstones; 19.25 De cowboy; 21.37 Journaal21.55 Praten met de minis ter-president; 22.05 Zijn de spelers klaar?; 22.40 Journaal; 22.45 Nieuws voor doven. NED. II: 18.54 Bereboot; 18.59 Op volle toeren; 20.00 Journaal; 20.27 Fa miliekwartet; 21.10 Zomer 1982; 21.35 Aktua tv; 22.10 Onze Ouwe; 23.20 Journaal; 23.25 Nieuws voor doven. Kritisch Faunabeheer OOSTERBEEK, 5-7. De Stichting Kritisch Faunabeheer is ernstig ver ontrust over de omvang die het op zetten van zoogdieren en vogels heeft aangenomen. Het is beschamend dat de Nederlandse wetgeving hiertoe nog steeds de ruimte geeft, aldus de stichting in een maandag uitgegeven verklaring. Volgens Kritisch Faunabeheer blijkt uit een rapport van het mi- misterie van c.r.m. dat jaarlijks zes tot achtduizend beschermde vogels, waaronder veel roofvogels en uilen, voor kommerciële doeleinden wor den opgezet. Bovendien worden vol gens de stichting elk voorjaar weer duizenden jonge vosjes uit hun nesten gegraven, gedood en opgezet. Nevenverdienste „Hoewel de konkurrentie die ja gers van roofdieren vrezen een rol speelt bij het elimineren van deze dieren, is de nevenverdienste van het opzetten voor jagers, jachtopzichters en preparateurs aanzienlijk", aldus Kritisch Faunabeheer. De stichting waarschuwt in haar verklaring voor het kopen van opge zette dieren. Vooral in de zomer- BUENOS AIRES. Bij de Argentijn se strijdkrachten zijn in de oorlog om de Falkland-eilanden tegen Groot- Brittannië 712 manschappen gesneu veld dan wel vermoedelijk omgeko men, zo blijkt uit een officiële ver klaring van woensdag. Bij de marine sneuvelden 65 man en worden er 331 vermist, bij de landmacht vielen 261 doden en bij de luchtmacht 55. maanden leeft de markt daarvoor volgens Kritisch Faunabeheer weer op, omdat opgezette dieren dan als souvenirs gretig aftrek vinden bij toeristen. VLISSINGEN, 7-7. De tien dinsdag in het Zeeuwse Kioetinge aangehou den leden van de anti-militaristische aktiegroep „Onkruit" zitten nog steeds in voorlopige hechtenis. Volgens de Middelburgse officier van justitie Mr. R. Daverschot zal vandaag beslist worden of de verze keringstelling verlengd zal worden of dat de tien worden vrijgelaten. De tien Onkruit-leden bezetten dinsdag in de vroege morgen de oor logsbunker van het militair comman do in Zeeland te Kioetinge bij Goes. Ze deden dat door de toegangsdeur van de bunker open te branden. Drie van de tien leden werden meteen al door de gemeentepolitie van Goes in de kraag gevat toen ze bezig waren de bunker binnen te dringen. De ze ven anderen werden 's middags na een aktie van de Koninklijke Mare chaussee ingerekend. De tien, acht mannen en twee vrou wen, zijn woensdag door de Konink lijke Marechaussee verhoord in Goes en Vlissingen waar ze zitten ingeslo ten. Als de groep niet wordt vrijgela ten, dan zullen ze vrijdag voorgeleid worden aan de officier van justitie in Middelburg. 67 „Waarom geef je me geen ant woord?" vroeg Flip met scherpe stem. Ze keek hem zonder met haar ogen te knipperen aan. „Wat moet ik ant woorden? Dat het juist is? Natuurlijk is het juist Ik heb een middag in Den Haag gewinkeld Gerard was bij me. Best mogelijk, dat we hand in hand hebben gelopen." Hij werd bleek van ontzetting. „Ik ken je gewoon niet meer! Ennedat zeg je allemaal maar zo? Alsof het de normaalste zaak van de wereld is, dat jij als getrouwde vrouw aanpapt met een vreemde kerel? Met hem gaat zwemmen en dansen en winkelen en handje in handje door de straten loopt?" „Ja En ook op het strand Ik vind hem erg sympathiek." „Maar Hannie, wat mankeert jou in eens? Wat voor een moraal houd jij er op na? Het mankeert er nog maar aan, dat hij je gezoend heeft" Ze knikte enkele malen. „Dat heeft hij ook gedaan en ik heb hem eveneens gekust We voelden ons dadelyk tot elkaar aangetrokken. Wat kun je er aan doen?" De man hijgde naar adem. Bleek van verontwaardiging zei hij, met moeite de woorden er uitbrengend „Direkt ga je me nog vertellen, dat je met hem naar bed bent geweest Ze keek hem aan en hij las op haar gezicht het antwoord Je moet het nu maar weten, dacht ze gelaten. Ik h8d het geheim willen houden, maar het lot wilde, dat Gerard me opbelt en nu weet ik, dat ik het toch niet voor me kan houden. Deze man, die m'n wettige echtgenoot is, betekent niets meer voor me. Ik heb het in deze weken na de vakantie geprobeerd, me tal van intimiteiten laten welgevallen en eer lijke pogingen in het werk gesteld weer zijn vrouw te zija Maar ik kan het niet, ik kan het beslist niet Nu klonk haar stem enigszins schor, toen 2e antwoordde? „We zijn ver scheidene keren met elkaar naar bed geweest Als je wilt scheiden, ga je je gang maar. Ik zal geen bezwaren heb ben en ik neem de schuld op me. Je zult tevens wel begrepen hebben, dat de op komst zijnde baby van hem is en niet van jou. Want jij bent ongeschikt als man. Dat had je al jaren geleden kun nen laten verhelpen, maar jij wilde niet Dat krenkte je trots. Wel, dit is het resultaat van je koppigheid Nu krijg ik straks een kind van een andere man. Dat heb je aan jezelf te danken." Hoofdstuk 16 Nog diezelfde avond laat nam Han nie haar intrek in een Utrechts hoteL Ze had zoveel mogelijk kleren en an dere persoonlijke eigendommen mee genomen. Te zijner tijd liet ze de rest wel door een ander naar haar defini tieve verblijfplaats brengen. Momen teel kon het haar niets meer schelen. De kogel was nu door de kerk. Ze was weggegaan, willen en wetens. We zijn in gemeenschap van goederen ge- Door HENK VAN HEESWIJK trouwd dus van mijn eigen spullen blijft hij af. Zoveel gezond verstand bezit hij nog weL De receptionist had gevraagd hoe lang mevrouw dacht te blijven. Ze was het antwoord schuldig gebleven. „Ik weet het nog niet, meneer, want dit zal van verschillende omstandigheden af hangen. Laten we zeggen: voorlopig voor een paar weken. Daarna zien we wel weer." Nadat ze haar kleren in de kast had gehangen, ontdekte ze het telefoontoe stel op haar kamer. Gelijk kreeg ze een idee. Toen ze de hoorn opnam, kreeg ze de receptionist „Kan ik met Haarlem bellen?" vroeg ze. „Zeer zeker, mevrouw. Drukt u maar op de tweede knop, dan kunt u interlo kaal zelf draaien." „Dank u." Drie minuten later had Hennie haar broer aan de lijn. „Hallo, Dick, je spreekt met Hannie. Ik zal je hulp nodig hebben, want Flip en ik gaan scheiden." „Wat vertel je me nu? Net nu er bij jullie een baby op komst is." „Luister, Dick, ik kan door de tele foon niet alles vertellen. Ik ben in een hotel in Utrecht Kan ik morgen naar je toekomen?" „Natuurlijk, dat spreekt vanzelf. Zeg ik ben perplex!" „Ik niet Ik heb dit al lang zien aan komen. Ons huwelijk was een ver gissing. Hoe laat moet ik morgen bij je zijn?" (wordt vervolgd)

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 5