iSKffieG^bepgg[ii mode Landbouw in zuidwesten kampt met sterke Kostenstijgingen - Sn GROTE EN KLEINE KUNST IN GALERIE BORSBOOM Donderdag 15 juli start bij van Geesbergen Mode de Tour-de-opruiming Bestuursvergadering Z.L.M. HERENKOSTUUMSvan 429,— voor 269,— KOLBERTSvan 259,—voor 159,— JACKSvan 159,voor 99,— PANTALONSvan 139,—voor 89,— MELKA SHIRTSvan 53,— voor 39,— POLO SHIRTSvan 49,— voor 29,— SCHIESSER ondergoed en pyama's NU 10% KORTING DAMES MANTELSnu voorde halve prijs DAMES JACKSnu voor de halve prijs DAMESJAPONNENnu voorde halve prijs DAMES ROKKENnu voor de halve prijs DAMES PANTALONSnu voorde halve prijs TRUITJES, T-SHIRTSnu voor de halve prijs Dramatisch bacterievuur STREEKNIEUWS Brooddeegkunstschilderijen aquarellen en fotografie 4 1 y /Vflii -*•% (N-d- -J -2 /V"5 /V/VM den dat dit wel augustus gaat wor- Nieuwe Z.L.M.-afdeling GOES, 7-7. Het hoofdbestuur van de Zuidelijke Land bouw Maatschappij (Z.L.M.) kwam deze week bijeen in het Landbouwhuis te Goes. Belangrijke zaken die in de ze vergadering aan de orde kwamen waren de uitermate zorgelijke situatie met betrekking tot het bacterievuur, het zojuist verschenen landbouw ekonomisch bericht 1982 (L.E.B.), de varkenspest en mestproblematiek in Brabant, het E.E.G.-graanbeleid, de oprichting van een nieuwe Z.L.M.-afdeling en het zoetwater. Advertentie Goede kwaliteit voor nullijn-prijzen Kom nu alvast even kijken! Het zojuist verschenen landbouw ekonomisch bericht 1982 (L.E.B.) werd door het Z.L.M.-bestuur als waardevol" betiteld. Wel was er enige kritiek op de presentatie van het L.E.B. door het Landbouw Eko nomisch Instituut (L.E.I.), waardoor er over de inkomenssituatie in de land- en tuinbouw een vertekend beeld kon ontstaan. Het L.E.I. zou met dit soort effekten meer rekening moeten houden. Sterke kostenstijgingen Met name schrok het Z.L.M.- (Vervolg van pagina 1) Provincie Ook de provincie Zeeland verleent, haar medewerking in de strijd tegen het bacterievuur. De provincie is overtuigd van de ernst van de situa tie. De heer W. Don heeft in de kom missie milieubeheer gesteld dat Ge deputeerde Staten als spil willen fungeren bij de bestrijding. De heer P. Flikweert uit Nieuwer- kerk, voorzitter van de Nederlandse Fruittelers Organisatie Noord- Zeeland weet te melden, dat de ziek te in Europa haar bron kent in Zuid- Engeland. Het bacterievuur, veroor zaakt door de bacterie Erwinia am- glovora (Burr.) Winslow, etal., vormt een bedreiging voor verschillende houtgewassen, met name voor mei doorns en cotoneasters. In 1966 werd de ziekte op Noord-Beveland gesig naleerd. In veel landen is de ziekte nu alge meen en beschouwt men het bacterie vuur als onuitroeibaar. De heer Flik weert vermoedt dat de ziekte waar schijnlijk door vogels vanuit Zuid- Engeland naar Zeeland is overge bracht. Halverwege de zestiger jaren kon de Plantenziektekundige Dienst de infektie onderdrukken, maar waarschijnlijk is er toen ook sprake van besmetting op Schouwen-Duive- land geweest. In het begin van de zeventiger ja ren stak het bacterievuur in vrij ern stige mate rond Zierikzee de kop op. De zieke planten werden opgeruimd, maar wel middels een behoorlijke in greep in de natuur. Meidoorn ,,Het opruimen is een kostbare zaak en vanwege de aantasting aan de natuur niet erg populair. De ge meenten zeiden dat de natuur zich zelf wel zou saneren, maar de ge schiedenis heeft ze ongelijk gegeven", aldus de heer Flikweert. De meidoorn draagt de besmetting over op andere planten. Het is een taak van de gemeente en het water schap om de in het wild voorkomen de meidoorns aan te pakken. Maar deze beheerders van het openbaar groen hebben volgens de woordvoer der problemen en een achterstand bij het opruimen van de geïnfekteerde planten. ,,De meidoorn kan in bijzonder korte tijd (2 x 24 uur) andere planten aansteken. De infektie is herkenbaar door slijmvorming en verdorring. In- sekten en vogels brengen de infektie over. De afgelopen veertien dagen zijn bijzonder ongunstig geweest voor het bacterievuur. Bij vochtig en warm weer treedt de infektie naar buiten". Particulieren Hij waarschuwt ervoor, dat de ziekte niet alleen voor de fruittelers schadelijk is, maar ook particulieren kunnen het er moeilijk mee hebben. De cotoneaters, de pyracantha, de sorbus, de Crataegus en de sier-malus zijn vatbaar voor de infektie. Menige tuin is al aangetast. In het Milieublad .Zeeuws Nieuws" wordt beschreven, dat er verscheidene aanwijzingen bestaan dat een gedeeltelijk besmette mei- droon zich meestal weer herstelt. De meidoorn gaat gelzen dood, maar kan jarenlang een kwijnend bestaan lijden. ,,Het ziet er dan ook naar uit dat - volgens een paar natuurbescher mingsstandpunt (laat de natuur haar gang gaan) - een aktieve bestrijding niet nodig blijkt. Daarbij aksepteert men dan het voorkomen van aange paste, vaak kwijnende struiken met meer of minder dood hout, kortom het handhaven van infektiebronnen. De fruitteelt is in Zeeland van we zenlijke betekenis en daarom kan men het bacterievuur op hun bedrijf moeten ervaren als een reëel pro bleem", aldus de heer Van Oosten int het Zeeuws Nieuws. bestuur van de sterke kostenstijgin gen in de landbouw die veel forser zijn geweest dan iedereen had ge dacht. Het zuid-westen komt daardoor la ger uit dan vorig jaar. Voor de grote re akkerbouwbedrijven is het over schot 300 gulden per hectare en dat is niet genoeg om de continuïteit op langere termijn te waarborgen. Tenslotte kwam naar voren dat er in deze slechte tijden nu eens een sek- tor is die over het algemeen met posi tievere resultaten naar buiten kan treden: de politici zouden zich dat moeten aantrekken. Varkenspest Het Z.L.M.-bestuur nam met zorg kennis van de situatie rondom de varkenspest in Brabant. De Z.L.M. is betrokken bij het vinden van oplos singen om de pest zo snel mogelijk in te dammen. Definitieve besluiten zijn er echter nog niet genomen. Ook de mestprobelmatiek blijft de zorg van de landbouworganisaties opei sen. Belangrijk daarbij is dat er bij de aanpak van de problematiek een grote mate van eenstemmigheid is. E.E.G.-graanbeleid Met instemming nam het Z.L.M.- bestuur kennis van een variant op de kwestie van de medefinanciering van de granen door de producenten. Dit variant gaat er van uit dat de pro ducenten alleen mee betalen aan de afzet van de netto-overschotten op de E.G.-graanbalans (inklusief de in voer van graanvervangende produk- ten). Dit betekent dat voor de producen ten de financiering van de graanex- port pas aan de orde mag komen als de volgende formule een positief sal do op gaat leveren: import van gra nen plus import van graanvervan gende produkten minus de export van E.G.-granen moet groter zijn dan nul. Deze variant valt voor de produ centen aanmerkelijk goedkoper uit dan de nu genomen besluiten in Brus sel inzake de produktiedrempels waar de producent medeverantwoor delijk is voor de totale produktie: voor de boer is de bedoelde variant 5 maal goedkoper. Het hoofdbestuur kon zich zeer wel vinden in deze netto-variant" om dat daarmee de situatie „zuiver" wordt benaderd. Het hoofdbestuur sprak er verder zijn teleurstelling over uit dat de mei-inventarisatie nog niet „uit" is. Gemeend moet wor- Het Z.L.M.-bestuur besloot in prin cipe akkoord te gaan met de oprich ting van een nieuwe Z.L.M.-afdeling in het gebied Roosendaal-Rucphen. Over de naamgeving en het werkge bied zal in een latere vergadering beslist worden. Zoetwater Het Z.L.M.-bestuur nam kennis van de mededeling dat binnenkort begonnen wordt met de studie naar een zoet zoommeer. Benadrukt werd dat bij deze studie de praktijk be trokken dient te worden. (De opmerking over de zorgelijke situatie met betrekking tot het bacte rievuur staan elders in dit nummer vermeld.) BURGH-HAAIWSTEDE Op de hoek Grevelingenlaan- Vroonweg vond vannacht om 00.15 uur een ongeluk plaats, waarbij een motorrijder gewond raakte. Automo bilist J. v. E. uit Steenbergen wilde een groep Engelse motorrijders pas seren, maar een van hen sloeg linksaf de Grevelingenlaan in. Motorrijder P. S. uit Enforth (Wales) werd ge schept en moest naar het Zweedse Rode Kruis ziekenhuis. De motor en de voorzijde van de auto raakten er nstig beschadigd. Inbraak In café De Graaf van Haamstede is in de nacht van maandag op dinsdag ingebrdken. De Rijkspolitie kwam via buurtonderzoek op het spoor van de vier jeugdige daders van Schou- wen-Duiveland, die een bedrag van 400,— hadden gestolen. Het geld is teruggevonden. Aanrijding Op de hoek Acacialaan-Larixlaan vond dinsdagmiddag om 14.55 uur een aanrijding plaats. Automobilist N. v. D. uit Burgh-Haamstede zou de auto, bestuurd door A. P. uit Some ren, niet hebben zien aankomen. De voorzijde van de auto van P. liep schade op en de wagen van V. D. had geringe schade. Geslaagd Jeanette van Zalm slaagde bij Schoevers in Rotterdam voor recep- tioniste-informatrice. Ook behaalde zij de Svator-opleiding (Stichting Vakopleiding Toerisme). HAAMSTEDE Zendingsavond Ger. Gemeente Dinsdag 13 juli 's avonds om half acht zal er in de zaal van de Gerefor meerde Gemeente aan de Ankerweg een zendingsbijeenkomst worden ge houden. Zendingsarts dr. Scheer - momen teel met verlof in Nederland - zal aan de hand van dia's iets vertellen over het zendingswerk in het Izi-gebied in Nigeria. Reeds enkele jaren is dr. Scheer daar als zendingsarts aan het werk. Samen met zijn vrouw is hij echter ook dienstbaar in de verkon diging van het evangelie en het vor mingswerk. Zendingsvrienden van buiten de gemeente en uit andere plaatsen zijn eveneens hartelijk welkom. OUWERKERK Geslaagd De heer W. C. Remeeus C.z. uit Ou- werkerk is geslaagd voor Landbouw mechanisatie aan de Praktijkschool voor Landbouwtechniek en Arbeids- rationalisatie „Prins Willem" te Schoondijke. NIEUWERKERK Geslaagd Marie Hoogerland slaagde deze week voor het diploma „verkoop me dewerkster" aan de Stichting Oplei ding en Vorming Detailhandel te Middelburg. BRUINISSE Slachtoffer auto-ongeluk overleden De op 25 juni bij een auto-ongeluk op de Grevelingendam ernstig ge wond geraakte L. d. B. uit Assen broek (België) is in het Zweedse Rode Kruis ziekenhuis aan zijn verwon dingen overleden. Door onbekende oorzaak raakte bestuurder M. E. T. A. S. uit Delft met zijn auto op de lin kerweghelft en botste frontaal tegen D. B. op. Een passagiere van S., me vrouw L. H. v. D. uit Rijswijk over leed enkele uren na het ongeval aan haar verwondingen. Een ander pas sagiere, mevrouw H. H. v. D. uit Den Haag raakte ernstig gewond. S. werd met een gebroken enkel en pols naar het ziekenhuis gebracht. Rode Kruis wandeltocht Zaterdag 10 juli vindt weer de in middels traditionele wandeltocht plaats van het Rode Kruis, afdeling Bruinisse. De afstanden zijn 5, 10 en 15 km. De wandeltocht wordt dit jaar ge- kombineerd met een puzzeltocht, zo dat de ongetwijfelt vele deelnemers niet alleen hun benen, maar ook hun hoofd moeten gebruiken. Inschrijven voor dit sportieve evenement, waarbij tevens het Rode Kruis wordt gesteund, kan van 13.00 uur af bij het Rode Kruisgebouw aan de Molenstraat 42a. Voor tijd: zie agenda. Geslaagd Bij de Stichting Vakontwikkeling Verzekeringsbedrijf te Utrecht is geslaagd voor het diploma Assuran tie Agent J. van Popering uit Brui nisse. Hij is als afdelingschef werk zaam bij de Amrobank kantorencen trale te Dordrecht. Foto's lSchilderij van Wietse Hendrik Setz. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Johan D. C. Berrevoets is geen on- De Roggeplaat: één van de foto's van Johan D. C. Berrevoets die men kan be zichtigen in galerie Borsboom. Foto: Zierikzeesche y.iz-r:z-ztz) bekende op Schouwen-Duiveland. Als fotograaf verbonden aan deze krant geniet hij reeds ruime bekend heid bij de lezers, maar zo'n expositie biedt toch de gelegenheid om eens iets anders te laten zien. Bijvoor beeld de foto's gemaakt op de Rogge plaat, close-up die bijna abstract aan doen. De foto's spreken voor zich nen Schouwen-Duiveland eens een andere kant. De expositie is tot en met zondag 1 augustus geopend tussen 10.00 en 17.00 uur. Zondags van 14.00 tot 17.00 uur. BRUINISSE Postzegel-expositie in gemeentehuis In de hal van het gemeentehuis te Bruinisse hangt een fraaie postzegel expositie van de Bruse postzegelve reniging „G. J. Peelen". Centraal hierin staan de Statuutze gels die expliciet geven aan het Sta tuut voor het Koninkrijk der Neder landen waarin Nederland, Suriname en de ned. Antillen hun staatsorgani satie regelden na de 2e rondetafel- konferentie in 1954. Verder op de expositie gezamenlij ke uitgaven van Nederland, Ned.In- dië, Nieuw Guinea, Ned. Antillen, Suriname en Curacao. Deze zegels hebben alle betrekking op het Ko ninklijk huis. De vereniging werd net voor de oorlog opgericht o.a. door W. A. Jumelet, die, tot voor twee jaar, voorzitter was. De huidige voorzitter is Jac. Huizer. Jumelet is de centrale zegel-man van Bru ge weest omdat hij vele jaren PTT-kan- toorhouder was. De heer G. J. Peelen, de naam van de vereniging, heeft in het begin van deze eeuw baanbrekend werk ver richt voor de Nederlandse philatelie. ZIERIKZEE, 8-7. Kunst met een grote en met een klei ne K is van vrijdag 9 juli af tot en met zondag 1 augustus te zien in galerie Borsboom te Zierikzee. Dit is tevens het thema van een improvisatie waarmee streekarchivaris Wiebe Keikes vrijdag deze tentoonstelling zal openen. Het wordt een gevarieerde expositie van zeer uiteenlopende werken: brood deegkunst van Trudy Doeleman-Huter, schilderijen en aquarellen van Wietse Hendrik Setz, fotografie van Johan D. C. Berrevoets en verder zee-, strand- en havengezichten van oude meesters. De brooddeegwerkjes van Trudy Doeleman uit Dreischor kunnen mis schien tot de kunst met de kleine k gerekend worden. Het is een origi neel idee om deze vorm van kunst ook bij deze expositie te voegen, want meesterwerkjes van brooddeeg zijn het: beeldjes, schilderijtjes, dier- figuurtjes of levensbomen. Het is een secuur werkje en met een beetje ge luk kan men in de galerie Trudy aan het werk zien. Aanstaande zaterdag middag zal zij in ieder geval een de monstratie brooddeegkunst geven Oer-Hollands Iets heel anders zijn de werken van Setz uit Overschie. Daar is hij gebo ren en getogen en dat komt dan ook duidelijk tot uitdrukking in zijn sfeervolle schilderijen en aquarellen. De kerktoren van Overschie kan men nogal eens terugvinden in zijn wer ken. Verder heeft hij een grote voor liefde voor knotwilgen. „Die doen me iets, ze stralen een enorme kracht uit en dat boeit me altijd weer. Ik vind ze prachtig". Het zijn oer-Hollandse taferelen, heel stemmig met soms die voor Ne derlanders zo bekende dreigende luchten. Ze doen denken aan schiderijen van de oude meesters en dat past ook heel goed bij deze kunstschilder, om dat hij dagelijks over oude meesterstukken gebogen zit als restaurateur. Hij restaureert oude schilderijen voor antiek zaken, mu sea e.d. en in de tijd die overblijft legt hij eigen impressies op het doek vast. De heer Setz, die al ruim dertig jaar schildert, heeft al enkele zeer suksesvolle exposities achter de rug.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 4