Iepeziekte slaat in de Westhoek onrustbarend toe deurloo mode Nieuwe PZEM-windmolen bij Oosterscheldewerken Loflied op de school bij afscheid van ,,Kirreweie,, Corry Paanakker exposeert in de „Dikke Toren" Papoea's verenigen zich Controle op openhaard-hout dringend noodzakelijk STREEKNIEUWS „Zeeuwse" schilderijen pantalons 79,- ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Donderdag 8 juli 1982 Nr. 23143 3 WESTERSCHOUWEN, 7-7. We leven al weer in de maand juli, en zowel burger als toerist genieten van het fraaie groen dat de natuur ons schenkt. Helaas wordt dat groen op diverse plaatsen weer door de eigen na- tuuromstandigheden aangetast en we doelen dan op het fraaie iepenbestand dat de Westhoek rijk is. De iepeziek te is nu al 5 jaar achtereen bezig om dat bestand te mini- seren en er is helaas nog maar weinig aan te doen. HAAMSTEDE. Het merken van zieke iepen bij de kleuterschool ,,'t Kleuter bosje" te Haamstede. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) In een gesprek hierover met het hoofd der Plantsoenendienst, S. de Feiter, zei deze dat de iepeziekte een grote bedreiging gaat vormen voor het restant iepebomen dat ons land nog telt. Speciaal in de Westhoek hebben enkele enor me ziektehaarden onrustbarend toegeslagen. Dat zijn o.a. op de Hogezoom,. bij het monument in Renesse, bij de be graafplaats aldaar, langs de Laone en in het Duinweg je te Burgh, maar ook op nog veel meer individuele plaatsen in de Westhoek. Grote gaten ontstonden en vele aaneengesloten windsingels werden danig geteisterd en elk jaar vrat de ziekte verder. Schimmel In de laatste 10 jaar werden het he le land 800.000 iepen aangetast en gingen dood, of werden vroegtijdig gerooid. De iepeziekte wordt veroorzaakt door een schimmel die zich in de houtvaten vermenigvuldigt en het zijn kevers die de schimmel versprei den over andere gezonde bomen. Een De heer Damman noemde het af scheid van de zesde klas een afslui ting van een levensfase binnen de vertrouwde sfeer van de dorpsge meenschap. Grote veranderingen staan de leerlingen nu te wachten. Hij hoopte dat in de afgelopen jaren een goede basis was gelegd, zodat de leerlingen deze veranderingen aan kunnen. Het ideaal dat aan de open bare school ten grondslag ligt, ver draagzaamheid en respekt voor de ander, kan hierbij een grote steun zijn. Niet apart maar samen kan er veel tot stand gebracht worden. Dit was ook het afgelopen schooljaar weer gebleken. Eigen optredens Een dansje vormde het openings nummer van een programma dat ge heel door de leerlingen verzorgd werd. Een diaserie gaf een goede in druk over het schoolkamp op Wal cheren. Een moeder, mevrouw Adam- Nijenhuis, had een toneelstukje ge schreven over enkele gebeurtenissen in de zesde klas. Dit werd door enke le meisjes met veel verve opgevoerd. Besloten werd met een loflied op de school. meente kontroleert de gemeentelijke plantsoenendienst de iepen op hun gezondheid. Buiten de kom zorgt Staatsbosbeheer voor de controle. Beide instanties zorgen voor het on schadelijk maken der bomen. Bij herplant is het mogelijk een subsidie te krijgen voor 80 van de kosten der herinplant. De heer De Feiter deelde mede dat in deze zomer nu al 337 iepebomen zijn aangetast, en deze worden met gele verf gemerkt, waarna ze zo spoe dig mogelijk worden gerooid, ver brand of vakkundig geschild. Iedereen die dus nog ongeschild ie pehout te liggen heeft doet er goed aan een der bovengenoemde instan ties te waarschuwen, waarna kontro- le volgt. Open haard hout Ook als men niet weet welk hout men voor het haardvuur in bezit heeft, kan men vragen of een deskun dige een onderzoek instelt. Het is nu al gebleken dat bij enkele burgers in de Westhoek de houtvoorraad onder de kevers zat. De Plantsoenendienst doet dan ook een dringend verzoek om medewerking op dit gebied. De gemeente zelf doet alle moeite om de bomen in optimale konditie te hou den door de iepen vakkundig te snoeien en vooral het dode hout en takken in de bomen te verwijderen en te verbranden. Het zou zonde zijn wanneer het iepenbestand, waarvan de bomen veel prettige eigenschap pen hebben (goed bestand tegen de wind en vooral de zeewind, idem zo tegen luchtvervuiling) het op den duur af zouden moeten leggen tegen deze belagers. De boom doet het verder uitste kend op erfbeplantingen, op stads wallen, kerkhoven en zelfs markt pleintjes, dus het is een boom die niet graag gemist wordt. Vandaar vraagt de Plantsoenen dienst de medewerking van alle bur gers om zo spoedig mogelijk een ein de te kunnen maken aan deze slopen de iepeziekte. DEN HAAG. De gemeenteraad van Den Haag wijst plaatsing en vervoer van kernwapens op Haags grondge bied af. De raad nam een voorstel van deze strekking aan. Voor waren P.v.d.A. en P.P.R. alsmede vijf C.D.A.-raadsleden. V.V.D., D'66 en de rest van het C.D.A. stemden te gen. Het voorstel was ingediend door de raadsleden Jaap Huurman van de P.v.d.A. en Jan Geleijnse van de P.P.R. ZIER1KZEE Onderwijzeressen vorstelijk uitgezwaaid Mevrouw M. A. Bij de Vaate-Roo- zendaal kreeg vorige week een vorstelijk onthaal, kompleet met koetsje en juichende kleuters. Op deze wijze brachten de kinde ren van de R.K.-kleuterschool „On der de Wieken" dank voor de enthou siaste inzet van mevrouw Bij de Vaate gedurende de afgelopen twee- en-half jaar, toen zij tijdelijk hoofd leidster van de kleuterschool was. Zij nam vrijdag - op eigen verzoek - afscheid van dit werk en wordt opge volgd door mevrouw C. Franse. In de middaguren werd van me vrouw Bij de Vaate en van mevrouw G. van Schelven-Bom, vakleerkracht handwerken aan de R.K. „Willibror- dusschool", officieel afscheid geno men. Beide dames werden toegespro ken door de voorzitter van het schoolbestuur, de heer L. S. P. van Velthoven. Geslaagd Aan de laboratoriumschool Zee land te Goes slaagde voor de hogere beroepsopleiding ,,A" als klinisch- chemisch analist G. J. de Vos uit Zie- rikzee. Medezeggenschapsraad bij Christelijk onderwijs Bij het Christelijk onderwijs te Zierikzee werden drie voorlopige medezeggenschapsraden verkozen, t.w. één voor het voortgezet onder wijs en twee voor het basis- en kleu teronderwijs en wel in de volgende samenstelling. J. W. van den Doelschool en „de Speeldoos" gezamenlijk: de ouders VLISSINGEN, 7-7. De Provinciale Zeeuwse Energie Maatschappij (P.Z.E.M.) heeft haar paradepaardje PEP I, een windmolen'van 55 kilowatt die een jaar geleden op het werkeiland Neeltje jans in de monding van de Oosterschelde was geplaatst moeten inruilen voor een nieuw en steviger exemplaar. boom met iepeziekte is herkenbaar aan het in de zomer verdorren en af vallen van de bladeren in de bo venste takken. De bestrijding is moeilijk en kan geschieden door aan de iepespintke- ver (zo is de naam van de versprei der) de broedgelegenheid te ontne men. Sedert 1977 is iedere eigenaar van iépebomen wettelijk verplicht aangetaste bomen te laten ontvellen en de schors te vernietigen, want daarin huizen de kevers. Het is dan ook verboden om ongeschild iepe hout in opslag te hebben zoals tegen woordig veel gebruikelijk is voor open haardvuur. Controle Binnen de bebouwde kom der ge- De door de energiemaatschappij in gebruik genomen kommerciële wind molen bleek de voorjaarsstormen die de Oosterschelde veelvuldig teiste ren niet aan te kunnen. De tandwiel kast en de versnellingsbak scheur den door de hoge snelheden waarmee de wieken moesten draaien. Steviger Volgens ir. L. Sisouw de Zilwa van de P.Z.E.M. is men ingegaan op het aanbod van de Nederlandse impor teur Holec om het ding in te ruilen voor een beter, steviger exemplaar. Men is inmiddels bezig de molen te vervangen. Aan het eind van deze maand zal de nieuwe windmolen van Nederlands fabrikaat in gebruik worden genomen. De nieuwe windmolen heeft een In Burgh-Haamstede BURGH-HAAMSTEDE, 7-7. De grote ruimte van de o.l.s. „De Kirreweie" te Burgh-Haamstede was geheel bezet door ouders, familieleden en andere be langstellenden bij het afscheid van de zesde klas. „Als er meer ruimte zou zijn, zou dit afscheid kunnen uitgroeien tot een jaarlijks schoolfeest. De reali satie van een dorpshuis kan hier verandering in brengen", aldus het hoofd van de school, de heer A. Damman in zijn openingswoord. Na de pauze volgde de opvoering van de musical voor schoolverlaters „De Reünie". In deze musical komt een zesde klas na 20 jaar weer bij el kaar. Zij vertellen elkaar wat er van hen geworden is. In korte scènes blikken de „volwassenen" terug op hun lagere schooltijd. De eerste schooldag, de kwekeling, het school kamp, de schooltoets worden opge haald. Besloten wordt met een af scheidslied. Dit muzikale spel met goede teksten en leuke liedjes werd door de leerlingen enthousiast opge voerd. Bedankjes Na dit feestelijke programma volg de het officiële afscheid. De voorzit ter van de ouderkommissie, de heer R. van der Pol, reikte de herinne ringsfoto's uit. Ook mocht de heer Van der Pol het gehele onder- wijsteam in de bloemetjes zetten als dank voor hun inzet voor de school. Ook de schoolschoonhoudsters, de dames Speelman, werden in deze bloemenhulde betrokken. Met een handdruk namen de zesde klassers afscheid van het onderwij zend personeel en sloten daarmee hun lagere schooltijd af. Eén van de werken van Corrie Paanakker: vissershaven te Yerseke. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) ZIERIKZEE, 8-7. In de Dikke Toren te Zierikzee is een zomerse expositie ingericht van werken van Corrie Paanakker uit Rotterdam, of beter gezegd uit Zonnemai- re want een groot deel van het jaar brengt zij in dit dorp je door. Geïnspireerd door het buitenleven heeft zij o.a. de omgeving rond Zonnemaire op het doek vastgelegd. vermogen van 60 kilowatt en de stroom wordt evenals met de eerste molen het geval was geleverd aan de centrale van Rijkswaterstaat die op het werkeiland Neeltje jans de elek triciteitsvoorziening voor alle appa raten op het eiland verzorgt. De P.Z.E.M. heeft veel ervaring met deze eerste windmolen opge daan, zegt ir. Sisouw. „Daarom wil den we ook met het experiment voor tgaan". Het nieuwe plan Bij de P.Z.E.M. reageert men met enthousiasme op het besluit van mi nister Terlouw om in Nederland tot een windenergiecentrale te komen. Zeeland heeft zich al in een eerder stadium als kandidaat gemeld, zegt ir. Sisouw. „We willen via de S.E.P., de samenwerkinge elektriciteit pro ducenten, erg graag meespelen in dit projekt." Vijf jaar geleden begon Corrie voorzichtig met schilderen en deze hobby groeide uit tot bijna dagelijk se bezigheid. Haar eerste werken be- A. A. Bil-Cats, W. L. Bil, M. J. den Haan en B. Winsveen-Luehof en de personeelsleden M. C. G. de Bruine- Brouwer, C. C. Hoekman, A. van Oosterom en J. C. Plugge-Tuitman. J. L. de Jongeschool, „Rehoboth" en „Maltarakkers" gezamenlijk: de ouders H. de Jonge-Versluis, P. de Jonge, A. J. de Ruijter en C. van der Wekken-Hanson en de personeelsle den C. J. Dekkers, J. S. Dieleman, L: E. de Jonge-van 't.Hoff en P. de Lan ge. Chr.s.g. voor mavo/lobo: de ouders J. L. Bil-Roskam, L. Quant, J. van der Sluis en H. R. de Vries en de per soneelsleden D. M. van Belzen, W. Geene, A. van der Meijden-Haakma, M. van Sluys-Gerritsen en als advi seur A. van Drie. Neeltje Jans Uit de fabriekshal van Dosbouw op het werkeiland Neeltje Jans zijn in de nacht van dinsdag op woensdag twee kisten gereedschap verdwenen. De waarde van de kisten is 1000,— per stuk. BURGH Zomeravondkoncerten Van 8 juli af wordt iedere donder dagavond een zomeravondkoncert in de Hervormde kerk van Burgh gege ven. Donderdag 8 juli treden op Krijn Koetsveld op orgel en Lex de Haan op blokfluit. Op 15 juli zijn de uitvoe renden Piet Westhoeve, orgel en Fransje de Visser op dwarsfluit. Donderdag 22 juli treedt Geert Bier- ling op. Hij bespeelt het orgel en de clavecimbel. De executanten op 29 ju li zijn Aad Zoutendijk, orgel en de Vesper-cantorij van de Grote kerk te Vlaardingen. Rinus Verhage op orgel en Ine v. d. Dool dwarsfluit zullen 5 augustus optreden. De uitvoerenden op 12 augustus zijn Marianne Schade, sopraan Riet Staudt-Groenemans, clavecimbel en dr. Hans Bol op de viola da gamba. De laatste avond, donderdag 19 au gustus treden voor het voetlicht Ma- rice Pirenne op orgel en Han Leen- dertz op dwarsfluit. Voor tijden: zie agenda. titelt ze zelf als naïeve kunst. De kleuren zijn opvallend fel en de on derwerpen eenvoudig: boerderijen, landweggetjes en dorpsstraatjes. Wandelend langs haar schilderijen is de ontwikkeling die zij de afgelopen vijf jaar heeft doorgemaakt duide lijk zichtbaar: de kleuren worden be ter op elkaar afgestemd. Door een be paalde techniek doen enkele werken aan de beroemde Van Gogh's denken. Zeeland heeft haar blijkbaar „ge pakt" want niet alleen Schouwen- Duiveland is goed vertegenwoor digd, maar ook het romantische Vee- re of de vissershaven Yerseke heb ben haar geboeid. „Het zijn juist die kleine dingen in hét leven, waaraan snel voorbij wordt gelopen, die mij inspiratie geven. De natuur ontroert me en moedigt.me aan te blijven schilderen", aldus Corrie Paan akker. De Dikke Toren is van maandag tot en met zaterdag geopend van 10.00 tot 17.00 uur. Advertentie machine wasbaar! Mol 5-7, Zlerikzeo WERKEILAND ..NEELTJE JANS". Deze windmolen van de PZEM, die een jaar geleden op het werkeiland ..Neeltje Jans" werd geplaatst, bleek niet bestand tegen de stormen, die de Oosterschelde veelvuldig teisteren. Er komt een nieuw en steviger exemplaar. Strijdbijl begraven HAAMSTEDE, 6-7. „Eendracht maakt macht". Met deze leuze in het achter hoofd hebben de twee bejaarde Papoea-leiders in Nederland Nicolaas Jouwe en Markus Wonggor Kaisiepo hun onderlinge geschillen bijgelegd. Op een kongres, dat het afgelopen weekeinde in Haamstede werd afgesloten heeft de ze verzoening vorm gekregen. De Papoea's zullen voortaan als de Eenheidsbeweging Organisasi Papua Medeka - Free Papua Movement (OPM/FPM) in het krijt treden voor de onafhankelijkheid van West- Papoea. Volgens dè voorzitter van de nieu we beweging, Fred Korwa, zal de kwestie West-Papoea in de komende jaren een steeds belangrijker rol gaan spelen in de wereldpolitiek. Op het ogenblik vormen de grensschen- dingen van Indonesië vanuit het voormalig Nederlands Nieuw- Guinea al een thema in de verkie zingsstrijd op Papua New Guinea (het voormalige Australische, nu on afhankelijke deel van het eiland). Volgens Korwa zijn er informele kontakten gelegd met andere kleine staten in de Melanesische archipel. Meer steun lijk optreden, zowel internationaal als in Nederland meer steun te kun- nenvinden voor hun onafhankelijk heidsstreven. De twee oude leiders die nu de strijdbijl hebben begraven („stamtegenstellingen", aldus Jou we) toonden zich ontevreden over het Nederlandse beleid tot dusverre. „De miljarden die nu via de IGGI naar In donesië gaan worden gebruikt om ons volk te onderdrukken en ons ei land van zijn rijkdommen te bero ven". aldus Kaisiepo. Jouwe en Kaisiepo legden er alle twee de nadruk op dat hun geduld met Nederland en de andere westelij ke landen bijna ten einde is. „Als het moet gaan we naar het Kremlin toe. Misschien dat 2e daar wel oor hebben voor onze belangen", zo meende Jou we. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) De Papoea's hopen, nu zij gezamen-

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 3