Amerikaanse schepen in de buurt van Libanese kust VVDM-bestuurders zijn vrijgelaten AGENDA Britse verliezen Loodsen stellen aktie uit Waarborgfonds voor onderaannemers Grote schoonmaak in Peking De twintig miljoen voor veeboeren Geen sprake van geheime stukken OESO-rapport: Afneming inflatie, toeneming werkloosheid in Nederland F. REM Bestuur Landbouwschap weet niets van verhuizing Jeugdsozen in het weekeinde (01110) 6551 2 Advertentie WASHINGTON/LOS ANGELES, 8-7. Vijf Ameri kaanse oorlogsschepen hebben de Libanese kust woens dag tot een afstand van ongeveer 150 mijl benaderd en zijn in gereedheid gebracht om maximaal 1800 mariniers aan land te brengen voor een internationale vre desmacht. Dit is uit regeringskringen in Washington ver nomen. LONDEN, 7-7. Bij de strijd om de herovering van de Falkland-eilanden zijn in totaal 255 Britse militairen gesneuveld dan wel vermoedelijk omgekomen en 777 gewond, zo heeft het ministerie van defensie woens dag in Londen meegedeeld. Volgens de bekendmaking zijn dit definitieve cijfers op grond van de gegevens van de onderdelen van de strijdkrachten die aan de gevechten hebben deelgenomen. Eerder was het aantal doden onof ficieel geschat op 238. De strijd duur de in totaal 74 dagen en eindigde op 4 juni met de inneming van Port Stanley, de hoofdplaats van de archi pel. VLISSINGEN, 8-7. Le Belgische staatszeeloodsen die schepen belood- sen van Vlissingen naar zee en terug hebben hun voor donderdag aange kondigde protestakties voorlopig uitgesteld. De Belgische loodsen wil len eerst de resultaten afwachten van het gesprek dat de direkties van het Nederlands en Belgisch loodswezen donderdag met elkaar zullen hebben. De Belgische loodsen willen met hun voorgenomen akties protesteren te gen het feit dat de Nederlandse loodsdienst een chronisch tekort aan loodsen heeft, waardoor Belgische loodsen steeds moeten inspringen voor de Nederlandse dienst. De Bel gische loodsen worden daardoor per manent overbelast. DEN HAAG, 7-7. Onderaannemers kunnen sinds deze week lid worden van een waarborgfonds dat de risico's van een hoofdaannemer als gevolg van de wet ketenaansprake lijkheid ondervangt. Het voordeel van deelname voor de onderaannemer is dat zijn liquidi teitspositie niet wordt aangetast om dat de hoofdaannemer de volledige loonsom aan hem uitbetaald en niet het premie- en belastingaandeel op een geblokkeerde rekening (G- rekening) zet. De branchebonden waarborgfond sen zijn verenigd in de Federatie van Waarborgfondsen, zo bleek woens dag tijdens de presentatie in Den Haag. De federatie verzorgt de coör dinatie en ziet er op toe dat er een uniforme presentatie naar buiten plaatsvindt. Verbonden aan de fede ratie is een raad van beroep, die een bindend advies geeft bij verschil van mening over de toelating van een on deraannemer tot het fonds. Tot nu toe hebben 21 werkgeversorganisa ties met in totaal 21.000 leden uit de bedrijfstakken bouw- en metaalnij verheid zich aangemeld bij de federa tie. PEKING, 6-7. Voetgangers hoeven in Peking geen slaloms te maken langs de uitwerpse len van honden zoals in veel westerse steden en er zijn min der kwalijke uitlaatgassen, maar verder zijn de ongemak ken van het stadsleven even erg, zo niet erger. Niemand mag in de Chinese hoofdstad een hond houden en omdat het voornaamste ver voermiddel de fiets is heb je er bijna geen luchtvervuiling door auto's.- Maar Peking is met zijn acht miljoen inwoners dichtbevolkt en er is nogal wat industrie. Kortom, het milieu laat veel te wensen over. Daarom is de gemeente deze maand een campagne begon nen ,,om Peking de schoonste, de netste en de mooiste stad in China te maken". Na eerder akties tegen industrieel afval en geluidshinder (het einde loos getetter van claxons van: vrachtauto's en bussen en het schelle gebel van fietsbellen) heeft de stad nu de strijd aan gebonden met het spagen, het op straat neergooien van vuil en andere asociale gewoontes. WARSCHAU. De Belg Roger Noel is in Polen gearresteerd toen hij een radiozender overhandigde aan verte genwoordigers van de geschorste vakbond Solidariteit. Dat heeft de politie in Warschau woensdag meege deeld. PARIJS. De handel op de Parijse beurs is onderbroken geweest door dat leden van de vereniging voor het midden- en kleinbedrijf vuurwerk afstaken. Volgens deze bronnen gaat het om vier grote amfibievaartuigen en een vliegdekschip voor helikopters. De schepen maken deel uit van de Ame rikaanse zesde vloot, die zich in de Middellandse Zee bevindt. Een fotograaf van het Amerikaan se persbureau UPI zegt overigens ze ven schepen van de zesde vloot 42 mijl ten westen van Beiroet te heb ben gesignaleerd. Deze afstand kan in twee uur worden overbrugd. Een Israëlische funktionaris verklaarde echter dat dit niets bijzonders bete kent: ,,de onderhandelingen zijn nog gaande". Uitspraak Weinberger klopt niet Amerikaanse regeringsfunktiona- rissen hebben woensdagavond de uit latingen van minister vart defensie Weinberger tegengesproken volgens welke Israël een ultimatum had gesteld voor de Palestijnse terug trekking uit West-Beiroet. Een der gelijke ultimatum bestaat eenvoudig niet, aldus deze funktionarissen. Volgens de woordvoerders van het ministerie van buitenlandse zaken en van defensie is er geen tijdslimiet aan de missie van de Amerikaanse afgezant Philip Habib verbonden. Weinberger verklaarde woensdag eerder dat Jeruzalem na het speciale kabinetsberaad een ultimatum tot zondag aan de PLO wilde stellen. De mededeling van Weinberger was vol gens de funktionarissen gebaseerd op deels onjuiste en deels achterhaal de informatie. DEN HAAG, 7-7. De verschillende organisaties in het Landbouwschap hebben woensdag geen overeenstem ming kunnen bereiken over de beste ding van de twintig miljoen gulden, die de Europese Gemeenschap aan Nederland heeft gegeven als extraat je voor kleine melkveeboeren. De drie landbouworganisaties, die samen de meerderheid hebben, zei den in een vergadering in Den Haag het geld vooral uit te willen geven in de vorm van investeringspremies. Daarmee stelden zij zich op één lijn met het dagelijks bestuur van het Landbouwschap, dat dit onder meer had voorgesteld. De Voedingsbonden FNV en CNV pleitten voor een uitkering ineens aan de kleine veeboeren. De FNV- woordvoerder stelde voor iedere „keuterboer" 800 gulden ineens te geven. Onder een kleine veehouder ver staat het Landbouwschap een boer wiens koeien tezamen per jaar maxi maal 200.000 kilo melk leveren. Er zijn ongeveer 25.000 van zulke boe ren. UTRECHT, 8-7. De Arnhemse krijgsraad heeft woensdagochtend gelast de VVDM-hoofdbestuurder Oscar van R. en de afdelingsbestuurder Steef B. uit Burgh-Haamstede op vrije voeten te stellen. Dit heeft een woordvoerder van het ministerie van defensie desgevraagd meegedeeld. Door de vrijlating gaat het kort geding tegen defensie, dat de VVDM had aangekondigd als van R. niet voor donderdag vrij zou komen, niet door. De WDM-hoofdbestuurder heeft bijna drie weken in voorarrest geze ten als hoofdverdachte in tie zaak van het ontvreemden van enkele ge heime militaire stukken. Tijdens een perskonferentie na zijn vrijlating vertelde hij: „Het doel van onze ar restatie was voornamelijk het ver dacht maken van de WDM. Er was helemaal geen sprake van geheime stukken en het ballonnetje dat ze hebben opgeblazen is nu geknapt". Niet geheim Het is nog steeds niet bekend, om wat voor stukken het precies gaat, maar volgens Van Rijswijk zijn het vermoedelijk twee detailtekeningen van een schuilkelder. Zijn advocaat liet onlangs weten dat een veiligheid sofficier had toegegeven dat de de fensiestukken niet van zeer geheime PARIJS, 7-7. De komende anderhalf jaar zal de inflatie in Nederland afne men van zeven tot 4,5 procent maar de wekloosheid toenemen van 10,5 tot 12,5 procent. Dit zijn de voornaamste ramingen uit het aan Nederland gewijde hoofd stuk van het jongste rapport van de OESO (Organisatie voor Economi sche Samenwerking en Ontwikke ling) ove de ekonomische vooruit zichten voor de westerse industrie landen voor de rest van dit jaar en volgend jaar. De deskundigen van de Parijse in stelling - waarbij 24 industrielanden zijn aangesloten - hebben vastgesteld dat er in de tweede helft van het afge lopen jaar in Nederland sprake is ge weest van stilstand van de industrië le produktie op een laag peil. De Ne derlandse export, die in het afgelo pen jaar is teoegenomen, is de laatste maanden niet meer gegroeid, terwijl de binnelandse vraag, vooral in de bouwnijverheid, en" de investeringen waarschijnlijk verder zijn afgeno men, aldus het rapport. De werkloosheid is verleden jaar en in de eerste helft van dit jaar sterk toegenomen en heeft nu een omvang van 10,5 procent van de beroepsbe volking. Dit bleek woensdag tijdens de maandelijkse vergadering van het bestuur in Den Haag. Twee bestuursleden sputterden nogal te gen nadat voorzitter Jaap van der Veen de verhuisplannen had bekend gemaakt. Twaalf miljoen Woordvoerder P. J. Verhoef van de Katholieke Boeren- en Tuindersbond vond het maar bedenkelijk dat Van der Veen een transactie van 12 mil joen gulden in de vorm van een mede deling in de vergadering had ge bracht. Voorzitter Van der Veen weigerde Stichting Het Theater vertoont in de Concertzaal: A.s. zaterdag 19.30 uur A.s. zondag 19.30 uur A.s. dinsdag 19.30 uur KlfiK DOUGLAS-UURENCE OLIVIER JEAN SIMMONS - CHARLES LAUGHTON PETER USTINOV-TONY CURTIS 12 jaar Let op de gewijzigde aanvangstijden l.v.m. de lengte van deze film is de entree f 10,— A.s. dinsdag 16.00 uur Twee vrienden die niet wisten dat zev (THE FOX AND THE HOUND) GEHEEL NEDERLANDS GESPROKEN a.l. aard waren, maar slechts dienstge- heim. Volgens Van Rijswijk had hij de te keningen gekregen van de VVDM-be- stuurder Steef B., die in Breda werk te op de tekenkamer van de Genie. Hij had de tekeningen onder ogen ge kregen en aan Van Rijswijk ge vraagd of hij er belangstelling voor had, gezien zijn bemoeienissen met de kernwapenproblematiek binnen de VVDM. Het stuk was vervolgens gewoon via de dienstpost verstuurd. „Ik heb het ontvangen en maar heel opper vlakkig bekeken, omdat ik er niet veel in zag", aldus Van Rijswijk. Hij zei het in een la gestopt te hebben en er niet meer aan gedacht te hebben tot zijn arrestatie. DEN HAAG, 7-7. Als het bestuur van hert Landbouwschap bezwaren heeft tegen de 11 tot 12 miljoen gulden kostende verhuizing van het sckretariaat (140 personeelsleden), dan mag het zijn afkeuring daarover pas na die verhui zing kenbaar maken. evenwel er een diskussiepunt van te maken en voegde het bestuur tóe: ,,u kunt achteraf uw goed- of afkeuring laten blijken". Hoge kontributie De investering brengt met zich mee dat de bij het Landbouwshap aan gesloten boeren en tuinders een maximaal 5 procent hogere kontribu tie gaan betalen. Het sekretariaat van het Land bouwschap verhuist in de herfst naar een kantoorpand aan het Haage Prin- sevinkenpark. Sinds 1954 heeft het aan de Raamweg in de residentie ge zeteld. Iedere maandag Bruinisse Dorpshuis. Speel- en strip-O-theek. 18.30 - 20.00 uur. Renesse Dorpshuis. Meer Bewegen voor Ouderen. 16.00 - 16.45 uur. iedere woensdag Zierikzee Consistoriekamer Gasthuiskerk. Re petities Herv. Chr. gemengd koor. 19.30 - 21.30 uur. Consistoriekamer Gasthuiskerk. Op gave leden kinderen i.o, 19.00 - 19.30 uur. Noordgouwe Verenigingsgebouwtje, 14.00-16.00 uur, kinderklub. Oosterland „Open lessen". Bejaardengymnas- tiek. 9.15 - 10.15 (v.m.). Iedere donderdag Zierikzee Pontstraat 37: Wereldwinkel Schou wen-Duiveland; 9.30-16.30 uur. Iedere vrijdag Schouwen-Duiveland Op alle politieburo's op Schouwen- Duiveland: spreekuur, van 14.00 tot 17.00 uur. Brouwershaven Gemeenschapsruimte. Nutsbiblio- theek. 19.30 - 20.30 uur. Iedere tweede dinsdag van de maand Zierikzee Rode Kruis-gebouw, 16.00-17.00 uur, adviesburo van de A.N.I.B. Iedere vrijdag vanaf 4 juni Burgh Café „Het Grote Zwijn". Prijskla- verjassen. 20.00 uur. Maandag 3 juli t/m zaterdag 5 augustus Zierikzee Burgerweeshuis: Beeldentuin en klein antiek, van ma t/m za van 10.00-17.00 uur. Van 5 juli tot 23 juli Zierikzee Gravensteen. Zomertentoónstelling Zeeuwse Kunstkring, 11.00 tot 17.00 Iedere dinsdag t/m 12 augustus Haamstede Hervormde Kerk. Tentoonstelling Orgels in Nederland. 10.00 - 12.00 uur. iedere donderdag t/m 12 augustus Haamstede Hervormde Kerk. Tentoonstelling Orgels in Nederland. 10.00 - 17.00 uur. Donderdag 8 juli Burgh Hervormde kerk. Zomeravondmu- ziek. 20.00 uur. Zaterdag 10 juli Haamstede Parkeerterrein Geref. Kerk. Kerk mis. 10.00 - 17.00 uur. Bruinisse Rode Kruisgebouw, Molenstraat 42. Wandel puzzeltocht Rode Kruis. In schrijven 13.00 uur. Start 13.30 uur. Maandag 12 Juli Haamstede Geref. Kerk. Maandagavondzang. 20.00 uur. Dinsdag 13 juli Zierikzee Nobelpoort. Foto expositie, 10.00 - 12.00 uur en van 13.00 - 16.00 uur. Renesse Start VW-kantoor. Avondfietsdrie- daagse. 19.00 uur. Brouwershaven St. Nicolaaskerk. Koncert Kees van Eersel, orgel. 20.00 uur. Woensdag 14 juli Zierikzee Poppentheater „Al te Klein", pop penspel „Lodewijk, de lachende leeuw", St. Domusstraat 24, 14.30 uur. Haamstede Ned. Herv. Kerk. Dia-presentatie „De banken zijn hard". Aanvang: 20.00 uur. Renesse Start WV-kantoor. Avondfietsdrie- daagse. 19.00 uur. Hervormde Kerk. Koorklanken. 20.00 uur. Donderdag 15 juli Burgh Herv. Kerk. Zomeravondmuziek. 20.00 uur. Haamstede Ring Promotion. Groots opgezette braderie met vele demonstraties en evenementen. Van 10.00 tot 18.00 uur. Tevens om 15.00 uur dia-serie „De banken zijn hard" in de Ned. Herv. Kerk. Renesse Start VW-kantoor. Avondfietsdrie- daagse. 19.00 uur. Zonnemaire Café Bommenede. Klaverj as- wedstrijd. 20.00 uur. Bruinisse Muziektent. Opening visserij dagen door burg. T. C. Hekman. 14.00 uur. Dorpsweg. Ronde van Bru voor lief hebbers, 50 km. Start 16.30 uur. Dorpsweg. Start Ronde van Bru voor Amateurs, 100 km. 18.30 uur. Vrijdag 16 juli Renesse „De Zoom". Touwtrekwedstrijden. 20.00 uur. Bruinisse Visserijmuseum, Molenstraat. Offi ciële opening door de heer S. A. Ju- melet. 15.00 uur. Korte Ring/Oudestraat. Braderie. 10.30 uur; 14.00 uur optreden Arjo de Koning. Haven. Optreden Havenzangers. 14.30 uur. Zaterdag 17 juli Bruinisse Korte Ring/Oudestraat. Braderie. 10.30 uur. Haven. Visserijdagen. Inschepen vlootshow. 13.30 uur, 14.00 uur af vaart. Haven. Optreden groep The Familee. 15.30 uur. Maandag 19 juli Haamstede Geref. Kerk. Maandagavondzang. 20.00 uur. Dinsdag 20 juli Zierikzee v- Nobelpoort. Foto expositie. 10.00 -12.00 uur en van 13.00 - 16.00 uur. Brouwershaven St. Nicolaaskerk. Koncert Gerard Dekker. 20.00 uur. Dreischor Ned. Herv. Kerk. Orgelkoncert Dirk Jzn. Zwart. 20.00 uur. Woensdag 21 juli Zierikzee Poppentheater „Al te Klein", pop penspel „Lodewijk, de lachende leeuw", St. Domusstraat 24, 14.30 Haamstede Ned. Herv. Kerk. Dia-presentatie „De banken zijn hard". Aanvang: 20.00 uur. Donderdag 22 juli Burgh Herv. Kerk. Zomeravondmuziek. 20.00 uur. Renesse Bouwterrein Mauritsweg. De monstratie Ruitervereniging. 19.30 uur. Brouwershaven Stadhuis. Openstelling van het histo rische stadhuis en diavertoning. Bruinisse Muziektent. Optreden poppenthea ter Robhetty. 19.00 uur. Zaterdag 24 juli Renesse Terrein Kooijmansweg. Autocross. 14.00 uur. Bruinisse Ballonnenwedstrijd en kinderspelen bij muziektent. 16.00 uur. Maandag 26 juli Haamstede Geref. Kerk. Maandagavondzang. 20.00 uur. Dinsdag 27 juli Zierikzee Nobelpoort. Foto expositie. 10.00 - 12.00 uur en van 13.00 - 16.00 uur. Dreischor Ned. Herv. Kerk. Orgelkoncert Dirk Jzn. Zwart. 20.00 uur. Woensdag 28 juli Zierikzee Poppentheater „Al te Klein", pop penspel „Lodewijk, de lachende leeuw", St. Domusstraat 24, 14.30 Haamstede Ned. Herv. Kerk. Dia-presentatie „De banken zijn hard". Aanvang: 20.00 uur. Donderdag 29 juli Burgh Herv. Kerk. Zomeravondmuziek. 20.00 uur. Haamstede Ring Promotion. Groots opgezette braderie met vele demonstraties en evenementen. Van 10.00 tot 18.00 uur. Tevens om 15.00 uur dia-serie „De banken zijn hard" in de Ned. Herv. Kerk. Scharendijke Gemeentehuis. Vergadering gemeen teraad. 19.30 uur. Zaterdag 31 juli Scharendijke Parkeerterrein jachthaven hoek de Bout. Zeepkistenrace. 14.00 uur. Maandag 2 augustus Haamstede Geref. Kerk. Maandagavondzang. 20.00 uur. Dinsdag 3 augustus Zierikzee Nobelpoort. Foto expositie. 10.00 -12.00 uur en van 13.00 - 16.00 uur. Dreischor Ned. Herv. Kerk. Orgelkoncert Dirk Jzn. Zwart, m.m.v. sopraan me vrouw M. N. Coumou-Groenendijk. 20.00 uur. Woensdag 4 augustus Haamstede Ned. Herv. Kerk. Dia-presentatia „De banken zijn hard". Aanvang: 20.00 uur. Big „S" (Burgh-Haamstede) Openingstijden: vrijdag van 20.00-23.00 uur; zaterdag van 20.00- 24.00 uur. Zondag van 14.30-18.00 uur. De Pul (Bruinisse) Openingstijden: vrijdag 19.30 - 23.00 uur, zaterdag 19.30 - 24.00 uur; zon dag gesloten. Brogum (Zierikzee) Openingstijden: vrijdag 20.00-24.00 uur; zaterdag 20.00-1.00 uur; zondag 15.00 - 18.00 uur. Trace (Scharendijke) Openingstijden: vrijdag 20.00-24.00 uur; zaterdag 20.00-24.00 uur; zondag 14.30-17.30 uur. The Little Pub (Nieuwerkerk) Openingstijden: vrijdag 19.30-23.00 uur. ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE HUISAANSLUITINGEN Redaktie (niet voor bezorging), na 17.30 uur: (01110) 5396 (01112) 1774, (01110) 6564 Advertenties (01119) 1660 Bezorging (01119) 1660 na 18.30 uur

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 2