Alstublieft,uw gratis Selekt Fbto-Opbergcassette. Hubo-artikelen ROMBOUTS Fotohandel Verschoore MONIEK B.V. HERMAN JANSEN nrn 'M'! llh Rabobank Q Dam 5, Zierikzee. DE BLAUWE WINKEL RUIMT OP CHEF-SLAGER verse Zeeuwse mosselen Mosselhandel Schot VAKANTIEHULP m/v Besterfield Jeans M. de Looze Reparaties Mededelingen Gemeente Zierikzee Denim broeken vanaff 49,90 Katoenen broeken vanaff 49,90 Dames blouses vanaf 45,— Jacksf 49,90-f59,f 69,— Heren overhemden Lois, Lee vanaff29,90 Ball Polo'sf25,- Dames katoenen blazerf 49,90 Lee en Lois katoenen broekenf 69,— De Selekt Foto-Opbeigcassette. Gratis bij Kodak Selekt Prints. SAMAN SAMAN halve prijzen Pantalons Restanten jassen,jacks f 100,- „KAOTJE TIPPELAER" Tijdens de BOUWVAKVAKANTIE zijn wij OPEN -[ J 1 1 p: ra UT het meeste vlees l! LL ülili Hl voor het minste geld Voor onze slagerij in Zierikzee WILT VOLGENDE WEEK OCIDE MEESTERS BEWONDEREN IN EEN WERELDBEROEMD MÜSEÜM? 10 DOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC Ze zijn er weer vanaf vrijdag 9 juli Zierikzee - Tel. 3218 b.g.g. 4869 GEVRAAGD: voor de periode van 12 juli t/m 7 au gustus Inlichtingen.' Telefoon 01110-4876 Nu ook verkrijgbaar bij: Verrenieuwstraat 46-48 - Zierikzee Autorijschool VAMOR - M.I. Lesgeld f 35,— per uur kan weer dag en avondleerlingen, plaatsen TELEFOON 01110-2235 Juwelier Briljant v/h Jac Mourer Westdijk 13-19, Middel- harnis, tel. 01870-3665. Struytsehoek 88. Helle- voetsluis, tel. 01883- 18566. Havemplein 1, Zie rikzee, tel. 01110-5900. Verzorgt alle soorten re paraties aan horloges, sieraden en klokken. Ook al heeft u deze niet bij ons gekocht. Gratis prijsopgave. MMAMVWIVMAfUMll Neem zelf een abonnement op het streekblad de „Zierikzeesche Nieuwsbode" Afsluiting binnenstad Burgemeester en wethouders van Zierikzee maken bekend dat tijdens de toeristendagen 1982, die dit jaar zullen worden gehouden op de dins dagen 13, 20 en 27 juli en 3, 10 en 17 augustus, de binnenstad van Zierik zee van 9.00 tot 16.00 uur voor het verkeer zal worden afgesloten. Op de slotdag, 17 augustus 1982, geldt de afsluiting tot 24.00 uur. De afsluiting van de verschillende in valswegen zal ter plaatse door een bebording c.q. een nadere verkeers regeling worden aangegeven. Een ieder die de toeristendagen be zoekt, wordt dringend verzocht de aangegeven routes naar de parkeer terreinen te volgen. Burgemeester en wethouders voor noemd, TH, H, DE MEESTER, burgemeester A. G. IZEBOUD, secretaris Zierikzee, juli 1982 Wet agrarisch grondver- keer De burgemeester van Zierikzee maakt ter voldoening aan artikel 3, 2e lid, van de Wet agrarisch grond- verkeer bekend, dat met ingang van 9 juli 1982 gedurende dertig dagen ter gemeentesecretarie, afdeling algeme ne zaken, voor een ieder ter inzage ligt het ontwerpbesluit tot vaststel ling van een gebied als bedoeld in ar tikel 3 van de Wet agrarisch grond- verkeer, met de daarbij behorende bijlagen. De termijn van tervisielegging ein digt derhalve op 7 augustus 1982. Een ieder die bezwaren heeft tegen bedoeld ontwerp kan uiterlijk t/m 21 augustus 1982 schriftelijk daartegen bezwaren indienen bij de raad dezer gemeente. De burgemeester voornoemd, TH. H. DE MEESTER Zierikzee 2 juli 1982 Bestemmingsplan De burgemeester van Zierikzee maakt ter voldoening aan het bepaal de in artikel 26, lid 1, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend, dat met ingang van 9 juli 1982 gedu rende een maand voor een ieder ter gemeentesecretarie, afdeling Alge mene Zaken, ter inzage ligt het bij raadsbesluit van 21 juni 1982, num mer 28, vastgestelde bestem mingsplan „Platteweg", met de daarbij behorende toelichting. Zij, die zich tijdig met bezwaren tot de gemeenteraad hebben gewend, kunnen gedurende bovenbedoelde termijn van een maand bij gedepu teerde staten van Zeeland, Sint Pie terstraat 42, 4331 EW Middelburg be zwaren tegen het bestemmingsplan indienen. De burgemeester voornoemd, TH. H. DE MEESTER Zierikzee, 8 juli 1982 Wijziging bestemmingsplan De burgemeester van Zierikzee maakt ingevolge artikel 22 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening be kend, dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 21 juni 1982 heeft besloten dat: a. Een wijziging van het bestem mingsplan „Havenkwartier" wordt voorbereid ten behoeve van bouwplannen van de wo ningbouwvereniging „Beter Wo nen"; b. een bestemmingsplan wordt voorbereid voor enkele gronden in het gebied „Binnenstad- Zuidwest" ten behoeve van bouwplannen van de woning bouwvereniging „Beter Wonen"; c. een wijziging van het bestem mingsplan „Dam-Oude Haven" wordt voorbereid voor de panden Karsteil 5-7. Genoemde besluiten met bijbehoren de kaarten liggen met ingang van 9 juli 1982 ter gemeentesecretarie, af deling Algemene Zaken, voor een ie der ter inzage. De burgemeester voornoemd, TH. H. DE MEESTER Zierikzee, 8 juli J982 Aanvang 15 juli a.s. HAVENPLEIN 16 - ZIERIKZEE - TEL. 4287 Voorbij is de tijd van stapels foto's in schoenendozen. Van losse foto's in handtasjes of binnenzak. Van kleurenfoto's met gekrulde hoeken. Want nu is er de Selekt Foto- Opbergcassette van Kodak: al uw foto's overzichtelijk bij elkaar in een handzaam doosje. Altijd bij de hand. De Selekt Foto-Opberg- cassette kunt u zo meenemen naar familie of vrienden zonder uw kostbare herinneringen te beschadigen. U kunt 'm ook naast de andere cassettes in de boekenkast Ak ,oto,i'^e- zetten. Allemaal keurig bij elkaar. Of 'm gebruiken als foto-wissellijstje, heel decoratief. Is dat niet praktisch? Verzamel ze ook. Kom voortaan naar ons met uw volgeschoten kleurenrolletje. Dan krijgt u geen gewone kleurenfoto's maar Kodak Selekt Prints: ontwikkeld en af- Foto's handig opbergen. Verzameld in uw boekenkast. gedrukt door het kleurenlaboratorium van Kodak zelf. De beste garantie voor kwaliteit en zekerheid. Daar doen we dan in de periode juli t/m oktober zo'n Selekt Foto- Opbergcassette bij. Gratis en, voor niets. En zeer de moeite waard. Groente- en Fruitmarkt ZIERIKZEE Let op onze weekendreklame 2 kiwi's voor 1,45 1 kg tomatenvoor 1,35 1 kg andijvievoor 0,90 1 kg Granny Smithvoor 2,95 1 kg geschrapte nieuwe krielaardappeltjesvoor 0,75 Verder hebben wij voor u: sla, spina zie, bloemkool, postelijn, sperzie boontjes, snijbonen, aardbeien, ker sen, aalbessen, perziken, pruimen, frambozen, kruisbessen en alle ande re soorten verse groenten en fruit. Komt u ook eens naar de winkel en kijk en vergelijk onze prijzen en kwaliteit. Groente- en Fruitmarkt ZIERIKZEE Hoek Nieuwe Bogerdstraat-St. Do- musstraat - Telefoon 01110-3296 PASSAGE - APPELMARKT ZIERIKZEE Alle lange, korte mantels, jacks in suede en leder Tot maat 52 dames. Keuze uit meer dan 100 stuks. met blouses suede, ge voerd, kompleet nu f 299,75 Voor dames en heren. ipeooeeeeeoeeeeeeeeseeeesefi Zojuist verschenen Een fantasie op de werkelijkheid of Een ode aan de wandelsport. Prijs 19,50 Dit boekje, in Zeeuws dialect, is van de bekende „declamator-dichter" Simon Berrevoets. Meermalen trad hij op voor radio en televisie en op tientallen verenigingsavonden en evenzovele plaat sen was hij een graag gehoorde declamator. Ook aan de Zeeuwse langspeelplaat „ZêêTand Plat 3" heeft hij zijn medewerking verleend. De omslag en illustraties zijn van de Goese tekenaar Wim Reijnhout. Voor ieder die van het Zeeuwse dialect houdt én van de wandelsport, is dit een fijn bezit. Verkrijgbaar in de boekhandel en bij de uitgever Drukkerij Markusse. Postbus 1 te Wissenkerke. SOÖÖOÖOOOOOOOOOOÖOOÖÖOOOOI Behalve op maandag. Voor deuren - ramen - kozijnen - hang en sluitwerk en deurbeslag. DELTASTRAAT 12 NIEUWERKERK - TELEFOON 01114-1465 luB,,ünnnnnnnnr leacoooeeoBgaeaogoecBocBdt De Vleesmarkt is een grote, zeer goed bekend staande vlees organisatie. Grossier, exportslachter, importeur en winkelier tegelijk. Met eigen slachterijen en zo'n 67 dmkbeklante win kels, waar dagelijks duizenden kilo's kwaliteitsvlees over de toonbank gaan. Onze vleeskwaliteit en de lage kiloprijzen zijn de basis van het Vleesmarkt-succes. komen wij graag in kontakt met een Aan een en/aren slager die de handen flink uit de mouwen wil steken, beschikt over leidinggevende kapaciteiten en het patroonsdiploma en zo tussen de 28 en 35 jaar oud is, bieden wij een uitstekende baan. Sollicitaties: U kunt bellen met onze heer H. v.d. Meyden tussen 19 en 20 uur, tele foon 01650-38279. I Efficiënte verzorging van uw totale administratie. Deskundige behandeling van al uw belastingzaken. Ekonomisch advies en bedrijfsbegeleiding. Administratiekantoor tamboer9 Lindcnlaan 3 Postbus 22 3240 AA Middelharnis Telefoon 01870 - 3477* Telex 27099 Misschien kunt u volgende week al vertrekken! Vraag bij de Rabobank naar de zogenaamde last-minute-aanbiedingen: voor een spotprijsje razendsnel op reis. Uw omzet vergrotenRegelmatig adverteren!

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 10