Werkeiland „Neeltje Jans" mogelijk lokatie voor proefprojekt windenergie Sinas V G Bacterievuur is een drama voor Schouwse fruittelers Koffiemelk PAAUWE B.V. DE ZIERIKZEESCHE COURANT literfles NU vruchten- liter-] limonade fles Bosbranden bij Barcelona JUttnisst Intense controle noodzakelijk ZLM en provincie zetten zich in om besmetting uit te roeien PAAUWE UA> 1B6f PE ei tr ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE REDAKTIE, ADMINISTRATIE EN BEZORGING Telefoon (01110) 6551. Voor telefoonnummers na 17.30 uur: zie pagina 2 onder de rubriek „Agenda". Uitgave B.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Jannewekken 11, 4301 HH Zierikzee. Postbus 1, 4300 AA Zierlkzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling f 34,90, per jaar f 133,00. Losse nummers 70 cent. De abonnementsprijzen zijn inclusief 4% BTW. Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Advertentieprijs 45 cent per losse mm; „Succesjes" (t/m 4 regels) f 5,60. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4% BTW. Donderdag 8 juli 1982 138ste jaargang Nr. 23143 WAARIN OPGENOMEN (1797 - 1889) In dit nummer: Iepeziekte in Westhoek ZIERIKZEE, 7-7. De regering heeft besloten om in Ne derland een proefprojekt op poten te zetten met een windenergiecentrale. De gedachten gaan uit naar een park van tien a twintig windmolens, elk met een vermo gen van 0,3 a 0,5 megawatt. In de tweede helft van dit jaar zal een definitieve beslissing worden genomen over de prototypes van de windmolens die zullen worden op gesteld, zo is woensdag bekendgemaakt. Advertentie BARCELONA, 7-7. De bosbranden die sedert dinsdag bij Barcelona woe den, zijn woensdag in hevigheid toe genomen. Er is al ca. 4.000 ha bos ver nield. Het verlies zou nog groter kunnen worden, daar volgens de generalitat (autonome Catalaanse regering) 15 brandhaarden die men dacht bed wongen te hebben, weer aanwakker den. Enkele honderden mensen, brand weerlieden, boswachters, politie mannen en vrijwilligers, nemen deel aan de strijd tegen de barrière van vuur van 30 km lengte die letterlijk Barcelona, in het westen, noorden en zuiden omsingelt. Grote delen van de stad zijn versto ken van elektriciteit en telefoon. De wegen zijn op verschillende plaatsen in het gebied afgesneden hetgeen de hulpverlening bemoeilijkt. Nog voor het einde van het jaar zal worden bepaald waar het windmo lenpark wordt gevestigd. Uiterlijk eind 1984 moet met de bouw van het park worden begonnen opdat het projekt in 1985 voltooid wordt. In een woensdag gepubliceerd rap port met het regeringsstandpunt over windenergie en opslag wordt er van uitgegaan dat een opslagsysteem voor overtollige windenergie voorlo pig nog niet vereist is. Een aanzienlijk hoeveelheid wind energie kan namelijk rechtstreeks aan het elektriciteisnet worden gele verd. Opslagsysteem Bovendien moet onderzoek worden verricht naar de voors en tegens van drie verschillende opslagsystemen: een spaarbekken (het plan-Lievense), persluchtopslag in zoutkoepels en een ondergronde pompaccumulatie- centrale. De overheid zal de helft van de kosten van het projekt voor haar re kening nemen, de Samenwerkende Elektriciteitsproduktiemaatschap- pijen 'S.E.P.)het restant. De subsidie van* de overheid blijft bij de opzet, zoals die de regering thans voor ogen staat, beperkt tot 35 miljoen gulden. Van groot belang acht de regering de betrokkenheid van de Nederland se industrie bij het projekt. De rege ring rekent op een wisselwerking tussen industrie, de markt en de we tenschap bij de uitvoering van het demonstratie-projekt. Een beslissing over een eventueel opslagsysteem zal pas worden geno men omstreeks 1986-87, wanneer re delijke ervaring is opgedaan met het demonstratieprojekt. Die keuze kan worden uitgesteld zo lang het gaat om maximaal duizend megawatt die rechtstreeks aan het net kan worden geleverd. Pas als de elektriciteitsopwekking uit wind energie de orde van grootte van twee duizend megawatt bereikt - waar schijnlijk pas halverwege de jaren negentig - moet aan opslag van tijde lijk overtollige energie worden ge dacht. Spaarbekken kan bij Schouwen Een spaarbekken kan gevestigd wordep voor de kust van Voome, in het Markermeer, in het zuiden van het IJsselm^er en voor de kust van Schouwen. Op grond van een eerste vergelijking van deze vesti gingsplaatsen geeft de regering de voorkeur aan de kustlokaties, het IJssel- en het Markermeer. Een spaarbekken in de Noordzee valt aanzienlijk duurder uit. Daar staat tegenover dat een spaarbekken in de Noordzee minder schadelijk is voor het milieu, terwijl planologische en waterstaatkundige bezwaren even eens minder zwaar wegen. „Neeltje Jans" De regering meent dat ook het werkeiland Neeltje Jans" in de Oosterschelde niet bij voorbaat moet worden uitgesloten als één van de mogelijke lokaties voor de windener giecentrale. Maar het voorstel om daar een groot spaarbekken aan vast te kop pelen wordt door de regering niet overgenomen, tenminste niet in de eerste fase van het proefprojekt. WERKEILAND NEELTJE JANS". Het werkeiland vqorde bouw van de pijlerdam'aan de Oosterschelde staat fors in de belangstelling. De topdrukte in het informatiecentrum manifesteert zich al behoorlijk, over de Deltatverken is een maquette aanwezig op de expositie Themajaar '82 te Groningen, en nu weer wordtNeeltje Jans" als mogelijke loka tie genoemd voor een landelijk proefprojekt windenergie. In plaats van pijlers, in verschillende stadia van opbouw, zijn er straks op het werkeiland misschien wel tien a twintig windmolens te aanschouwen Niet in Oosterschelde Een kleiner opslagbekken in de Oosterschelde, bij wijze van proef projekt, wijst de regering van de hand, omdat daar door de eventuele bouw van een groot bekken wordt bemoeilijkt, maar voor de töekofhSt wordt het zogenaamde „Energo- project" niet bijvoorbaat afgeschre- In het kader van een ontwerp voor een grootschalige bovengrondse pompaccumulatiecentrale kan op dit voorstel worden teruggekomen, zo heeft de regering besloten. Advertentie Dit nummer bestaat uit 10 pagina's. Restaurant Renesse voor reservering: tel. 01116-1215 maandag gesloten BUENOS AIRES. De Centrale Bank van Argentinië heeft de Peso met bijna 22 procent gedevalueerd ten opzichte van de dollar. De koers bedraagt nu 20.000 Peso vooreen dol lar tegen voorheen 15.700 Peso per dollar. VICTORIA. Van de vijf verdachten die op de Ceychellen terecht moesten staan voor hun aandeel bij de mislukte staatsgreep hebben vier huurlingen de doodstraf gekregen en een vijfde 20 jaar gevangenisstraf. NIEUWERKERK, 8-7. „Het is een drama dit jaar", zegt de heer J. A. Klompe, fruitteler uit Dreischor over het bacterievuur, dat hevig toeslaat op Schouwen-Dui- veland en met name de boomgaarden van de fruittelers schade toebrengt. Zelf doen ze er al het mogelijke aan om de besmetting uit te roeien. „Zolang de bacterievuur haarden ook buiten de strook van 500 m rond onze be drijven niet worden aangepakt, blijft de kans op een tweede explosie van bacterievuur aanwezig. Vogels en wind verspreiden de bacterie namelijk over korte èn lan ge afstanden", is hij van mening. ,,Het kost me elke week een volle dag om de perebomen langs te lopen en te kontroleren op bacterievuur. Afgezien van de kosten raak ik daardoor ook veel tijd kwijt, die ik eigenlijk niet kan missen. Langs de hier vlakbij gelegen Blooisedijk en de Zuidlanddijk staan aangetaste meidoorns, waar niets aan wordt gedaan. Ze bevinden zich buiten de strook van 500 m, maar ondertussen kunnen ze de besmetting wel overbrengen", aldus de heer Klompe. De heer Klompe amputeert met een grote schaar een tak van een aangetaste pereboom. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) In het juninummer van het Zeeuws Nieuws voor natuur, landschap en milieu schrijft de heer H. J. van Oosten dat op grond van de planten- ziektewet een ieder verplicht is aan getaste waardplanten te vernietigen. De Plantenziektekundige Dienst (PD.) voert een aktieve kontrole uit, die zich beperkt tot een zone van 500 m rond fruit- en boomkwekerij en. De fruitkwekers moeten zelf het eigen bedrijf in de gaten houden en moeten op eigen kosten maatregelen treffen tegen het bacterievuur. Bui ten de zone van 500 m is het verwijde ren van infektiebronnen veel moei lijker te realiseren en bovendien veel duurder. „Ook kan men zich afvra gen of dit een zinvol beleid zou zijn, omdat infektie over lange afstanden kan overwaaien", aldus Van Oosten. De Zeeuwse Landbouwmaatschap- pij overlegt morgen (vrijdag) met de P.D. over een op plan staande red- dingsaktle. In de ZLM-vergadering van maandagavond werd duidelijk dat de infektiedruk met betrekking tot het bacterievuur zo langzamer hand ondraaglijk geworden is. Het ZLM-bestuur wijt dit vooral aan het jarenlange „slordige beheer" in met name natuurgebieden. Mr. J. Oggel, algemeen sekretaris van de ZLM vertelt desgevraagd dat de besmetting vooral uit de natuurge bieden komt. „Staatsbosbeheer heeft er te weinig aan gedaan", zegt de heer Oggel. Wat Schouwen-Duive- land betreft hebben de gebieden de Kop van Schouwen en het Dijkwater (tussen Dreischor en Sirjansland) het meest te lijden onder het bacterie vuur. De ZLM vindt dat de verantwoorde lijkheid voor de nu ontstane situatie grotendeels bij de overheid en Staatsbosbeheer ligt. Naast de eko- nomische belangen voor de fruitteelt Advertentie Laat woninginrichter van uw huls een palelsje maken! Wij komen op verzoek gratis en geheel vrijblijvend op elk uur van de dag met stalen bij u aan huls. Zuidweg 20a Zonnemalre Telef. 01112-1318, b.g.g. 1469 SP )<3) 1 1 'J en de boomkwekerij staat ook de aankleding van het landschap op het spel. De ZLM is er dan ook zeer ge lukkig mee dat steeds meer instan ties (gemeente en waterschap) de akute bedreiging inzien. Reddingsaktie Om iets te redden moeten alle in fektiebronnen worden opgeruimd. „Dat moet wel binnen een maand ge beuren", vindt de heer Oggel. Het ZLM-bestuur is bereid aan een derge lijke reddingsaktie een positieve bij drage te leveren door een beroep te doen op de leden vrijwillig man kracht en materiaal beschikbaar te stellen. „Daarbij denken wij vooral aan de akkerbouwers, omdat zij over materiaal beschikken", aldus de se kretaris van de ZLM. De Land bouwmaatschappij stelt als voorwaarde voor de aktie dat er geen uitzonderingen worden ge maakt voor natuurgebieden en dat wordt afgestapt van de 500 m-zone. Vervolg pag. 4 Verwachting tot vrijdagavond: Zeer warm Zonnige perioden en tot de avond droog; minimumtemperatuur om streeks 16 graden; middagtempera- tuur ongeveer 30 graden, op de Wad deneilanden iets koeler; matige zuid oosten wind. WEERSVOORUITZICHTEN Weersvooruitzichten over Neder land: de cijfers zijn een globale aan duiding: het interval rond deze cij fers moet ruimer genomen worden naarmate de dag waarvoor de ver wachting geldt verder in de toekomst ligt. Verwachting t/m maandag 12 juli: Zaterdag: Zonnige perioden Kans op neerslag: 50%. Min.temp.: 16 gr. Middagtemp.: 25 gr. Windkracht: zuidwest 4 Zondag: Kans op neerslag: 40%. Min.temp.: 14 gr. Middagtemp.: 23 gr. Windkracht: n.west 3 Maandag: Kans op neerslag: 10%. Min.temp.: 12 gr. Middagtemp.: 23 gr. Windkracht: noordoost 3 ZON- EN MAANSTANDEN 9 juli Zon op 5.30, onder 21.59 Maan op 23,59, onder 8.24 Laatste Kwartier: 14 juli (5.47) HOOG- EN LAAGWATER Zierikzee Hoogwater Laagwater 9 juli 6.18 17.57 11.42 - Doodtij: 16 juli HET WEEKOVERZICHT DE BILT, 8-7. Het K.N.M.I. deelt mede: Het is morgen zonnig en warm tot zeer warm weer. Een hogedrukge- bied strekt zich uit over een groot deel van west- en midden Europa. Het verplaatst zich langzaam naar oost-Europa. Een lagedrukgebied breidt zich van Spanje over Frankrijk naar het noorden uit. Als gevolg daarvan stroomt met zuidenwind zeer warme lucht naar ons land. De temperatuur kan tot 27 30 graden oplopen. Al leen op de Waddeneilanden blijft het koeler. De laatste dagen heerst er in de zuidelijke landen van Europa een tropische hitte. Op de Spaanse hóóg- Vlakte kwamen temperaturen voor van 40 graden.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 1