HANNIE'S HUWELIJKSVAKANTIE BOEIENDE KOLLEKTIE DOKUMENTEN IN VISSERIJMUSEUM BRUINISSE Rabobank Reisverzekering Op tijd Buitenlands geld Tijdelijke Auto Cascoverzekering Jaarlijks afscheid voor peuters uit 't Kraaiennest Mossel-verleden boven water: STREEKNIEUWS een rustig vakantie-gevoel. STREEKNIEUWS Geslaagd een rustig vakantie-gevoel. Wat biedt de BEELDBUIS? een rustig vakantie-gevoel. ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Dinsdae 6 iuli 1982 Nr. 23142 5 Advertentie BRUINISSE, 6-7. Onder de zaken die in het pas geopende Visserij Muzeum te Bruinisse te zien zijn, bevindt zich ook een interessante kollektie dokumen- ten uit vroeger dagen. In één der vitrines kan men een originele afdruk vinden van de eerste Mosselverordening van 1771, waarbij de Ambachtsvrouwe, bij gestaan door Schout en Schepenen probeert, enige orde te brengen in de onre gelmatige mosselaanvoer en de diskriminatie van vreemde schippers die op de Grevelingen komen vissen. De verordening gaf aanleiding tot de Mosselop- roer in 1573. RENESSE „De Duinkonijntjes" sloten schooljaar af Op kleuterschool „De Duinko nijntjes" werd het schooljaar op feestelijke wijze afgesloten. Op de voorlaatste schooldag werd een uitje gemaakt: met de paardentram ging het hele gezelschap naar zwembad „De Kurk" op camping „De Wijde Bliek" te Renesse. In het zwembad werd natuurlijk heerlijk gesparteld en spelletjes gedaan. Tussen de middag werd genoten van een heerlijke maaltijd met frites en fricandel. Tegen tweeën keerde men weer terug naar school. Op de laatste vrijdagochtend werd door de beide „juffen", elk in de ei gen klas, poppenkast gespeeld. Aan het slot van de ochtend werden zoals gebruikelijk de kinderen die na de vakantie de lagere school gaan bezoe ken en dus de kleuterschool verlaten door de juf op een karretje de school uitgereden. Een gebeuren dat door een aantal ouders belangstellend werd gevolgd. KERKWERVE Egaliseermachine gestolen Van de wegenbouwmaatschappij IWAM uit Biezelinge is een egaliseer machine ter waarde van 7000,— gestolen. Het bedrijf is aan het werk langs de Provinciale weg Burgh- Haamstede-Zierikzee ter hoogte van Kerkwerve en had vrijdag de machi ne aan een bouwkeet verankerd. Af gelopen maandag was de machine verdwenen. NIEUWERKERK Fijn eindfeest bij „De Gruttepikkertjes" Afgelopen vrijdag, de laatste dag vóór de grote vakantie, was het feest voor de peuters van de peuterspeel zaal „De Gruttepikkertjes". In de zaal werden eerst gezellig in de kring liedjes gezongen en wat lek kers gegeten en gedronken. Het weer werkte goed mee, zodat spelletjes buiten op het speelplein gedaan wer den, met o.a. drophappen, zaklopen, bussen omgooien, enz. Inmiddels was de temperatuur hoog opgelopen, zo dat een ijsje goed smaakte. Het festijn werd beëindigd met een pannekoekmaaltijd in het lokaaltje, een heerlijk slot voor een fijn feest. OOSTERLAND Kollekte De kollekte ten bate van het Natio naal Epilepsie Fonds heeft 1048,95 opgebracht. De kollektanten me vrouw Van den Berge-Manten, me vrouw Boogert-Roks, mevrouw De Bruine-Goudzwaard, mevrouw Van Dijke-Geene, mevrouw Fluijt-van Zielst, mevrouw Lems Dorst, me vrouw Van der Maas-Bal, mevrouw Van der Maas-van 't Hoff, mevrouw Van den Nieuwendijk-van der Laan, mevrouw Stouten-Otte, mevrouw Steenpoorte-van der Have en me vrouw Van Zeeland-Kraak wordt dank gezegd. Dat geldt ook voor de bezorgsters van de kollektezakjes: Janita van Dijke en Wilma van der Maas. Opbrengst kollekte Onder leiding van de heer Johan van der Have Jac.z. werd in Ooster- land weer gekollekteerd ten bate van het zendingswerk der Gereformeerde Gemeenten, door Bart van der Hulle, Fieke van 't Hoff, Cobie Olree, Ger- da van der Hulle, Marie de Visser en Marian de Waal. De opbrengst be droeg deze maand de som van 179,56. Bovendien kwam daar nog bij een bedrag van 182,80, zodat er in totaal aan de zending kon overge maakt worden de mooie som van 362,36. Dank aan de gevers, leiding en kollektanten. Natuurlijk zijn er ook de Stauten, het Huishoudelijk Reglement en en kele krantenberichten over de Bond van Zeeuwse Mosselkwekers. Wat in de 18e eeuw niet mogelijk was lukte 150 jaar later wel: de mosselhandel werd gereglementeerd en bloeide op als nooit tevoren. Maar de oprichting van de Bond van Zeeuwse Mosselkwekers, moest wel heel wat overwinnen en verande ren eer het zo ver was en het Crisis Mosselbesluit moest er eveneens aan te pas komen. Ook in 1920 was er al een poging ge waagd, door een Coöperatieve vere niging te stichten en krachten te bun delen. Ook daarvan zijn dokumenten aanwezig, maar de vereniging bleek niet levensvaatbaar. Velen nog le vende mosselkwekers waren dit ver geten. Bijzonder is ook het debat dat in 1958, toen de Deltawet in de Tweede Kamer was aangenomen, gehouden tijdens een bijeenkomst van de Zeeuwse Volkshogeschool te Vlissin- gen. Verwaterplaatsen mosselen Ds. C. van der Zaal, A.R.-Tweede Kamerlid en als voorzitter Vande Vaste Kommissie voor Visserij nauw betrokken bij deze Nederlandse be drijfstak, pleitte voor het maken van verwaterplaatsen voor mosselen in de Waddenzee. Men zag het absoluut niet meer zitten enige vorm van schelpdierkultuur in Zeeland te hou den. De regering wilde een bedrag van 10 miljoen gulden beschikbaar stel len, voor een proef om de mogelijk heden van blijvende kuituur onder meer in de Grevelingen te onderzoe ken. Ds. Van der Zaal (gereformeerd predikant in Harlingen) vond dat weggegooid geld en noemde het plan een fopspeen voor een bedrijf dat ab soluut uit Zeeland moet verdwijnen. Overbrenging van de kuituur naar de Waddenzee was de enige mogelijk heid. Hiermee is het belang van 23.000 mensen gediend, zo dacht de heer Van der Zaal. Een en ander kost te 250 -a 300 miljoen gulden, die het Rijk ter beschikking diende te stel len. Het Tweede Kamerlid de heer Th. J. Westerhout (PvdA) verweet Van der Zaal, dat hij te negatief dacht ten opzichte van Zeeland en de belangen van Yerseke in het bijzonder. Oesterkuituur Intussen werkten de jonge biolo gen Drinkwaard en Vlasblom al aan proeven om de oesterkuituur voor Zeeland te behouden en drs. A. C. Drinkwaard bracht dat ook op ge noemde vergadering ter berde. Ds. Van der Zaal wilde er niet van horen en ook de praktijkmensen zagen het ook niet zo zitten. Maar drs. Drinkwaard was zeer po sitief wat betreft oester kweek- mogelijkheden in een afgesloten Gre velingen. Nu een kwart eeuw laten weten we het, dat hij het bij het rechte eind had. De Grevelingen, in 1971 en enke le jaren daarna uitgemaakt voor een beerput, blijkt een goudmijn te zijn voor de oesterkwekers. De barre winter van 1963, lag in 1958, nog vijf jaar in het verschiet. Interessant is het zeker, dat nog eens boven water komt, wat enkele decen nia geleden werd beweerd. Ook in de vakantie kan 'n ongelukje in 'n klein hoekje liggen. Neem een Rabobank Reisverzekering. Verzekert tegen ongeval, ziekte, buitengewone kosten en diefstal. De Rabobank maakt 'm in orde. Ook uw Reis- of Eurocheques, Buitenlands geld, Europeesche Automobilistenhulp Verzekering of Internationale Reis- en Kredietbrief, tijdelijke Auto Casco- (i«iiinll2ftVll? verzekering of Safe-loket. Vraag ook eens naar het handige Koerskaartje. ItQlIUUOlIn OOSTERLAND Openbare kleuterschool sloot jaar feestelijk af De twee klassen van de Openbare Kleuterschool, hoofdleidster me vrouw J. van Westen-van Dongen, vierden gezamenlijk de afsluiting van het schooljaar met spelletjes en een maaltijd, die bestond uit het meest populaire kleutermenu dat er bestaat: frites, knakworst en appel moes. Na het „diner" was er een poppen kastvoorstelling, gespeeld door de stagières dat erg in de smaak viel. Met een ijsje in de hand gingen de jongste kleuters om half acht weer naar huis, waarna de „kleuterschool verlaters" onder leiding een speur tocht door het dorp begonnen om de schat te vinden, bestaande uit een ijs je bij het cafetaria „Neffen d'Eule". De achttien oudste kleuters mochten de nacht op school doorbrengen, en werden 's morgens om 9.00 uur door de moeders opgehaald. Dat was op zich al een spannend avontuur. Advertentie De Grote Uittocht staat voor de deur. Stap tijdig voor Buitenlands geld bij de Rabobank binnen. Ook voor uw Reisverzekering, Reis- of Eurocheques, Internationale Reis- en Kredietbrief of Europeesche Automobilistenhulp Verzekering, tijdelijke Auto Cascoverzekering Dalmlliinb of Safe-loket. Vraag ook eens naar het handige Koerskaartje. noDOUolln In Oosterland OOSTERLAND, 3-7. De peuters van peuterspeelzaal ,,'t Kraaiennest" uit Oosterland vierden samen met de leidsters en het bestuur de jaarlijkse afslui ting. Ze kregen bij het binnenkomen hun eigen gemaakte en mooi versierde muts op. Nadat de kinderen aan elkaar waren gewend, werden ze getrakteerd op limonade. Daarna gingen de peuters en kleine groepjes met hun leidster naar buiten. alle onkosten eraf waren, de mooie som van 420,-. Een mooi resultaat en het bestuur heeft de getoonde be langstelling zeer op prijs gesteld. AMSTERDAM. Enkele tientallen woedende taxichauffeurs hebben maandagmiddag met hun wagens een blokkade gevormd rond de Dam in de hoofdstad. Zij protesteerden daarmee tegen het op vrije voeten stellen van een Belg, die wegens mis handeling van een hunner kollega's was gearresteerd. Mejuffrouw Chr. M. van der Hulle Pd. slaagde bij Instituut Schoevers te Rotterdam voor de sekretaresse- opleiding. BRUINISSE Flinke belangstelling foto's koninginnen Gisteravond (maandag) is de rei zende fototentoonstelling „Honderd jaar Oranje-Vorstinnen" 1880-1980 over de koninginnen Emma, Wilhel- mina en Juliana in het Dorpshuis van Bruinisse beëindigd. Vele honderden mensen hebben ge noten van de vaak unieke foto's en de videobeelden riepen bij velen herin neringen op aan paardetram, oorlog en bevrijding. De dames van de N.C.V.B. en Try- fosa waren 's middags present voor de begeleiding van de tentoonstel ling, 's avonds deed de Stichting Festiviteiten dit. De gemeente en de Stichting hebben zeker een pluim verdiend én met het alert reageren op de aanbieding (slechts twee gemeen ten in Zeeland kregen de tentoonstel ling) en de presentatie ervan. WOENSDAG 7 JULI NED. I: De Dieren van het groene woud opent het middagprogramma. Lefty is de titel van een film dat gaat over een meisje met een handicap en die ondanks dit er in weet te slagen turnkampioene te worden. Kapitein. Zelanrf 'gaat vervolgens op zoek in Pegasus naar vreemde diersoorten. In Van geivê'éftot gewest komen de volgende onderwerpen aan de orde: Klaas Springer in Edam, Warmte voorziening op Vlieland, en De 600- jarige Dom un Utrecht heeft weer dertien luiklokken. De kronieken van de planeet Mars, is de titel van een nieuwe SF serie waarin Rock Hudson de hoofdrol vertolkt. Atle tiek hoogtepunten komen aan bod in Avro's sportpanorama. Dan een por tret rond de vogeltekenaar Vos in Ontmoetingen. NED. II: Allereerst een verslag van de tijdrit in de Tour de France. Dan het eerste deel van een Poolse film over het meisje Christina. Bij een schoolonderzoek komt naar voren dat Christina een afwijking in haar wervelkolom heeft, waardoor ze naar een speciale inrichting moet en haar rug moet laten behandelen om erger te voorkomen. Countdown gaat vooraf aan de Amerikaanse film In mates A love story. In het verhaal wordt een jongeman betrapt op boek houdfraude en tot gevangenisstraf veroordeeld. Hij ontmoet daar Jane, die een straf uitzit voor een roofover val. Tussen die twee groeit een rela tie ondanks de tegenwerking. WOENSDAG 7 JULI NED. I: 15.30 De dieren van het groene bos; 15.55 Lefty, het meisje met de linkerarm; 16.40 Het geheim van de derde planeet; 18.20 Nieuws voor doven; 18.58 Nieuws; 19.00 Van gewest tot gewest; 19.50 Toppop; 20.00 De kronieken van de planeet Mars; 21.37 Journaal; 21.55 Sportpa norama presenteert: atletiek; 22.20 Ontmoetingen; 23.05 Journaal; 23.10 Nieuws voor doven. NED. II: 13.00 Nieuws voor doven; 18.30 Tour de France; 18.54 Bereboot; 18.59 Christina's afscheid; 19.25 Ken merk; 20.00 Journaal; 20.27 Socutera; 20.32 Countdown; 21.20 Inmates: a lo ve story; 22.55 Agenda; 23.07 Jour naal; 23.12 Nieuws voor doven. DONDERDAG 8 JULI NED. I: Een Tjechisch tekenfilmpje ,,Roby en Boby" opnet het NCRV programma gevolgd door een afleve ring uit een Tjechische poppenfilm Doe het zelf maar eens, over twee ge niale heertjes. Uit Rusland is de te kenfilm afkomstig getiteld de Drie van Yoghurtdorp. Meneer Rossi trekt dan tenslotte met zijn hond de bergen in. Het goud van de Kraaien- berg besluit het middagprogramma. Voetballiefhebbers kunnen vana vond hun hart ophalen want gespeeld wordt om de halve finale in het WK voetbaltoernooi. Het verhaal van Abraham en Isaak staat centraal in de aflevering van Verhalen uit de Bijbel. Kerkepad '82 voert vanavond langs Steenwijk, Steenwijkerwold, Paasloo, Nijeveen en Kolderveen. Na het journaal een samenvatting van de etappe die vandaag verreden werd. Tegen negen uur wordt overge schakeld naarSevilla voorde tweede halve finale in het WK voetbaltoer nooi. Tot slot dan nog een verslag van de Tour de France. NED. II: Het speeltje Cijfers en Letters opent het KRO prgramma en in de Sullivans propobeert iedereen Jarvis wat op te beuren. In Centen nial komt het tot een bloedig treffen in de bergen als een fanatieke heilsprediker en een kolonel, die een leger wil samen stellen in eikaars vaarwater terecht komen. Naïeven in de lage landen, is een dokumentai- re over de naïve stroming in de schil derkunst. DONDERDAG 8 JULI NED. I: 15.30 Roby en Boby15.40 Doe het zelf eens; 15.50 De drie van Yoghurtdorp; 16.05 Meneer Rossi; 16.25 Het goud van de Kraaienberg; 17.05 WK voetbal; 19.00 Rollebol; 19.05 Verhalen uit de bijbel; 19.25 Kerkepad '82; 20.00 Journaal; 20.27 Tour de France; 20.50 WK voetbal; 22.50 Tour de France; 23.05 Journaal; 23.10 Nieuws voor doven. NED. II: 13.00 Nieuws voor doven; 14.45 Tour de France; 18.54 Bereboot 18.59 Cijfers en Letters; 19.25 De Sul livans; 20.00 Journaal; 20.27 Centen nial; 22.05 Brandpunt; 22.30 Naïven in de lage landen; 23.30 Journaal; 23.35 Nieuws voor doven. Het kleine schoolpleintje aan de Sint Joostdijk zag er feestelijk uit met parasols en balonnen. Daar wer den verschillende spelletjes gedaan, o.a. blikken gooien, koek happen, ballen rollen, over een klimhek lo pen met een lepel met een bal erop. Bij elk spelletje kregen ze als belo ning een stempeltje of een plakkertje op een kaart. Na de spelletjes hebben ze nog fijn buiten gespeeld. Tegen twaalf uur zijn de peuters aan tafel gegaan en hebben heerlijk gesmuld van patat, appelmoes en worst. Bij het naar huis gaan kreeg iedere peuter een mooie toeter, waarmee de vakantie werd ingeblazen, die tot en met 13 augustus duurt. Dit jaar hebben 13 peuters afscheid van de peuterspeelzaal genomen en gaan na de vakantie naar de kleuter school. Als aandenken kregen deze peuters een rond tegeltje mee van de peuterspeelzaal. Na de vakantie ko men er 9 nieuwe peuters op de speel zaal. Tijdens de Duivelanddag op 26 juni heeft de peuterspeelzaal ook op de braderie gestaan in Oosterland. Ten bate van de speelzaal werden panne koeken, poffertjes en nieuwe haring verkocht. De opbrengst was, nadat Advertentie Verkeersregels zijn in elk land anders. Soms kan dat minder prettige gevolgen hebben. Sluit daarom een tijdelijke Auto Cascoverzekering af. Uw auto is verzekerd tegen de dagwaarde. De Rabobank maakt 't voor u in orde. Ook uw Reisverzekering, Reis- of Eurocheques, Buitenlands geld, Internationale Reis- en Kredietbrief of Europeesche Automobilistenhulp Dofinhzinl' f Verzekering, Safe-loket. Vraag ook eens naar het handige Koerskaartje. nollUUliUti LMKm 66 „Het helpt nauwelijks. In Roosen daal Kun je me komen opzoeken?" „Dat dat zal niet gemakkelijk gaan, Gerard. Ik ehik ben in ver wachting „Wat!" Het woord klonk als een zweepslag. Ja. Enne, ik ry d nu niet meer met de auto. Misschien kan ik met de trein komen. Ik zal wel zien. Ik bel morgen het ziekenhuis op om naar je te infor- merea Sterkte, Gerard, ik zal voor je duimen „Is eh is dat van ons, Hannie? De baby, die je verwacht?" „Dat hoor je nog weL Sorry, ik hoop, dat je het begrijpt „Ja. Je man staat natuurlijk in de nabijheid. Maar ik móést je bellea liefste, omdat ikhet is een gevaar lijke operatie. Niet dat ik bang ben voor de dood, hoor, dat niet Maar ik kan toch niet gaan zonder van jou afscheid te nemen? Ik heb zoveel van je ge houden, liefste van me En ik wilde je danken voor alles, wat je me van jezelf hebt gegeven „Houd alstjeblieft op, Gerard. In deze moderne tijd betekent zo'n ope ratie niet veel meer. Houd je taai en maak je geen zorgen, je komt er door. Je zoon heeft je nodig en ik bel morgen dat ziekenhuis op. Als er een mogelijk heid is om te komen, zie je me wel ver schijnen." „Dank je, Hannie, je bent lief. Ik hoop, dat je komt Als ik het overleef zal ik elke dag naar je uitkiikea" Ze legde de hoorn op de haak zonder verder te antwoorden en keerde naar haar stoel terug. Terwijl ze verderging met haar naaiwerk, vroeg Flip op tame lijk scherpe toon: „Wie was dat, die Van Bavelen?" Van Bavelen. Een goeie kennis van me," zei ze zich beheersend, zodat haar stem kalm klonk. „Een goeie kennis van je?" Hij keek zijn vrouw ongelovig aan. „Ik heb nooit van hem gehoord." „Klopt Ik heb hem in Noordwijk leren kennen." „Een man?" „Ja, allicht Een weduwnaar." „In Noordwijk in die drie weken, dat je daar met vakantie was?" „Precies." „En en en dat vertel je me zo maar?" Zijn ergernis groeide. Ze liet haar naaiwerk even rusten en keek hem ontspannen aan. Het kon haar niets meer schelen, al zou hij de gehele wereld radea „Hoe moet ik het je dan vertellen?" „Ik ben gewoon stom verbaasd! Je noemt die vent bij zijn voornaamje wenst hem sterkte toe en je belooft hem zelfs op te zoeken Heb ik misschien ook nog wat te zeggen?" Hannie ging weer verder met het naaiwerk, schouderophalend. „Weet ik niet Ga je gang, als je meent wat te moeten zeggen." „Dat ik het vrij ongepast vind," riep hij opgewonden uit „Ja, dat vind ik: on gepast' Temeer, omdat je me er met geen woord over gesproken hebt" „O, dat vond ik niet nodig. Waarom zou ik? Vertel jij alles over jouw kern nissen?" Door HENK VAN HEESWIJK „Dat is geen vergelijking. Ik heb enkel mannelijke kennissen." „Je hebt me anders zelf verteld, dat er ook een kegelklub voor dames is, waarmee jullie in kontakt staan Heb ik er ooit bezwaar tegen gemaakt?" „Maar snap je het dan niet? Dat is toch heel iets anders?" Ze liet opnieuw het werk rusten en keek haar man met opgetrokken wenk brauwen aan. „Jy bent even een leuke! Als jij dameskennissen hebt middels je gekegel, is dat heel gewoon. Als ik tijdens de vakantie een man ontmoet die hoffelijk en vriendelijk voor me is, dan klim jij op de kast van jaloezie! doe niet zo achterlijk, Flip, ik heb me uitstekend met hem geamuseerd. We dansten iedere avond, zwommen sa men en maakten strandwandelingen." „Dus," antwoordde hij nadenkend, „dan is het toch waari" „Wat bedoel je?" „O, Gé belde me een week of wat geleden. Ze zou je gezien hebben in Den Haag, hand in hand lopen met een man, een tamelijk lange man. Net in die vakantieperiode. Ik heb geantwoord, dat zulks onmogelijk moest zijn, omdat je zelf zei, dat je in Noordwijk met vakantie bent geweest Maar nu begin ik te geloven, dat ze het goed gezien heeft" Hoewel ze even geschrokken was, wist ze zich te beheersea Idioot, ik ben 'ijzig kalm en hetkan me eigenlijk niets meer schelen, als Flip alles lê weten komt Ik ben er nu van overtuigd dat de baby die im me groeiende is, Gerard tot vader heeft (wordt vervolgd)

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 5